Tacmammet Jurdekow bilen sohbetdeshlik - jogaplar

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Shu gun jogaplary aldym ashakda yerleshdireyin! Oglanlar kabir soraglarynyz jogapsyz galdy gaty gormersinizda!!!

Tacmammet Juredkow:
ata «Nadip shahyrlyga bashladynyz, kim sebap boldy, ozunizi nahili duydunyz shol wagt?»
Oni bilen in sonky sowalynyza (13) jogap bereyin. Sebabi ahli zatdan shondan baslanyar ahwetin. Dogrymy eger men yazyjy bolmadyk bolsam, onda siz ondaki sowallary hem beresiniz yokdy? Ozumin doredijilik yoluna bash goshushym barada yarym degishme bilen yazan shu ashakdaky setirlerime ser salyn.
“Caga dunya inende cyrlap aglayar, men weli yylgyrypdyryn. Adatdan dashary bu ahwalaty
enem atam ozuce tesbirlapdirler. Gowlyga yorupdyrlar.
--Oglumyz ulalanson degishgen, washi bir yigit bolup yetisher... diyipdirler
Kaba denelyan ene atanyn uly ynamyny odemezlik uslyp dal. Yok bu entek hemmesi dal. Aydymlarda aydylyshy yaly yzyny dinlan dostlar. Howwa, yanyoldashym heniz durmusha cykmanka ozunin geljekki ykbaly bilen gyzyklanyp palca yuz tutupdyr. Ol hem “Senin gosh birikdirjek adamyn, megerem, seni galam ujundan eklese gerek diyipdir.” Men hem onson, shol palcyny yalancy etmejek bolup, bashardygymdan yazuw pozuwa bash goshdym. Yone, ilki ilkiler yazyan zadymdan pozyan zadym kandi.
Buda entek hemmesi dal 60-njy yylaryn ahyrlarydy. Gokdepede yashayan hem ishleyan dowrum oyumize obamyzyn sylagly yash ulylarynyn biri gezmage gelipdir. Diwarda asylgy duran iki sany surata gozi dushen myhman “Bular kimler?” diyip ejemden sorapdyr. “Mena anyk bilmedim welin olaryn ho cokga sakalysy ha (Kemine shahyr) gelnimizin kakasy, beylekisi hem (S.Yesenin) Tacmammedin dostlarynyn biri bolaymasa” diyip jogap beripdir.
Yeri onson turkmenin nusgawy shahyry Kemine-ha gayynyn, orslaryn ajayyp shahyry S.Yesenin hem bileje okan dostun bolsa nenen sen yazyjy bolmajak?!
Hawa menin edebiyat meydanynda ymykly dushlemegimin bashgada sebapleri yok dal.
Men Moskwanyn dowlet medeniyet institutynda okayardym. Menin sheylerak bir hasiyetim bardy. Umumy leksiya sapaklaryna hemmelerden onurti girip, yzky hatarlaryn birinde gosh yazdyryp otyrardym we oz dunyam bilen gumra bolardym. Dunyani suw alsyn, sil alsyn azaryma daldi. Taryh sapagy gidip durdy mugallym leksiyany gezmelap okardy. Onun yanyma gelip ustume abanyp duranyny duymandyryn. Elini egnimin ustunde goyduda :
--Yoldash talyp sen name bilen meshgullanyan diyip sorady. Menin jogabym gysgadan nagt boldy
--Leksiya yazyan…
--Hany bar, onda goshgy bilen yazan leksiyany one gecde hemmelere okap ber… Mugallym iki ayagymy bir gonja sokdy bashga cykalga galmady. Iki bent yazan gioshgymy one gecip okamaly boldym.

Surat ceksem ilki bile,
Cekerdim gyz suratyny.
Shahyr bolsam ceper dilde
Was ederdim syratyny

Basharamok hicisini
Emma seni soyyarin gyz
Yurekdaki hunarimi
Sen yoluna goyyaryn gyz.

Gishgy dinlap otyran 120-a golay talyplaryn arasynda 4 sany ildeshlerim bardy. Goshgy gutaran badyna olar or turup capak caldylar ony hemmeler alyp goterdi.
--Ty horoshiy yumarist, towaryshyy Jurdekow diyip mugallymym mana yokary baha berdi. Otyranlar gulushdiler. Men yuzumi ahsak saldym. Yone, shondan son mugallymymy yuw sakal etmejek bolup yumura gecdim.”

aA “Tacmammet aga. ABS, Hindistan, Mangoliya, Bolgariya, Siriya, Malta, Eyrandajahankeşdelik etdim diyyaniz. Ol yerler barada yol yazgylaryňyz barmy?”
Indi bashdaky sowalynyza jogap. Yagny saparda bolan yurtlarym hakynda. Elbetde, yazyjy bolup, giden, goren yurtlaryn hakynda zatlar yazmasan kulli guna bolar. ABSH barada-“Amerikada aldyrylan cakgy”(Edebiyat, sungat gazet 13.10.89y.)
Hindistan hakynda. Bu ajayyp yurtda men uc gezek boldym. “Hindistanda hyyalym“(Oktyabryn yalkymy 12.02.88.y.), “Hindistana hyyal eylap, kesht eylap, beyan eylap”(Edebiyat-sungat 23,30.06.95.y)
Eyran baradaky yazgylardan: “Ayralyk dagyny ayyran Adam”(edebiyat Sungat 03.07.95.y.) “Mashat tasirleri” (Turkmen dunyasi 149, 150 nomerler. Sanjar ayy 2002nji yyl.) Elbetde, yol yazgylary beyleki bolan yurtlarym hakynda hem yazyldy. Hemmesini sanap sizi okuwdan goyup otyrmayyn.

Ata “Halypanyzy kim kabul edyarsiniz?:Halypamy kim hasaplayarsynyz diyip menden sorayarsynyz. Ona jogap bermek mana yenil dal. Cunki… Hawa men yahslygymdan Keminanin shorta sozlerini, Soltan Soyun, Myralynyn degishmelerini kop okayardym. Yone, men olara halypam diyenin?! Dogry gazetlerin kabirlerinin “Keminanin shadyyan shagirdi” diyip (Mugallymlar gazedi 23.05.05) Men hakda yazyanlary hem yok dal. Men halypalarym obadashlarym, olar degishmani, gulushmani diysen gowy gowy goryaler. Keminede sheyle setirler bar:
Kyrkda gaynan kopukler, elide syna bashlar
Arin yashy bir altmysh, ashaga ine bashlar.
Yetmishine yetenson ishi has kyna bashlar
Segsende sozlar bolsa dem alyp dyna bashlar
Togsanda gubar iynip gozi dumana geler.

Bu setirleri men sheylerak tesgirledim:
Kyrkda gaynan kopukler, ellide mowjap bashlar
Arin yashy bir altmysh, heleyine jowjap bashlar
Yetmishine yetenson, dyzmashlyk guyjap bashlar
Segsende sozlar bolsa, dilleri suyjap bashlar
Togsanynda nur inip gozi heyjana geler.

ata “In gowy goryan Turkmen we dashary yurtly shahyr we yazarynyz?”
Bu yerde kop adamyn adyny tutup bolardy yone olary sanap otyrmak hokman dal. Oz kardeshlerimden washi yazyjylar yumaristler Ashyrberdi Kurti, Gurbangylyc Hydyry erbet goremok. Dashary yurt yazyjylaryny (Mark Twen, Eziz Nesin, M.Zoshinko, B.Ardow we s.m) kop okayan.

aA “Halk icinde «gokdepeliler – dali» diyen yalyrak degişmelere bar. Sizem Gokdepeli ekeniňiz. «Daliden dogry habar» diyip kitap hem yazypsyňyz.Bu kitabyň ady siziň degişmaňizmi ya «daliligi» resmi kabul etmegiňizmi?”
Daliden dogry habar diyen kitabymyn ady barada gyzyklanyansynyz. Dali ozone hic wagt men dali diyyan daldir. Magtymguly atamyz aydypdyra “Akmak ozune akylly diyip,
Samsyk ozun sag sayar.” Daliden dogry habar diymeklik yuz Gorman aydylyan jogaby anladyar. Shony bilip goyun.

Ata “Dunyanin durli yurtlarynda bilim alyan biz yashlara name maslahat beryarsiniz?”
Size maslahatym onat okan, il gunumize gerekli adamlar bolun! Jan saglyk arzuw edyarin, hem-de oz ene dilinizde aydylyan sozlerin manysyna cunnurrak aralashjak bolun.

Toyda dushyshalyn oglanlar!!!

Telpekler (6 kisiden 6 sany)

Bu yazgi ucin

  • Atamyrat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gyzykly. Bash sahypa cykarmak ucin 1 telpek"
  • ... 1 telpek goyyar we yazyar: "Agajan sagbol, baban setirleri sadyyan we manyly setirler "ilki ilkiler yazyan zadymdan pozyan zadym kandi""
  • Amanmuhammet 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella!"
  • maysa 1 telpek goyyar we yazyar: "sag bol gyzykly ekeni."
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Agajan, jigim, bu telpekler Tacmammet agamyzadyr, birijigi sana! Tacmammet aga minnetdarlygymyzy hokman bildirginin!"
  • Mirasymyz 1 telpek goyyar we yazyar: "Asyl sen T. Jürdegiň agtygy diýsene!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

sawlik

Agajan, jigim, men yokarda kopurak telpek berjekdim, yalnyshdym, sonurak yene mumkincilik cykar, shonda yene telpek+ler bererin, ojagash 1 telpek bolsa, senin payin, toyunda tozsun, jigim!

Tacmammet aga, sohbetdeshlik ucin size, galyberse-de, agtygynyz Agajana minnetdarlyk bildiryaris! Mundan beylak galamynyz has hem ucly, has hem tasirli we owut-undew boyunca has hem peydaly bolmagyny arzuw edyarin! Biribar size bereketli we uzyn omur, hem-de, Watanymyza we size wepaly we peydaly nesiller ecilsin!

PS: Bize beren maslahatynyz ucinem oran minnetdar, ensalla, sholara layik talyp we rayatlar boljak bolarys!

Salam we hormat bn!

beh

atdash, hany cykmadyla-how, men yzyndan 1 comment yazsamam, ya 1 gun garashsamam peydasy yokmy, eger sheyle bolsa, inine yene 1 commentjik yazmagyny aydyp goyberir misiniz ependim!?

telpekler...

Agajan, inim, men shol telpekleri mundan onki Tacmammet aga bn sohbetdeshligin sorag bolegindaki bir commendine ya-da haysam bolsa bir commentine yene Tacmammet aga ucin goyaryn, ensalla, barde-ha goyup bilmedim!

Men sorag soramaga

Men sorag soramaga yetişmedimmi?

Taçmyrat aga, size hormatly satirikaçy hökmünde şu soraglary sorasym gelyar.


1) Bizde patyşanyn yalanaçdygyny aytsak kellani keserlermi?

2) Nadip kellani kesdirmani patyşanyn yalanaçdygyny aydyp bolar?

3) "Uzak yaşa patyşam" diyip oturmak satirikaça gelişyarmi?

Farabi azajyk gijä galdyň

Farabi azajyk gijä galdyň bu soraglaryňy indiki gezek hökman gowşuraryn!

Yene bir zat sorasym gelyar.

Yene bir zat sorasym gelyar. Men çagakam "Tokmak" atly jurnal bardy. Şeyle jurnallar hazir hem barmyka?

agajanh wrote:Shu gun

agajanh wrote:

Shu gun jogaplary aldym ashakda yerleshdireyin! Oglanlar kabir soraglarynyz jogapsyz galdy gaty gormersinizda!!!

Farabi wrote:

Yene bir zat sorasym gelyar. Men çagakam "Tokmak" atly jurnal bardy. Şeyle jurnallar hazir hem barmyka?

Soraglar shu yerdedi. yokarka menzesh sorag on hem soralipdi.
http://tmolympiad.org/index.php?q=node/710

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "Dört elim bilen goldaýan!!!"

Ay menem bir sorag beren

Ay menem bir sorag beren yalidim, jogabyna tapmadym...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şagratgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Sagbolsun!

Sagjabol agajanh. Şunuň ýaly söhbetdeşlikler ýene gurnap bolmaýarmyka?

2004-nji ýylda heniz mekdep

2004-nji ýylda heniz mekdep okuwçysykam "Gaplaň gerekmi?" hem-de "Meniň milisiýam meni talaýar" kitaplaryny okapdym. Ýalňyşmasam birinde golam bardy, "Başkent TTM-siniň kitaphanasyna" diýip ýazylgydy. Başkentde agtygy okaýar eken öýdýän.

Taçmammed Jurdekow???

Taçmammet Jürdekow-Turkmenistanyn Medeniyet Merkezinin Merkezi Kitaphanasynyn Zamdirektory,Çasawoy mugallym,Diplom iş yazyjy,şeylede Ata arzuwyny amala aşyran agtyk!!!!