Gyz alyp gachmak barada

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Onkini dowam edyan.shu gyz alyp gachmak diyen zat aslynda gowy zat.birinjiden-a galyn diyip chykkynsyz yagdaya dushsen,chykkynsyz yagdaydan chykysh bolyar.ikinjidenem birine ashyk bolsan,arzuw edip yoren(Dream girl) birini tapsan,sonam yakynlashyp bilmesen(lyamoy diysani!) alypjyk gachaymaly.birini tapsan bolyadaray.yone beyleki tarabam bar.men bir dostum bir yere gitjek bolan wagty gezyan gyzyny alyp gacharlar oydup gorkyardy...bu zatlar barada pikirleniz.

P.S.menem alada etmeyan diyip biljek dal.univery gutaryancham hemme den-dush'lary alyp gachyp gutarmazlarda herna

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ey way!men yokkam abray

ey way!men yokkam abray galdyrmandyrla.
hichlay,indi examenlam gutardy dowamly girjek bolaryn.

menin ucina gyzda kelle

menin ucina gyzda kelle yoklay sebabi her yor diyenin bilen gitjek bolsa ondanam bir gyz bolarmay

istedim vermediler, sen AYISIN dediler :D

Alyp gaçmak kan bir gowy zat dal, il içinde abray getirenok. Enesi-atasy gyzy bermeyan bolsa(yok yerden bahana tapyp dursa) alyp gaçsan bolar. Emma muny gyzyn özi teklip etse,i.e. "meni alyp gaç" diyse :D, onda at-abray diyman ogurlabermeli. Ozi birinji isledi diyersiniz-da :D
badboy senem goldayan, partially :D

Ay mana gachmaga razy yor

Ay mana gachmaga razy yor gachaly diyse-de gorkjak. Munyn yali garadan gaytmazdan kim bilya name chykar :D
Ozumem kan bir urush gykylygy halamok, birinin minnetini we gepinem chekesim gelenok. Son chaglaryn zadyn bolanda, ya ondanam on gyzyn ene-atasyny gorsen, olaram yuzuni turshaytsa ya eyle-beyle diyse men gownume alak. Omur-alla gapylaryndan barman, mana gep chekmek agyr dushya. Bir zat dagy diyse gahar edip gelnimem ibermerin.
Garaz sheyle zatlar bolmanka gowusy pul gazanyp galyny ozum bererin, sebabi mena sypayichilikli guler yuzli atmosferany halayan :D

men bir zada dushunemok

men bir zada dushunemok galyn temasynda. galyn alynanson shol pullar we beyleki zatlar yene shol oglan bilen gyza berilyamika diyyan. edil hemme pul berilmez. gyrlyshyp zat edip alanson eje-de ozune pay bicer. oyun edyan. yone iki tarapyn ejeleri sheyle bir gyrlyshyalar, sowda edyaler welin sonundan yene ozlerine beriljek bolsa nama gerek. galyn koneden gelyan dap. bolmaly yone atasynyn bahasyny berip, 6 ayy shonun ustunde dawalashyp gecirip durmak nama gerek. formalite geregi diyip normalny baha beraymeli-da. eger oglanyn shony berjek puly yok bolsa, karz alyp eydip beydip beryar. son shu yene oglanyn masgalasynyn bergisi bolup galyar, gyz shol oye gelenson shol bergini uzmek ucin deng alada etmeli bolyar. a shol ejeler bolsa sowdanyn gyzgynyna cagalaryny yatdan cykarayjak bolyar.sowdanyn edil shayady bolmadym yone ogluny oyerjek bolyan ejelerin kabirinin yagdayyny bilyan. bar konsantrasyonuny sho tema (gyzyna dal galyna) beryar. gije gundiz shon proyektini pikir edyaler.hemme kishi beyle daldir elbetde.shu ishinem oz gyzygy bar oydyan, ejeler keyp alyan bolmaly shu ishden:) galyn galyn diyip galyn gorgulin yagdayyna dushunjegem bolanoklar :)

Ine shuny bir saytdana

Ine shuny bir saytdana tapdym yadyma duhsenok we indi bilip bilemok. bilyaniniz bar bolsa gayrat edip link berin

http://img81.imageshack.us/img81/4169/tablisatx4.jpg

Galyn, hemme zadam bolshy

Galyn, hemme zadam bolshy yali, adamlara bagly. Gowy ulanyp bilsen onat zat, bolmasa erbet zat. Mena on yazamson gaytalajak dal sozlerimi...

Kim shu suraty kiceldip

Kim shu suraty kiceldip bilyar? gayrat edip aydyn yogsam birhili

" Icheri maly " namay

" Icheri maly " namay ??
Onsonam name uchin Dul'lar oylenende 14-17 a 2 sany hich oylenmedikler oylenende 10 mal ?
Name dul gelin el degmedik gyz'dan gadyrlymy ?? Onsonam ol shema samsyklyklay,Suyt haky diylen zat gyz'yn durmysha chikyani bilen alakasi yok,3-nji ayali edip alyan bolsa-da ya 1-nji gezek oylenyan bolsada suyt haky bir sebabi durmysha chikyan eje dal,gyz ve suyt haky eja berilyan zat...Galyn sozuni Suyt haky bilen garyshdyrman,olar hich hachan hem bir bolmandy !!

Protozoa wrote:

Galyn suyt haky bolmasa-da bizin Turkmenler sheyle pikir edyarler...

Gaty yalnishyan,Turkmenler gul yali bilyaler olaryn tapavudyny,sen bilmeyan bolup bilersin!

Sen vopshe yazilan zatlary

Sen vopshe yazilan zatlary okayanmi ?? Kim almasinlar diydi ?? Ya Suyt haki alip Galin almasinlar diyen barmi ?? Men bu 2 zadyn bir daldigini aydyan,olaryn alinip alinmali daldigini dal !! Gayrat etde govja oka beydip sozlerini saga sola zynyshdyranindan,men sana ozumkini dokazat etjek bolar yali borjym dal,islegim hem yok...Yone "Suyt haky != Galyn"

Her kim C bilenok! ;)

badboy onaryanay ;) Her kim C-de kod yazanok...

Quote:

"Suyt haky != Galyn"

Suyt haky "BIR DAL" Galyn

Bar shol sheyle eken-da...

Suyt haky Galyn dal bolup biler... Yone senem halys ishini gordun...
2-nji gezek oylenyan diydin... 3-nji gezek oylenyan dullar diydin... Menem dusunyan shol Galyn diyen zadyn erbetdigine , ziyanlydygyna...

Galyn'yn niresi ziyanli eger

Galyn'yn niresi ziyanli eger limit'leri gechmesen ?? Menin dushinshimde galyn diylen zat gyz tarapa toy etmekde,gyza kopurak eshik almakda komek bolsun diyilip berilyar...
Menin gyz doganim 2.5 yil on durmysha chikdi,Galyn diyleni chindanam az pul daldi(35-40 mill + gyzyl dagy) yone biz shol toydan minimum -8 million ziyanda chikdik...T.e. nirede peydasi gyzyn oyune ?? Biza gayta surudaki mallarimizdan nache sanysyny oldurdik,ustunede oncha pul chikardik...Name gelen bolsa olaryn ozlerine gitdi,halal bolsun hemmesi !!! Gyz diylen zat geyinmani govy goryar,A taze gelini hich bir soragsyz govy geyindirmeli...Tak chto menin doganimin 18-20 sany Turkmen koyneginin bahasynyn 13-14 million tovereginde bolanyny hem aydayin,edil shoncha bolmasada 10-12 sany kichi ve uly yaglyklar,onda-da sechekli ve original zat diyishdiryaler,uly yagliklarin biri(gelinlerin yashinyan yagliklari) 700.000 manat tovereginde,her renk'de kovushler,olar hem 400.000 toveregi ve etc.. !! Ay sanasan sanap oturmali,shularyn hemmesi hem gereksiz dal!! Tak chto galyna sozumiz yok,goy alsin gyz tarap komek uchin,yone ishin suvuny chikarmasinlar...Eger guda tarapyn yagdayi yok bolsa geline 7-8 koynek hem bolar,2-3 sany kovush bilenem onar,yaglik hem 3-4 sany yeter,20-30 gramlyk gyzyllar dalde 10-12 gramlik gyzyl salsinlar ve sh.m. zatlardan yenillik doredilip bilner oglan tarapa !! Men sheyle Galyn'yn tarapdary t.e. muny burnyndan sykyp almak sheklinde dalde komek sheklinde berilmeginin tarapdary!

Bir kalosh alyp berenine

Bir kalosh alyp berenine dawonly bolyan gyz yokmay :)
cyrany ocur diyende lampa uflap oturan :) diyjek bolyan zadym gelnini Garagum colunden tap :D

Sen entak yash,bu temalara

Sen entak yash,bu temalara vopshe girme :D
Yone sen ozune gelin almakchimi ya gul gozleyanmi ??
Ayal mashgalalar oyumizin diregi,hich zatdan habary yok
gyza oyleneninizde oyunizin direginin hem berk bolmajagyny
yatdan chikarman !!

Berdini kopunuz tanayanyz

Berdini kopunuz tanayanyz gerek,tejenli biolog:D Shol aytdy bir sapar,Tejende galyng 3000 mung dollar diyip. Bizem ol gorgulung ustunden prikol tutyas, name 3000 mung dollary kakasyna berseng gyzy beryami diyip, men onda gowyja ishlayin 3-4 sany gyz alyp gaytjak diyip :d hey gidi gunler :D

Galynyn 100%(gyzyldan başga

Galynyn 100%(gyzyldan başga akyr-şukury) naliç pul geçirmek dine Maryda barmy ya başga welayatlarda-da barmy?
Galyn spisogyny(orta yagdayda) çykaryp biljek barmy aranyzda? Gerek bolup biler, name islejekleri belli dal :D (özüm bazara gidip almajagym belli, name nahili, şony owrenjek bolyanlay :D)

ŦΛГΛН Эль-Мерви

Mena gyzam gozlamok ayalam

Mena gyzam gozlamok ayalam dine pul gozleyan :D

Ey gardash...

Shola - ha yalnish dal...
Oz diyenini gogertjek bolup agzyna gelenini aydip oturma... İsle SUYT HAKY bolsun ilse GALYN bolsun shony name etsenem , shu yerde nache zat yazsanam olaryn pinine-de dal...
Barybir alarlar ...

bah..beyle zatlaram barmay?

bah..beyle zatlaram barmay? gyzlar name reaksiya gorkezmeyamika islan wagtyn alyp gacar yaly? jansyz birzat ogurlan yaly, alyp gacaymasynlar menkini bir diyip gorajak bolup alada edip durmak...
ay gyz alyp gacmagyn gowy taraplaram bolsa bardyr welin erbet taraplaram bar.gyzy gowy tanayan bolsan, yedi olcap sheyle karara gelinen bolsa biljekdal. yone bir bakysda birbirine ashyk bolup gowy tanaman, hany ashkyn gozi kordur diyyaler-a, shonun yaly bir adim onuni pikir etman beyle ishler edilse bolman bilyar. men birini bilyan alyp gacdy gyzy, bir iki yyl sonam ayrylyshdy. turkmenistana baranda sizde-de sheyledir belki, mena yashlaryn soygiden bashga zat pikir etmeyandiklerini goryan. elbetde soygi hakda pikir ediler yone ondan basga hicxzat pikir edilmeyan bolsa bolmayar. korluk bolyar. tm'de uytgeshik atmosfera giryan. gorunjek bolmak, yasamalyk, syncylyk gaty yokary. shu shun bilen gezyar, pylany pylanyny alyp gacdy, plany gacyp gitdi yaly gurrunlerden yadayan mena. birem ile gurrun bolmak bar. bilemok edil shuwagt nahili garalyar.
garaz sheyle. belkem beyle yagdaya ducar bolmamson sheyle pikir edyan.dashyndan seredip akyl bermek ansat. shol atmosfera girende name boljagy beli dal...

hawwa,ile gurrun bolarsyn

hawwa,ile gurrun bolarsyn oza.esasanam obadakylara.shaherdakilen eli degenok oydyan.men oba baramda ayallar hachan gorsen gybat edip yorendirler.o gyz ogun oyune agsham on ikide gelipdir,bu mun b/n gezyar,pylanyn gyzyny alyp gachypdyrlar...ay yone on yalak zatlara-da owrenshsen bolyar oydyan.oglanam elbetde ichi gysan wagty gyz alyp-gachmana gidenok,bashga chykalga yok bolsa,hemme zada "naplevat" bolanda beytyandir(imho).yone sheylerak zatlara bar ozi...yone men pikirimche adamlan iki gunluk gybatyny pikir etmek bir az manysyz,bu meselede.namejik galan omrun b/n deneshdirende!bu gun il alyp gachdy diyer,ertir mersedesi(gowy mysal dal) bar diyer...imho elbetde.

gyz alyp gaçmak

gyz alyp gaçmak diyeninizde; namani aytmak isleyaniz?? gyzyn razylygy boyunçamy ya-da zorlyk bilen??
gyzyn razylygy bilen alyp gaçmagy bilmedim..
emma "zorlyk bilene" bütinley garşy..

Ay Mekanjan seng entek

Ay Mekanjan seng entek görjeging onunde,mengki yaly,wagtky gelende alyp gaçars da,şuwagt okalyng. Ana Harezmi ya Bayram o zatlar hakda gurrung etse bolar :)

ay Mekan gowy yuregine

ay Mekan gowy yuregine duwupdir oydyan alyp gacmagy:) eyyam beyleki yollary barlap gordunmi ya, netije bermedimi, ay onda sana ustunlik arzuw edyan :)
Merwezi gaty dogry aydyan!

Alyp gac bakaly...

Ay shu erkeklerin heley derdi gutarjak dal-ow... Alyp gacman-da bermezlermi .**???
Gyz seni cyndanam soyyan bolsa ene-atasy hem dusunjeli adamlar bolsa ilden uytgesik galyn diyip artykmac zat sorap durasy yoklay... Sorayanda-da alyp gacandan galyn berip alanyn gowudyr...
Onsonam onun ady galyn dal aslynda...
MEKİR bolmalymyka diyyan... Yslam dininde wajypmydyr , sunnetmidir ony bilemok yone dnimizide bar shol...

Galyn diyyamin?

men pikirimçe ha alyp gaçmagyn asyl sebabi galyn meselesi dalmika diyyan. Sizi ha biljek dal welin bizin ilde ha alyp gaçansonam galyny tölemeli. Alyp gaçmak has çykgynsyz yagdaylarda gyz ya oglan tarap muna garşy bolsa meselem.ulanylyamyka diyyan men ha. Yöne gyzyn razyçylygy bolman alyp gaçylmagy dogry dal sen on bilen tutuş bir ömür yaşamala ahyryn.

Döwran Çilan

MEKIR diyyanin turkmenche

MEKIR diyyanin turkmenche "suyt haky" diylen zat, ol hokman berilaymeli,razylyk 1-2 sany tryapka bilen goyin berlip alinyan zat dal,ol enanin govnunden gelmeli...Yone galyn son girizilen zat, dindaki olar yali dal!!
Gyzy zorlap alip gachmak samsyklyk,duybinden garshy !! gyz razy bolup,gyzyn ene-atasy razy bolmasa oglany halaman onda garashsan govymyka diyyan,yone gyzyn ene-atasy dineje $$ uchin bermeyan bolsalar,onda alyp gachsan govymyka diyyan,bashga charede yok pochti!!

Galyn suyt haky bolmasa-da...

Galyn suyt haky bolmasa-da bizin Turkmenler sheyle pikir edyarler...

Protozoa gayrat et

Protozoa gayrat et tankytlanynda hayalyrak tankytla. Sen sheydip yazyshyng chyndanam göwnedegiji. Gayrat et özünem maglumatlaryny dogryja goysana,adyny zadyny yazsang begeners,aslynda seni tanamak islardim, menem Archaebacteria degişli,Thermophilus aquaticus :D

Muhammet ...

Meni tanasyn gelse shu adrese - a yazay....
Ozem men name erbet zat yazipdirin....???
Haysi yeri gownedegiji...??? Gaty godek bolsa bagyshlarsynyz...