Shu forumy nireden ya-da nädip tapdyñyz?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Gyz gozlap yorkam tapdym
2% (1 vote)
E-mailime SPAM edip iberdiler
2% (1 vote)
Bizin ozumiz acdyga! (acylaly bari shu yerde)
32% (14 votes)
internetden gozleg sebapli
18% (8 votes)
dostum/joram maslahat berdi
25% (11 votes)
TM-da telewideniyede bu forumy öwdüler we ündediler
0% (0 votes)
çakladym we gözläp tapdym
2% (1 vote)
beyleki TM forumlary(chat) sebäpli
7% (3 votes)
başga
0% (0 votes)
düýşürgäp
11% (5 votes)
Jemi 44 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

"Agzalarymyz" diyen yazgyny

"Agzalarymyz" diyen yazgyny ustune basyp goz chenek bilen sanadym.
Dine sonky 24 sagadyn ichinde 40+ sany agza online bolup gidipdir tmolympiad-da.
Olaryn hem azyndan 20-30 sanysy bir zatlar yazyp gidyar.
Edil shu wagt hem 9 sany online agza bar.

Taze gelenlere "Owrenishmek"

Taze gelenlere "Owrenishmek" kyn.
non-standart forum interface we her kim biri-birini onden tanayan yali gurrunler gidyar.

Onda email gruplara,

Onda email gruplara, dostdyr-joralarynyza, we tmchatdyr beyleki websahypalarda tmolympiad-y tanatmana uns bermeli biz. Shonda has hem oseris.

PS- Men, Atamyrat, Mergen, Bayram, Merwezi, Farabi, agajanh, GaraDag, Sapar, utp_li, Galtaman we yene shu yerde sanamany unutan birtopar agza tmolympiad gurlanda shu yerde bardyr. Shol sebapli shu wagt 60+ % bolupdyr, sho punkt.

mena

mena balkanabat turk liseying yahoo groupyndan gordum.Bezirgen goyupdyr reklama edip.Sagbol!

Kop adamlar shu yere girmegi

Kop adamlar shu yere girmegi maslahat berdiler yone girmage yaltanyp ordum.Onam bosh wagtym google'da gezip yorkam dush geldim.

duyshe girdi. oyanyp googla

duyshe girdi. oyanyp googla girip duyshde aydylyshy yaly edip yazdym welin shu sait chykdy.
gaty gyzykly. shondan barem shu erde.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Amanmuhammet 1 telpek goyyar we yazyar: "SANA TELPEK BERMAN K?ME BERELI:D"

unknown oyun etyanmi?

unknown oyun etyanmi?

chynym duyshe girdi

chynym duyshe girdi

aslynda

shu poll oran az durdy,duyduryshdan sonra beylekiler ucin nace gun garashyp, ahyry bolandyr-ladiyip begenip yazypdym, doly netijani bolsa, 1 gunden az wagt hijem gorkezip bılmez, yene-de taze poll ucin hormat goyyan!

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

galyberse-de

taze poll takyk name sorapdyr,ona-da dushunmedim, kone poll-da bolsa, forumy acanlaryn aglabasy yazypdyr, yagny, in kop online bolyanlar, dost/jora maslahaty acyk ara 1-njı bolmalymyka diyyadim!

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Barde kopler yaltanyalar iki

Barde kopler yaltanyalar iki setir chyrshamaga... men hayran shona :(

shona-da

hayran men hem, agza kopelyar, shol sanda commentler hem kopelmeli, traffika aydar-la wagty gelende!

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Men pikrimche shu poll-a bir

Men pikrimche shu poll-a bir sistema getirmeli.
Yagny biri poll achsa bir hepde gechyancha bashga biri poll achmaz yaly kod yazmaly.
Atamyrat,Mergen hany gayrat etsenizlan.
Yogsam, gyzygy yok.

GaraDag

sheyle maslahaty on hem beripdi,men hem ony goldap yazmandym! Sheyle bolsa kem-a bolmaz, gayrat edin hany!

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Ay shu tema gaty gyzykla,

Ay shu tema gaty gyzykla, mun wagt bilen mohumliligi gachmaya!
Shonun uchin shuny yelmap goyaly mydam onde bolar yali(stick edeli)! Nahili pikir?

Gowy pikir, poll-a onson 1

Gowy pikir, poll-a onson 1 hepde sistema getireli.
Yone bu hem-ayratyn wajyp tema, shuny bash sahypa mudimilik goymaly.
Hazir, Atamyrat yada Mergen gelsin dash ederler ozleri...

oz

yazan zadymy reklama eden yaly boldum, bagyshlan! Yone bu yere gelyanlerin aglabasynyn haysy yol bn gelyani, elbetde, zerur. Shol yol arkaly kopleri, shol sanda, aktiw we peydaly agzalary hem bu foruma cekeris netijesinde. Nadip, tekliplere bu temada men acyk, ozum-a okuwlyja, ishlije we pikirlije tanyshlaryma teklipde yaltanmaryn, ensalla!

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Harezmi, men barde tehniki

Harezmi, men barde tehniki tarapy duzeldyanchi dal, Atamyradyn ishi ol, ol SysAdmin !!!
Biz oz aramyzda ylalashanymyzda mana PR bolmak dushupdi, t.e. "Garavul" yali birzat...

men

Men-a shu forumy internetden bir zatlar jykladyp gozlap yorkam dush geldi, shol sebapli hem aA aganynky yaly zerur maglumatlar bolsa, bash yazgysyny hem owadan we gozlenyan sozlerden tapyp yazyaryn!

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

internetden gyz gozlap tapyp

internetden gyz gozlap tapyp geldim diyibem goymaly ekeninizda.:D

Bizin hemmamiz myjjyk,ach hem yalanach doguldyk.we bu entak dine bashlangych!

GaraDag jan, sen edit edip bilyan bolsan, dash edip goybersene,

GaraDag jan, sen edit edip bilyan bolsan, dash edip goybersene, men 1 obaly copan, dushunemog-a bu zatlara!

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Bashyndan bari shu yerde,

Bashyndan bari shu yerde, yapiship galdyk shu sayta...

Göbegi kesilende

Göbegi kesilende yanyndadym.

Gobegi kesilenson meni

Gobegi kesilenson meni "adamlara bushluk edersin" diyip chagyrdylar :)

TMda shu forumy

TMda shu forumy owyaleremmi?? UUUHH :)
Gaty gowy! Medeniyetli yashlar bolup soz alyshsak onada
PS Ay men haysyny sechsemkam Bezirgen? Mena bilemok, men yagdayima tay gelyan zat yogam yali...

Senem achylany bari shu

Senem achylany bari shu yerdele, 2-nji sechmeli bolarsynda yay'laryn arasyndaky yazgi sebapli...

hawa, onsoň nädip

hawa, onsoň nädip tapdyňyz bärini, täze gelenler ýa bärini görmedik öňkilerem :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga maslahat berdi..:)

ata aga maslahat berdi..:)

tm gyzy diyip gyz gözlap

tm gyzy diyip gyz gözlap yörkam tmolympiad çykdy:)))))))

oyun 1 yana tm(birzatlara )gözleyadim..
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

ýagşam 1 zat eden ekeni

ýagşam 1 zat eden ekeni :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

he he he , ursanan ata aga

he he he , ursanan ata aga

_____________________________________
Live in the present, not in the past

ýeňilýän-ä ondan, neme,

ýeňilýän-ä ondan, neme, ruhy taýdan, gara güýç taýdan urşup görmedim, ýöne gorkamok :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

kiya kiya edip hindiler yaly

kiya kiya edip hindiler yaly urushmany owrenmela :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

öwrenmedigimi nireden

öwrenmedigimi nireden bilýäň :)
belki, şu ýere-de öwrenip öwretmäge gelendirin :)

bor-laý, gowy bolar, enşallah :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

manga biri girseng diyip

manga biri girseng diyip yone yerden berdi menem sheydip girdim song ichine owrenship gitdim ilki myhman bolup okayadym songra agza boldum

______________________________________
Live in the present, not in the past

Doganymyn gelninin yanynda

Doganymyn gelninin yanynda yenge bolup gelen gelnejesi Selhoz'da kompyuter mugallymy ekeni, onson toydan son biraz gurrundesh bolup oturdyk, olam studentlere internetdaki turkmen sahypalaryndan 1-2 sanysyny gorkezyandigini aytdy...Menem "Bizinem 1 sahypamyz bar, ozem arassa turkmen dilinde, akyllyja talyplarynyz bolsa maslahat beriberin" diydim :)) Gaytmanka adresi aldy we okuw bashlanda okuwchylaryna berjekdigini aytdy...Hany goreli, onumizdaki aydan bashlap Selhozda okayan agzalarymyz doreyamika/kopelyamika :))

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
  • el_mariachi 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

birden hemme selhozdakylar

birden hemme selhozdakylar dolaymasyn bari owadanja gyzlary bar diyeba eshtdim :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

Owadanlyklarynyn yanynda

Owadanlyklarynyn yanynda kellejikleri hem bolsa bolyar, yogsa dine
owadan bolanlaryndan bize hayry yok, barybir yazyan zatlaryna na
dereje owadandyklary dalde, dushunjeleri tasir edyar !

şu wagt tmde uniwersitedde

şu wagt tmde uniwersitedde okayan gyzlar hem owadan, hem bay hemem akylly. 3si birden..:D

(20 awgust studentlerin aşgabada gityan döwridi, şonda bir sebapden wokzala bardym, gyzlar yaman gowyja eken.. şonda bilip galdym)

_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

gyzlaryň gowjalygyny 20-nji

gyzlaryň gowjalygyny 20-nji awgustda bildiňmi? Hmm...
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

lak atan bolmaly ekening

lak atan bolmaly ekening myrat aga:)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

oglanlara owadan bolsa

oglanlara owadan bolsa bolyara:)) bu dowrung oglan gyzyna.
kabir gyzlar barda, mysal uchin: mekdepdaki joralam bardy, l aytyadylar, ong namesini soyduka diyip men shonung uchin bir joram bilen sheyle erbet urshupdyp. bir gyzyng arkasyny alyp
bir klasdashym bir oglan bilen halashyardy, gyzlar aytyady: ong namesini halayang tashla name etjek, ol sanga mynasyp dal diyip, sheyle erbet urushdym shol gyz uchin joram bilen urushdym, bey diymang olam oglana yuregi ak bolsa bolya diyip, urushdyk songra ikimizem agladyk hich hachan urushmadyk joram bilen :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

Onda Selhozlylar suratlaryny

Onda Selhozlylar suratlaryny goýsunlar gelen batlaryna. Habar ber Selbiş. Owadan bolmasalar men agzalygyny ýapaýyn :D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

bolya bayram aga. men ilki

bolya bayram aga. men ilki olar bilen gepleship hokman suratyngy goymaly yogsa bir dow bar shu tayda iyar diyyaerin :))))

______________________________________
Live in the present, not in the past

bashda mahrinin "senki dal"

bashda mahrinin "senki dal" aydymy chykypdy.google groupdada gykylyk bary turdy.son Atamyradam barik gechirdi.Son bardede gykylyk bary turdy."Turkmen nesline erbet mysal":)
son tarapdarlary we garshydashlary taze mowzuk achyp bashladylar.sheydibem yuwash yuwashdan osup gitdi.
bashdan bari bardym.

ohow onda bashdan bary bar

ohow onda bashdan bary bar diysene ...hm

______________________________________
Live in the present, not in the past

hmmm-yn namay?

hmmm-yn namay?

şu turkmen gyzlarynyn hmmm

şu turkmen gyzlarynyn hmmm y bn turk gyzlarnyn işte diymegine myrryhym atlanyaray,,,sonam erkekler eyle beyle diyyaler
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

hmmmmmmmmmmm

hmmmmmmmmmmm bilengokmy?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

name diyjek

name diyjek bolyang?

______________________________________
Live in the present, not in the past

bir gezek doganym(garadag)

bir gezek doganym(garadag) oyde birine tmolympiad barada gurrun berip otyrdy. menem gurrunun ustune gelipdirin, name barada gurleshyanlerine dushunman o name zaday diyip sorasam, wii sen name bilenokmy diyip utanjyryjy ses bilen mana bakdy... shondan son menem giryan, shol vagt barik girmezlik utanch yali dushunipdim. "tmolympiada girip gormedinmi?! yarim omrun boshuna gidipdir" diyayjekler yali
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: ":))"

yhlas muungung niresine

yhlas muungung niresine gulmeli yada niresinde gynanmaly aytsana :)))

______________________________________
Live in the present, not in the past

yo gulesin gelmese

yo gulesin gelmese gulme,prosto nadip gelenini dushunduryar.

bloga seretman yazypdyryn

bloga seretman yazypdyryn sorry :)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

A mana bu forumy Jemka

A mana bu forumy Jemka joram maslahat berdi.
Jorash kop sag bol!!!

Life is just so wonderful!!!

pis pisi tapar

pis pisi tapar suw pesi diylişi yaly hakyt mana gora zat eken bu forum

menem duyshumde yuzu kirden yana garalyp giden,saclary buyra buyra eli hasaly bir garry yashuly :
-Tur oyan iller tm olympiad da gyzykly gybat edip otyr senem goshul diydi.
Ay name menem shol yashulyn eden pendini tutup foruma agza boldym. :)

yagdaylar

yagdaylar gowumy?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

duyshurgap

duyshurgap tapdym:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "beydip hem tapyl"

gowy zada

gowy zada dal yone duyshurgap tapylmak: seneme gowy tapan dalsin shu yeri? senin name goz onune geldimi bu sayt:) ay yoklay belki sen Admin' sin:) sebabi yazjagyny yazip yorsin:)

toba diyjegini diyyang oyun

toba diyjegini diyyang oyun edip:)))manga selmonelk berdimanga , siz yaly duyshumde tapamok

_____________________________________
Live in the present, not in the past

bir gezek mailime seredip

bir gezek mailime seredip gorsem mana tmolympiaddan invitation gelipdir, bize agza bol diyip:)
oyun etdimle, yone chyndanam saytda invitation iberiler birzalar etmeli eken. menin ozem birnache tanyshlarymy agza etdim. olara bu sayt barada gurrun beremde kopusi hem "onda men mailime invitation iberay " diyyardiler:)
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

Bee dogurdanam invitation

Bee dogurdanam invitation iberip bolyarmy, iberip bolyan bolsa biri nahilidigini yazsynda shu yere gayrat edip,bizem tanyshlarymyza iberer yaly.

Mena shu yeri googldan

Mena shu yeri internetden Turkmenistan hakynda maglumat gozlap yorkam tapdym, hany indi tapanymdan sonra nadip girilyanini bilemok, sonra bir gun emailimi barlap gorsem sizin passwordynyz diyip zat yazylgy dur, ay onam barlap gordum achylaydy, olkinji bolup hat yazanam Selbidi oytyan. Sonra menin bilen yanymda bile okayan Wepa gurrun berdim shu sayt hakynda, ay sheydip yanym bilen yene birini alyp geldim. Yone oran gowy sayt, shu sayty achanlara sag bolsun aydasym gelyar. Sag bolun!
Yogsada shu saydy kim achdyka, we hachan achyldyka. Kim achan bolsada oran akylly adamlar eken.Berekella

Atamyrat Hezregulyýew

Atamyrat Hezregulyýew diýip bir oglan bardy öňler, "hacker" sumak biri :) şol hackerlik barada bir zat öwrense menin hasaplarymda test etýädi, soňam hacklansoňam maňa passwordymy gaýtaryp berýädi,,, Umuman soň onuň bilen tanyşypdyk, şol aýdypdy, şular ýaly sahypa açdyk diýip. Şol wagt agza bolupdym, emma köp wagtlap girmämsoň hasabym pozulypdyr öýtýän.
___________________________________________________
Maru Şahu Jahan

barinin admini-how ol shol 1

barinin admini-how ol shol 1 at bn :)
tanyshlyk onden diysene :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

googlda

googlda "Turkmen gelin gyzlary" diyip gozledenimde tapdym, maksadym yanymdaky oglanlara turkmenin gyzlarynyn geynishini we asyllylygyny gorkezmekdi.
iki gunden son agza boldum we bolgusyz bir tema achypdym

nireden bildiň-ä öz açan

nireden bildiň-ä öz açan ilkinji blogyň bolgusyzdygyny :)

Bäh, hezreti guguldan bärini tapanlaryň sany köpelýär-ow :)
Dostlary arkaly hem tapanlar köpelýän bolmaly öz-ä :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Shu forumy nireden ya-da

Shu forumy nireden ya-da nädip tapdyñyz
Mena google-dan tmhabar lary barada gozleshdirip yokam birden ongumden chykdy, okashdyrdym welin haladym, agza boldum, shondan barem shu yerde, yone ongrakden bilen bolsadym!

_____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

Manglayyma yazylypdyr shu sayty tapmak!

Mena Ata aga, su sayty okamak hakynda turkmence nakyl, uly shahsyyetlerin birinin okamak barada aydyp gecen sozi has mohumem Ruhnaman icinden okamak hakynda bir bolek paragraf almak ucin googledan gozledip tapdym. Ilki oka, owren, doret diyip bir zat cykdy ay, girip biraz icini barlap gordum icinde kabir tanysh oglanlarym bar eken, onson menem agza boldum. Ay, Allatagallanyn hikmeti bilen geldim diysenam boljak, manlaya yazypdyrda!

manga selmonelk beripdi ,

manga selmonelk beripdi , menem dashyndan aga bolup okan bolyadym , ay gel bir gun synanshyp goreyin diydim , sheydibem girdik :)
______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!