" YAZGYT "( ya-da kader )

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

" YAZGYT " gelin bu barada pikirlerimizi paylaşalyn. kim name düşinya yazgyt barada ,belkem içimizde bu " YAZGYT " barada ginişleyin bilyanler bardyr...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Meň pikirimçe ýazgydy

Meň pikirimçe ýazgydy özüň saýlaýaň. Düşündireýin ykbal öňüňde her hili ýol goýýa onyň haýsyndan gitmek bolsa özüňe bagly bu meň pikirim.

Düşünmedimlaý näme

Düşünmedimlaý näme üçin ol ýaşuly gyzlary görende “Bagtyňyzy daş ýarsyn” diýýä? Ol näme şeýdip gyzlara gargaýamy? Gowy däl ekenlaý ol ýaşulyň kellesinde akyly bolan bolsa beýle diýmezdi.

"Bagtynyz dash yarsyn"

"Bagtynyz dash yarsyn" diymek gargyshmy ?? Bu govy dileg, jansyz zatlaryn hem gysganjyndan yarilyan bagtyny dileya sizin uchin, bashga name gerek ??

Leylii'jan, yazgidi ozun yazyan diymek yalnish, kamahal oyun,mashynyn 1'den yanyar, chagan ayrilyar suv ichip otyrka duvunip, seni ishden kovyalar bashlygyn bashga gyzy(kuntirak) yanina almak islan uchin ve sh.m. zatlary sen nadip "ozun saylayan" diyip bilyan ?? "Saylamak" sozini ulanyp bilmek uchin adamda "Vybor" bolmaly yone durmyshda sen razylashmasan hem bolyan zat kop t.e. senin saylamadyk zadyn hem yetik!! Ana sho vagt yazgidin dine senin Saylav'laryn yazikli yer daldigine dushunyan....

Yazgyt chun mesele, men

Yazgyt chun mesele, men girmayin diyipdim.
Men yakynda musulmanchylygyn name aytyanyny eshitdim, hayran galdym.
Aydyshlaryna gora Alla-Tagalla sebapleri yaratya. Eger ruhyn erbetlik isleyan bolsa hokman shol erbetligi etmek uchin sebap we mumkinchiligi Alla yaratyamysh, eger gowulyk isleyan bolsa onda yene Alla-Tagalla shony yerine yetirmek uchin sebap we mumkinchilik yaradyamysh.
Yone kawagt ozune bagly bolmayan zatlar bar, sen olary saylap bilmeyan, muna bolsa yazgyt diyilya.
Yazgydy men has kop bashga adamlar bilen bagly goryan. Diyeli birinin yogalmagy, ya sana pasgel chykarmagy, ya komek etmegi. A edil ozun shahsy edyan ishlerine bolsa, yokarda aydyshymyz yali, Alla komek edya.
Mundan bashga hem bir zady bellemek gerek. Alla dunyani fiziki kanunlara tabyn kylypdyr. Shonun uchin shol kanunlara gora hereket etsen kop zat ozune bagly bolup duryar!

Bayram wrote:Yazgyt chun

Bayram wrote:

Yazgyt chun mesele, men girmayin diyipdim.

\
Name uchin sheyle diyyaka adam Bayram aga ?? Men seni bilyan, kellan bular yali temanyn 100 sanysyny hem galdyrar onda-da yadamanjyk, yone name uchindir ichindakini dasha dokmek'de birhili pasgelchik goryan yali bolyan ??? T.e. name uchin gep dini tema gelse hemishe "men beter govy musulman hem dal" zat diyip aydip galyan ?? Naman govy dal ?? T.e. sen oz nevsine buyrup bilmeyan bolup bilersin kamahal, yone shu zat haysi adamda yok ?? Haysi adamyn "men perfect musulman, menden gorelde alyn " diyenini gordun ??? Gayrat etde indi sheyle yazmasana, yogsa menin ichim hem giyim giyim bolyar senin ozuni sheyle duyyanin uchin, arasynda ozumden hem utandiryan sebabi menem senden idili zat dal...Forum hakyky dunyaden uytgeshik, barde yazilan zat mohum, kimin yazyani dal !!
Shu dovurde, bizin halymyzda bolup,"Perfect musulman" bolunup boljagyna men ynanamok, yone shony ozune limit sheklinde dushunip t.e. shona'da yetjek bolup dyrjashmagyn hem shondan az dal bolmadyk sogap'dygyna ynanyan men...
Senden hem oz dushunjelerini ve gelen netijelerini bize kop gormezligini hayisht edyan. Senin yali oglanyn, shu yerde yazilmajak derejede biderek dushunjesinin boljagyna ynanamok men !!

yenede bir zat bar menin

yenede bir zat bar menin eşidişime göra ...
adamlar öz etyan yagşy we yaman amallary bilen yazylan yazgydy üytgedip bilyamişler ...
bu hakynda name diyip bolarka ?

Wiý men ol sözi hiç

Wiý men ol sözi hiç haçan eşitmämsoň erbet zat diýýämikä diýipdirn bagşlarsyňyzda!

Mergen

Men ýazgydy özüm ýazýan diýmedimä. Bilýän mysal üçin ölüm men haçan özljegimi özüm saýlamarna. Başga zatlary aýtdym mysal üçin gyz durmuşa çykjak bolanda oň öňünde saýlow bolýara ýekeje adam ony sorap gelenoga birine barsa bagtsyz, ýene birine barsa woobshe ertir öýüne geler, biri bolsa oň bagty soň diýjek bolýanym şolardan birini saýlamak oňa bagly bolara. Ýa-da biri agyr keselledi soň oňa ýazgyt diýip bolmaza ol kesellemäkä şol kesel bolar ýaly etmesiz işleri edýändirdä ýa-da aý sen şol işi etmeli diýip ýazylypdyr diýip bolmaza. Öýüň ýanmagam bir zat sebäpli bolýandyra gazy açyp goýýaň ş.m. zatlar esasynda. Biz ýazylan zatdan saýlaýasmyka diýýän hemme zat bize derek kimdir biri öň çözüp goýan bolsa hezillik onda gymyldamalam däl. Köpiňiz razylaşman bilersiňiz.

Ata aga siz maňa

Ata aga siz maňa diýýäňizmi “yash gyz haly bn yashuly danalara beyle soz yerlikli dalmika diyyan” meň ýokarda "ol ýaşulyň akyly bolan bolsa" diýenime şoňa diýip diýýäňizmi? Men onyň gowy sözdigini bilmänim üçin aýtdyma ol gyzlara bagtyňyz ýatsyn diýýämikä diýdim.Onyň ýaly gowja niýeti bolsa onda gowy ýaşuly ekeni.

Quote:

Dunya. wrote:

Men ýazgydy özüm ýazýan diýmedimä. Bilýän mysal üçin ölüm men haçan özljegimi özüm saýlamarna. Başga zatlary aýtdym mysal üçin gyz durmuşa çykjak bolanda oň öňünde saýlow bolýara ýekeje adam ony sorap gelenoga birine barsa bagtsyz, ýene birine barsa woobshe ertir öýüne geler, biri bolsa oň bagty soň diýjek bolýanym şolardan birini saýlamak oňa bagly bolara. Ýa-da biri agyr keselledi soň oňa ýazgyt diýip bolmaza ol kesellemäkä şol kesel bolar ýaly etmesiz işleri edýändirdä ýa-da aý sen şol işi etmeli diýip ýazylypdyr diýip bolmaza. Öýüň ýanmagam bir zat sebäpli bolýandyra gazy açyp goýýaň ş.m. zatlar esasynda. Biz ýazylan zatdan saýlaýasmyka diýýän hemme zat bize derek kimdir biri öň çözüp goýan bolsa hezillik onda gymyldamalam däl. Köpiňiz razylaşman bilersiňiz.

Eger menin in bashda yazan post'ymy okasan onda menin 50/50 razylashyanimi ve beyleki yarisi bilen name uchin razylashmanimi belki dushunersin....
Sen saylayan--Hachan'da sende vybor bar bolsa yone durmysh dine senin saylavlaryn dal...
Oyuni 1 gechip baryan alkash oglan hem yakip biler, yene'de ozuni gunakarlejekmi ??
Yazgit senin butin durmyshynda bolup gechyan,eden,etdiren zatlaryn yazilgi yeri...Onsonam adam Yazgit'da yazilgi bolany uchin shol ishleri edenok, asyl adam olan ishleri edyani uchin Yazgit'da yazilan....Yazgit adama hich zat etmegi buyuranok, dine adamyn buyranini ichine yazya !!!

sen bay bol garyp bol, 1

sen bay bol garyp bol, 1 ardim yore 2 ardim yore, bagtly bol bagtsyz bol, soy soyme, ahli etjek ishing eyyam manglaya yazilan.shunga yazgyt diyiyar. yazgytdan gachyp gutulyp bolmaz. ine shu erde sen shu temany achypsyng sholam yazgyt, mangada yazgytda bar eken bu kommenti yazmak!!!!!!!!!!
yazgyt sozining dine ynanmak baglanyshygy bar.

Leylii

Aslynda, sana niyetlap yazypdym, yash gyzlaryn kabiri diyemde, bagyshla, yone men on hem sheyle yagdaya dushup agzym bishipdi, shol sebapli, suytden agzy bishen suwy uflap icer etjek bolsamam, basharyp bilmedim, in azyndan shol sozun erbet daldigini hemmelere bildireyin diydim, belkem daldir, yone men shony sheyle bilyan,
Leylii, gownune degen bolsam, bagyshla!
Yazgyt barada yokarda yazylanlaryn hemmesinin dogrulyk payi bar, yone in gowusy bu babatda oran yerlikli kitap okamany maslahat beryan. Shuny hem nygtamak isleyarin, bu blogdan kopler peydalanyp, bar bolsa, oz yalnyshlaryny duzederler diyip umyt edyarin, yene onat bilyaninizin yazmagyny hayish etmek bn!

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • unknown 1 telpek goyyar we yazyar: "Leylii, gownune degen bolsam, bagyshla! sypmagyng yollary (joke)"

Men ýöne öz pikirimi

Men ýöne öz pikirimi ýazdym aslynda ine şul şeýle diýip 100% aýdyp biljek däl sebäbi bilemok nähilidigini.

gula bela gelmaz hak yazmadykça,

hak bela yazmaz gul azmadykça ! diyipdirler o yuzden kader'e inanmak gerekir.

Yazgit uytgeya diymek,

Yazgit uytgeya diymek, (hasha) Alla oz pikrini uytgedya t.e. "Ay shula kop dileg etdi, shuna 1 govylyk bereyinle" diymek bolar ve beyle diyen adam musulmanchilikdan chikdigi bolarmyka diyyan sebabi Allani 1 adamyn etjek zadyny bilmejek dereje'de ashak dushurya...Orscha aytsak "Alla peredumal" bolyar ve bu gaty samsyklyk etdigimiz bolar..
Adam govy hereket etse, Alla onyn ol herekedini onunden bileni uchin Yazgidini'da sheyle yazyar ve ona govy sovgatlar beryar islese, t.e. Ol adam govy ish edeninden son yazgi'da duzeldilme girizilya diylen zat yok, Yazgit'da bolany uchin, Alla rugsat berdigi uchin ol adam govy ish edyar...Yogsa ol adam yagshylyk etjek bolsa Alla onyn onune garshylyk hem chykaryp biler niyetini synamak uchin, bu-da onyn biljek zady...
Yone "Gulym mana tarap 1 adim atse, men ona tarap 10 adim aderin, ol mana yorap gelse, men ona ylgap bararyn" diyyar (Injil'de bar edil shul) Allajan, sen govy bolsan Alla sana garshy 1000 esse govy bolar, shondan bashga name gerek adama ??

Mergen sen dyazyan Alla name

Mergen sen dyazyan Alla name yazan bolsa şol bolar we bizin durmuşymyz önden belli diyyan.
Onda men yazgydymda name bar bolsa şol bolarda diyip yatsam hiç okamasam işlemesem name bolarka? Bu bir azyrak birhilirak bolmayamay.
adamzat hiç işlemese bir zat gazanyp bilmez egerde işlese
we nesip etse bir azyrak pul gazanyp şonyn bilen gereklije zadyny alyp biler.Men bu yerde yönekeyje durmyşdan mysal berdim.
Adam amal etdi pul gazandy,amal etmedi pul gazanyp bilmedi.
we aç galdy .Şu yerdende düşindigimize göra amal bilen yazgydy üytgedip bolmazmyka diyen sorag gelip çykmiyamy ...

Dost, sen yaltanmanjyk in

Dost, sen yaltanmanjyk in bashdaky yazanimi okap biljekmi ?? Men tazeden yazasip gelenok, birgiden zat ol..
Islesen senin soragyna jogap bolan yerlerini hem copy+paste edip bilerin, okamana yaltansan guk diyay...Yone shu tema'da kop govy zatlary yazdilar beyleki user'ler hem , olary hem sypdyrmazlygyn uchin bashdan bashlap okamagyn hayiri kop degermika diyyan sana...

ata

Alla ediljek hemme zady onunden bilip yazypdyr elbetde. Uytgetmek barada bolsa, Allanyn 'ata'sy diyip 1 zat bar, olam onunden bilinip yazylan zat, wertolyot we mashyn mysalynndaky yaly. Yone ata diyip nama diyilyanini birje mysal bn dushundireyin:
Gadym wagtlarda Bishr-i Hafi hezretleri (ol mubarek bende hazir Maryda yatan bolmaly, Biribar rahmet etsin!) oz dowrunde yash wagty ickidir mey icip yikylyp-surshup zordan oyune gelyan eken. Ol yene sheyle bir gunde yerde palcyga bulashyp yatan bir kagyz goryar we alyp okasa ustunde Biribaryn ady yazylan eken. Kagyzy eshigine supurup, arassalap, onam hic kimin yetmejek yerine yokaryk goyyar. Shol gun gije duyshunde shony edeni sebapli Biribaryn soygusini gazananyny we shol durmushyndan we ynsanlaryn ıcınden oran uly merteba seciljegi bushdulanyar. Shondan son sheyle onat bir toba edyar(Nasuh tobasy) we ynsanlaryn icinden saylanyp bilinyar,hatda, ol Medinede yalanac ayak gezyar diyip hic bir haywan koce we topragyn ustuni pislemeyar! onun serhosh durmushyndan veli/mubarek durmusha alynmagy Allanyn ata-sy. Yone Alla oz atasyny we gulunyn name etjegini onden bilip yazyar,sozun doly manysy bn, yazgytda hic-hili uytgeshiklik bolmayar,

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

hmm

Oglany, gyzlar ucin doglany! Yokardaky commenti bir gozum ukydaka yazdym, ındi beylekem bashlady!
Hazirki wagtynyz rahat bolsun! Men-a gacdym :)

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

mena yazanlarynyzy okasamam

mena yazanlarynyzy okasamam kan bir yazgyt meselesine dusinip biaymedim.
Siz Ata aga mana gayrat edip bilyan bir kitabynyz bar bolsa malahat berseniz ?
sag bolun !!!

yazgyda ynanmak iman(allaha) etmeging bir maddesidir!

onung için kadere inanmaliyiz.bizing başymyza erbet iş gelende de o bizng için ing gowysydyr.onung şu ata sözü yazmagy makul bildim

gula bela gelmez,allah yazmasa,
allah bela(yazgyt yada kader) yazmaz,gul azmayinja!

ay yok tmr,ata-sozun bilena

ay yok tmr,ata-sozun bilena razylashyp biljek dal.
gulun azanlygy uchin yazylan bolyar yazgydynda bela,aslynda beyle dal-a.
birem azmasada adamyn bashyna bela dushup biler.azsada bu dunyade "bagtlyrajyk" yashap biler.her hili zat bolup bilyar.

Kakyp gorun,belki biri sizi gazyp chykarar.

Biribar

Onun Adyl ady bar, shol sebapli kabir zatlar ya-da gunalerin jezasy ya-da sowgady barde bolman biler, beyleki tarapda has jaydar beriler name boljak bolsa-da,. Adyl ady sheyle isleyar!

men shu wagtky dushunishime

men shu wagtky dushunishime gora yazgyt bu hemme bolup gechjek zatlar.yagny ynanyp ynanmazlyk diyilyan zat bolubam bilmeyar barde.

Kakyp gorun,belki biri sizi gazyp chykarar.

yokarda

senin yazanyny dushundiryan kommentler hem bar, jyklap gor :)

yok ata aga, men hemmesini

yok ata aga,
men hemmesini okadym,kabirleri bilen ylalashyan,kabirleri bilen ylalashamok.
men yazan zatlamda dushunulmeyan zat yok.yazgyt=hemme boljak we bolan zatlar.
dogry dalmi?

Kakyp gorun,belki biri sizi gazyp chykarar.

:)

Hawa, GaraDag jan, dogry, men hem shony tassyklayan commentlerin barlygyny yazypdym-la, yogsa garshy cykyp dal :)

yazgyt...

BorekBerdi wrote:

"Bagtynyz dash yarsyn" diymek gargyshmy ?? Bu govy dileg, jansyz zatlaryn hem gysganjyndan yarilyan bagtyny dileya sizin uchin, bashga name gerek ??

Leylii'jan, yazgidi ozun yazyan diymek yalnish, kamahal oyun,mashynyn 1'den yanyar, chagan ayrilyar suv ichip otyrka duvunip, seni ishden kovyalar bashlygyn bashga gyzy(.......) yanina almak islan uchin ve sh.m. zatlary sen nadip "ozun saylayan" diyip bilyan ?? "Saylamak" sozini ulanyp bilmek uchin adamda "Vybor" bolmaly yone durmyshda sen razylashmasan hem bolyan zat kop t.e. senin saylamadyk zadyn hem yetik!! Ana sho vagt yazgidin dine senin Saylav'laryn yazikli yer daldigine dushunyan....

Bagtynyz dash yarsyn erbet manyda dal, tersine sheyle onat we berk bagtynyz bolsun diymek, onsonam yash gyz haly bn yashuly danalara beyle soz yerlikli dalmika diyyan, ensalla, sozlemin manysyny bilip ynsanlary "judge"/sudit/hasaba cekeris indikilerde!

Birinin bu durmushda sana tasiri hem onun erki, elbetde, hemme zady oz erkimiz bn secip yazgydymyzy ozumiz yazyas diymek hem umumy manyda dogry, ara bashgalarynyn hem erki bn secen ka zatlary bizinem yazgydymyza tasir edyar.
Gysgacasy, yazgyt, umumy manyda bizin erkimiz bn baglanyshykly!

ay menina yazgyt barada

ay menina yazgyt barada bilyanim kawagtda birinin gynancly bolup gecen wakasyny aydyp beryarler welin basga birlerem ay yazgydynda bolsa cekmelida diyyar.ana menin bilyanim.basga nahili manydygyny bilemok.sol manysyny bilyan.

Hany onda "destiny" ve

Hany onda "destiny" ve "fate" sozlerine seredip goyber , belki dushundirer az kem bolsa-da...
Men shu yazgyt sozuni dine kosenchli vagtda yatlasalar halamok, hamala ishde ustunlik gazanip bay bolsa oz edermenligi a mashyny adam shekilli surip bilman, avariya bolup ayagyny zadyny dovayse'de "Manlayda yazilandirda" diyayyaler...Durmysh'da bizin elimizde bolmadik gaty kop zat bar, edil gunde 24 sagat zahmet chekayende-de bayaman bilersin eger Alla seni baylik bilen synag etmek islemese...
Ka adamlar "Oz yazgidimizi ozumiz yazyas, name bolup gechyan bolsa ozumiz sebapli bolyar" diyyaler, men shunyn bilen 50%-50% razilashyan...50% razylashamok chunki Alla'nyn bizin omrumize 1 gram hem goshulmadygyny aytdigim bolar t.e. (hasha)"Yasadi ve bolany, indi ishi yok senin bilen" diydigim bolar, yone "Senin hemme edyan zadyny sana Alla etdirya" diymek hem yalnish, yogsa Gitler zat hem ol uryshlaryn sebapkari dalde dine yerine yetirijisi roluna gelyar !!!
Alla bizi synamak ve has kamil hala getirmek uchin onumize her hili kynchylyklar goyyar ve bizem shol kynchylyklary ya gechyas, ya-da dykanyp galyas shol yerde,bu bizde potencial bar bolsa-da ulanip bilmedigimiz bolyar sebabi Alla "Men gulyma(adamlar hem degishli) goterip bilmejegi yuki yuklemeyan " diyya..
Ol her adamy nadip synajagyny in bashdan bari bilyar, bizin nahili jogap berjegimizi'de hemme detaline chenli bilyar ve shol zatlaryn hemmesini 1 yere getirsek "Yazgyt" bolyar menin dushunishimde !!!!

YAZGYT diyeninde bizin

YAZGYT diyeninde bizin türkmenler bileni ha derrewbir rowayat yada erteki aydyp bererler bilmeyanler bolsa başyndan sowjak bolarlar.

Maysa jigimizin hemdiyişi yaly men hem yazgyt barada baryp 21 asyryn başlarynda bir yaşula sorapdym.
Ol yaşuly barada yadyma düşenleri yazayin : MAry welayatynyn Yolöten etrabynyn "Pobeda" obasynda yaşayardy .Bu obany Murgap deryasy ika bölyar yagny bir yewropa şaherlerinden tapawudy yok diyip hem bolar.Ol obada saz ussaty yagny sazyn piri diyip tanalyan "Baba Gammaryn" mazary hem bar.Ol yaşuly dini taraodan tanalyar weadamlaraem yom etyardi mydama yanynda dürli ösümlüklerden yasalan dermanlary bardy. Bir gezek mana donyny açyp görkezipdi welin hayran galymdym .

gyzlary göreninde ol yaşuly

gyzlary göreninde ol yaşuly " BAGTYNYZ DAŞ YARSYN " gaty sesi bilen diyyadi .Menem name gel şuna " YAZGYT " name diyip sorap göreyin diydim .Bu wakalar biin çayhanamyza gelyadi bu yaşuly Yolöten şaherine geleninde .men hem ol çayhanada işlayadim çayhana bolsa bizinkidi.YAZGYT barada soranymda yaşuly mana bir rowayat aydyp beripdi edil şu wagt yadyma düşenok yone hiç zadadüşünmandim .Düşünmedim diydim yaşula welin nha bu yazgyt diydi kan bir düşindirjegem bolmady.

Şondan son YAZGY barada

Şondan son YAZGY barada mana gözleg etmane we kop zat ögrenmage mümkinçilik bolmadygambolsa bu sorag menin kellamin bir tarapynda durda entagem ...
hany görelin beyleki dostlarymyzyn hem okap eşidenleri bardyr yazgyt barada ya-da yazgyt bara yazylan kitaplar bardyr ,bizin hem okap görmegimiz üçin bu kitaplaryn atlaryny we yazarlaryny berseniz sizden minnetdar bolardym ...
Hormatlamak bilen ...

Hahhaha...Oz dushundirip

Hahhaha...Oz dushundirip bilmedigini yazgyda yapip goyberdimi ???
Ay mena narkomanlary shu sebapli hem yigrenyan bir tarapdan, olary gurletsen akja juyje edyaler ozlerini, "Ay manlayda bardyrda bu gunleri gormek" diyyaler velin tutyp depayesim gelyar "Menden depilmegin hem yazgit'da bardyr, demini chykarma ***" diyip !!!

yazgyt...

BorekBerdi oran onat dushundiripdir, ony gutlayan!
Galyberse-de yazgyt-yn beyleki ady Kader, birem kysmat ya-da manlay diyibem bar, onun beyleki ady KAZA. KAZA bu dunyade bolup gecyan wakalara diyilyar, Kader bolsa shol wakalaryn onunden Biribar tarapyndan bilinip yazylmagyna diyilyar. Yagny Kader Kazanyn yazgydy bolyar, bu in gysga dushundirish bolsa gerek.

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

ansatjak 1 mysal...

daglyk 1 yerden mashyn bn siz gidip baryanyz, onde-de 90 degree(derece) owrum bar, siz shony daglykdan gorup bilenzok, yokarda wertolyot sizi gorup baryar, wertolyot sizin az salymdan dagdan ashak dushjeginizi bilyar we raport beryar, siz onun beren raporty boyunca dushenzok, asyl ol sizin dushjeginiz ikucsyz boljagy ucin yazyar

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: ""Dagdan poyezd'a seredyan adam " diyip ex. berlen kitaby okapsyn oydyan :D "
  • unknown 1 telpek goyyar we yazyar: "kellelay sen!!!!!!!!!!!!"

doly erk we kici erk...

Biribar bizi yaratdy we kainat we hemme zadyn programmasyny gurdy, bizin bu dunyade name etjegimizi yokardaky mysalda bolushy yaly bilip Kitab-y Mubinde yazdy, Ol yazany ucin bizin kaderimiz sheyle boldy dal-de, bizin kazamyzy onunden bileni ucin yazdy.
Galyberse-de Onun hem erki bar, hemme taraplayin doly erk bolyar, a bizinki bolsa kicijik erk. Yone hemme kazalar bizin erkimiz bn secilip kader bolyar, onam Biribar yazyar. Shuny hem aytmak gerek. Almany biz oz erkimiz bn iyyas, yone dine ony alyp agzymyza goyup dishimiz bn ceynap dilimiz bn bogazymyza cenli itbermage erkimiz catyar, hany ondan son icegeler bn garna gitmezligini, erap ganymyza garyshmazlygyny, artykmaclarynyn dasharyk zynylmazlygyny hem erk etjek bolup gorun-da! Yonekeyje shu mysalda bizin erkimiz bn Onun doly erki hic deneshdirilmejek yagdayda, sheyle dalmi?
Ashakdaky erki Mergenin kommendindaki erk manysy boyunca oz bilyanlerimi goshayin diydim, kader bn hem baglanyshykly, yone bu yerde biraz tapawutly pikir boldy oydyan.

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

MENEM YNANYANLA YAZGYDA

MENEM YNANYANLA YAZGYDA .Adam pahyr dusinman duryp bilyrmi name.Yone
Egerde bizin etmeli islerimizin hemmesi yada boljak zatlaryn hemmesi Jenaby Hak tarapyndan yazylan bolsa onda bizin soraga chekilmamiz birhilirak dalmay (hasha).
Esasy adamlaryn kellesini gurjalayan sorag hem bu yerde ?

ooooo...Göryan welin menin

ooooo...Göryan welin menin adimdan bazi kişiler cevap vermiş.Örneğin Mergen bolupbiler.Sagbol menin adimdan jogap berenin üçin:)
To Ata:Dogrymy aytsam yokardajy kysmat sözüneyazilanlari okap yetişmedim.Şonun üçinem öz pikrimi yazdim.Menden o kadar da gormagyna gerek yok:)))

:)

Gorkmazlyk ucin garantiya berenin ucin sag bol, Enesh!

Yokardakylary indi okadynmy? Garshy cykyan ya goldayan yerin yokmy?

PS: Seni gaharlandyrmak ucin yazmandym(yazmandyk) yokardakylary, yene bagyshla!

Ay suvuny chykardyk how shul

Ay suvuny chykardyk how shul "bagyshla" sozunin ata aga, oyun etsenem soramalymay indi otunch ?? Enesh uly gyza, dushunyandirle oyuna how... Mena indi ichime depse'de otunch sorajak dal, urlanyn govylay oyun etmaninden :)

:)))Men sana bagyşla diy

:)))Men sana bagyşla diy diymedim zaten.Menem oyun etdim.ok?:)

Men dushunyan velin Ata aga

Men dushunyan velin Ata aga otunch soranson oz ozume "Ya men ote gechyanmi ? Binamys boldymmay ?? " diyen soragy beryan, "Yok" jogabyny alamson ichim birhili "confused" bolya :))

Yone oglany urmankan onunden 2 gezek pikir et, "Gyzyn urany, Allanyn bereni" diyilyar Turkmenche'de :D

:)

Alayt, Mergen, tuweleme, tankydyn gaty guycli, goshulyan, yone gyzlara nazik bolsan gowu-da :)

Gyzlar halanoga beyle

Gyzlar halanoga beyle oglanlary :))
Mylayimlik'dan "Tryapka" ya-da "podkabluchnik" bolmaga 1 adim galyar Ata aga, shol chyzgyny gechip, her gaty gorensiran bolup oturshynda "Bagyshlay ezizim" ya-da yene birzat diyip yallakilap gelsen gyzyn gozunde 1 kopuk bolyan, ol dine oz shahsy isleglerini kanagatlandyrmak uchin oynar seni !! Enesh'e degishli dal ol sozler, ol beyle edenok, yone "Ovrende-Yigren" diyyanlerida :))

hmmm

on 1 gezek name edenini bilmeyan yaly yazdyn-la, galyberse-de, sana gaharlanyp gelmeyanem bar bu yerde, Bayrama gaharlanybam gelmeyan bar, ikisem erkek, ol-a gyz ekeni, shu yagdayi goz onunde tutup milayim boljak bolyan, galyberse-de, sag tarapda goylan ene-ata baradaky ayaty diñe olar ucin dal-de, hemmeler ucin yerine yetirse bolyar, bu, elbetde, bizin hayrymyza bolar, yene-de elinden we dilinden bashgalara ziyan gelmeyan ynsan bolmak isleyarin. Gyzlar muny podhalimcilik ya yaranjan diyip bilseler, bu olaryn problemasy, a men bolsa, ynanyan zadymy amal etjek bolyaryn :)

Sag bol, Mergen jan! Senin bir gaharyn gelmesin mana, edil, yere sokyan kamahal kabirlerini, senin yapyny bilip, bagyshla diyyan daldirin, shona gora-ha :)

gyzlar podsoznatelno

gyzlar podsoznatelno ozlerine gorag gozleyarler.
onsan yallaklasan podsoznatelno olarda "beyleki oglanlar b/n hem sheyle yallaklayandyr"-diyen duygy doreyar."bagyshla,meni urma,men senin gowunine degjek daldim.."-shu sozleri oglana aytyany olaryn goz onune gelyar diysenem bolyar.garaz sen olary gorap biljek derejan gozlerinde peselyar.
bu yerde aslynda yallaklamakdan we otunch soramakdan beter ozune ynam(confidence) mohum.
(Imho elbetde)

Kakyp gorun,belki biri sizi gazyp chykarar.

Natdinay ?? Kim menden gaty

Natdinay ?? Kim menden gaty gorup gitday ?? Yzyndan yetip "bagyshla" diyip galayin, otunch soramany halamayan bolsamam...

Mana'da hich hachan diyen yali "bagyshla" diymek gerek dal, menin ozum dushunyan senin yazyanlaryndan name manyda yazanini, a ol soz dineje "soz" bolup galyar, binamyslar hem ulanyar, chyny bilen aydyanlar hem...

Belki yere sokyandirin, yone shol hala 1'den yetemok, hich hachan hem goni gaharlanyberemok 1 biderek zat uchin, kichijek soz bilen bolsa-da gururuma degendirler, ya-da shona menzesh birzat edendirler bashda meni shol hala getirmek uchin!!

ok

hem GaraDag hem Mergen-iki jigimem mana bu babatda oz pikirlerinizi beyan edipsiniz, sag bolun!
Men hem shol yagdaylary bilyarin. Menin ozume gyz tapma matacligimem yok! Galyberse-de, menin otunc soranym bn menin erkekligimden ya ejizligimden shubhe edyan gyzlaryn hormatyna-da matacligim yok, goy, islan mukdarlarynda meni kiceltsinler, podhalim diysinler, mana tapawudy yok, yone shu zady aydayin "kim onatlyk etse ozune, kim-de erbetlik etse yene ozune" eder!
Gysgacasy shu Gurhan ayatyna gora yashayan, gyzlaryn ya oglanlaryn mana name diyyanleri barada dal. Elbetde, yalnyshym ucin diyyan bolsalar, onda, kabul eder we sawligimi duzederin, ensalla!

aslynda Gurhan biraz "vybor"

aslynda Gurhan biraz "vybor" beryar oydyan.Gurhana gora yoresen bir chyzygyn ustunde yoreyan dalsiniza.

Kakyp gorun,belki biri sizi gazyp chykarar.

sizin ozunkinin dogrydygyny

sizin ozunkinin dogrydygyny bilyan wagtynyz beylekilen name diyyanine naplevat edyanliginize hormat goyyan.her kim sheyle bolmaly.(imho)

Kakyp gorun,belki biri sizi gazyp chykarar.

Ata aga, bize'de kan tapavut

Ata aga, bize'de kan tapavut edip baranok adamlaryn name diyyani, yone biderek yere bashgasyndan otunch sorasyn hem gelenok, ol ozune bolan ynanjyndan hich zat ayirmasa-da belki ol adama garshy edilen yalnishlikdir, sebabi ol adam ol "bagyshla" sozuni "hak etdim" diyip dushuner ve "Sheyle etmegim dogry eken, gora bulary, yalnishlarini boyunlaryna alyp, otunch sorayalar" diyer...Dine 1 taraply pikir etmeli dalmika diyyan, garshydaky hem "shymaryp" biler turkche aytsak !!!

ayat we hadys

GaraDag jan, bize Pygamberimiz Veda(Hoshlashyk) Hutbesinde(Maslahat) sheyle diyyar: "...Men baky aleme gidyan, yone size 2 zat goyyan, sholara uysanyz, onda siz hokman gutularsynyz(Allanyn razylygyny we Jenneti gazanarsynyz)! Olar bolsa, Gurhan we Sunnet(Oz eden amallary we aydan sozleri).

Indi, GaraDag jan, sen mana mundan bashga yorap boljak yol ya-da cyzgy gorkezip biljekmi!?

dogry we yalnysh

Ayat we hadyslar ucin her asryn ynsanynyn anyna gora dushundiryan eserler cykyar, anha, sholary okasan peyda edyar. Men wagtynda kabirlerini okadym, sholara gora-de hereket edyan, yalnyshan bolsam, tankytlara men acyk, yalnyshan yerimi gorkezin, ya-da yalnysh diyyan zadynyzy subut edin, men sheyle yerlerde oz duhunjam bn sizi yensem zat gazanamok, belki sizin zat gazanmagynyza sebap bolaryn, yone yenilsem welin, bir yalnyshymy tashlap, dogrusyny gazanyan, minnetdarlygam aydaryn, otunjem soraryn!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Wepa 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Xaxa...Men senin sozlerin

Xaxa...Men senin sozlerin bilen yazdim t.e. senin kop ulanyan sozun bilen, senin adyndan yazmadym !! Meselem "Örneğin Mergen bolupbiler" :))

Duybinden garshy...Sen

Duybinden garshy...Sen nireden biljek ozunkinin dogrydygyny ?? Dogry diylen zat yalnisha gora bilinenokmi ?? T.e. yalnish diylen dushunje bolmasady, dogry diylen dushunje bolarmydy ?? 2'si hem dushunje ve adamyn ozuche "dogry" hasap edyan zady aslynda gaty yalnish bolup biler, shu yagdaylarda adamlaryn kritikasyna gulak asmaly, olaryn aydyan zatlarynda hakykat payi barmy diyip, analiz etmeli...!

Adamyn ozune govni yetmeli, yone ozune "Namemishim" oytmeli dal !!
Orscha "Samouverenniy" ve "Uverenniy v sebe" sozlerinin manysy birmi ???

ata aga,siz meni chalaja

ata aga,siz meni chalaja yalnysh dushupsiniz.
men Gurhana yada pygamberimizin miras galdyran sunnetlerine garshy dal.
yone sholara uysanam saylamana zat bara.
meselem bir gyza dushushanda "seni gaty goresim geldi" diysenem bolyar,"salam,yagdaylan gowumy?"-diysenem bolyar.sheyle zatlarda vybor bar.

Kakyp gorun,belki biri sizi gazyp chykarar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella! Dushundim, yalnyshan ekenim, ikimiz bir menzesh zatlary diyyas-how, GaraDag jan, al telpek!"

Alla senin etjek zadyny

Alla senin etjek zadyny yazya diymek, ol ishi sana OL etdiryar diymek dal , sheyle dalmi ?? Men bir tupoy, gush kelle, yarim yillap sapaga gelmedik okuvchymyn 2'lik aljagyny bilsem, ony hem 1 blaknoda yazsam, ve ol okuvchy examen girip 2'lijigini alsa, men gunakarmi shona ?? Men aldyrdymmy ona 2'lik ?? Yok...Yone men ony gaty govy tanayanim uchin onunden bilyadim 2 aljagyny...Alla'da gul'yny gaty govy tanayani uchin, haysi shertlerde name etjegini bilyar ve onunden yazip goyyar "Shu sheyle sheyle eder" diyip...Yogsa Alla (hasha) " Adam azajyk azan bolsa-da onyn yensesinden basyp, ustune erbetlik baryny yuklap, ony has hem azdyrar" diymek gaty yalnish...Alla bizin onumize pasgelchilikler chykaryp biler, yone Alla'nyn bizi halaman ya-da ol pasgelchiligi gechman dovzaha gitmegimizi isleyandigini aytmak gaty samsyklyk sebabi pasgelchilikler adamy has kamil hala getirmek uchin goyulan, olar bolmasa adamlar Sogap hem ishlap bilmezler, Gara bilen AGyn tapavudy bolmaz...Shol pasgelchilikleri gechmane adama guych hem berilyani "Men guluma goterip bilmejegi yuki yuklemerin" diyen ayat'da aydilyar t.e. adamda shol ishi basharmak potencialy bar, yone oz islegi bilen ony erbet zatlar uchin ulanyp biler !!

Yazgyt:Manlayina

Yazgyt:Manlayina yazilandir.We nesip işi bular.

yazgyt

Eneshtm wrote:

Yazgyt:Manlayina yazilandir.We nesip işi bular.

ay, edil manlaya-ha yazylan daldir, Levh-i Mahv(Mahfuz) diyip bir kitap barada eshidipdim yone, belki shol yerdedir shu we hemme kainatda bolup gecyan wakalaryn yazgysy, elbetde, boljagy bilinenson, yazylany sebapli boljagy ucin dal!

Ay Turkmenler'de "Manlayda"

Ay Turkmenler'de "Manlayda" diyip aytmak gaty moda :))

hawa

Enesh hem shonun ucin yazypdyr oydyan, giden eken, yogsam uzyn edip yazjakdym, galyberse-de, yokardaky yazgylary okabam beyle diymegi adaty dal yaly gorundi, elbetde, ozi gowy bilyandir-da, yagny, Turkmencelandir :)

Enesh'in kysmat sozunin

Enesh'in kysmat sozunin manysyny bilmezligi "imkansız"--myka diyyan turklerin aydishi bilen :))

ay...

bilmedim-da, aslynda, onun menden has kan bilyanini caklap bilyan welin, ya men yalylary synap gormek ucin orta cennek bn iymit ataydymyka!?

Eneshin sozleri bilen aytsam

Eneshin sozleri bilen aytsam -- "Olabilir" :))

ey

yikdyney, Mergen, sen barkan kan zat yazmaly dal-how, yokkan, yazyp-yazyp gacmalymyka diyyan :)
Enesh gorse name diyerka , ya "yene ustumden dushuyorsunuz!" diyip oykelap bilermika :) Onun ozi online bolmaka gacyp yok bolayin!

Hahaha...Yoklay, men Eneshi

Hahaha...Yoklay, men Eneshi govy goryana ustunden dushsem hem, onyn ozi bilyarlay, bizar boldum "Bagyshla" manysynda zatlar aydip :))) Men dillije gyzlary govy goryan, olar bilen vagt has gyzykly gechyar...

Yazgyt barada bu blogyn

Yazgyt barada bu blogyn tazeden bash sahypa gelmegi ucin we yene Allanyn "ata"sy barada azyrak uytgeshik yazgy goyayin diydim:

Garaz, bizin kici erkimiz bar, Allanyn hem doly(absolute) erki. Elbetde, biz ozumiz baradaky yagdaylary kici erkimiz bn saylap secyaris, Biribaram doly erki bn muna rugsat beryar. Biribaryn birem "âtâ"-sy bar, bardaki "â" papakly bolmaly, yagny men dal :)
Bu yagday bolsa, Biribaryn Ozunin soyguli bendelerine kabir erbet yagdayi islemeyshi, shol sebapli-de, shol erbet yagdayin shol benda tasir etmezligi ucin yazylan yazgydyn uytgedilmegi bn dushundirilyar. Elbetde, bu ASYL YAZGYT bolan LEVH-I MAHFUZ'y dal-de, eysem bolsa, sebapler dunyasindaki yazgydyn uytgemegi bolyar we bu yagdaya yene-de ozumizin onat amallarymyz we eden tobalarymyz sayasynda eye bolup bileris, bulam yene Biribaryn ayratyn nygmaty bolyar biz bendeler ucin!

Garaz, ansat dal-da! Alla bize hemishe sheyle ata-lar nesip etmegini dilemek bn!

menem yazgyt barada bir gysgacha rowayatjyk aydayynda

bir garry goja ol adamlaryn yazgydyny okayan eken bir gun ol bir yash gyzyn yazgydyny okamaga gidipdir ol gyz ona shey diyyar ay yashuly sen ahli adamlan yazgydyny okayan sen oz yazgydyny bilyanmi,goja ona shey diyyar ay bally men yazgydymy okamagy gorkyan ol gyz ay goja gorkma sen oka diyyar ol goja bir deryanyn bashynda bir kichijek kulbede yashayan eken bir gun ol kenaryn bashyna baryp ol pikir etyar gyzyn aydan zatlary barada, goja waa gyzyn aydan zatlary dogry bolamasyn diyip ol oz yazgydyny okayar.

onun yazgydy:-"sen suwda olersin "yanky goja shol kenaryn bashyndan ,bir chole gochup gidyar,gunlerin bir guni ol taret kylynyp otyrka shol yuwunan suwuna tayyp yykylyp shol yerde jan beryar hakykatdan yazgytdan gachyp gitjek yerin bolmaz diyilishi shu adamlar.

görülmedik yazgyda ynanyp,

görülmedik yazgyda ynanyp, şony gaygylanyp otyrmak name peyda beryaray? :)
Manlay,yazgyt. Şulary biz bilemzok, göremzok.
Onda "men yazgydym-da, manlaydyr-da" diyip durmak yalnyşmyka diyyan. Yaşarsyn, onda sonra geçmiş barada "ine şu men manlayym eken" diysen boljak.
Yöne hazir yaşalmadyk zat barada "ay men yazgydym şol söygüsiz ölmek eken.." we ş.m. zatlary aytmak manysyz men üçina.

umuman, dogry! "Elinden we

umuman, dogry!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

jemshit senin aytyanyna men ylalashyan

sen dogry aytyan haysy bir adam menin yazgydym shey diyip gezsin yone bu yalanchy dunye diyilyanida dostjan