Ölüm

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bir gün hemmamiz öleris!

— (mr unknown)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

..::No Comment::..

Bu temany name sebapden açanyny bilemok... nameüçindigini yazsadyn, ya da yazgim bolsun diyip yazdynmy dost.?

"İl-ulusdyr,
Dosty-Ýary Ýekäniň" Magtymguly

...:::surHyan:::...

Bir gün hemmamiz

Bir gün hemmamiz öleris!
Captain Obvious

Ay düşüner yali bolmady-la..?

Ay düşüner yali bolmady-la..? Yeri öldük-da ? Onson name ? Şunun yzynam yazayin :-((

olum barada bir-iki kelam...

Salam hormatly agzalar!

1-Olmeden onunca olun - hadys, olume tayyarlykly bolmak barada,
2-Hasaba cekilmakaniz ozunizi hasaba cekin - gabyr durmushy we olum barada hadys ya-da Hz.Omerin sozi
3-"..., we donushiniz(gelishiniz) mana bolar" - ayat.

Umuman, olum barada hadys we ayat oran kop, yone hemmesi hem shona onunden tayyarlykly gelmegi bize maslahat beryar we nigtayar.

Bashga bir soz:"Nadip yashasanyz, sheyle olersiniz(gabyra gidersiniz), nadip olseniz, sheydip (tazeden) dirildilersiniz. (Magsharda) aA agamyzyn copanlary.

Bellik:Jengizhan olume care ucin derman gozledenmish wagtynda, tapyp bilmadir.

Nireden aklyna geldi

Nireden aklyna geldi beyle zat haa...

Hmm...

Hemmamizin öljegi belli. Ony inkar edyan barmy? Yöne name maksat bilen yazanina dushunip bilmedim. Biraz achyklyk getiraysen gowy bolardy.

Her janly ölümi dadtjakdyr

Her janly ölümi dadtjakdyr ol hakykat yöne ...

Ay sag bolsuna....

Ay sag bola mena olmerin diyip pikir edyardim yatlatdyn.— (mr unknown)
(Gaty gormezlik yone degisyanle) Hawa men senin tuys razy biz omur yasamarys.

Özün üçin gabyr

Özün üçin gabyr tayyarlama, özüni gabyr üçin tayinla (Hz. Ebu Bekir r.a.)

ﻦﻐﻂ

123

bir çopan «Bir gün hemmamiz öleris!» diýipdir.
başga bir çopanam «Onsaň ýaşamaga başlarys!» diýipdir.

bir günem onuň ýaşamaly wagty gelipdir we ölüpdir..
şondan soň onuň gowy ýaşaýanyny bilemizok. sebäbi onuň gowy ýaşamagy onuň «ölen günlerine» baglymyş.

hawa iki ayry

hawa iki ayry dunyagarayshy.
olume herkim birhili garayar. gowy mysal berdiniz.
"onson yashamaga bashlarys" diyipdir yone "gowy" yasharys diymandir ahyry. gowy yashap yashamadygy belli dal weli, ing bolmanda olumden sonky yashayysha ynananson, "gowy" yashar diyip umyt etse boljak :)

oLUM

"OLUM GUZEL OLMASAYDI OLUR MUYDU PEYGAMBER"

gaçalga yok..

eger bir dogry bolsa, we başymyza geljegi çyn bolsa ondan çekinmek we gaçmaga yer gözleman çynymyz bn ony öwrenmeli diyip oylandym. Gaçjak bolsamam men-a yer tapmadym..

2-3 gun on barde bir uni-de

2-3 gun on barde bir uni-de "Olum" barada uytgeshik ynancdaky ynsanlar oz pikirlerini beyan etdiler, konferensiya yaly bir zat.
Shonda Bahai, Hristiyan, Yslam we Budist(oydyan) ynancalryna eye bolan gepleyjiler(speakers) cykysh etdiler. In onat bolany musulman ymamyn cykyshy boldy, beylekiler gulaklary deshilen yaly dinlediler. Pacak etdi-le durshy bn :)
Garaz, 4 ynancda-da olumden son bir durmushyn barlygyna deliller getirildi, ahyreti kabul edyandikleri aydyldy. Elbetde, tapawutlar bolmak bn, hemmesinde diyen yaly birmenzeshrak ynanjyn bolmagy gowy zat, in azyndan, hakykada azyragam bolsa yakynlashyan ekenik :)

Reonkarnasyon-a ynanyanlar bar ekeni, oz ruhynyn oz bedeninden cykyp, wakalara seredyani bar ekeni we sh.m.

sag bol

sag bol yatladanyna.......

......................buda geçer.......................

Dogry aydyan, hemmamiz hem

Dogry aydyan, hemmamiz hem oleris bir gun, yone ony yatlatmak gerek dal, dost. Beyle sozler bilen keypimizi gachyrmasana.

>...........Dost............<

keyp bar keyp bar, olumi

keyp bar keyp bar, olumi yatlap keyp alyanam barmyka diyyan:)
olumi yatlasan ozuni hayir tarapdan durseyan, sher tarapdan bolsa tormozlayan/durduryan, shol sebapden, hemishe olumi yatlasan has amatly dalmi name? Hz.Omer shu yagdayi, gor, nace gezek edipdir we shony hem hemmamize undapdir, ol hem bu yagdayi Pygamberimizden owrenipdir, ahyry! Hany, shu yere-de bir seret, onson name diyyarkan!?

Aslynda nahili gowy zat

Aslynda nahili gowy zat olmek.. Sheyle dalmi dostlar?:)))

sebaplerini hem aydaymaly

sebaplerini hem aydaymaly ekenin, Gadyr aga:)
olmek gowy zat welin, olmek bar, olmek bar, tayyarlyksyz olum bolsa, elbetde, gowy dal, men-a tayyar dal, shol sebapli hem olumden gorkyan, yogsam, Biribara we Onun Resulyna hem-de soyguli bendelerinin yanyna barmany kim islemez!?

Gadyrly ata dost! Siz name

Gadyrly ata dost! Siz name olum gowy zat diyjek bolyanyzmy? Belki olum gowudyr kabir adamlar uchin. Menin pikirimche olum dine dine ozi hakda pikir edyanler uchin gowy. Eger adam olse, ol hakda gynanyp, aglajak bolmazmy? Eger kimdir biri olse onun olenine gynanyp ozlerini olduryanler azmy name? Siz sholar hakda pikir etdinizmi? Name shol adamlar gynanyp, aglap, ozlerini helaklese, shol gowumy eysem? Ey dostlar, gayrat edip dine ozuniz hakda pikir etman, dost-doganlarynyz hakda pikir edin, olume gynanjak adamlar hakda pikir edin!

Jemile, jigim, sen we

Jemile, jigim, sen we ynsanlar, eger Allaha, Onun pygamberlerine we ahyrete ynanyan bolsa, onda olum sheyle bir gorkunc zat daldigini bilmeli ahyryn, name bu dunya bakymy ya pany!?
Pany, diymek, bu dunyaden, elbetde, hemmamiz olup gideris, yalan dal-a bu yagday, shu yagdayi bilibem aglayanlar az dal, ayratynam, zenan mashgalalar!
Men oz adyma yazmadym bu yazgylary, ayat, hadys we beyiklerin sozi bn yazdym, sen menin acan olum blogymy okap gordunmi!? Yokarda sep=link beripdim!?

Gadyrly Jemile dost!..:)) 1.

Gadyrly Jemile dost!..:))

1. Hickim olmese pikir edip gorun name bolar? Dunyani tezegine bulasip yatan birtopar adamlar gursap alar. Bu name gowy bolarmydy? Mysal ucin bala ejesini gowy goryar. Yone tezegine bulasip yatan ejesine bolan hormaty cagada gitdigice barha azalyar. Azalmaly diyemok. Yone toweregimde munun gaty kan mysalini gordum. Shon ucinem kopler dileg edyar: Ya Reb! Meni ile masgara etman bir janymy alaweri..

2. Olum hak.. Mundan gacyp bolanog-a.. Sen dogan garyndaslarini pikir edip olum hakda oylanman yasanin bilen olum yok bolup gidyarmi name? Menem suna dusunup bilemok.. Erkek yali yuzune name ucin seretmekden gacyar kop adam? Diyeli tupan gelyar bize tarap.. Hemme zady yer bilen yegsan etjek hurrycane (soz yalnis bolaydy oydyan, bilyanler duzeldewerin) gozgap gelyar.. Indi biz bu barada pikir etman gezsek gowumy, onunden aglap otursak gowumy, hurricane yok diyip entemek gowumy, ya-da ony garsy almagyn caresine seretmek gowumy? Yerzemine giriler, zerur zatlar yignalar, bar bolsa ulag bilen in azindan onun ugrundan gacmaga calisilar.. Ay garaz sizin ol temada aydyaniniza gosulamok..:))

3. Men pikirimce olumde pikir edilmeli ESASY zat dogan-garyndaslar dal-de BEYLEKI TARAPda nahili garsilanjagyn..:))

Sagliginiz..

Jemile, jigim, bashda senin

Jemile, jigim, bashda senin ozun name pikir edyan olum barada, ondan gorkyarmyn, name ucin gorkyan ya gorkanok, olum erbetmi, name ucin!?

Gadyr aga, menin linkdaki yazanlarym bn birmenzesh yone has owadan yazan ekenin, sagja bol!

Mena olum'den gorkamok,

Mena olum'den gorkamok, olum'den sonrasyndan gorkyan :(((

Son Jemilang sesi

Son Jemilang sesi cikmadila.. Dalap goyberaydik oydyan..:)))

Ay yok, ol kop girmani uchin

Ay yok, ol kop girmani uchin yazanok, gelse ol dolaymasa bizi :D

ol TM-dan giryar, hem-de int

ol TM-dan giryar, hem-de int kafeden bolmaly, ozem bu yagdaya dushunmek isleyar ymykly, sypdyrmaz:)

Beh oglanlar, menin

Beh oglanlar, menin gurrunimi edipsinizle. Men kan giremok sayta, wagtym yok.
Doganym ata, men olumden gorkamok, Mergen dogry aydyar, olumden gorkmaly dal, olumin sonundan gorkmaly. Olum gowudyr ozun uchin, yone yzynda galyanlar uchin, yakyn adamlaryn uchin gowy dal ahyry. Elbetde, adam olup ahyryyete giden son, shol adamyn yoklugy bilen razylashyarys, yone razylashmak gaty kyn bolyar-da, yuregin dilinip galyar-da, menin ozum hem sheyle yagdayy bashymdan gechirdim, menin yeketak joram we syrdashym bolan mahriban ejemden ayryldym, ol hem ahyryyete gitdi. Men onun yoklugy bilen razylashdym, yone hazire chenli oz mahribanymy yatlamda yuregim gyylyp dur. Men shonun uchin diyyan olum yzynda galanlar uchin agyr bolyar diyip.
Men siz bilen razylashyan, ozun uchin olum gowy, hudayyn yanynda yashamak, belki gowudyr, yone ol yere gidip yzyna gelen yok ahyry.
Eger men bu sozlerim bilen sizin gownunize degen bolsan meni bagyshlan, men hich bir adamyn gownune degmek islamok, yone oz pikirimi aydyan.

jemile başda ejen ayrylany

jemile başda ejen ayrylany üçin gynançlyk bildiryan.. Allajan mekanyny jennet etsin hem de sizi jennetde birbirinize gowuşdyrsyn inş..

şeyle bir zat hem bar.. ajalyn hikmetini dine Alla bilyar.. eger yaşamagymyn hayirli bolsa onda yaşadar.. yone hayirli dal bolsa yaşatmaz.. herbir zatda hayir bardyr..bu dünya oran çalt geçya.. esasy zat ondan sonrası.. sabyr etmeli, ölenlerimiz üçin dileg etmeli.. bu dünya keyp çekme yeri dal.. hem barde hem anyrda keyp çekip hezil edip yaşamak öran kynmyka diyyan.. ölüm bar we hakykat.. ölümden son boljak zatlar hem hakykat.. hem pikir edip gör şu wagt ejen Allan huzurynda.. şu dunyanin erbetliklerinden uzak..gowy dal mi?? sen özün barada pikir edyan.. birem ejeni pikir edip gor.. onun bagtlydygyny we sen ona gowuşarsyn nesip bolsa.. onun pikir edip dogry yaşajak bol.. ejen "yüzüni gyzartman" yaşajak bol.. yhlasly bol.. senin edyan gowylyklaryndan, senin gazanyan sogaplaryndan onun hem nesibesi bardygyny yatdan çıkarma..

Allajan hemmamize hayirli ölüm nesip etsin..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Telpek(yaglyk:) sana, jigim! Men hem indi dushunip gitdim yagdaya bu yazgyn sebapli:)"

Jemile, jigim, merhum ejene

Jemile, jigim, merhum ejene Biribardan rehmet dileyarin!
Ensalla, ony Biribar Oz jennetine goyar, Jemile atly gyzy bn Oz Jemalyna mushdak eden bendelerinin hataryna goshar beyleki tarapda.
Garaz, yagdayi Akgul jigim oran onat teswirlan ekeni, ozunem sheyle onat yazypsyn, ikinize-de berekella!
Men hic zady gownume almadym, gowunlik berjek bolup yazdym, ozumem sheyle pajygaly wakalary yashadym, yone olum barada shu yerde yazylan kop yagdayi bilemson, kan ozumi iymedim. Men hem, aslynda, Mergenin we senin diyshin yaly, olumden gorkamok, yzyndan gorkyan, bu barada men on bir yerde yazypdym.
Men uzadyp oturmayin, senin yazgyn ucin begendim!
Kop sag bol, jigim!

Gadyr dost, men siz bilen

Gadyr dost, men siz bilen razylashyan, yone bu dunyaden dine bir tezegine bulashyp yorenler gitman, sagdyn, yash adamlar hem gidyarler-a. Dogry, menin ozum hem dileg edyarin, "ilin gapysyna, ilin komegine garashmaly etme, senin yanky diyishin yaly, ile masgara bolanymdan, menin janymy alay!" diyip. Yone, yash, soyulyan adamlar gitseler gynanyan-da. Yone dogry, her bir adam oz yazylgysyny yashamaly.
Bolyar oglanlar, men siz bilen razylashyan, sizinki dogry. Bolyar, olum diyen zat gowy!
Menin bu yazgylarym uchin gymmatly wagtynyzy yitireningiz uchin kop sag bolun!

Yazgylarynda kak budto (goya

Yazgylarynda kak budto (goya diyersing) bizin bilen jedel etmek isleman yone bolya bolya eden yali bir yagday bar Jemile, dogrumi shol? Ya men yalnis netije cikardymmy?

Ikinijidenem yene goya diyersing "Men olyan, way hezildigini.." diymelidigini aydip gecen yali duyyan suwagt ozumi, bulam dogrumy? Olummi onda oyna hezil etde manyly bir netija gelipsin menin yazanlarymdan..

Men beyle diymek islemedim.. Gynandyryar elbetde. Ejeng yogalsa gynanyarsyn elbetde. Edil ejem bolmasa-da bizinem kop yogalan yakinlarymyz boldy..

YONE SEN YOGALYP OZUNDEN AYRILANLARA HEMISELIK AYRILDIM NAZARY BILEN SEREDYAN. Bu-da seni beterinden beter gynandyryar.

Aslynda bolsa hemmamiz birgun sol yerlerde bir yerlerde jemlenmeli.. Entek ona cenli wagt kan-em diyip bolmaz.. Hacan boljagy belli dal. Olen hicbir adam HAZIR MEN OLERIN diyip olendir oydemok.. Olum adama duydansyz yagdayda gelyar:)))

Hay, Gadyr aga, ol

Hay, Gadyr aga, ol dushunenligini aytdy-how:)
garaz, olum barada kop zat yazylmadyk bolsa, az-a yazylmady shu we beyleki olum blogynda, olumin onat yuzleri gorkezildi, ensalla, kanagatlandyryjy bolandyr!
Jemile jigimiz yagdaya goz yetirenini we beyle yagdaylary yene sorap biljegini, gowy bolanyny aydan yaly!

olum barmy name?

doglan guninden olume gidishin bashlanyar

Bolyar, men hemme zada

Bolyar, men hemme zada dushundim, dostlar-doganlar, Akguljan, men ozum hakda pikir ednim uchin meni bagyshla. Eger guna eden bolsam Allajan, menin gunami otsin. Dostlar, size-de sag bolun, hemme zady dushundireniniz uchin. Men indi olumden gorkamok. Men onki hatymda-da yazypdym, olum gowy eken diyip, yone indi has hem gowy dushundim. Sheydip dushunmeyan zatlarymy dushundirip durmagynyzy men sizden hayysht edyarin. Sag bolun. Ata dost, senem, kop sag bol!!!

Jemile sen gaýgylanmahow!

Jemile sen gaýgylanmahow! Menem köp wagtlap "indi ölýän, şindi ölýän, şu gün ölýän, ertir ölýän"("meňkä bolaýdy öýdýän" diýen tema) diýip gezdim :D
Gorkamokdym ölümden, ýöne gynançly bolýar ekeni, sebäbi durmuşda 100-1000 planyň bolýa, proýektiň bolýa. Olaryň ýarysynam amala aşyrman gitmek hezil däl. Esasanam Alla bilen hasaplaşmaga gorkýan bolsaň, men ýaly :) Eden gowy işim köp bolmansoň
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Sen hemme zada dogry

Sen hemme zada dogry dushunipsin Gadyr dost, yone senin diyyan zatlarynda many bar. Dogry, sizin yazan zatlarynyz menin pikirimi azajyk uytgetdi, yone shonda-da gynanmagymy bes edemok-da, ozume, yuregime buyrup bilemok, men name edeyin? Olum gowudyram belki, yone gaty ajy we agyryly zat ol.

Hawwa gynanmak adamciligin

Hawwa gynanmak adamciligin geregi.. Menem dusunyan onga..:))

Sagligin..

Bayram, sen dogy aydyan,

Bayram, sen dogy aydyan, menin hem pikirim edil seninki yaly. Yanky aydyshym yaly, we senin aydyshyn yaly, olum gynanchly, agyryly. Yone, dostlarymyzyn aydyanlary hem dogry, olumin gowy taraplary hem bar eken, olaryn yazan zatlaryny okap dushundim. Olar hemme zady dushnikli yazypdyrlar.

Gynanmak -- yurekden gelyan

Gynanmak -- yurekden gelyan zat, muna chare tapylmazmyka diyyan, yone shu yerde beyin dadymyza yetishyar ve aklymyz bize 1 umyt beryar "Ayrylyk hemishelik dal, birgun dushusharsyn, onda-da has govy yerde enshalla" diyip, shundan son ichin biraz rahatlayamika diyyan, yogsa Hudaya ynanmayan adamlar yali, olumi 1 churt kesik son diyip garasan, dunyan ustune yikilar ejen ya-da kakan yogalanda...