Sahypa ady we logosy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Hemme zady onkusi yali edin!
16% (6 votes)
Mana tapawudy yok
58% (22 votes)
Shu wagtky dursun
26% (10 votes)
Jemi 38 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

menin pikirlerim logo

menin pikirlerim logo hakynda:
eger şygarymyz bilimde basleşik bolsa;
onda baş sany ugur giryar yagny: Informatika, Matematika, Biologya, Fizika we Himiya.
hemmaniz bilyaniz bizin baydagymyzda "göl" sanybaş (5).
we ayyn içindaki yyldyz sany hem baş (5).
we dünya sport olimpiyadasyndaky logoda hem baş (5) sany tegelek bar..
baş sany welayatymyz bar..
men pikirimçe şu baş (5) sanyny hökman bir yerlerinde goymaly..
bu pursady yitirmeli dal, bulardan başga köp sebap tapdyrmazmyka diyyan :)
yenede "yyldyz" yada "ay" şekilleri hem ulanyp bolar.. "ay" yslam dinin simwoly hökmünde..
yaşyl renk hem şeyle, türkmen baydagynda bar.. yagny yaşyl renk agdyklyk etse gowy bolar diyyan..
yada gögerip duran agaç.. 5 sany şaha çykyp duryan bir zada menzese hem bolar..
agaç, yaşlygyn, ösmegin simwoly..
garaz eger şu logo etmega niyetlenen bar bolsa, menin maslahatlarym şular..

hemme zat ghul yaly

Su gozel saytdan gowusy yok men cynymy aydayyn!!! Oran gowy tapawudy yok!!
Atamyrat Sana men Tuwelleme diyjek!!

hmm... Ahmet,

hmm...
Ahmet, http://tmolympiad.org/?q=userpoints Girip gor, yokardan bashla ashak cenli, in aktiw agzalara yeke-yeke tuweleme aydip cikayali bileje ;)

Menin search engineym:D

Oglanlar meng menem internetde biznez bashladym,Google bilen yaryşjak bolyannay:D Shu yere basyp görün,indi dine men gözleg enjamym bilen gözlang:D

Hmmm...

Google bilen yarişmagin gowy zat welin , sen yene-de google ' in önümini ulanyan-da. Onson kan bir tapawudam yok.

Ay oyun etyan how

Ay oyun etyan how Myrat,oyunyng içine ettina:D

Ay men...

Ay men şeydayyan-da :)

menin pikirimce eger yer

menin pikirimce eger yer sharyny biraz ulaltsak, yarysy gorunse-de bolar. shonda kiwa-de menzemez :) birazjyk acyk renkde yershary suraty ulansak, materikler gowy bildirse, suwlardan saygarylsa, galan zady gul yaly, mena gownume yarady. hartanyn one cykarylmagam, arkasyndaky shohle-de manyly. yash, osup baryan yurt, nesil yaly manylary berya.

name edip goydyn

Name edip goydyn ol senin adyn yazylan bilen yazsan googlyn edil googlynmaglumatlary cykayr.Sen beyle etsen gocuryan bolyan.( oyun edyan).Yone ony name ucin etdin yone seylemi.

Hey hey hey...Atamyrat

Hey hey hey...Atamyrat, ol logo pahyry ozum yasan bolsamam zordan tanadym, name uchin beyle dykgatsyz kesilen ve medaly ayrilan ??? Kenarlaryna seredyan velin paint'de kesilen yalila...Medal yeri bolmasa dunyanin name manysy galyar ? Men yer shary 1 kelle sheklinde pikir etdim, Turkmenistany onyn parlap duran beyni, a boynundaki bolsa hak eden medaly...Kichirak birzat gerek bolsa bashga zat taparys, biderek zayalamaly dushuniksiz zada ovurip...Ideasy saklanylyp bilmese goymak gerek dal, bashga zat taparys has uyjak...
Kone surat:

Sula gowy

sula gowy ekenim.Mena haladym.Gowy pikir.Kelle ,medal ,turkmenistan, beyin

shu goowyja. Atamyrat,

shu goowyja.
Atamyrat, logodaky yashyl meydanca gowy gelsenok men pikrimce.
shol gozelligini gacyryar, yone ine bu dunya+medal gowy

Ady we logosy mana tapawut

Ady we logosy mana tapawut edenok. Yone yokardaky surat bir hili bosh gorunya name uchindir...

Mana shol surat hem tapawut

Mana shol surat hem tapawut edenok shonin ucin goyup goyberdim.

Agzalardan ULLAKAN hayish. Has gowja zat edip bilseniz,
Logo ucin: 100x100 transparent gif
Surat ucin: 960x170 JPEG

shu dizayn isinden menin hic bashym cykanok...

wiiy Bayram aga indi yadyma

wiiy Bayram aga indi yadyma dushdi.
Bilyanizmi onki suraty name ucin ayirdim? Logo goydum welin giyshik gorunmage bashlady, sonra onkuni duzedip bilman tazesini yasaydym.

Onkusini goyup bolyar welin giyshik gokezmeli yada logoni ayirmali.

gowyja ekenim

gowyja surat ekeni.

Ay shulam erbet dallay!

Ay shulam erbet dallay! Esasy saytyn ichinde gyzykly zat bolsun!

Men ucine 3sem gerek dal.

Men ucine 3sem gerek dal. Shu wagtkysy azajyk gyyshyk suraty. iki gezek gaytalanyarmy namemi. Ondada onkiden gowy. Yone shol suraty duzeltmeginize ses beryarin

Shol suraty kicirajik etsek

Shol suraty kicirajik etsek nahili bolar. Shony bir surat etsek shu wagt iki sanysy dur. Shony bir etsek suratly yer kiceler yone gelshiklice bolar.

kiwi

bagyşlaň welin (maýsa ýaly «welinim» diýseňem boljak :-)) ýene bir gezek bagyşlaň welin ýer şarly logany ilki göremde ortasy deşilen, deşiginden içiniň gögi görnüp duran kiwä meňzetdim. kartanyň daşyndan ýaýraýan sary goňur şöhle materikleri bozýadanym turşuja kiwä meňzeýär oturyberýär.

elim degse bir zatlar dizaýn ederin. ýöne söz beremok.
tankyt etsemem ruhuňyz 3 gezek belent bolsun. maňa saýtyň içindäki ýazgylar has gowy ýaraýar.
dowam ediň.

Şeytsen gowy ha bolardy:)

Şeytsen gowy ha bolardy:)