Nadip semremeli?/Nahili mashklary etmeli?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bilyaniniz barmay yokardaky soraglara jogaplary?!
Menden beter toweregimdakiler gaygylanya oydyan. Mana "sen hor, sport bilen meshgullan" diyip aldylar. Menem nache kg'diklerini sorasam dine biri 7-8 kg kop ekeni. Yone boyim uzyn bolanson inche gorunyandirinda. Garaz kop aytdylar, esasanam gyzlar.
Ahyr shu gun hytay gyzdan soradym "name uchin sportzala gideyin? Men yalta, 3 yil bari shol bir agramym, shol bir boyim" diydim. Olam "hawa, yalta ekenin. Sen sportzala gitmeli ekenin onden" diydi. Menem " mana nama gerek uytgeshik beden? Gyzlaryn unsuni chekmek uchinmi?" diydim, olam "hawa, amerikan gyzlary uly bolya. Seni ejiz gorerler" diydi. Menem "ay mana amerikanlar geregem dal, men yaltanyan" diydim, "oylenmage wagt bar" diydim. Olam "shu wagta chenli shuncha yil yaltanypsyn, hazir bashlamasan bolmaz" diydi. Muny eshidenlerem goshulushyp gapyrgalarymy sanadylar :D, boyumy soradylar(1.84-1.85m), bilimin inini soradylar. Menem shol yerde kemerimi ayirip balagymyn ichine seredip bashladym, halys etdilerda. Amerikan balaklaryn ichinde bilin olchegi yazilya, menkide 32 yazilgi ekeni. Aytdym, olam shol in agramlydan 2 kem ekeni, onky 34. Shonda-da mana "senin boyun uzyn, senki 36-38 bolmaly" diydiler. Garaz sypdyrmadylar.
Onson janym yanyp shol hytay gyza "ay men shu bolshuma-da pochti lyuboy hytay gyzy yraryn!" diydim :D Olam ay yok, olar sana bor diymez diydi, sebabi sen hytay dal diydi. Menem hytay bolmasamam birini yrdym eyyam diydim. Olam shondan son "kim ol? aydaaaay" diyip gechdi ish gutaryancha :D
Men "bolya, bashlaryn" diydim. Yone name etmelidiginem bilemok. Garaz shu uzyn hekayadan son bir hayish. Nadip semremeli, nahili mashklar gechirip asha semreman, yone incheden uzynlygyna-da galman bolup biler?! Barde uly sportzal bar, yone her gun shoncha yol yorap gitmage yaltanyan. Oyde edip boljak mashk bolsa ya semretjek nahar bolsa aydayin dostlar!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ay nabileyin, gurchuk barmy

Ay nabileyin, gurchuk barmy yokmy nadip bilmeli?
Gan basyshym(dawlenie) dash, ganymyn analizi dash, hemme zat gul. Yone ozum gaty az iyyan menin. Sebabi azajyk iysem doyyan, onson gezip yorun ta ajykyancham. Ajygamda yene azajyk iyyan, derrewem doyyan.
Gurchuk bolanda iyip iyip, shonda-da semremesen dalmay? Nadip ony barlatmaly? Men ajygamok, shonsy erbet. Ot yokmyka yone ajykdyryan, ishda bolar yali? :D

gyzykly hekayalar okadym

gyzykly hekayalar okadym sagbolun.
goryan welin her yurtda kulturasyna gora nesihat edyaler yaly. Hytaylylar sport bilen mesgullan diyyaler ha, olar karate bilen mesgullanyp yorensonlar shey diyyandir. bir Turkiyeli gorse seni, zat iyyan dalsin, koprak iy, koprak COREK iy diyerler. mashk et diymeleri asla mumkin dal, sebabi barde horlanmak ucin mashk edyaler. parklarda haydashyp yoren 40 yashdan yokary "ev hanymlary" (domohozyayka bolyamy) gormek adaty zat :D
PS:buluchlar hakda shu saytda owrendim. Maryda bar oydyan sholar dine..

Menem bilyadim kabir zatlary

Menem bilyadim kabir zatlary buluchcha, hazir yatdan chykypdyr.
Biya ida - Barik gel
chuni zabrini aydypsyn... Ay yene bilyadim, yatdan chykdy
PS Murinka dukduka yaraja makani = Garynjanyn dukurdusi mana yaraya
diymek buluch dilinde

Yaponcha hem uytgeshik

Yaponcha hem uytgeshik dil.
Arigato guzayi mash
Dooshte
Nandayooo
Hai
Yapon multfilmerini(anime) kop gorsen owrenyanem sholaryn dilini!

Buluchcha sogunchleri

Buluchcha sogunchleri kichikam bilyadim, yatdan chykypdyr.
Zabra gushi diymek yagdayim gowy diymek bolmaly.
Zambur diymek "gyzyl ary" diymek! Shuny shu wagt yazmagymyn sebabi gotumi para-para eden, chorbalan itin ady "zambur"dy, gonshymyn itidi. Oza turkmen welin gujugi buluchlardan alypdyr oydyan, adam zambur ekeni, mana gyzyl ary diymek diydi. Ay shol gyzyl ary gotden yapyshypdy men 2-3nji klaslardakam, entagem yadymda...

Xaxaxa...Bayram aga, belki

Xaxaxa...Bayram aga, belki sen shol it dishlani uchin sheyle horsyn ?? Ya ichinde gurchyk bolaymasyn ??
Mena barik gelip goni semredim, mekdepde vagtym 63 kg'dim, 6 ayin ichinde 71 boldym, uytgeshik iyyan zadym hem yokdi sebabi bishirip bilemzokdik ...Shu vagt 76 toverek bolupdyryn, 8 kg kop gereginden, yone sport zala gitmane yaltananym uchin entap yorun, onki 6 sanja pres'den nam nyshan galmady, yag bolaydi...
A hitay gyzlary yrmagyn kyn yeri yok, biz rumyncha tayyarlyk okayakak 2 sany abrdy, pahyrlar bilen biraz uns berip gurleshsen begenipjik oturyalar sagatlap, chyndanam inlische hezil edip gurleshyaler samsyk aksentleri bar bolsa-da, yone kan ovadan bolmanlary uchin mena soyushjegem bolmadym :D...Ay yone Rumynka'lar bilen denap bilmersin Bayram aga, bular sen degmesen hem sana suykenyaler,US'dakilerden pes daldirler :D Tomus'da praktika uchin sapak gechyakak bikini'li gelen hem bardy diyip aydipdima, ustunden 20 cm'lik ichi gorunyan bir zat geyen bolupdyr, ondada ol yerlerini gorkezman oturjak bolup ish boldy, pochti dik duran yalidi :D

Sarymsak ichdani achyar,

Sarymsak ichdani achyar, bashga-da arak ishdani achdiryar diyip eshitdim, yone haram'a gerek yok...
Gurchyk bolsa kop ajykyan, sende gurchyk yokdyr onda...
A sen kaloriyasy kop onumlerden iy...Meselem 2 hepde hemme naharyny Macdonald'da iyip gor, shol semretmese bashga iymit semredesi yok...Ya-da 200 gramjyk gan berip gor, shol hem komek edya diyip bilyan !

sen ajykmayan bolsan

sen ajykmayan bolsan hemem az iyyan bolsan ola menin jigiminki yaly bolyar.Ol barlatdy welin icinde gurcyk bar ekenim diydiler.Ol az iyyar.Ozem tapawudy yok dine ajygan wagty iyyar.kop ajyganogam.Kop naharam iyenok.Ilki wagt barladan wagty gurcyk yok diydiler yone ony bilmegin yene bir yoly bar ekenim.ol sarymsak iydiryarler.Onsonam et iyyarmi bir zatlara edyar.onson seydip gurcyk ozi cykyar eger bar bolsa.

Bolya, yone nadip barlatmaly

Bolya, yone nadip barlatmaly gurchuk barmy?
Gurchuk name? Parazit, sheyle dalmi? Onda nahar iymesen adam ozuni erbet duyya, chasyaram! Men ony dokumental kino goremde gordum. Gurchuklylar kop iyya. Bilemok jigin barada.
Ay mena bilemokhow, nadip barlatmalydygynam bilemok
PS Bey diysem, TMde yash oglanlaryn HEMMESI diyen yali horajyga. Oylenip 30 yasha yetiberse semrap garyn sallayalar. Ya olaram gurchuklymyka? Ya TMin yash oglanlarynyn 90% gurchuklymyka?! :D

ol dine senin

ol dine senin oz aslyn bolmagam mumkin.kabir adamlar nace iyselerem hic semremeyarler.

Ay mena hayran. Turkmenlerin

Ay mena hayran. Turkmenlerin hemmesi, esasanam yash wagtlarynda, hora! Bizin kliplerimize bir seredip gorun, etli ganlysy gaty az...

Bayram aga, menem az iyemok

Bayram aga, menem az iyemok yone semrap bilemok, sebabi mende ganazlyk(anemiya) bar, anemiya bar adamlaryn bolsa organizmi semremage ukyply bolmaya. Yone yene bir zat, mende dumew (grip) bolanok, belki ganymyn hili pesligindendir
4(-) ya-da AB Rh(-)...

Menin aytjaklarym..

menem herkim hor diyenson azajyk kilo artdyrjak bolup bir iki yere yuz tutdym. mana diyenleri:
1: Hokman nahar wagtlary belli bolmaly
2: Toşap (pekmez) we suyt koprak ulanmaly
3: İş ya da başga zat barada stresten (gaygy gamdan) uzak durmaly
Yone elbetde şuny unutmaly dal: eger genetiki kilo almaga yakyn dal bolsanyz semremek cyndanam kyn. Yogsa-da semizlerrem öz hallaryndan şeyle bir razy dal ahyry..

Bir azyrak kynyrak yöne

Bir azyrak kynyrak yöne hakykatdanda semraninizi bilman galarsynyz ...
Mümkin boldugyça köp energiya sarp etmek yagni kalori we kop iymek esas...
İn gowusy fitnes salona (trinijorni zal)gitmek...
İsleseniz yönekey maşyklar islesen bedeninizi ykjamlaştyryjy agyrlyklary göterip, has onat bir beden edinip bilersiniz yone hepdede in azyndan 3 gün gitmeli we bol mukdarda witaminli zatlary iymeli...
İnha bir iki ay geçer özinize gelip başlarsynyz, gayduwsyz dowam ederseniz welin sizi bir Arnold yali edaymegem mümkin ... Maksat bedenin gowşak bolmazlygy...

Semremek nämä gerek

Semremek nämä gerek semizlik däl-de daýawlyk gerek. Semreseň özüňi agyr duýarsyňda. Trinažor zal bar bolsa şoňa git işdäňem açylar herekediň köp bolsa.

Ay men ganymyn grupbasyny

Ay men ganymyn grupbasyny yatdan chykardym. Men hemme kisha berip bilyan ganymy, hich kimdenem alyp bilemok (belki hemmelerden alyp bilyan, hich kime berip bilemok?).
Parthenopaeus, belki meninem gan azlygym bardyr?! Shu yil guyzde ganymyn doly analizi uchin bir mukdar gan tabshyrdym, goni yzyndanam HIV testi uchin aldylar bir mukdar. Islesen sonrak gel diydiler welin yaltanyp ikisini bir bada berdim. Son bash minut yali ozumi kan gowy duymadym, mumkin gan azlykdyr!? AY bey diysemem men shu halyma kesellamok hijem, jany berkda :D
2Suleyman
Genetika diydin welin yuregime junk boldy! Menin kakamam shu yashlarynda horajyk ekeni, beylekilerem mashgalada. Semiz yoga! Shondanmyka ya?!

2Leyli,

2Leyli, SoltanSanjar
Dayawlyk gerek, yone hepdede 3 gezek trinajorniy zala gitmage gaty yaltanyan. Uzakda, shu wagt mashynam yok, solpuldap yorap gidip gelyancham 1 sagat...
Yokmyka yone mone mashklar? Yagny sizin bilyanleriniz? Meselem, oturyp turmak, ojimaniya etmek, ya yene bir zat etmek!?

Aý bula hem hoz gerek hem

Aý bula hem hoz gerek hem hozyň mürrügi diýilene bardy. Trinažor zal daşda bolsa hasam gowy ylgap gidersiň pragulka bolar olam bir maşyk bolarda.

Haha... AY maysa ikiniz

Haha...
AY maysa ikiniz hezil beryaniz :D
Shu gunler dash toweregimiz sheyle gyzlardan doly, dowam edinow :D

Trinazhora gitmek hokman

Trinazhora gitmek hokman dala,her gun yatmazdan öng mena adjimaniye zat edişdirjek bolyan,kawagt keypim tutsa ir bilenn ylgap gelyan.

Türkmenlerde şeyle bir

Türkmenlerde şeyle bir zadama bar yone ony maldarlar ulanya yalniş tarapa çekman düşünmeli : "Ot doyumluk ,su semizlik "diyyaler. Ylgasan Horlanarsyn. İysen semrarsin.
şonun üçin köpürak iyde köpürak coca cola iç semremesen mena bilmedim ....

Hmm...

Herhili adam baray... Biri horlanjak bolyar , biri semrejek bolyar: )

Men 64 kilo. Yöne shonda-da horlanasym gelyar. Yogsam boy ve yashima göra erbedem dal welin . Mana-da nadip horlanyp boljagy hakynda yazip bilermisiniz?

“Haha... AY maysa ikiniz

“Haha...
AY maysa ikiniz hezil beryaniz :
Shu gunler dash toweregimiz sheyle gyzlardan doly, dowam edinow”

Düşünmedim. Näme biz ...

Ay men oyunchy diyyanow,

Ay men oyunchy diyyanow, ozune chekmesene!
PS 2Murry Men kop dush gelyan degishgen gyzlara, sho manyda. Barde bolsa dineje 2 gyz bar, dogry aydyan

beh.bir probleman bolsa shu

beh.bir probleman bolsa shu yere yazaymaly ekenay. her hili gowy nesihatlar cykyar. Bayram shu yerde aydylyanlary ediver. menem hor yone ynanyan shulara. kawagt dogtoryn aydany tutman enemin aydany dogry bolup cykyar. shonun yaly halk arasynda aydylyanlary basyver. kabirine cozgut getirilse yone. mysal ucin horlanmak ucinmi ya semremek ucin ylgamaly? :)

Body Building...

5-6 ay bodybuilding bn turgenlesh ve taşla.
son lakga balyk yalyjak bolarsın :)

Hmmm...

Leylii wrote:

“Haha...
AY maysa ikiniz hezil beryaniz :
Shu gunler dash toweregimiz sheyle gyzlardan doly, dowam edinow”

Düşünmedim. Näme biz ...

Wah yzynam dowam edaymeli ekenin bolanyna göra. Yarim galypdyr :)
" Shu gunler dash toweregimiz sheyle gyzlardan doly, dowam edinow” diyip yazipsin welin , men yani shu temada yazan gyzlaryn adyna seredip chykdym welin bir maysa bilen senin adyn bar. Beyleki gyz kim bolyar-a ?

Bah guldiribildin

Bayram aga gulduribildinay :) Men ucina in gowy mashk 800 metr yali ylgap, sonundanam her hilijek mashklar etmek. Yone yuzmek in gowy sport diyyaler. Mundan basgada stolun ustunde oynalyan tennis halayan bolsan olam gowy sport.

Menin hem azajik semrasim

Menin hem azajik semrasim gelyar (44 kilogram su wagt) yone 800 metr ylgap, sonunden hem her hilijek mash etsem ertir endam-janym agyryp turup bilmerin oydup gorkyan ;)

Bashgarak zat tapynsana?! meseler dine yatip we iyip :D

menin barde bir tanyşym..

menin barde bir tanyşym.. "hap" aldy.. we 2-3 ay içinde, görseniz agramy 80den geçdi.. hayran galdym men-a şona..
emma "hap" saglyga zyyanly bolup biler..
we maşk etsen, semrap bilmersin.. dine dayawja bolaymasan.. :)

Ay hawa, ylgamak agram

Ay hawa, ylgamak agram bermeyarmika diyyan. Sagdyn eder, yone agramyna artmaz. Menem shu yatmak we iymek temasyndan bilesim gelya, shol ikisine okde bolamson :)
Barde chishik gonshyma soradym nadip semremeli diyip. Ol pahyrynam oz yagdayindan jany yanyp yoren bolmaly, "name uchin semrejek? sen yagdayin gaty onat" zat diydi, ote owdi. Menem "men irrilin aty yali. Boyumam uzyn, goren iglan it yali diyya, ondan semranim gowy" diysem. "Semizlik saglyga ziyanly. Men yali chishik bolayin diysena aydayin name etmelidigini, yone senin aydyanyn yali dayow bolayin diysen bir porfessional adamdan soraymasan" diydi.

Wah, Atamyratjan, men ozume

Wah, Atamyratjan, men ozume hor diyip yorsem, sen mendenem beter ekenin-a.. men 54-55 toweregi (kawagt 60-a-da cykyan :)), boyum 174sm... ansadrak semremegin yoluny tapsanyz mana-da aydawerin :)...

Bayram aga, sho hytay gyza “二百五” (okalyshy: arbaywu) diysene, name diyerka... Onsonam, hytaylar inliscanin olemen ashygy.. sen inlisce bilyan bolsan, yere degirmeyaler hytay gyzlar seni barde :)... aldama diy hytay kursdashyna... menin okayan shaherime gel, islesen 1 dal, 15 hytay gyzam yzyna dushuryan sen :)...

Quote: arbaywu erbet zat

Quote:

arbaywu

erbet zat dal dalmi? Arbaywu Ilovyou menzap dur :D
Onson ony aytsam postdoc hytay menin bilen urshaymasyn, shol zatlary aydan hytay gyz onun ayali. Olar yashajyk gorunya, 17-18 yashly gorunya shol gyz, hali gorsen yashy 28 toweregidir, sebabi postdoc 30 yashly oydyan :D
Men bolsa 22 yashly diysem ynanman "sen 40 yashla menzeyan" diyyaler :D Yone olar hemmelere shey diyyaler, hindilere-de, amerikanlara-da. Mena "ay yok, sizin ozuniz 15 yashlylar toparyna menzeyaniz" diyyan :D
Ay hytay gyz barada aytsama... men on ozune-de aytdym. Barda soray shu bizin departmenden islendik hytay gyza, meni tanamayn yokdur taze gelenlerin arasynda diydim. Olam sen name uchin meshhur diyip sorady. Menem aytdym iglan it yali klounlyk edip yorun diydim :D Onson horajygam bolsam halayalar diydim.
PS Men yokarda oyun edendir oydyaniz bilyan. Yone bir hytay gyz bilen dal, iki hytay gyz bilen soyuship bashladymow men barde! :D Onda-da bashda gelen badyma bular bilen gyzyklanyp bashladym. Son gordum bakdym bular meni haladylar, onson ikisi bilen soygi moygi bashlady welin boldy etdim, betchilik etmayin diydim. Ol barmana semester bashlady, ishem kop boldy. Indi bolsa olar bilen dine dost. HAzirem gayrat etsem "onki tanyshlyk" usti bilen 1-2sini yraryn! :D
Wo ji Bayram = Menin adym Bayram
Bai long=Ak yilan ya Ak ajdarha. Adymy shona menzedyaler
Ni ji Atamyrat=Senin adyn Atamyrat
Yene bir zatlar bilyadim, yatdan chykdy

wo jiao Bayram-bolya,

wo jiao Bayram-bolya, "jiao"-cagyrmak diymek, "call" bolyamy inlisce? shunun goni perewody orscadaky "menya zowut Bayram" bolya:)...
tuweleme, Bayram aga, shonca okuwyn gapdalyndan hytaycanam owrenyan bolsan-a, hakyt berekella diyaymeli sana...
name olar ozlerinin yash gorunyandiklerine buysanyalarmy, biz-a "detskiy mozgiy" diyyas barde olara :)... Any-dushunjelerem caganynky yaly bularyn...
arbaywu-samsyk yaly bir zat bolya, asyl manysy 250 diymek welin, name ucin beyleki manynam anladya, ony bilemok...
seni soyyan diymegi owredeyinmi :), "wo ay ni" (我爱你)bolya...

AY shu wagta chenli hich

AY shu wagta chenli hich kime seni soyyan diyip goremok, adamlary aldasym gelenok

Buluchcha salam-Chuni

Buluchcha salam-Chuni zabri
Buluchcha sögmani ögredeynmi?:)-Trang gayn :D Doganym ogretdi mana da,buluch dostlary bar eken:)

duwary nem yikar,yigidi gam !

yagni gaty ging adam bolmaly.kan pikir edip içine salyp yörsek semremezsin.onun üçin hemme zady kellane salyp yörme mening pirikimçe.

SEMREJEK bolsanyz!

Semrejek bolsanyz hokman ir bilen turup, primerno 2 stakan'dan gowyrak suw ichmeli! arassa suw!(Studentler uchin), yone eger oyde bolsanyz, has gowusy elde edilen bir KOMPOT(yagni sok)! shony primerno 2 hepde yali gunde ichsen semreyanligin bildirip bashlar:) yone gaty kop ichsen chishik etyandir:D
elinize zat alyp MASHK edeninizde yone hokman bir yerde oturup edin, sebabi shol hem sizin bilinize ziyan beryar! Osmemezliginize sebap bolup biler!

Bayram

Bayram abi natdinay muni mena horlanjak bolup berbashagay, sizem semreman aladasini edyaniz.gaytam hor bolsan gowi dalmay.
men maslahatim spor yapsaniz, yagni bodybuilding yene shona menzesh agirja mashklar etseniz ishdan achilyarmish diyip eshitdim. yone men oni etmesemem ishdam achik bolani uchin o yoli kan denamogam.
size basharilar menin shol siz ozalda gorushimdaki yali gowraniz bolsa shonda gowi gowre yokmika diyyan.neyse size basharilar.

vo :)

Mendenem shol hayish, yhlas bilenjik synasan senden onat TM-ce komment yazjagam tapylmazmyka diyyan! Bu bir hayish, gaty gormeshek yok! Sag bol!

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Ay ona chenli entak kop

Ay ona chenli entak kop bolaymasa ata aga, gayrat etsen hem 1 yere chenli, dil ansat ovrenilmeyara...

Umsumgule maslahatym. Gyz

Umsumgule maslahatym.
Gyz hor bolsa gowy, semraysen derek galmaz! :D
Haha

Agyzzz...semiz gyzlar depip

Agyzzz...semiz gyzlar depip bashlar hazir, sonam chishlik edip iyerler !!!

BeorekBerdi chishlik bir

BeorekBerdi chishlik bir yada salmada,
ay men-a gitdim,bir iyip-ichip gelmesem bolmayar.

Bizin hemmamiz myjjyk,ach hem yalanach doguldyk.we bu entak dine bashlangych!

Men yone senin aydanlaryny

Men yone senin aydanlaryny edip yorun Mekanjan!
Ya nesip yakynda bir netijesini gorerin :)

ajykdyrdynyzey...

Borekgul we borekberdidir cishlik diyip ajykdyrdynyzey, men myhmancylykda-how hazir islanimi dal-de berenlerini iymeli bolar, a oy eyeeri bolsa yatdylar, indi ogurlaymak galdy islanlerimi:)

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Quote: Onem yazdym men,

Quote:

Onem yazdym men, mana kyn bolya turkmenche yazmak.

Ay borda.

Luchse ne pisat' chem prosit' o ponimanie.

Ayechka,sen Bayramyn aytyanlaryna kan uns berme,agzyna wiii barmaklana gelen zady basyber.

turkmen dili elbetde mohum zat yone agzalarymyzyn kommendi has mohum!

Bizin hemmamiz myjjyk,ach hem yalanach doguldyk.we bu entak dine bashlangych!

Bayram aga, borek iyin

Bayram aga,
borek iyin trenirovkadan son.
chishligem ziyan etmez.

Bizin hemmamiz myjjyk,ach hem yalanach doguldyk.we bu entak dine bashlangych!

GaraDag Sen turkmen dili

GaraDag
Sen turkmen dili barada gaty yalnyshyan! Sebabi hazir barik "turk dili bilyanler topary" gelse yene shol "agzalarymyzyn kommentleri has mohum" diyip bilermin? Inglis dili bilyan toparlar gelse?
Shu yerinin ayratynlygy arassa turkmen dildiginde dalmi?
PS Men Ayechkanyn yagdayina dushunyan, ondan eden HAYISHIM gayrat etmek...

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "Dogry. go?ulyan. Eneshtmni gününine goyulmady türkçe üçin. rusça türkmene türkçedenem uzak.."
  • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Eneshtm Turkcha'ni son ovrenen, a Aya kichilikden orscha gurlan !! Tapavut kop arasynda !! "

ay topar gelse bashga

ay topar gelse bashga gurrun,:D
Ayechkada gayrat edyara,ynha seret ha diyman arassa turkmenche
kommentlerden doldurar tmolympiady.

Bizin hemmamiz myjjyk,ach hem yalanach doguldyk.we bu entak dine bashlangych!

Menem

Birinji shul yerde dil mohum.Song bolsa commentler.Men garadaga goshulamok.Ol kichilikden turkmenche gurlap gelsede turkmenche yazyp bolyar.Sereding,Ayechka kop yerde yazypdyra turkmenche.Ong kynrak dushyanini bilyan,yone Ayechka birazajyk gayrat edip,turkmenche pikirlenip,turkmenche yazyp biler.

Yok,eger kichilikden ulanyp gelayn dili diyip rugsat berjek bolsangyz,menem inglische yazjak.Sebabi mengem gowy sebabim bar:Men shu wagtky yashayan yerimde dinge inglische gurleyan.

So what ??? Bu senin

So what ??? Bu senin Inlischani Turkmenche'den esse esse govy bilmegim diymekmi ??
Gayrat edinde biderek deneshdirmeleri etman, adam 1 gunin ichinde butin omru boyuncha chalaja mulaja gurlan dilinde pikirlerini yazmagy ovrenmani basharmaya, a siz gelip "sonradan ovrenilen" diller bilen garyshdyryp yatirsiniz..
Alma bilen Armydy deneshdirin, yabyn gyrasyndaki oty dal!!
Turkche yazyanlarin azajyk bolsa-da gunasi bar sebabi olar kichika Turkmenche gurleyadiler/dushundiryadiler/dushunyadiler ve olarda Turkmenche yazmak potential'y bar a Aya yalilarda ol yok..
Islemek bir bashga, Etjek bolmak hem bashga yone "Basharmak" duybinden bashga...Biraz yagdaya dushuninsenizlan, 2 gunin ichinde perfect turkmenche quote'e garashmaklyk akylly adamyn etjek ishi dal ahyry !!!

BorekBerda

Men sanga inglis dilini turkmen dilinden gowy bilyan diyip bir sozem aytmadym.Meng turkmen dilim inglisden esse esse gowy.Yone manga inglis dilinde taze bloglar yazmak angsat dusher.Sebabi internetden maglumat tapsang bolyar,terjime etmegem gerek dal bolyar.A terjime etmeli bolsa welin,yaltandyryar.
Ustesine de shu saytyng adminining hayyshtam bar:Gayrat edip turkmenche gurlang!
Bul hayysh OMUR BOYY turkmenche gurlemediklerede degishli.
Shul sayty turkmenche yazylyany uchin okap bilmeyanem bar.Meng bir arap dostym yaly.Islesengiz chagyrayyn.Yone ol inglische yazar.

Senin ashakdaky

Senin ashakdaky deneshdirmane yerliksiz diydim:

Balkan wrote:

Yok,eger kichilikden ulanyp gelayn dili diyip rugsat berjek bolsangyz,menem inglische yazjak.

Kichilikden bari ulanilyan dil=Ene dil=Mother tongue a sen ony alyp shu vagt yashayan yerin bilen deneshdiryan...Sen gayrat etsen 1-2 hepdan ichinde yatlap bilersin, yone ol dash chatlasa-da ovrenmeya shony 2 hepde'de !!! Onsonam biz barde "Pikir" yazmak barada gurleyas, Bashga yerlerde okan zatlarymyzy dal...Menin ozum Rumyncha forumlarda 1 yillap diyen yali Inlische gatyk yazdim, indi indi sap rumyncha gechyan, Aya yalilar hem edil men yagdayimda !

Men "Olara zat diyman, goy orscha yazsinlar" diyemok, yone her 2 postyn birinde "Turkmenche yaz, hayisht, sen bashararsyn" diyip durmagyn gerek daldigini aytjak bolyan.. Yazip dura patdyk sutdyk edip elinden gelshine gora, nama gerek hovlykdyrmak adamy ??? Beydilse adam "Yalnish yazanimdan yazmanim govy" diyip bes edayse name ??

Yogsam

Quote:

Onsonam biz barde "Pikir" yazmak barada gurleyas, Bashga yerlerde okan zatlarymyzy dal...

"Pikir"birzatlary gormekden,okamakdan we tejribeden gelyar,yogsam yatan yeringden kella chogup baryan zat yok.Menem bashga yerlerden okan zatlamy dalde,shol yerden name netije chykaranymy yazyan koplench.

Quote:

her 2 postyn birinde "Turkmenche yaz, hayisht, sen bashararsyn" diyip durmagyn gerek daldigini aytjak bolyan..

Bir yerde degip gechipdim,bar bolany shol.

Birhili

Quote:

Menin ozum Rumyncha forumlarda 1 yillap diyen yali Inlische gatyk yazdim, indi indi sap rumyncha gechyan, Aya yalilar hem edil men yagdayimda !

Siz Rumyn dala.Ol shonung uchin ok.A Aya bolsa turkmen.Meni bagyshlang welin,shu turkmen bolup,turkmenche gurlap bilmeyanler yada gurlemeyanlere birhili dushunesim gelenok.(no tolerance)Ozumem bilemok shong name sebapdendigini.Belki meng ozum ol diyen gowy ruscha gurlemamsongdyr.

indi bir jedelleshmalin. Aya

indi bir jedelleshmalin.
Aya sheylede gayrat edyar,bizem ustune gitmalin kan.

Bizin hemmamiz myjjyk,ach hem yalanach doguldyk.we bu entak dine bashlangych!

Nireden bilyan onyn

Nireden bilyan onyn Turkmen'digini ?? Onsonam menin milletimin rumyn bolmazlygy mohum dal, menin rumynchani sonradan ovrenenligim asyl many beryan zat !!

Hmmm..Bagyshla velin yone SEN KIM ?? T.e. ozunde illeri shu tema'da judge edmane hak bar hasap edyanmi ?? Olaryn nadip ulalandiklari po***, turkmenche bilmese "no tolerance" bolayyami ?? A senin Tolerance'in senden bashga kime gerekdir oydyan ?? Yatdan chikarma, Adamlar bilen sypayi ve mylakatly gurleshmek ilkinji bilen senin ozune gerek bolmaly, sonra sohbetdesh bolyana !!

A pikir babatda: Sen okan zatlaryny oz sozlerin bilen yazip bilmejek bolsan shol zatlar senin pikirin boldygy bolyami ??
Sen 1 adam bilen denje oturyp kitap okasan,bolup gechyanleri gorsen be denje tejribe edinsen onda siz'in pikir'lerin 1 bolmaly da ?? Onda pikir adamyn beyninin product'y dalde ichinde yetishen jemgiyetininki bolyada ??

Sen

Sen meng aydanlamdam bashga many chykarma.Men "siz Rumyn dala"diyemde,sen rumyn chatlarynda yada forumlarynda inglische bilen rumynchany garyshdyryp yazyp bilyangiz manysynda aytdym.
Ol"no tolerance"diyenimem dinge turkmenler uchin.Men dushunip bilemok turkmen bolubam turkmenche gurlap bilmeyanlere manysynda aytdym.
A shunyngda hichbir baglanshygy yok meng pikir hakda aydanlam bilen.Sebabi men shung jogabyny bashda yazypdym.

Quote:

A pikir babatda: Sen okan zatlaryny oz sozlerin bilen yazip bilmejek bolsan shol zatlar senin pikirin boldygy bolyami ??

Quote:

Menem bashga yerlerden okan zatlamy dalde,shol yerden name netije chykaranymy yazyan koplench.

"Netije chykaryan" diymek,oz sozlerim bilen yazyan diymek.

Yok eger siz yokardaky commentleri dinge manga dal,umuma yuzlenip aydan bolsangyz,yazan zatlamyng hemmesi uchin bagyshlang!

sheyle

Men hichkimi judge madge etjek bolamok.Shong uchinem meng hakymyng bardygy yada yoklugy meni gyzyklandyranok.Men dinge sholara garshy nahili duygylarymyng bardygy aytdym.
(Ol upper case bilen yazanlangyzam "shouting"diyilyar)

Quote:

Hmmm..Bagyshla velin yone SEN KIM ?? T.e. ozunde illeri shu tema'da judge edmane hak bar hasap edyanmi ?? Olaryn nadip ulalandiklari po***, turkmenche bilmese "no tolerance" bolayyami ?? A senin Tolerance'in senden bashga kime gerekdir oydyan ??

Songky bellik:erbet gaharjang ekeningiz.:)

Sen adamlara dushunman

Sen adamlara dushunman bilersin yone olara garshy "No tolerance" diysen uje sudit etdigin bolya, a muna hakyn yok!!
Hava, ol Turkmen gyz yone ors yali osen, shortik zat geyip yoren kichilikden ve turkmenche gurleshdirilmedik , yone name uchin tolerance gorkezilmeli dal ??? Men shular yali tema'da gaty "hassas", adamlaryn govnune degip biljek zatlary aytdirmajak bolyan bashardygymdan, kamahal garshydakinin govnune degyan chtoby beylekinin yagdayina dushuner yali...
Bokdan monjuk gozlesen gozlabermelidigini dushundirjek bolyan!!

sheyle

Men shol"no tolerance"y uytgedip sheyle diyayin:Men dushunip bilemok name uchin turkmen bolubam turkmenche owrenmeyanlerine.Ol diymek men dushunmek islamok yada sudit edyan yada bashga bir zat dal,dinge dushunip bilemok diymek.Shul has ozum bilen baglanshykly (sounds like my private problem:))dalmi?Erbet uytgetmedim hiii?:)

Garaz bagyshlang ,yene bir gezek, biderek dawa uchin.Siz gayrat edip ruscha dushunmedik yerlerimi terjime edip berersingizda?:)

P.S:Menem adamlang gownune degmegi halamayan(yene bir mengzesh hasiyetimiz:)).Bashga biri uchin yada bir zady dushundirmek uchinem bolsa.Eger dawa gyzyshsa,netije "O"bolsa,onda diyen zatlam uchin erbet okunyan.Size yen bir harakterimi aydaydymow:)

Hayt....

Hany kosheshelin-le, goyar yerde goymadynyz. Ayechka ucin TM-ce doly yazmagyn nahili kyndygy hemmamize malim, yene-de gayrat edyar, sag bol, Ayechka. Men hem sheyle yagdaya dushupdim, agyr commentlerim sebapli, yone gecd-a how! Hany, jigilerim, birazajyk ozuniz dursan, shu bloga ara berin! Hayish!
Sag bolun!

Ketjal we sh.m. sozler kechjal yaly eshidilyar, yazylanda bolsa bashdaky yaly.

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

KOSHESH diydi Atamyrat agam,

KOSHESH diydi Atamyrat agam, gayrat edinhow!

Hoooww

Hooww adamlar,men turkmenistanda Mergen agamyz bilen ichjek chayymyzyng ichine si*esim gelenok.:):)Ol chayy garantiya aljak bolyan.:):)Sheyle dalmi Borek agam?Siz name diyyangiz?

Ol orsça ýazsada

Ol orsça ýazsada düşündigä hemmämiz esasy zat oň beren maslahaty dälmi soňam her kim başardygyça ýazarda meň ýaly türkmençe ýazanynyň näme peýdasy bar her sözümde gödeklik bolsa gaýtam orsça gowja ýazypdyr.
Ayeçhka sen bu saýta köpüräk gir şonda has gowy öwrenersiň.

jemal wrote:arda meň

Leylii wrote:

arda meň ýaly türkmençe ýazanynyň näme peýdasy bar her sözümde gödeklik bolsa

Godek bolsa-da dogry zatlary yazyan, ichnden geleni yazyan, 2 yuzlilik edenok-- Ana seni govy user edyan zatlar !!

yatmazyngdan ong kopurak iy.

yatmazyngdan ong kopurak iy. hich hili gimnastika hereket etme. az gurlap az pikir et. semremeging yollary,,,,,

Az gurlap az pikir

Az gurlap az pikir et?
Uytgeshik maslahat... adam 22 yashynda eyyam belli bir durka gelyar(kak lichnost sostoyalsya ya). Ondan son az pikir edeyin diyip az pikir etmek bashardanok, az gurlayin diyip az gurlemegem kyn dushya...
Edilip boljak zatlary maslahat berseniza "ha" diyeyin

Horlanmak bilen semremegin

Horlanmak bilen semremegin ozi adamyn tohumuna bagly bolup durya(hemme adam dal),men pikirimche.Sen nache iyip yata sunkune et bitmejek bolandan son bitmeya.

A kabir adamlar bolya gezip yoren yurtlarynyn howasy ya bolmasa iymiti yoksa derrew semrap gityaler.

Eger synanshayyn diysenem:
-syr bilen chorek iy koprak
-KFC,McDonalds - yone saglyga zyyanly diyyaler.

unknown

Bayram jan, unknown, aslynda semremanin onat yoluny yazypdyr, bir yagly we onatja iyenson yatmaly diymandir. Gysgacasy, gije yatmakan onatja we yaglyja iyip, yzyndan hic-hili mashk etman yat, birnace wagtlap dowam et, nace hor bolsanam, dashynda Oguljan, icinde soguljan bolsa hem semrapjik gidersin!
Howa we nesil/sulb/gen shertlerine gora tizlik uytgaymese :)

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Quote: syr bilen chorek iy

Quote:

syr bilen chorek iy koprak

Syr name bolyaka?

Ey ichimde soguljan bir bar

Ey ichimde soguljan bir bar diymanow, yaman chekinyan.
Soguljan bolsa gan zat analizden belli bolmazmay? Men analizlerima gul yali!

syr --> cheese diymek yone

syr --> cheese diymek yone turkmenchesini bilemok bagyshlan.

Quote: Syr name

Quote:

Syr name bolyaka?

Ruscadan alynan. Peynir/Cheese.

(Goyunda?)/etde hem syr bolyar yone ol iyilenok.

peynir - cheese dal dost.

peynir - cheese dal dost. syr ol togalak mesga mengzesh yone gaty.(bilyansingemlay elbetde)
syr bilen peynir bir dal yone tm.chesi bolaymaly.
peynir ol shorjamyka diyyan ak.
geping gysgasy yaglyrak zady kop iy garyn yasasyng gelyan bolsa.

Ha, syr. Dushim, sag

Ha, syr. Dushim, sag bol!
Erte-birigunlukde chykaryn awa :)

Turkmen dilinde ikisinede

Turkmen dilinde ikisinede peynir diyilyar.

TMR

senin aytyanyn hem dogry, oz ozunu kosap yoryan:D shol hem semredenok

Ol

jemal wrote:

bir bende azap edip nadip semremelisin sorap yazya a siz bolsa name jogaplayanyz, hay wel erkek erkegem onushanokda...

Bayram aga maslahat baryny aldy how...:):)

gorunen oba...

Bayram wrote:

Ey ichimde soguljan bir bar diymanow, yaman chekinyan.
Soguljan bolsa gan zat analizden belli bolmazmay? Men analizlerima gul yali!

Bayram jan, Turkler :"Gorunen oba ucin karta gerek dal" diyipdirler, analiz belli bolanson, name analiz we soguljan diyip gorkyan-a :)

Ay men gaharlanmadym how,

Ay men gaharlanmadym how, yone yazish stil'im sheyle shular yali yerlerde...Yogsa menin hakykat'dan gaharymy getirjek bolsanyz govja derlemeli bolarsynyz :D Men 1 samsyk gyzyn klibini gorup otyryn,Bayram 1-nji bolup comment yazipdir :))

Hahaa... :D Ay Jemaljan sen

Hahaa... :D
Ay Jemaljan sen onki bolshun! Dowam et... men yali yalta gotuni galdyrmaga yaltanya, mashk nirede?! :(

Ay Bayram kellesindaki oncha

Ay Bayram kellesindaki oncha gurchyk bilen semreman gechaymese, bar energiyasini alyandirlar onyn :))) Kop pikir etmek hem adamy semretman bilyamika diyyan ...Biz olimpchi vagtlarymyz gunde 8 gezek nahar berseler 8'sinem sypdyramizokdik gije sagat 12 bolsa-da yone men shonda-da 63 kg'dim !!!

A..

BorekBerdi wrote:

Ay Bayram kellesindaki oncha gurchyk bilen semreman gechaymese, bar energiyasini alyandirlar onyn :))) Kop pikir etmek hem adamy semretman bilyamika diyyan ...Biz olimpchi vagtlarymyz gunde 8 gezek nahar berseler 8'sinem sypdyramizokdik gije sagat 12 bolsa-da yone men shonda-da 63 kg'dim !!!

Menem songky gezek barladamda 63kg dym(2ay ong).Ol ttm lang belli zady ekena.Menem bir semrejek bolyan welin,bilmedimda.Maksat ing azyndan 67!Boyum,maksat:180cm!Ya Alla,ya nesip!:):):)

haha. ey wayey.

haha. ey wayey. guldurdinizay. shu saytda gaty kan gulyan aslynda yone hemmesini gorkezip bolyamy? telpek goyayyn diysem, bizinki azrakmyka diyyan-da. yok gysganamok, ekonom edyan :D

garaz shu yerde kan kishi

garaz shu yerde kan kishi turgenlesh diydi. menem name ucin diyyakaler diyyadim. turgenleshmegem semredermi? hor Bruce Lee yaly eder yone semredesa yok diyip pikir edyadim. gorup otursan dine yarsyny aydyan ekenlera. "we tashla" sozuni ayyran ekenlera.
Atasov'yn aydany ine in gowy cozum bolmaly. shondan basga alajyn yok bolaymasa Bayram, menem pikirlenjek shu hakda :)

1 anekdot :)

Mergen jan, Balkan jan, ikizine-de kop sag bolsun aydasym gelyar, menin int hazir pyshdyldanam calt :)
asyl anekdota gelsek:

Biri oran hor eken, son doktora gidyar, shol yerde-de ona horlugynyn sebabini sorayalar, olam:
-Icerde soguljan, dasharda Oguljan, onson men nadip hor bolmayin diyyar :)

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Berk aydypdyr :D"

meselem wayennyda okayan

meselem wayennyda okayan doganym bar welin ol seyle alty ay seyle horlanyar.son bir ayylyk oye gelayr welin gidendaki bilen gelendakini denesdirsen tapawut gaty kop bolyar.

Bayram, sende dasharda

Bayram, sende dasharda KimJan bar ??? Obshaga'daky hitayjan'mi ? :D

11 gunluk esgerlikde :)

Men 11 gunluk esgerlik bashdan gecirmelerimi yatlamda, shuna menzesh yagday aklyma geldi, semizje bolup barypdyk, 11 gun son skelet bolup galypdyk, elimde suraty bar, entegem gorup yilgyranymy bilman galyan, eshiklerimiz halparyp dur egnimizde. 11 gun onunca kop zatlary iymediksirap yoren biz, shol 11 gun son, onumize name cyksa yalmap yuwudyan bolupdyk, nacerak dowam etdi, biljek dal, yone semremek ucin ac galmak zerur. Galyberse-de, bu blogy acan Bayram inim, hem geplemekde, hem yazmakda hem-de horlanyp semremekde perhizler, hakykatdanam bashlajak oydyan. Onsonam, Bayram jan, yene-de, shol kabir sozleri sypdyryp gidip otyrsynay, men hem sana godek diymejek bolsam, bar sabyr guyjumi, kabir sozlerin bn gutaryp baryan-a :) Jigim, agzyndan her cykan soz, elinden yazylan her soz ucin hasap berlen yer bar, yatdan cykarma, ilki bn sheyle sozlere perhiz tut, somn beylekiler yzyndan geler, ensalla!

Yokla, adam gara

Yokla, adam gara yok.
Internetde doglanym yala, gorenokmy?
PS Yasayin diysem dost chalt yasaryn. Mana hor diyselerem men hytaylaryn ozundenem, hindilerdenem semizrak! :D 70 kg toweregidim in sonky gezek chekemde, hazir azajyk yokarlanan yali. Boyim 184-185 sm.
PSPS Ay gyzlary kop geplabem yraryn, hor bolsamam :)

Bayram aga,otagynyzda

Bayram aga,otagynyzda otjimaniya we press kachaniye ediberinda.men goreshe gatnamda ishdam mojeginki yalydy,uytgeshik gurallar b/n-em ishlamzokduk.yone kop ishlemeli,meselem 10 gezek normalno otjatsa edyaniz,biraz garashyanyz tazeden yenede 10 gezek.sheydip 4 gezek.son otjimaniyany uytgedyaniz,indi elinizi biri-birine degirip etmeli,edil birinji gezekki yaly kesip-kesip 40 gezek.guyjuniz yetse son elinizi gowy achyp etsenizem bor.isleseniz her gezekde 10 dalde 5 gezek edayin bashlangych uchin.hersi ayry myshcalana nagruzka beryar.meselem elini bile etsen doshune,gowy achyp etsen krylyalara.
yene bir mashk.ellerini stulun ustune goyup ozun dush stuldan,ayagyny gowy uzat we sheydip elin b/n oturyp galmaly.
in esasy zat kop etmeli.sonunda elini galdyrmana guyjun galmaly dal.
zat,agsham turgenleshik etmek yuregine ziyanly.ideal yagdayda yatmakdan 6 sagat on etjek bolmaly,gaty gitse 2 sagat onundenem bolyar.

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 2 telpek goyyar we yazyar: "Sag bol, etjek bolarynda"

Manada semizrak bolsamam

Manada semizrak bolsamam dilim komekleshyar :D
Sheyle has govy 1 tarapdan, perfect figura bolanindan kelle bolani 1000 esse govy, figura'ni duzeldip bolya 1-2 ay kosensen :D

Vii ne mojet

Vii ne mojet popravitsya.
gerek mi sana lishnyy ves ili muskul zat.
Esli ranee ne sledil i ne hodil vryatli seychas poydesh v trenajernny zal.
Mogu zaverit' k godam 45 budet u tebya jivot.

Ne muchay svoy jeludok komplekcya znachit takaya u tebya.
Luchse vitamniny regulyarno zimoy pey.

Mne by vashi problemy.
Prihoditsya sebya vot zastavlyat na trenitovki vsyakie hodit'
torty ne kushat

OTDAM SVOY jirr Besplatno.

"Devushki lyubyat USHAMI"

"Devushki lyubyat USHAMI" diyen orslaryn sozi bar.
Menin bir erbet tarapym, menin dilim suyji dal, duzly, awuly we zaherli :(
Shonda-da bir zatlar edyanlay :)

Sagja bol Ayechka.

Sagja bol Ayechka. Turkmenche gepleshjek bolup bir GAYRAT et, bashardygyndan :)

Beylelerinide halayan gyzlar

Beylelerinide halayan gyzlar kop, tipa "nedostupniy" bolyan:D
Yone masochist'leri hem yatdan chikarmali dal, olarada adam gerek :))) Keep it up !

Sagja bol Ayechka.

Bayram wrote:

Sagja bol Ayechka. Turkmenche gepleshjek bolup bir GAYRAT et, bashardygyndan :)

Onem yazdym men, mana kyn bolya turkmenche yazmak.

Ay borda.

Luchse ne pisat' chem prosit' o ponimanie.

p.s: semisje ili semrak gyz Est izuminka, Ne tuda smotrite HORjalar

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella!"
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: ":D"