Elektriki injenerlikde Amerikada PhD etmek isleýänler üçin

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Elektriki injenerlikde Amerikada PhD etmek isleýänler meň bilen habarlaşsynlar.

Bir kiçiräk göwrümli uniwersitede bir tanyşym professor bolup alyndy, nesip bolsa Sentýabr 2012-de başlaýar. Häzir ol master we PhD etjek zehinli ýaşlary gözleýär. Ugry elektriki injenerlik. Isleg bildirýänler habarlaşsynlar!

Soraglaram ýazybermeli.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ess-küm Baýram gardaş!

Ess-küm Baýram gardaş! =Phd= diýýäniňizi gaýrat edip düşündirseňiz. Bir ýakynym elektrik-injenerlige täze 1-nji kursa okuwa başlady. Ol ýeriniň şertleri, tölegi we diplomy hakynda maglymat berseňiz gowy boljak. Sagboluň.

PhD = Doctor of Philosophy

PhD = Doctor of Philosophy diýmek, ýagny göni terjimede filosifiýanyň doktory. Eger manysyny düşündirmeli bolsa, bu bir ylmy titul, derejäniň ady. Amerikan sistemasynda uniwersitet tarapyn berilýän ylmy titul we sertifikatlaryň iň ulysy, iň soňkusy. Munyň göni türkmen diline terjimesi ýok, sebäbi türkmen dilindäki sözler we terminleriň gözbaşy Ors we sowet sistemasyna daýanýar.

Sowet sistemasynda 5 ýyldan soň diplom alynýar, ondan soň 3-4 ýyl töweregi ylmy iş edilinip kandidat nauk diýen titul alynýar. Ýagny türkmen dilinde aspiranturadan soň alynýan ylymlaryň kandidady. Ondan soň doktorantura bar, emma munyň şertleri gaty giň we standartlaşan däl, çäklerem belli däl.

Amerikan sistemasynda 4 ýyl okuwdan soň bakalawr (bachelors) derejesi alynýar. Ondan soň master (magistr) we PhD bolýar. PhD iň soňky standartlaşan ylmy dereje. Ondan aňarsy diňe karýerada ösmek galýar.

Gepiň tümmegi, meniň ýokardaky aýdan ýerlerim PhD (esasan) we master etjek ýaşlara ýüzlenme. Birinji kursa okuwa başlan üçin irräk, ilki ol öz bakalawr (bachelors) derejesini almaly. Häzir uniwersitedi gutaryp barýan biri gerek. PhD kontraktyň şertleri, tölegi we ş. m. zatlary hakynda professoryň göni özünden sorasa bolar. Munyň üçin, ilki meň bilen kontaktlaşyň, menem size ol professoryň kontaktlaryny bererin, göni özünden bilersiňiz.

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.