Su gun…

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Su gunden baslap her gunki baslamak isleyan zadymy baslamaga karar bermek isledim. Gundekim yaly, kararlarym netijesiz we biderek bolarmyka? Kasga geljegi bilsedim, gelejekde kararymyzyn bosdugyny bilsedim, belki bu gun yalan kararlar bermezdim. Meni Yaradana yalan wadalar bermezdim. Onun ucin yalan yokdur, Ony aldatmak mumkin dal, Ol ahli barlyklary butin inceligi we cunnurlygy bilen bilyar. Gelejek Onun ucin gecmis bilen dendir. Bizin yalanymyzy hem biler, cynymyzy hem. Emma bu yalan kararlarym menin ucin yalandyr, Allah bilen oyun etmek yaly birzat, belki-de oyunyn hut ozi. Kararsyzlygym… aslynda kararsyzlyk dal, bu – iradasyzlyk. Howwa, isle iradam ejiz bolsun, isle kararym, emma menin bu yagdayym dunyanin menin ucin tamamlanmasyny we yapylmasyny mana arzuw etdiryar. Yalanyn hic wagt tarapdary bolmandym. Kararsyzlyk atly bir yalan menin hut ozumden yuze cykanson ozumden gecmeklige mejbur bolyan.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Kän gezek ýazmaga

Kän gezek ýazmaga synanyşdym emma tehniki sebäpler päsgel berdi. Her näme-de bolsa kalp parahatlygy bolmasa hem bir zatlar ýazaýyn diýdim.
Adamda kä wagt ýa-da köplenç şeýle ýagdaý (kararsyzlyk ýa-da özüňden närazy bolmak) bolup biler, ýöne bu erbet däl-de gowy ýagdaý. Sebäbi öz mümkinçilikleriňi, gymmatly pursatlaryňy giderýändigiňi aňlamak,muňa gynanmak kalbyň saz işleýändiginiň alamatlary.

1.Her zady täzeden başlamaly.Iman (şertleri, Allahyň sypatlary, täharet, namazyň parz, wäjip,sünnetleri )
2.Ybadatlaryň Pirini, hakykatdan hem Pir bilip hormat bilen hakyny berjek bolmaly.
3. Halal lukmany günde iki sapara getirip, aşgazanyň 3/1 köpüsini doldurmajak bolmaly.
4. Gündizleri we gijeleri dilimizi,gözümizi, gulaklarymyzy mümkingadar goramasak, ýaralanan kalp bilen isleýän ybadatlarymyzy edip bilmejekdigimizi bilmeli.
5. =Lagnatlananyň= molla sypatynda hem gelip umytsyzlyga va-da arkaýynlyga was-was berip bilýändigini unutmaly däl!
6. Säher wagtlary ukyny haram bilmesek hem mekruh biljek bolaly.
7. Üstimizde Hudaýyň ýa-da Gulyň hakyny goýmajak bolmaly( Kazalar, bergi-borç we ş.m.)
8. Ihsan duýgusyny ................. umuman gardaş, men hem köp ýazdym aslynda şeýle ýazsam hem boljakdy
BIZ BIR GUL, OŇA TESLIM BOLUP ÝAŞAMALY, GUL GARŞY GITMEZ DIŇE BOÝUN BOLAR.GARŞY GITMÄGE HAKYŇ HEM ÝOK, diýmelidim ÖZÜME!

Başga çäre ýok IMAN,ISLAM,IHSAN+TEWEKKÜL. Wesseläm!

Sag bolun Okuwcy

Okuwcy sag bolun! Minnetdar. Gowy maslahatlar beripsiniz. Maslahatynyzy tutjak bolup calysaryn.