TÜRKMEN ILIME HOŞ HABAR.... Maradonadan

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Dünýäde meşhur Argentinaly futbolçy Diego Armando Maradona birleşen arap emirliklerinde mesjit saldyrmakçy bolýar.
B.A.E.-de el-wasl futbol komandasyna tälimçi bolup ýolbaşçylyk edýän Maradona, 21 ýaşynda awtoawariýada wepat bolan =bani yas= komandosynyň oýunçysy Ziýab Awanäniň hatyrasyna mesjid saldyrjakdygyny habar berdi.
Hormatly eziz ildeşler!

Maradona haýsy ynançda bolsa hem, onuň Yslam dinine hormat goýup mesjit saldyrmaklygy biz musulmanlary begendirýär.Dünýä meşhur Maýkl Jekson hem Çikagoda mesjit saldyrdy diýip eşidipdim. Dünýä meşhurlary Muhammed Ali , Maýk (Abdulaziz)Taýson hem musulmanşylygy kabul edipdiler.

Munuň ýaly hoş habarlar, wakalar Yslamy ygtybarly çeşmelerden öwrenmän ýa-da yslama duşmançylyk edýän käbir habar beriş serişdeleriniň ýoýulan maglumatlaryna ynanyp, yslama negatiw garaýyşly bolan adamlaryň, belki garaýyşlaryny üýtgeder diýen umydymyz bar.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

jogap

Munung nahili Turkmen iline Hosh habar bolup biljekdigine dushunmedim!
Kiming name gurdurandygy heniz yslamyng hakykatdygyny anglatmayar, eger hakykaty biljek bolsang yslamyng esasyna seret, nireden gelip chykanyna seretmeli...

HOŞ HABAR!

Sylap salam. Seniň soragyňa hem ýene özüň jogap bermeli boljak. Sebäbi Hudaý özüne meňzeş birini , ýagny Adamy ýaratdy diýip, öňküden hem beter zat ýazan ekeniň.Geçen günlerde ýazgylaryňa göz aýladym welin, başga-da birnäçe biri-birine çapraz gelýän gorkunç düşündirişleriň bar eken. Wagty gelende olary hem nesip bolsa soraryn we olar hem seniň düşündirip bilmän jogapsyz goýýan soraglaryň sanawyna goşular.Siz Butparaz we Müşrikleriň Hudaýy göresleri gelip,ýüreklerini kanagatlandyrmak üçin öz hyýallaryndaky şekillere görä, Hudaýy Adama,( Isa Mesih a.s, ýa-da Krişna ýa-da Budda ýa-da.....) meňzedip Adamlary ýalňyş ýola çagyrýan habaryňyza näme üçin "HOŞ HABAR" diýýäniňize özüňiz pikirleniň.

Aleykum salam Okuwchy! Huday

Aleykum salam Okuwchy!
Huday ynsany ozune mengzesh yaratdy diyen dushunje sening "Isa Mesih barada ters dushunishing yaly" tebigy manyda yagny bizing bedenimiz Hudaya menzesh yaradyldy manyda gelenok we Yazgylar hich hachan bu manyda bize aytmayar. Huday ynsan Oz keshbinde yaradandygy "ynsany hem ruhy barlyk edip yaratdy, bize ozi bilen aragatnashykda bolup bilmegimiz uchin ruh, jan berdi we olar baky yashamak uchin yaradyldy. Ine bu manyda yagny bizing bir "ruhy" barlyk bolandygymyz manysynda, ang dushunje bilen erkin biri edip yaradylandygymyzyng manysynda gelyar!
Isa Mesih baradaky pikirlering hem munga menzeshlikde nadogry bolup galyar, chunki Tapawut birining "huday bolmadyk birini" Huday etmekden hakykatdan ozal-bashda Hudaylyk tebigaty paylashan Hudayyng Sozi hokmunde hemishe Bar bolan Birining yere Ynsan bolup gelmegi we durmushy bilen hem taglymaty bilen hem Ozuning Hudaylyk tebigatyny bize ayan eden birining Hudaylygyny kabul etmek tapawutlydyr!
Yone sening ruhy gozlering bu wagt yapyk bolansong we ozung hem garangkylygyng ichinde achyk gozlering bilen kor yaly Nury gorup bilengok!

Salam Sylap! Hudaý

Salam Sylap! Hudaý Perişdeleri nurdan, Adamy toprakdan, Jynlary otdan ýaradanda =özüme meňzeşini ýaratjak= diýmedi. Hudaý özüne meňzeş, taý we ýa-da şärikli hiç bir zat ýaratmady. Ol ýaradylan ähli zatlara =Ýaşaýyş= berdi we ondan başga hem Adamlara, Jynlara Ruh, Akyl we Erk berdi, tä ki olar şu dünýäniň synagyndan geçsinler diýip.

Owal başda bar bolan Söz diýseň dogry, ýöne ol Hudaýyň bir sypaty bolýar.Ol SÖZ sypaty hem Hudaý diňe ISA a.s. däl bütin Adamzada beren. Seret biz gürlemeklik bilen Allahyň Kelam (Sözlemek) sypatynyň bardygyna, Görmeklik bilen, Görüjiligine, Eşitmeklik bilen, Eşidijidigine, Söýmeklik bilen, Onyň (WEDUD) Söýüjidigine, Rehimli bolmagymyz Onyň (RAHMAN) Merhemetlidigine we ýene birnäçe SYPATLARYNA biz ýagny,Adamlar şaýatlyk edýäris.
Allahyň Sypatlary bizde we umumy mahluklarda şöhlelenýär.

Örän ussatlyk bilen gurulan bir ajaýyp köşgi görseň, ol köşkdäki bütin gözellikleriň, sungatyň onuň ussasynyň Akyl, Ylymynyň we Gudratynyň eseridigine haýran galyp seredersiň, begenersiň. Emma ol ajaýyp köşgiň hiç bir bölegini, bezegini onuň USSASYNA meňzedip bilmersiň we meňzetjek hem bolmazsyň. Adam hem misli bir ajaýyp köşk ýalydyr. Ynha Sylap pikirlen. Pikirlenmek gowy zatdyr.

Allah saňa Hidäýet bersin.

Sylap seniň zehiniň erbet däl ýaly welin ors döwründe ( men orta bilimli) studentlere gerkmejek boş,çüýrük komunistleriň =taglymatlaryny= öwredilip ýat tutdyrlyşy ýaly sen hem soňy delilsiz çüýreýän birtopar zatlary öwrenip ýat tutupsyň. Kyýamatda Akyl we Zehin nygmatynyň hasabyny hem bermeli bolarys. Pikirlen.

...

Hosh habar diyilya welin diplomar yada dushya. Asyl turkmenchede barmay hosh habar diyip zat.

gowy zatlar yazasym gelya

gowy zatlar yazasym gelya weli yaltanyan