Bişri Hafy Hezretleri we uýalary.

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bişri Hafynyň uýalary-da onuň özi ýaly takwa durmuşda ýaşaýardy. Hatda üç uýasynyň-da takwalykda Bişrden pes däldigini aýtmak mümkindir. Taryha giren käbir wakalar muny tassyklaýar.
Mudga, Muhha we Zübde atly uýalaryndan Mudganyň özünden öň dünýäden ötmegi sebäpli gynanan Bişr şeýle diýipdir:
- Käbir ýazgylardan bilşime görä, Allah bir guluny günäsinden päklemek islese, ilki onuň ýakynyny alarmyş. Mudga meniň üçin gaty ýakyndy. Ondan köp zat öwrendim. Maňa täsiri ýeten halypalarymyň biriniň bu uýamdygyny aýtsam öte geçdigim bolmaz.
Bu barada anyk bir waka mysal getirilmeli bolsa, Ahmet bin Hanbel Hezretleriniň şaýat bolan bir hadysasyny aýtmak ýerlikli bolarmyka diýýärin.
Bu wakany Ymam Ahmet bin Hanbeliniň ogly Abdullah gürrüň berýär:
Bagdatda kakam Ahmet bin Hanbeliniň ýanyna bir zenan girdi we halyny arz etdi:
- Eý ymam, men ýüň egrip eklenç edip ýören aýal. Bu gije şemiň ýagtylygynda ýüň egrip otyrkam şemim söndi, menem daşaryk çykyp aý yşygynda egirdim. Indi bolsa ikisini-de, bazarda satmakçy. Iki ýüplügiň-de bahasy bir bolmalymy, ýa-da şemiň ýagtylygynda egrilen bilen aýyň ýagtylygynda egrilen ýüplügiň arasynda tapawut bolmalymy?
Bu soraga kakam şeýle jogap berdi:
- Iki ýüpüň arasynda hil taýdan tapawut bar bolsa, bahalarynda-da tapawut bolmaly bolar. Ikisiniň-de hili deň bolsa, deň baha bilen satmak mümkindir.
Zenan ikinji soragyny-da sorady:
- Näsag adamyň ýarawsyz wagtynda edýän ahy-nalasy şikaýat hasaplanyp bilnermi?
- Hawa, şikaýatdyr. Emma gula däl-de Allaha şikaýatydyr. Eger bu gula edilýän şikaýat manysynda bolsa, dogry hereket däldir, gul nalyşyny gula däl-de, Allah aýtmalydyr.
Ol aýal çykyp barýarka kakam:
- Derrew bu aýaly yzarla, kimiň öýüne barýandygyny anykla – diýip tabşyrdy.
Menem zenanyň yzyna düşdüm, giren öýüni görüp, yzyma dolandym. Kakama:
- Bişri Hafynyň öýüne girdi - diýdim. Kakam bu gezek şeýle diýdi:
- Çakymda ýalňyşmandyryn. Beýle zenan diňe Bişri Hafynyň öýünde ýetişip biler.
Bişri Hafy:
- Men takwany şolardan (uýalarymdan) öwrendim. Uýalarym haram-a beýlede dursun, şübheli zatlardan-da gaça durardylar, günädir öýden zatlaryna hiç ýanaşmazdylar - diýer eken.
Hawa, iň bagtly, iň şatlykly durmuş bir öýde ýaşaýan maşgala agzalarynyň diniň buýruklaryny amal etmekde biri-birlerini goldap, bir-birleriniň haram we günälerden daş durmagyna ýardam berip ýaşamaklarydyr.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Allah bizi sepagatlaryny nesip eylesin!

Sagja Bol MIrasymyz, Gaty Minnetdar. Bilmeyan zadymyzdy. Bildik Halypa. Beyik sahsyyetleri tanamagam bagtdyr.