Iň Dogry Din Yslam!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ýapon alymy Masaru Emoto, Su Molekulalarynyň üstünde ylmy barlag işlerini geçirýärka Kur`an ýada Azan okalyp durka, sudaky molekulalar emele gelen kiçijik tolkunlardan owadan altyburçlyk düzümlere çykýandygyny gördü.

Masaru Emoto ýaňy ýakynda Müsür döwletüne gidip Kair Ünwerisitedinde geçiren ylmy-barlag işleriniň netijelerini, öz kärdeşleri bilen paýlaşdy.

Müsür Dowlet telewidinýesinde Ýapon alymyň täze açyşlary barada, professorlar tarapyndan, ylmy maslahat geçirildi. Emoto Kur`an okalýarka sudaky uýtgeşiklikleri subut edip, adam gowresiniň 70 göteriminiň sulygyndan ýola çykyp, Yslamyň Iň Dogry dinligini subut etdi.
Şeýle hem Kur`an okaýan, Allaha doga dilgde bolup ybadat etýän adamlaryň şatlyk we huzurda bolmaklarynyň bir sebäbiniň hem şoldygy baradaky netijelerini orta goýdy.

Müsürlü akademikler bolsa, bu babatda has köpüräk ylmy-barlag işlerini geçirmelidirgini aýdyp Kur`an sesiniň su molekulalaryny uýtgetmegi bilen, ybadat etýänleriň gahar-gazapdan, gödekliklerden, terrora sebäp bolup biljek hereketlerden daşda durmagy arasynda ullakan arabaglanşyk bardygyny orta goýdylar.

Degişli aýatlar:

`Ýedi gök, ýer we bularyň içindäkiler O`ny tesbih eder, Ony öwup tesbih etmeýän hiç bir esbap ýokdyr,emma siz olaryň tesbihlerine aňyňyz ýetmeýär. Şübhesiz ol Halimdir, Gafurdur` Isra 44

`Ol, Halyk (ýaradan),Bari (ýokdan bar eden, esbaby birbirinden uýtgeşik ýaradan), Musawwir (ýaradylanlara şekil beren) Allahdyr.Iň gözel atlar Onyňkydyr. Göklerdäki hemde ýerdäki hemme zat Ony tesbih ederler. OL Aziz (Ýeňilmegi mümkün bolmaýan) Hakimdir (Hakyky hökümdar hemde Eden işini Hikmetli eden) Haşir 24

http://www.masaru-emoto.net

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Tüweleme, gowy habar.

Tüweleme, gowy habar. Minnetdar.

--------------------------------------

Ýa lal otur, ýa dür saçgyl!

Habar