Taze dostlarym bilen paylasasym geldi.

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bu Yary

Güler ýüzlu Aý-melek, güler yüzün soldurma
Gözýaşlaryň seçeläp, jiger bagrym syzdyrma
Aglap entek yaşajyk, ýürek odym söndurme
Aglama Sen aglasan, agladarsyn Bu ýary

Şiri saňa haýrandyr, sensiz dunye weýrandyr
Seni ýada salanda, dili suýjäp saýrandyr
Sen bagtyňa şadyýan, şowsuzlygyna girýandyr
Bagtly bolsaň Ezizim, şad edersin Bu ýary

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Bu goşgy kime bagyşlanyp

Bu goşgy kime bagyşlanyp we haýsy waka üçin düzüldikä?

Birine bagyslanypdy

Birine bagyslanypdy, dasdaky sower yar ucin.

Kapiýasyny barlamadym

Kapiýasyny barlamadym welin, many sazlaşygyny tapyp bilmedim. Goşgyň äheňi zenan maşgalamy ýa dost-ýara düzülen? Goşgy, az hem bolsa waka bilen tanyş bolmadyk okyýja täsirini ýetirip bilmezmikä diýýän. Onsoň hem "sensiz dünýe weýrandyr" diýen jümläňiziň ýerine başga sadarak söz goýsaňyz. Ýene "Aglap entek, ýaşajyk ýürek odum söndürme", "Bagtly bolsaň Ezizim, şad edersin Bu ýary" setirlerde many sazlaşygy görünmeýär. Onsoň goşgyň Ady bolsa, bir hem wakanyň başyndan soňuna çenli beýan edilse ýerini taparmyka diýýärin.Bu goşgy iki adamyň, düzen we düzüleniň arasynda gowy bolup biler. Emma nätanyşlara täsir etmez. Ynha men-hä pikirim aýtdym, üstünlik hemraň bolsun!

Sey diysene shirtturkmen

Sey diysene shirtturkmen birini soyup,gowygorup sonam josup goyberipsin oydyan.:)Bah adamlar nahili birden josup seydip gosgy yazyp bilyarlerka diyip hayranam galman duramok.Mysal ucin men jossamam ucsamam oldir gosgy yazyp-duzup bilemokda..(.Makala yazyp bilerin,basdan gecirmeler yazyp bilerin yada hekaya yone gosgy ucin yorite UKYP gerek bolaymasa herkimin edyan isi dal.
Yone yalnysmasam shahyrana yigitleri gyzlara gowy goryarlermish diyip eshidipdim.Eger suny sen yazan bolsan erbet dal dowam ediber geljegin gornup dur:) gutlayan...:-)