Yalnyzlyk Bize Degdi

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Kopculikde, yalnyzlykdan yadadyk
Ayralyk, gozlerden gan bolup geldi
Sen ak, sen gara, aralykda sabadyk
Pitneler janlara syz bolup geldi

Allah bize parahatlyk beryarka
Ilimde Yrsgal-Dowlet bereket barka
Bu yeri niredir, bular kimlerka
Hersinde atas-gir ot bolup gezdi

Elinde atas-gir, bagrynda giryan
Bihabar bendeler, ozuni yakyan
Bu ne sowes hal-y, gorulmedik jen
Nenen aga-ina doz gelip bildi

Yalncyny, atas bilen alan yok
Yalancyn garyny, jehenneme dok
Ne gozel dunyamiz, asmanymyz ak
Biderek dawalar, cog bolup geldi

Turkmen! Adamacylyk dil bilen bolmoz
Gorkma gury sozler, din bolup bilmez
Seri gazaplylar abadan gezmez
Sasbyrda, Sukurde, Kanilyk bilmez
Gazapdan gacanlar, Jan bolup gezdi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

MEN NÄME DIÝÝÄÄN, DUTARYM NÄME DIÝÝÄR?

"YSLAMYŇ GÖZELLIGI DIPLOMATLARY HEM GUJAKLAÝAR"

ŞIRTÜRKMEN GARDAŞ! Näme, biz "Yslamy öwrenjek bolýan, başga dinden ýa dinsizlikden kalbym rahatlanmaýar maňa diniňizi doly tanadyň" diýip edep bilen, jedelleşmän sorag soraýan ADAMA gödek bolýasmy, ýa guduzlap Diniň Hakykatlaryny ýoýýan zakaznoý Şeýtana gödek bolýasmy!? Sen meselä doly düşünip bilmänsiň.

Sen Allahyň duşmanyny duşman, Dostuny dost tutunmalydygyny bilmeýärsiňmi!

ŞIRTÜRKMEN! Seniň ýazgylaryňdan2- Meselamiz biz bu platformada urys sowusi goyalyn, garalayjy pikirlerimizi beyan etmalin, Gelin pikirleimizde gozllik bar bolsa paylasalyn, yone bular yaly derejesiz bolmalyn, Yewropadan owrenelin...

Ýewropanyň, Aziýanyň, Afrikanyň we Amerikanyň birnäçe geçen we häzirki ylym, sungat ADAMlary edep-ahlakda we derejelilikde Pygambermizi(s.a.w)NUSGA edip öwrenipdirler.Seniň "Yewropadan öwreneliň" diýeniňe-hä gaty GEŇ galdyk. Kitabymyz we Pygambermiz (s.a.w.) barka Ýewropany näme edeli?

Suwdan mysal getiripsiň welin päk suwyň üç sany sypaty bar; Ysy, Reňki we Tagamy. Dinde zahyryna ( ýagny daşky görnüşine) görä höküm edilýär. Sen ol ZYNDYK, Kapyrda näme Päk sypat tapdyň? Dinimize dil ýetirjek bolşuna gowy sypat diýjek bolýaňmy? Kurana we Pygamberlere (a.s.) dil ýetirýänler Kapyr bolmaýarmy? Gahar duýgusyny Allah(j.j.)näme üçin beripdir? Dinimizde şu ýerlerde ; DINIŇE, NAMYSYŇA, MALYŇA, JANYŇA WE WATANYŇA howp abananda GAHARLANMAGA rugsat edilýär.Gaharlanmaly ýerde gaharlanmaýana binamys, bigaýrat diýilýär. ( Bir musulman gaçsa iki kapyrdan, Kellesine saňsar daşy gerekdir). SEn ýa bizi tankyt edip onuň göwnüne girjek bolýaňmy? Onda biz bilen dawalaşmada git! onuň ýörüte hakyna tutulan saýty bar şoňa girde näme ussatlygyň, çeperligiň, goşgyň bolsa şol Şeýtany bilen rehimli, söýgi bilen düşünşiber.Biziň işimiz bolmaz.

Gardaş saňa düşünmedik sen howply ýerlere GOLAÝLAŞÝAŇ!
seniň ýazgylaryňdan...
"Kur'an we Hadys dal hut Injili okap ona uysadyk adamlaryn dinlerine dal, namyslarynadal, belki Garynjanam ynjydasymyz gelmezdi. Bugun siz birek biregin in namys bilyan Kitabyna, Dinine, Imanyna, Pygamberine olara agyr sozler sarp edyarsiniz. Bu Yslamda Yok . Basga dindede yok bolsa gerek."
( ŞIRTÜRKMEN Gardaş, Seresap bol nikaň bozulaýmasyn!)

...bu aýdýan zatlaryň näme! Bizä musulmanlar bolup üýşip Kurana Pygambermize kirli dilini uzatjak bolup we uzadyp bilmän masgara bolýan binamys Şeýtany-ny daşlaýas welin sen nireden çykdyň??? Biz dawa-jeňjel edemizok Dinimize,Pygambermize dil ýa zeper ( toba!) ýetirmeýäris, tersine SÖÝGÜMIZI,WEPAMYZY görkezýäris. Onsoň hem Injiliň höküminiň ýatanyny bileňokmy? Kim? sen mi, ýa biz dinini öwrenmeli? Eger Mukaddes INJILIŇ Allahdan (j.j.) inişi ýaly üýtgedilmedik nusgasy sende bar bolsa ol ŞEÝTANY zyndyga we beýlekilere öwretsene, soň ýazylyp üýtgedilen "HOŞ HABAR"laryna uýup, öňki-soňky gelen Pygamberleri (a.s.) inkär edip,Pygambere "Hudaý" diýip, Buta çokunyp, Erkek-Aýal beçebazlyk edip, Doňuz iýip, Arak içip, Aýallara şeýtan diýip ýa görgüli alym GALILEO-GALILEÝI "içine şeýtan giripdir" diýip diriligine ýakyp ýörmesinler. Ol akly çaşan Şeýtana Pygamberimiziň maşgala durmuşy hakynda hem giňişleýin düşündir. Ol jynsy bozuk her kimi öz porsy kellesi bilen deňeýär. Başga näme etsin!? "Ogry hem özüne osar, ORRAMSY (jynsy bozuk) hem".

Rehimdarlyk barada ýazypsyň...

Belki, sen boýnuňdan dişläp duran ATLY GARYNJA ýa-da gulagyňdan çakjak bolýan Eşek Arysyna rehimiň gelip hiç zat diýmän ynjytmazsyň, ýöne welin topulyp gelýän BULDOK-dan ýa gaçarsyň ýa eliňe ilen zat bilen aldygyna goranarmykaň diýip pikir edýän. Belki rehimiň inip gowja daladarsyň?
Indi şol Şeýtana hem rehimiň gelýän bolsa, "Öz ygtýary, islegi bilen zyýana giren adama gynanylmaýar we ýene Ýyrtyjy janawere rehim etmek onuň işdäsini açar üstesine diş-dygnagynyň kireýni hem islär" diýen söz bardyr! Onsoň hem TEBBET sure jelilesi näme üçin indi, UHUD,TEBUK,HENDEK wakalary näme üçin boldy???

ŞIRTÜRKMEN seniň ýazgylaryňdan..."Sizinki hem kici urys. Bu yerde ylym name islesin".
Gardaş, indi barymyz urşujy?! Sen bolsa paýhasly, onda Sen gaýrat etde şol rehimiň gelýän Şeýtana (biz-ä Şeýtana gep düşündirmeris diňe DAŞLARYS nesip bolsa) FATIHA, YHLAS, MÄIDE, NISÄ we MERÝEM surei jelilelerinden we Pygamberimiziň hadysy şeriflerinden, başga öz has gowy biýän eserleriňden we has daýawyrak bolsaň öz üýtgedilen kitaplaryndan tefsirleri we şerhleri bilen delleriňi getirip düşündiriber. Buny hem maslahat bermeýäris. Şeýtan öwüt almaýar. "DOŇUZYŇ HOR-HORY ÝATMAZ" diýipdirler. Şeýtany diňe daşlamaly.
Biz-ä aýtjak sözümizi öň aýtdyk.

Saňa hem Allah (j.j)gaýrat bersin.

BAGYŞLA ŞIRTÜRKMEN GARDAŞ! Köp gürlän köp ýalňyşar diýipdirler meniň hem ýalnyşlarym bolsa GAÝRAT ET!!! bagyşla, RAZY BOL!!!
YNSAP DINIŇ ÝARYSY diýipdirler. Hakykaty Mert kabul etmek ynsaplylyk we adalatdyr.
Wallahu aglemu bissowab.

"YSLAMYŇ GÖZELLIGI SIZI HEM GUJAKLAÝAR"

Salam Mirasymyz Dogan!
- Size adamlaryn Yslamy ogrenjek diyip ayagynyza yykylaryna garasyan bolsanyz, siz bekinden yalnysyanyz. Onsonom 'Bir musulmanyn dasyndan seredip, adamlar Yslama howes etmese ol hakyky derejede etdigi bolmoz' diýýän hadysy ýatladasym gelýär.
- Siziň maksadyňyza bolsa doly düşünüp bilemok howwa. Sebäbi Yslamdaki tebligdaki Edep-Usula görä siz dogry we doly meseläni düşündirip otyrmalydynyz. A siziň bu bolşynyz bolsa bilmeýän adamlara Hristiýanlary düşman hasaplap olardan gaçyrýan Usul we uslyp bar. Bu Uslybynyz bolsa Yslamyn Usuluna ters.
- Siz hem Silap ildeşinki ýaly Gönümel aýatlardan ýola çykýarsynyz. Kur`an wagt geçdikçe ýaşalýar. Aýatlara düşünmek üçin ilki Taryh-Hadis-Fykyh-Usul ýaly Usuluddin diýilýän ylymlary hem bu döwrede Politika, Diplomatika, Şu döwrüň adamlaryny gowy bilmelisiniz. Allanyň düşmany kim? kesgitlenenden soň (ki ilki bilen şeýtan diýip bilýäs), oňa duşman bolmagyň Usuly Hazir şu döwürde başgadyr, Kyýas bilen düşünüp bilersiniz.
- Siz gaharly gazaply bolonynyz üçin "Yewropadan öwreneliň" dýenime hem düşünmänsiniz. Hatymyz Bir kişä ýüzlenmän Hemanňizedi, Sebabi biz Kuranyň usulyny goz onunde utýarys. Kur`an Hemme adamzada ýüzlenýär. Hemmesini özüňe sorup alypsyň. Garalýjy pikiri ol bende edipdi. Gynansagam Yslamy biz bilmamizson Ýewropa Yslamy ögrenip ögrenip şoňa göräde amal edip başlady. Kitabymyz we Pygambermiz (s.a.w.)`i bolsa şolaryň ögrenişi ýaly
diýip Ol ildeşimize aýdypdym.

- Su mysalyny bolsa Siziň hemme gurrüňdeşliginize görä kime degişliligi gowyja pikirlensediniz düşünerdiniz. Ol bolsa özu düşündü. Allah päklejegini päkläpdir. Howa suwyn Ylmyhalda 3 sypaty bar ol amalymyz üçin gerekli sypatlary. Emma Allatagalla suda nahili syrlar goýanyny biýanmi?
Onun diyyan zatlary Onun okadylan zatlar. Name ol ilkinji hristiyan Ilkinji diyyanlerdir oytaynmi? Sizem ilkinji muslumanlaar dalsiniz bilip goyun. Pygamberimiz Kwe ata babalarymyz KItap inenlere ayratyn hormat goyanda. Su zatlary solaryn diyyanini bilenokdymy? Ahhhh Bernard Show diýýara `Eger şu döwürde Hz. Muhammet Aleyhisselam bolsady butun problemalry mesge ýagynyň içinden gyly soguran ýaly edip çözerdi` diýýar
Pygamberimiz (Sallallahu Aleyhi we Sellem) döwründe, Bizantiýalylar (Hristiýanlar) hemde Eýranly (Butparazlar) arasynda soweş bolupdy.Hristiýanlaryn ýenildi diýen habaryna Mekkeli butparazlar begenipdi, Pygamberimiz (Sallallahu Aleyhi we Sellem) hemde Mekkeli Muslumanlar bolsa gynanypdy. Biler bolsaňyz Bularyň gynanyşlaryna Bizanýanyň ýeňjegini buşlaýan Kur`any Kerimin 60 aýatdan ybarat bolon 30.nji suresi boon Rum süresi inipdi (615 ýylda).
- Howply ýerlere sen golaýlaşýan. Meniň Imanym, Nikahym Injil okanym Ucin gitmez Allahdan basga hickimem alyp bilmez arkaýyn bol. Injili oka diyip ona diyipdim. Ýöne injili okamaly dal diyip nirede bar aytsana.!
- Dine wepany gorkezjek bolsan Ilki Usuluddini ogren. Sona gorade amal et. Solor yaly yaly zatlary sen indi esityan. Pygamberimizin gorkezip biljekmi siziňki ýaly şeýtan daşlaşyny. Ýetmiş we ondan kan sapar gitdi Ebu Jehilin ýanyna, her hili zatlar edildi, ýöne siziňki ýaly, olara gaharly gurlesmandi. Hanha Siyer-I Nebi okan. Pylana `Pylana sen kapyr ya orramsy yabecebaz ya seytan diydi` diyde ayt gorkez Hemme ygtybarly hadyslar bar bu wagt.
- Men nireden cykanymy ozun gowy bilyan. Ýöne beýle sözler bilen meni ynjydyp duranok. Onsonon Ali Imran 19. ayatyny her Jumgada hudaya sukur esityas siz aytmasanyzam `Innedine YndallahulIslam we Maahlafellezine Utul kitaba Illa Min ba`di Majaa ehumul ylmu bagyan beynehum yekfur bi ayatillahi Fe innallaha Seriul Hisaaaab` Siza musulmanlar bolup ol bende uysip sowusyancaniz 70 sapar dusundurup gordunmu siz ilkinji sozunuz sowup basladynz.
- Dinizi ogrenmeli bolsa hemmamiz. Sizi Yslam dini ogrenip bolondyryn oytyan bolsan gaty yalnysya.
- Eger Allah we Pygamberimiz (Sallalahu Aleyhi we selleminki ) yaly teblig etmeli diyyyanim hos habara uymak bolsa Uyyan men sona.
- ``öňki-soňky gelen Pygamberleri (a.s.) inkär edip,`` Diýýaniz. Olar bolsa in sonky Gelen Ahyrzaman pygamberi Iki jahan Serýerini inkar etyarler.

- Ol Ildesi sizi Uladyp Buldok Yada yolbars yaly goryaniz. ..Wallahu seriul hisab Allah hsabyny olardan sorajakdyr. Yone hasap soramak menin weizpam dal. Bizin wezipamiz Dogrysyny beyan otyrmak. Yslamdaki Rehimdarlygy daraltjak bolman taryha ser sal `Haysy Yslam ulylary Ehl-i Kitaby harlapdyr` haysy dowurde. Ha ol dowurde sul esidenje zadyn aydylmayarmydy. Bagyslan ol entek ogrenjesi. Sondada rehimdarlykdyr.
- Men nahili zyyanda ayt hany. Dinimizin rehimdarlyygy bilen hem ehl-i kitaby gujaklayanlygyny beyan edenim ucinmi? Ya da size Yslamyn sowup dusundurulmeyanligini aydanym ucinmi?
- Howa menin ona Ynsan bolany Ucin rehimim inyar. Edil Pygamberimizin ( Sallallahu Aleyhi we Sellem)inki yaly- Hz Omrayn ( radiallahu anhum) Bi garry rahybyn yanyndan gecende` Su yasyna gelip Yslamy tapyp bilmandir` Diyip aglaysy yaly.
- Tebbet Sure-i Jelilesi Mekke dowrunun baslangyjynda indi Fatiha surasyndan son indi. TEBBET gurasyn manysynda Betdogadyr. Ebu Leheb we Ayaly barada inipdi. Çünkü aýaly ikisi Serwri Alemin (Sallalahu aleýhi we sellem) ýoluna diken goýupdy aýalyda kömek edipdi. Sonra Şuara süresiniň 124. aýaty emrine görä Dogan garyndaşlaryny çagyrypdy. Şol ýygnakda Ebu Leheb `Bizi Şu zatlary aýtmak üçin çagyrdynmy` dýenden so inipdi Hem bu süre Kuran Ebu Lehebin Imansyz gitjegini habar beryardi. Hany kimin imansyz gitjegini habar berip biljek.
- Soweşler Barada bolsa Yslam taryhyň in esasy sahypalaryny iki soze sygdyryp nadip sygdyrjak. Olaryn bolus sebableri kandir. Allahyn Himeti gindir. Sanap gutaryp bilmersin ol soweslerin sebablerini aytsan.
- Şeýtan diýýaniň Açaçan aýat bilen lanetlenen Sen onuň lanetlenen diýip nadip aýdyp bilýän?
- Paýhas Pygamberimiz paýhasly bolupdyr. Biz kim.?
- Üýtgedilen Kitap we eserlerim ýok munyňyz ýöňkeme bolýar
- Saňa hem Allah (j.j)gaýrat bersin.

Bizin Hemmamizi Allah Bagyşlasyn!
BAGYŞLA ŞIRTÜRKMEN GARDAŞ! Köp gürlän köp ýalňyşar diýipdirler meniň hem ýalnyşlarym bolsa GAÝRAT ET!!! bagyşla, RAZY BOL!!!
YNSAP DINIŇ ÝARYSY diýipdirler. Hakykaty Mert kabul etmek ynsaplylyk we adalatdyr.
Wallahu aglemu bissowab.

- Mana sul edenime binamys

- Mana sul edenime binamys bigayrat diyyan bolsan. Onda Hezreti Abdul Kadir Geylana kan sunyaly soraglar beripdiler.
- Entek men ol oglan bilen dostluk guramok. Gursamam Meni saňsar daşy bilen hiç bir kanunyň esasynda Hiç kim daşlap bilmez.
- Men onuň gownune name üçin girjek boloýyn???????. Hany aýt näme bahbidip üçin. Ýa sen men ýüregimi okadynmy. Ha şeýdenim bilen. Ýüregine girip Allahy we Pygamberini Sallalahu Aleýhi we Sellem goýup bilýan ýolsam etjek.
- Siz bilen dawwalaşamok. Siz bize dawwa açdynyz.
- Meniň Haýsy saýtda name ýazyp kim bilen gürleşjegimi özüm bilerin.
Men bu saýtyň şertlerine uýmaýan bolsam. Admin bar sen kim? kowsunda.
- Siziň işiňiz bolsa men bilen men bar. şu ýerde. Şu saýtda. GELIN.

S

Gel, gel, geel kim bolsaň hem gel Meýdan her kime açyk.

ŞIRTÜRKMEN GARDAŞ!
Dorgy aýdýaň mende näçe diýseň gödeklik, gyzmalyk bar ony başga adamlar hem aýdýar, dilegim Allahym kemçiliklerimi gowlasyn. Ylymym hem şonuň ýaly az-owlak mesele kitaplaryna sereden bolaýmasam düýpli alan ylymym ýok. Seniň agzaýan Usulu Fikh, Hadys we Tefsirlerden hiç ders almadym Arapçany hem belki, 98%prosent bilmeýärin. Onsoň näme Arpadan Bugdaý alyp bolmaýarda. Ýöne Allahdan dileg edýärin maňa peýdaly YLYM ber diýip.
Hemme musulmanlaryň maksady bir, Allahy we Pygamberini (s.a.w) kämil tanamak we tanatmak (belki ähli kitap bilen ittifak gurmak). Näme, Emri bil Marufy hem bilýän, Alym Adam etse gowy ýöne biz hem kä wagt goşulaýýas-da netijesi hem şeýleräk bolýar.
Ol Şeýtany-nyň (ýagny näletlenen däl-de Şeýtanlaşan, Şeýtanyň nökerine) hem kalbyny bilemizok daş sypatyna görä ýyllar boýy Kitabymyza, Pygambermize (s.a.w.) we Isa (a.s)töhmet atansoň, dil uzadansoň Kapyr diýäýdimdä. Ýyllar boýy ol Şeýtany-ny bilen birnäçeleri süýji, (arasynda ajy), ýumşak dil bilen hoşniýetli dialoga çagyrypdyrlar, emma oňa hidäýet nesip etmändir, belki şu günlerde imana gelendir? Belki-de sen wesile bolarsyň?
(Sen diýişim hem ylmy-edebi derejämi görkezýär, GYNANSAMDA).

SIZE hem Allah (j.j.)gaýrat bersin.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • shirturkmen 1 telpek goyyar we yazyar: "Bir muslumanyn gownu Mirasymyzynky yaly pes hem, menin yaly jahyllary hem gujaklayar. "

Salam Mirsymyz Mahriban Doganym!

Sizin gaharynyz ozunuz ucin dal bilyan. Sebabi musluman ozu ucin gaharlanmayar.
Birini imana getirmek Allaha nahsus doganjygym. Yone doga dilegde bolarys ildeslerimiz ucin. Asylky sada, Turkmen durmysy sonsuzam Yslam bilen yogrylan. Allahyn bermedigine hickim berip bilmez, Allahyn berenini ,yene Ozunden basga, hic kimem alyp bilmez.
Pygamberimiz S.a.W hemde Ilkinji Muslumanlarynyn, Hezreti Isa Aleyhissselam we Mubarek hawarilerinin, Hezreti Musa Aleyhisselam we beyleki ahli pygamberlerimizin gormedik jepa we kyncylyklary galmandyr. Emma olar Allahdan Sabyr sukur kanagat edenlerden bolupdyrlar. Olara edilen zatlar olara bereket bolup yzyna gaydypdyr.
Gysgaca, gorsumiz yaly, biz nahili Usul bilenem bolsa Yslamy ogrenipin yakynlarymyza ogretmesek, ozuce yorup ogretjekler kan.

Gepin gysgasy, Sizem bizem hakykat ucin gaharlandyk, Emma Muheymin Bolon (Hemise gorup bilen,sayat bolon hem gorayan) Allaha Yuzde mun sukur , Yeryuzune, Adamzada, su aleme Guller kimin bagys edilen, Beyik barlyklara, Pygamberlere dil yetirmedik. Muslumanlaryn tapawudy hem sol yerde. Allah Ummet-i Hammadundan ayyrmasyn.

Bolyalay shirturkmen yok

Bolyalay shirturkmen yok yerden cykyp ara girmegin geregi yokdy!senin ara girishin yaly menem ara giryan,gahar gazaply bolanyn ucin dushinmansin diyipsin name yuregini yaryp gordunmi???????shahsyna bir zat diyilse munca gahar gazaba nunup;sen kim;men bar sozleri ulanyp, Pugammerimi s.a.w munca tohmetler,yalanlar atup duran kapyra gujap acnam menin ucina gaty gen,

''Bolyalay!'' yada ''Yok yerden cykan'' dal biz sana.

Bu yer nahili yer Agalar?! Dusundurun mana!

Bu yeri niredir, bular kimlerka
Hersinde atas-gir ot bolup gezdi

'..girmegin gerek yokdy' diyyarsin nama men sayt'yn duzgunune yada Sizi kemsitjek zat diydimmi? Oz pikirimi diramogam. Menin Garaysym.
Men ara giremok, bir tarapyn gapdalynda.

Biz esasy YSLAMYN KAPYRADA GUJAK ACYANYNY aytjak boldum. Ali Imran 159. ayatynda :
'Senin Olara garsy mylayymlyk bilen yuzlenmegin hem Allahyn merhemetliligindendir. Eger gaty, hemde godek adam bolsadyn olar towereginden dagap giderlerdi. Onda olary bagysla Alladanam bagyslanmaklary ucin dilegde bol...'

Gen gorme Yslam gujagyny butun Adamzada hatta Jynlarada acypdyr. Kur`anda `Ey Ynsanlar!` diyyar. Beyle bolmasa hakyky gyzgynlygy gormese Yslamy nadip tanasynlar.

Munyn yaly soraga menzes, hileli materialistik yuzlenmelere jogap berjek bomaklyk, eyyam adamy duypden kop yalnyslara sezewar edyanini aytjak boldum.

Shirturmen adamlary

Shirturmen adamlary analizden gecirmezden on ozuni elekden gecirsen,senin yazan jogaplaryn,wagtynda,yerinde yazylypdyrmy?eger senin kimler diyip yuzlenyanlerinde gahar,gazap,ot,yalynyn doremegine sewap bolyan bolsa .

dfdfd

dfdfd

Mangurt! Sowusin sony bolmoz!

Sen bir ilki gowyja oka yazanlarymy. Hokman urysmaly yada sozde yenmeli diyen zat yok.
Ilki bilen men sizin dusmanyznyz dal.

Yazyssan yazysar otyrarys, problema dal.
Her sozune soz tapylar mangurt!
Sen pikirem etme. Yone gerek dal.

Men name pikir edyanimi

Men name pikir edyanimi nireden bilyan shirturkmen????,name yuregimi yardynmy???sana dushman diyyan barmy???in sonunda soz senden bolsun indi jogap yazjak dal,onsonam sizin diyip yazma gayrat et men ,yeke on bolup jogap yazylanok.
Sozune soz taparyn diyip gutarmanam,meeeeeeeeeeeeen bilyan,menki dogry meeeeeeeen akylly yone bolya den bolmayyn diyen dushunja baryar.

Kemciligimi bilyan men-menlik bar.

Kemciligimi bilyan menmenlik bar mende, gownunuze degdim Mangurt!.
Dogry aytyan, oz hatlarymy okadym welin hemme yerinde bir hili menmenliginin porsy ysy gelip dur.

Bagysla mangurt!

Shu mowzuga dushinip bilman

Shu mowzuga dushinip bilman gechdim, diplomat yitenden bari agzalar bir biri bilen diskussiya edip bashladylar

Ddowlet agzalar oza meni halamadylar.

Ddowlet! Uytgesigirak gorduler pikirlerimi namemi? Men ozumi yigrenip basladym.

Shu wagt yigrenip bashladyn

Shu wagt yigrenip bashladyn my? Men ozalam yigrenyadim ozumi :)

Sizden ogrenyan

Sizden belki bir zatlar ogreneris. Sizden yokusyp baslandyrda onda.

Shir turkmen gosgyn ucin

Shir turkmen gosgyn ucin minnetdar pytradyp tashlapdyra:)Gaty cunnur manyly we tasirli geldi menin ucina..

Shirturkmen, kop sagbol

Shirturkmen, kop sagbol goshgyng uchin, gaty gowy yazylypdyr!
Hak Huday seni bereketlesin!

"Gosgy bir gosyasydyr." Dialog diyjek boldum...

Doga dilegin ucin Sag bol Dost!
Bizem size doga dilegde bolorys. Bu dunyanin barlygygny manysy hem sol. Birek birege doga dilegde bolup agzybir yasamak.
Sonun ucinem Allah birnace milletlere ayyrypdyr, bir nace renkelere, bir nace dusunjelere ...ayrypdyr. Gatnasyn gorusun, dayanysyn, soyun birek biregi, soyun ynsany, soyun janly jansy ahli jemennani DIYIP.
Ynsan bir gowunden ybarat zat, sen nace oglanlaryn gownunu ykypsyn. Onun sebabi hem Sen dinini dusundurenok, millionlarca adamyn Ynanyp ygtykat, edip ar namys bilip, uyyan dininin nadogrylygyny subut etjek bolan da agyr szoler sarp edipsin. Siz yalnys gorsenizde, uymasanyzda ol yerde Adamlaryn gownunu unutdun. Adamlaryn icini yakdyn. Muslumanlar sabyrlydyr, menin hem senin Pygamberime Dinime diyen, aydan zatlaryna SEYLE BIR GAHARLANYAN, emma yene sabyr we dialog diyyan.
Gownumuze degdin, gosgy hem icime sygdyryp bilman, DIALOG diyjek boldum.

"Gosgy bir gosyasydyr." Dialog diyjek boldum.

Sizi onem Dialoga cagyrypdym, cagyrandyrlar. Yone jogap bermedin.

Hakykat subut etyan diyjek bolman. Arasynda asgermezcilik etyan sozler sarp edipsiniz. BUlar yaly zatlary, onde baryan Hristiyan ulkelerinde, hemde Hristiyan Din merkezlerindede edilenok.

Eger siz bu cykysynyzy, dunya mocberinde, basga dillerde cykys eden bolsadynyz, Allah'a hemde Yslam'a Hemde Muhammet Aleyhisseleama sapr eden godek sozleriniz ucin bir wagt Bagysla diymagede cagyrarlardy. Dunya Hrsitiynlarynyn galabasy sana garsy cykardy.

Emma sen Turkmenlerin icinde kicijik saytlarda, yone gaharlanyp goyyan adamlaryn icindesin. Turkmen Halky Yslam dini bilen yogrylanson, sabyrly, dine gykykyklap goyupdyrlar.

Men sana Bize Bagysla diydirjek bolomok. Pikir etme. Ol bir hak Diymelisin, sony yatlatjak boldum, Elbette bagysla diyip bilmek ahlakdandyr beyiklikdendir. Sen hem hakymyza girdin gonumuze degdin. Dine oz dini dusundurup bilerdin, gyzyklanyp bilerdin, emma alyp agyr sozler sarp etyarsin.

Sizin mowzugynyzda gapdalmowzugynyzda men sizi dialoga cagyrypdyp. Onada jogap bermansiniz.

Adminlerin hem Agzalaryn dinine hemde pygamberine sarp eden sozlerine rugsat bermegide Gen zat!

In bolmanda sol sozlerini icinden ayyrmaly bolorsyn, bizden otunc soromo;u bolorsyn.

Otunc sorap bilmek Ahlakdan, Mertlikden, Ynsanlykdandyr, ony islesen edersin. Yone sol mowzugyn icindaki Dinimize Hudayymyza Pygamberimize Aleyhisselema diyen agyr sozlerini bolsa ayyrmank borjundyr.

Hormat bilen,
Shirturkmen

Shirturkmen dost, hakykaty

Shirturkmen dost, hakykaty eshitmek hemishe hem agyr bolyar! Eger men tohmet atan bolsam, ozumden birzat duzen bolsam onda bu uchin otunch sorayyn, eger muny etmedik bolsam dogrusyny aydanym uchinmi sorayyn otunch?! Eger kimdir birining gownuni agyrdan bolsam bu uchin gynanyan, yone bu yagdaya dushen adam hakykaty kabul etmejek bolup gowni agrap biler, muny bolsa men hich zat edip bilemok! Chunki Hudayyng Hak Sozi otgur gylych kimin kesyandir we bizing pikirlerimizi we dushunjelerimizi hem derngeyandir!
Nirede men agyr sozler ulanan bolsam gorkezay dost?!

"Diysin Yaly Ayalyny Urmaga Rugsat Beripdir, Parz Etmandir."OKA!

Diysin Yaly Ayalyny Urmaga Rugsat Beripdir, Parz Etmandir. OKA!
Hemde iki jogabymyzy hem mumkun bolsa doly jogapla. Ya dialoga garsymy.

Shir dost men hem "parz etdi

Shir dost men hem "parz etdi "diymedim, "rugsat berilyar diyipdim... Rugsat berilmegi hem dushuniksiz we Mukaddes yazgylara gabat gelenok!

Diysin Yaly Ayalyny Urmaga Rugsat Beripdir, Parz Etmandir.

Kur'anyn su meselesine garsy cykyan, hemde Gunu uflap sondurmage calysyan Ildesimiz! Su mesele korede malimdi. Kur'an Sunnet Yslam sizin dusunsiniz yaly uryn oldurun diyenok. Dissiplina dereje dereje care gorkezyar. Ilki dusundurun diyyar. Dusundureninde hemme akyllysy dusunyar. Dusunenson yasaberda.

Kur'an kerim sizinki yaly dusunjani dar alanok. In erbet yagdaydaki masgalany hem goz onunde tutyar. Aklynyz bolsa pikirleninda. Name ucin diyyar talak ettirmejek bolyar. Her hili careleri onune goyyar. In erbet yagdayda.

Ey agzyndan corek iyyaaaan ADAMZAAAAAAAAT! Yokmy sol yagdaydaki masgala. Magalany pozmojok bolyar. Kabirleri bolsa alyp, bir ocegdaki koynegi uly kici hemme kisa deneyan yaly, alyp siz hem bu meselani mujerret synyny goyyarsyn. Yslam bir ayatdan ybarat dal.
Agam etyan zadyn Hristyanlaryn yada Hristiyanlygyn diyyan zady dal. Bu materialist akymlaryn dine garsy propogandalaryndandyr. Sizin bu eden isiniz elbetde Dialoga garsy, Yone pikir etme, Hristiyanlara munyn ucin dusmancylygymyz artar oydup, ony basarmarsyn.

Bu ayatda Ayallara Allah Kur'anda beyleki yerlerde `Sizin hakynyzy nahili goran bolsa sizem, Arleriniz yok wagty olaryn haklaryny mallaryny, Hukuklaryny goran, Sonda siz gowy ayallardan hasaplanarsynyz. Kur'an soz ussatlygy bilen indi erkeklere yuzlenyar: ayallara diyen HUkuklarymyzy Eger yerine yetirman Dikdusdulugunden yadap size gorky derjesinde, masgala abatlygyna howp salsa, in sonky yagdaya gelse , 1-Nesihat edin dusundurun her hili gowylyk bilen, soyun, haklaryny doly berin) onda bolmasa 2- Agsam uzaklasyp gorun 3- Sol zatalry edensonom dusunmese name etmeli? Kuran: Talak bermande (IN SONKY YAGDAYDADA TALAK TEKLIP EDENOK) WAZRIBUHUNNA yagny calaja urybam gorayyin UNS BERIN! EMIR AYAT DAL BU(SIZIN DIYSINIZ YALAM RUGSAT BERYAR EMIR EDENOK) In erbet yagdaydaki masgalalara cozgut... dowam etyar Eger OGUDUNUZE GULAK ASYP DOGRY YOLA DUSSE onda FELA TEBGU ALEYHINNA SEBILA URMAGA BAHAN GOZLEMAN 'toba eden gunasiz yalydyr' INNALLAHE KANE ALIYYAN KEBIRA yatdan cykarman ERKEKLER size berilen guju erbet yolda ullanman ALLAHYN SIZE GARSY GUJU AYALLARYNKYDAN SOZNSUZ ULYDYR BILIN ! DIYYAR.

Galybersede Ysalam dinine HAKYKY DEREJDE UYYAN millionlarca Adamlar bar yasayarlar. Emma masgallary gitdigice duzelyar. Okayar Isleyar Gazanyar Masgalasyny abat saklayar. Agzybir Nurana Mahirleri artyar.
Emma beyleki Hristiyan dowletlerinde bolsa 'Her nace uly bay dowlet bolsolorom' masgala duzgunu gitdigice gungunden dargamak bilen. Hanha statiskika hanha tarih, hanha habarlar. Ol dowletlerin yarysy kocede.

Bu soraglar materialist akymlaryn cesmelerinde, dindarlaryn dininden jaydyrmak ucin ullanylyar.

Bilip yada Bilman tapawydy yok, bizi gaharlandyryp seytana uyup adamlara erbet soz aytdyrmak, Hemde beyleki dinlere dusman edip Dusmanlygy kopeltmek, urysy kopeltmek, cagalaryn gelejegini garaltmak isleyarmisin.
Yok bu etjek bolyan zadyn oyun dal, Mesihi dusunja dal.

Bizin asuda ilimiz, dowletimiz, miletimiz, dinimiz bar. Metjitlerimiz bar. Sol mesjitlerde mollalarymyz wagzy nesihatlar bilen bizi Yslam dinini aydyn dusunmage komek etyarler. Bu zatlara dusmancylyk etmeyan bolsan, . Bizin agzybirligimizi pozjak bolyarmysyn.? Munynam Mesihi dusunja dal.

Masgalalarymyz abat, basga milletrlerinki yaly duzeldilmage matac dal. On geroin bardy indi olam yok. Basga milletlerinki yaly kocelerimiz kirli dal. Arassalamaga matac dal. Serhoslukdan masgalasyny terke eden, oyunden gacan, oyunu halaman yeke yasayan, neslimiz yok, sebabi ene ata mahri bar ,soygu bar bizde. Ol hem Yslam dininin berketi.

Islan zadyna jogap berme hemmesine jogaba garasyan

Dialog bolmoso hakykat gorunmez.

Yone sunada jogap ber Eger sen Hakykatyn hemde Dialogyn tarapdarymy?

Dal bolsonyz sizin bilen yolumyzyn kesisyan yeri yok.

Shir sen dialoga nahili

Shir sen dialoga nahili dushunyarsing? Hawa, men hakykatyng we dialogyng tarapdary!
Yone hakykat name? Mening dushunishimche, hich bir zady gizlemezden we saklamazdan bar bolan zatlary aytmak we eshitmekdir. Eger doly hakykaty aytmasak onda bu hakykat bolmaz!

Amallar Niyetlere Goradir

Size ondan onem basgada jogap beripdim. Siz saylap jogap beryaniz.
Hemme zada jogap berenizok.
1-Peygamberimiz Alyhisselamdan alan terbiyamize gora DIALOG: Musluman, Hristiyan yada Yehud diyman hemme kisa hhormat goymak gujaklamak, ynsany soymekdir. "Bir gun Pygamberimiz Aleyhisselam Bir Yehud gecip baryaka yerinden turar. Yanyndakiler Ya Resulallah Ol bir Yehud" diydiler. Olam hemme dowurlere dur diydirjek su jogaby berer "HER KIMEM BOLSA ILKI BILEN YNSAN!
Bernard Showyn diysi yaly "Egerde su dowurde Hezreti Muhammedi Aleyhissalam bolsady, yada dusunup bilinsedi, hemme problemalar, mesge yagyndan gyly soguryp ceken yaly cozulerdi.
Dialog Her dindenem bolsa, her renkdenem bolsa, Ynsany soymek gujaklasmak, soygu icinde yasamakdyr.
2-Ol hakykat Hakykat Kur'anyn ozu hakykatdyr. "Hak" sozunden Allatagallanyn adyndan gelip cykyandyr. Hakykat her zadyn asly hakyky yuzudur hic wagtam hic kimem gizlap bilmez. Yokarda name gizlenipdir, size ol hakykady dusundurup otyrjak dal. On dusundurupdirler, dusundurupdum, bilyanizem.
3-Masgalanyzyn dissiplinasy ucin careler gorkezmek nirede, bir adamyn ylmy acysy ucin, icinde seytan bar eken diyip ony yakmak yada oldur mek nirede?
4-Hristiyan masgalalary goryas, olar bilen yasadyk okadyk, icki durmuslaryny bilyas. Ayallary bendeler seyle bir tayak iyyaler, beyle tayak in erbet konslagerlerdede yokdyr.

Resulluahyn a.s. yanyndan bir jenaze goterip baryardylar

Shirturkmen aga, Resulallahyn deninden bir yahudynyn jenazasyny goterip baryardylar, sonda merhamet kani pygamberimiz hormat bilen yerlerinden turyarlar. name ucindigi soralanda: "O da bir ynsandyr" diyip jogap beryar.

Jenazasyna diysene "Bizi Hasam Titretdi Soygun, Ya Rasullah "

Kelbuh sagbol duzledisine:
Jenazasyna diysene "Bizi Hasam Titretdi Soygun, Ya Rasullah Aleyhisselam"

HER GAP DAŞYNA ÖZ IÇINDÄKINI ÇYKARAR

Hawa gabyň içine suw, bal ýa-da süýt näme guýulsa şol çykar. Adam hem kalbyna nämäni salyp we şony söýse şonyň bilen ýaşaýar. Dini her kim öz erk-islegi bilen saýlaýar. Dinleri, kitaplary we ynançlary aýry-aýry bolan iki adamy bir adam etjek bolmak mümkinçiligi ýok, diňe oňuşmazlyk we duşmançylyk çykar. Dinde zorluk ýok, öz maşgalaň hem bolsa zorlap bilmeýärsiň, ýöne öwüt-nesihat we söýgi bilen düşündirip çagyrmaly. Yogsam senden gorkusyna ýa-da pul ýa başga bir bähbit üçin bolsa ikiýüzlilige barar we ikisi hem günäkär bolar.

Dinde jedel gaty seýrek ýerde edilýär.Ony hem Alymlar etse gowy. Men-ä täze agza ýöne özüm-hä şu meselede dialog ýa-da sorag-jogap "gerek däl" diýýän, sebäbi her kim özüni Hakly, beýlekini Haksyz çykarjak bolup, soňy jedele we göwün degmeklige barýar. Eger kim-de kim wagyz etmek islese, başga dinler bilen işi bolman öz dininiň gözelliklerini saýrabersin. Synag dünýäsi bir "ULY BAZAR" ýagşy-ýaman her kim öz harydyny satar.

Onsoň hem biziň ýaşaýan obamyzda köneden oturan hristiýanlar bar şu wagt azaldy. Olar öz dini bilen, biz öz dinimiz bilen, dawa-jenjelsiz ýaşalyp ýör. Hiç kim biri-biriniň dinine, pygamberinede dil ýetirenok. Biziň aramyzda hem adamkärçilik gatnaşyklarynyň Ahlagy şeýle bolmaly.

Her bir dindäki öwüt-nesihatlary diňleseň "ýaman Adam bol" diýýän däldir. Söýgini, adamkärçiligi ündeýän gowy maslahatlar we rowaýatlar bardyr. Ýöne tapawut diniň ASLY bolan YNANÇ we Ybadatda bardyr.

Meniň Size we özüme maslahatym şu ynanyp, söýýän Dinimizi, Allahy (j.j.) Sypatlary bilen kämil tanalyň, ybadatlarymyzy Yhlas bilen etjek bolalyň, Ylymdan nesibämizi alalyň we Pygamberimiziň (s.a.w.) we Pygamberleriň (a.s) Ahlaklary bilen Ahlaklanalyň.
Jedele ýa söz isribine girmäliň. Hidäýete ermediklere Hidäýet diläliň.
Wesseläm.

Okuwcy Tuweleme!

Okuwcy! Tuweleme dilinizin akyjylygyna, durylygyna hemde dusnjanizin ginligini Biz agzalara Mysal bolup biljek derejede goryarin.
Allatagalla Sizinde Yhlasynyz Artdyrsyn.

Hakykat aydylmaga bagly dal

Hormatly Diplomat! Hakykat, senin pikir edisin yaly aydylmaga bagly zat daldir. "Hakykat aydylmasa hakykat bolmaz" diymek yalnysdyr. Gunes bardyr we nur sacyandyr, biz gozumizi yumanymyz bilen yok bolmaz we jahan garanky bolmaz. Hakykat birdir, yalnys kop.

Hawa, elbetde Hakykat

Hawa, elbetde Hakykat hakykatlygyna galyandyr, yone kop adamlaryng angy, durmushy we dushunjeleri "gara bulutlar" bilen ortulendir, bu sebapden shol yalan bulutlaryng ayrylmagy gerekdir, shonung uchin Nury yagny Guneshi bulutlar gizleyandir. Bu sebapden dialog yada debate gerek bolyar!

Dialog gerek, debat dal

Diplomat dost, dialog bilen debatyn arasy gundogar bilen gunbatar yaly uzakdyr. Dialog - agzybirlige we birek-birege hormat goymak ucin gozlenilyan yoldur. Debatdan bolsa jedelin ysy gelyar.