Essalawmaleýkim, adminler, agzalar we myhmanlar!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Essalawmaleýkim, tmolympiad.org-yň adminleri we agzalary!

Iki sagat iş edinip, zordan agza boldum, bu saýt birneme çylşyrymly ekeni. Bu saýt barada ozal kän eşidipdim. Ýöne hasabymy açdyryp bilmändim. Dogrusy, teswirler işläp durka bu ýere kän bir girmäge döwtalap hem bolmandym.

Indi bu ýerde näme etmeli? Bu ýer forummy? Pikir alşyp boljakmy? Agza sany, işleýşi nähili? Çat, şahsy habarlaşma ýaly zatlar barmy?

Edil häzir meň üçin-ä bu saýt birhili garaňky görünýär. Gökden düşen ýaly bolup otyryn. Belki, täze agza bolanlygym üçindir. Nätanyş ýere baran wagty islendik adam hem birbada ýadyrgaýar. Bu-da, belki, şoňa meňzeş bir duýgydyr diýip pikir edýän.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "haladyma derek, telpek berilyar:)))"
  • Mirasymyz 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

walykumassalam kab aga,

walykumassalam kab aga, geçiberiň! öwrenishersiňiz, bu ýerde hem öz türkmenlerimiz... oňusharys :)

Halil, senem teswirlerden

Halil, senem teswirlerden gelen agzamy? Bu saýt barada bilýän bolsaň aýtsana, nämüçin meň mowzugym baş sahypada görnenok.

Bir tema achylanda ona

Bir tema achylanda ona telpek berilse dine bash sahypa chykya, bolmasa chykmaya.
Taze iberilenler bolumini ulanmak has ansat, sebabi 4 yyl anyrdaky temany hem tapyp, ichine bir teswir yazyp shony taze iberilenler boluminde birinji sahypada durar yaly edip bolya.

Waleýkum essalam Kab aga.

Waleýkum essalam Kab aga. Hoş geldiňiz! Dogrusyny aýtsam menem gaty bir düşünemok. Çep tarapda "Täze iberilenler" diýip ýazgy bardyr, şony bassaň görkezýär diýdi bir agzar-a. Şahsy habarlaşmasy bar eken. Ýöne köp zatlar iňlisçe ýazylan eken. Düşünmänimsoň şu dogrudyrla diýip basyberýän men-ä.

Quote: Indi bu ýerde

Quote:

Indi bu ýerde näme etmeli?

Indi mowzuk achybermeli, achylan mowzuklara jogap beribermeli. Kyn dal, temada tema degishli yazjak bolsanyz ashakdaky boshluga yazyp "Yazanjany bir ugrat"a basaymaly. Yada menin yokardaky edishim yaly belli bir teswire jogap yazjak bolsan shol yazgyn ashagyndan "Jogap yaz"a basyp yazybermeli.

Quote:

Bu ýer forummy? Pikir alşyp boljakmy?

Ilkinji dine turkmen dilinde yazylyan forum diyip bilyan. Pikir alyshmak uchin edil shu temanyz yaly tema achmagynyz yeterli.

Quote:

Agza sany, işleýşi nähili?

Agza sanyny moderator bilyan bolmagy mumkin, yone ishleyshi bolanda haysy manyda ishleyshi?

Quote:

Çat, şahsy habarlaşma ýaly zatlar barmy?

Chat yok, shahsy habarlashma bar.

Hemem goshmacha barde minus plyus yada bal sistemasy yok, dine telpek. Telpek berende taze achylyanja boluminde nache telpek berjegnzi yazyanyz we telpegi name uchin beryaninizi yazyp bilersiniz. Eger yazmasanyz shol "telpek bas"dan son "iber" knopkasyna bassanyz, sistema oz ozunden 1 telpek berya, sebabini hem "gaty gowy yazypsyn, berekella" diyip chykarya. telpek berip bilmek uchin telpek berjek kishin oz hasabynda telpek bolmaly. Ony hem gazanmaly.. berende hem hakykatdan telpeklik yazgylara bermeli. Garaz, telpek gadyrly zat :)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "şeýdip goýubermelidä telpek bolsun, don bolsun :)"
  • godfather 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Hawwa türkmenler bir zada

Hawwa türkmenler bir zada gaty göwni ýetse aý menä saňa telpek goýdum diýýär şoň ýaly ekendä bulam. Ýöne özüňde näçe telpegiň bardygyny nädip bilmelikä.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Kennedy 1 telpek goyyar we yazyar: "Ine yene biri :) "
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "ine telpek :)"

Oz adyna bassan, (oz

Oz adyna bassan, (oz profiline girip gorsen) ashakda yazya.
Meselem senkide

Quote:

Telpek sany:
0

diyya :)

Yone indi Quote: Telpek

Yone indi

Quote:

Telpek sany:
1

boldy :)

Ilkinji teplegin gutly bolsun :)

Telpekli sistema

Telpekli sistema öwrenshseñizä teswirlerde "maña yürejik beräy" diyishine yaly "maña telpek beräy" diyyänlere barar ;)
Sahypañ gowy zady yazan yazgyñy düzeldip ya pozup bolya.

Howwa, onlerem diyilyadi,

Howwa, onlerem diyilyadi, indi hem diyiler :)

Quote:

Sahypañ gowy zady yazan yazgyñy düzeldip ya pozup bolya.

Juk, hany yokarky yazanyny pozjak yada uytgetjek bolup gor? :)

Mylayym aytmyshlayin

Mylayym aytmyshlayin "ewway", hany ozal "edit" diyip bardy yalyla?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "ewway sen nirden bilyanay:)"

hmm

teswir yapylaly bari barik gelip başladyk indi üyşüp. kab aga hoş geldiniz :) men Rainman dirin. barinem köne agzalaryndan hasaplanyan :D

azajyk acylmasy agyr

azajyk acylmasy agyr diymesen onler in gowy sahypady barisi
Kab aga owrenishersiniz kan kyn dal barisem
_____________________________
Gozi uly suzse bolar, agzy gin buzse bolar, burny uly name etse bolarka:)

Menem bu ýere täze geldim,

Menem bu ýere täze geldim, birhili çylshyrymly eken, hemem men inglisçe bilmämsom.

Wiý meñ bu ýerde perewodçigim bolmaly :-) akgüüül ;)

Hosh geldin :)

Hosh geldin :)

yazan temalana pozup bolya

yazan temalana pozup bolya in gowy taraplaryndan biri beyleki tarapdan bolsa gelyan az.

Gyzykly zatlary

Gyzykly zatlary ýazyberseň, ýuwaş-ýuwaş gelenem bolar, okanam. Hemme zat öz eliňde.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

hany kabir çaga bardyr, yat

hany kabir çaga bardyr, yat öye gitseler öwrenişip bilman yadyrgap ejesine :"gideliii" diyip yrsarap ugrayandyr. Menem şon yaly ekenim. Yöne menki ulalamsonam geçmedi. Tmolympiadyn mowzuklaryndan okamadygym az azdyr.Şu teswirler gowy gowy mowzuklardan dolup yatyrkada 3 4 gezek agza boldum öwrenişip bilman yadyrgap gaydypdym. Bugün bolsa tmolympiadyn azajyk hereketlenini görüp yüzüme natanyş bir yylgyryş yayrady:)
''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak,
Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni.
Onsoň senem gaýmak,
Dostuňam gaýmak.''