Taze agza men diyp tema achyanlary yigrenyadim

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam! Ufff, gaty chylshyrymly ikenay ya wap'dan girenimdenmikä? Yöne her name diysenem talyplardan kän gowy. Teswirler yapylany bari, agzalar bolup, yetim tokly yaly bolup herimiz bir yerdn cikdik, kimiz ertir.coma, kabirimiz talyplara, biraz köpugörenlermiz facebook'a ay umuman dagadykda. Köp kelle agyrtmayn: said'yn adminlerna teklibim(eger ba bolsa, talyplarda yok iken)
1. Wap version please
2. Shahsy habarlashma(ba bolmagam mumkun, entak görup yetishmedim hemme yerni)
3. Hemem bir zat sorajagam bolsan sheydip tema achmalymy. Meselem men iphone'n bahasyny yada köshä taxi'n nachä akityani yaly tema achardan manysyz yöne men ucin vajyp zatlary sorasym gelye agzalardan. Tema achmalymy? Tes.comda pikirler ba, odnoklasnikda obsujdenya ba. Bu taydada shuna megzesh zat döredilse gou bolardy özä
4. Eger pikirler/obsujdenya yalrak zat döretjek bolsanyz, shuny bash sahypadan ayratin, agzalaryn özleri group create edip bilyan edayn. Bu, Troll'lardan goranmak ucin peydaly bolardy. Bash sahypadan Köshä taxi nachä akitya yaly manysyz temalary ayrylar. Agras temalardan, floody ayrar. Hemem agzalary gyzyklanyan ugurlary boyunchä böler, Meselem: agzalan biri Football dp grup döretya, bar futbolistlar sho tayda pikir alyshya, kilcigrak yenlesler yene birzat dp grup döretya, agraslar yene birzat dp w.sh.m umuman birek biregn kellesni agyrtman pikirä alshyp bolardy sheytsek

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Mirasymyz 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Yatdan cykan zatlar

Yazan blogymy gözlap gözlap zordan tapdym, yuzde bir yerde duryamyka diysem, bukulupjyk duryan eken ay öwrenshersdaray

seret chep tarapa seret ,

seret chep tarapa seret , hemmesi bardyr , eger temani tapjak bolsan Täze iberilenler shuna basmaly onsan tema chikar :) biraz cilshirimli yone owrenshsen yaman ansat

Tüweleme

Tüweleme, gowy oýlanma ýazypsyň.

Telpek goýardym welin, nähili goýulýanyny bilemok entek. Belki-de bärde-de balyň belli bir mukdara ýetensoň telpek goýup bolýandyr, ýöne bal sany görkezýän ýerem göremok.

Teswirler ýapylansoň her ýere girip görülýär.

Talyplar hakda-ha aýdybam oturasy zat ýok, ýekeje söz - *eden-etdilik*.

Tmolympiad göräýmäge gowja, dizaýny göze ýakymly. Ýöne, ilkinji orunda amatsyzlyk döredýän zat - bu saýtyň ady!!! Hm...

Hany saýtyň adyny bir dogruja ýazmaga synanyşalyň...

==================================================================

- www.tmolimpiada.org.

- Aý, ýok.

- www.tmolimpiad.org.

- Aý, ýok.

- www.tmolimpyad.org.

- Aý, ýok.

- Beh, onda nähili ýazylýarka bu, Allajan?? Hany, ýene bir synanyşaýyn. www.tmolympiada.org.

- Aý, ýok-how, nähili dereksiz adam sen?!

- Girip göreliňdä-how bärigem.

- Aý, bolýa onda, özüm aýdaýyn - www.tmolympiad.org. Gördüňmi? Aňsatjak ahyry.

==================================================================

Ine, dostlar, birinji problema şu taýda döreýär.

Ikinji problema-da ýene-de saýtyň ady bilen baglanşykly. Türkmen olimpiada diýen ady bolan saýta diňe olimpiadaçylar girmelimi?? Birhili okuwçy, talyp, olimpiadaçy ýa bolmasa ýene bir kriteriýa bölmek agzalary ürküzmegi we biraz daşlaşdyrmagy mümkin diýip pikir edýän.

Häzirlikçe şular. Saýtyň içindäki mümkinçilikleri entek kän öwrenemok, öwrenemsoň ol barada hem ýazaryn.

Admin agasy şu aýdylanlary göz öňünde tutsa öňki teswirçiler bärik eňermikä diýýän. Ýagny, teswirler.com'da bar bolan mümkinçilikleri bärde hem döretseň, adamlar hezil edip gelermikä diýýän. Soraglar bolsa Agajan diýilýän adam bilen habarlaşyp görseňizem bolar.

Saglygyňyz.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "öňürägem şu meseläni biri gozgap otyrdy... tmolympiad ady hakynda."

Agajan

Tes.com'n agajanh'ymyky shu agajan hem? Name yapdyn o tayny, yammman biderek hereket etdinay. Sayt dagyya dien bolup, yapan bolup. Sayt dagayan bolsa reg'i yap ve dagytyanlary banlaymalydarou, beytmeli däldä. In bolmanda, bir ay önunden duyduraymala, yapjagny. Tanyshlarmyz bn adres alshyp bersherdik, gerek temalarmyzy alardykda

he he

Bah tazejeler gelip bashlapdyr

leo_messi 2 gün öňünden

leo_messi 2 gün öňünden duýdurdym.
ondan soň eşitmeseň bilmedim.

indikide edil seň özüňe mail ýazyp habar ederin.

Indikisem bamy? :D arhiv

Indikisem bamy? :D arhiv edip bir achda in bolmanda, öz pikirlerme kabir zatlary belleshdiryadimdä

Shular yaly nache yyllyk

Shular yaly nache yyllyk sayta gelip "sayta plan zat edin" yaly temalar yada postlar gorsem ilkinji reaksiyam "yok" bolya. Sebabi barsi teswirler dal, gelip teswirlere menzesh etjek bolar yaly..
Sonundanam oya batyan, yashulylarymyz hem yurda degishli meseleler bolsun, yada bir mashgalan ichinde hem kichijek meselelerde oz conservative'liginde durjak bolyalar.. Biz bolsa, muna garshy chykyas, hazirki yagdayda we dunyanin yagdayyna gora eyle dalde, beyle bolsada bolya diyip garshylyk gorkezyas..
Edil sayta degishli pikrimde hem men garrapdyryn oydyan.. Uytgeshme islamok :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • dr turkmen 1 telpek goyyar we yazyar: ""

Uytgeshme etmän, ol size

Uytgeshme etmän, ol size bagly. Uytgeshme etman 1-2 online user bn bolandan, uygeshme edip, chakma teswirler bolup 15-20 online userli bolanyn gou dalmi?

haa hmmm ehm uhm .... bir

haa hmmm ehm uhm ....

bir wagtlar shu halynda hem yaman gowy yoreyadi sayt. emma name mashyn awtobus yasalanson kimin yorap peskom yada duya-ata munup gidesi geler. kabir yerlerde obalarda yada toylarda zatda munulyar diyaymesen dine. onnon indi tmolympiad hem toylarda munulyan at yaly (az ulanylyan) bolup galsa gowymy yada dowrebaplashsamy ???

ay nache uytgeshme maslahat bersegem adminlerin eli degyan bolsa bir wagt saydy aktivleshdirerdiler
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

@Leo_Messi, "chakma

@Leo_Messi, "chakma teswirler" diyenine guldim, habaryn bolsun :)
Uytgeshme girizilmegine garshy chykyp oturmak manysyzrak, sebabi isleyanler ucin microblog hem yazar yaly edip, ona bash sahypadan bir link berenin bilen sahypan shu wagtky, forum boleginde uytgeshik bolyan zat yok. Yone, gynansakda bizina o zatlara wagtymyzam yetenok, menina elimdenem gelenok.
Sahypan mobile versiyasyny Agajanh'dagy edip bereli diyseler, ellerine yashyl baydak, ishin sonunda sagbolsunlaryny aydarys :) Microblog hem sheyle, edip berseler, agzalara gerek zat bolany ucin, herkim minnetdara bolar..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • dr turkmen 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"