Täze agza bolmak isleýänler...

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam Tmolympiad!
Bah, in sonky gezek girip, yazmaga anyrda dursyn, yazman çykanymyza-da epesli wagt bolayan ekeni :)
Sag aman oturanmysynyz?
Biz "bot"-laryn ozlerini taze agza yaly gorkezip, mowzuklary hapalap yormeklerinin onuni almak uçin
täze agzalaryn kabul edilmegini belli bir wagtlyk togtadypdyk, sebabi oturyp olaryn "hakykysyny" yalanyndan
tapawutlandyrmaga wagtymyz bolmady. Indi sahypa biraz bot'laryn unsindenem dushendir, we onkusi yaly yadadaslary yok.
Gepin gysgasy, yokarda yazylanlary we Mirasymyz atly agzanyn hayisht'ini goz onunde tutup, sahypa taze agza alynmagyny açdyk.

Telpekler (4 kisiden 4 sany)

Bu yazgi ucin

  • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Moderator 1 telpek goyyar we yazyar: "Baş sahypa üçin."
  • Mirasymyz 1 telpek goyyar we yazyar: "Sagboluň agzalygy açanňyz üçin!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Sagboluň Mergen. Teswirler

Sagboluň Mergen. Teswirler ýapylansoň şu ýerde Baýrama haýyş edipdim, agza bolmaklygy açsaňyz diýip. Nesip bolsa agzalar bu ýere gelermik-ä diýýän.

agza bolmaklyk açylandan

agza bolmaklyk açylandan soň 1-nji agza bolan men öýdýän :)bu ýere hem giribersek öwrenisherisdä, shu wagta myhman ýaly :)

Öwrenişersiň Halil dost.

Öwrenişersiň Halil dost. Hoş geldiň.

Bot lara garshy Capcha diyen

Bot lara garshy Capcha diyen zady gurnasanyz duybunden chozyar.

botlar esasy mesele

botlar esasy mesele dälläý.
adam botlar bar. diňe sögünýän.

şolardan dynmak kynyrak. Galan boty ýolda bulaşdyryp goýsaň bolar.

salowmalikler

salowmalikler

agajan gowymy yagdaylaryng!

agajan gowymy yagdaylaryng!
Teswilrler hachan ishlap bashlar?

Teswirin özeni field is required.

diplomat wrote:

agajan gowymy yagdaylaryng!
Teswilrler hachan ishlap bashlar?

Işläp başlamasa gerek.
Men talyplarda habar edipdim bu barada. Bärde hem aýdyp geçeýin. Teswirler indi açylmaýar, diňe arhiw şeklinde durjak we öňki bloglaryň, pikirleriň barzady islendik wagt kopýalap alyp bilersiňiz.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

nadip

agajan nadip ulansa bolar? men meselem yazgylarymy almak isleyan

Adam botlara garshy hapa

Adam botlara garshy hapa yazgylaryny ayyrmak kyn dine censore etmeli moderler nazarat etmeli bolyar. Yada sogunchli sozleri kabul etmeyan filtr edyan bir algorithm goshyp bolmaz myka