Kuranda ayalyngy urmaga rugsat berilen…

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Kuranda ayalyngy urmaga rugsat berilen…
Kuran hak Hudayyng sozudir we her bir ynsana yol gorkeziji diyip musulman ildeshlerimiz onge suryarler. Yone gynansakda Kuranda ayallara bolan gatnashyk gaty ejiz gelyar. Sebabi Kuranda ayyallar erkege boyun bolmanlarynda olary “…urmaklyk” buyruk berilendir. Ayalyngy boyun etmek uchin olary urmaklyk bolsa nadogrudyr. Name uchin Allah, “musulmanlara ayallaryny urup boyun etmegi” buyurdyka!Hakykat, Yahayysh, Yol” bolan Isa Mesihing Injilde ayan eden taglymatynda bolsa ayallarymyzy soymek we olara bolan belent hormatymyz bilen olaryng soygusini, boyun bolmagyny gazanmalydygymyz undelyar!
Yokardaky getiren pikirimi goldamak uchin Kurandan ayat: Kuran 4:34-nji ayat men size birnache terjimelerini getirjek:
RussianМужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими и потому что они расходуют из своего имущества. Праведные женщины покорны и хранят то, что положено хранить, в отсутствие мужей, благодаря заботе Аллаха. А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте. Если же они станут покорны вам, то не ищите пути против них. Воистину, Аллах – Возвышенный, Большой.
Turkish
Erkekler, kadin üzerine idareci ve hakimdirler. Çünkü Allah birini (cihad, imamet, miras gibi islerde) digerinden üstün yaratmistir. Bir de erkekler mallarindan (aile fertlerine) harcamaktadirlar. Iyi kadinlar, itaatkar olanlar ve Allah’in korunmasini emrettigi seyleri kocalarinin bulunmadigi zamanlarda da koruyanlardir. Fenalik ve geçimsizliklerinden korktugunuz kadinlara gelince: Önce kendilerine ögüt verin, yataklarindan ayrilin. Bunlar da fayda vermezse dövün. Eger size itaat ederlerse kendilerini incitmeye baska bir bahane aramayin. Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür.

Turkmen:
Allah birinden beylekisine yagny arlere ayallaryng ustunden hokum yoretmegi berendir. Chunki Allah erkegi (jihad, imamet, miras ishlerinde) ayaldan ustun yaradandyr. Sebabi erkekler ol ishlere emlaklerinden upjun edyarler. Eger ayallar boyun bolsalar we arining yokdugy zamanda arining ishlerini gowy gorasalar, bu Alla yakymlydyr. Emma boyun bolmajaklygyndan aladalanan bolsangyz: ilki bilen owut-undew eding, bile yatmang, eger bular hem peyda bermese tutup urung. Eger boyun bolsalar onda olara garshy bashga bir bahana tapmang. Chunki Allah gaty Beyikdir…

Name uchin Injiling ayallara bolan gatnashygy bilen yagny soygi, merhemetden, birek-birege hormat goymakdan, rehimden ugur alan ar-ayal gatnashygy bilen yslamdaky “ayallaryngyzy urup bolsa hem boyun eding…” diyen dushunje biri-birine gapma-garshy gelyar! Sheyle yagdayda hem Kuran hak Hudayyng sozimika?!

Injilden mysal:”Ey arler, Mesihing imanlylar yygnagyny soyshi yaly, siz hem ayalyngyzy soyung…Shunung yaly hem arler ayalyny oz teni kimin soymelidir. Ayalyny soyyan ozuni soyyandir.” Efesliler5:25,28

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Sylap! Ilki bilen bir zady

Sylap! Ilki bilen bir zady bilmeli. Sen şu meseläni näme üçin soraýaň. Sorag berilende bilmek üçin soralýar, ylymyny barlamak üçin soralýar, onsoňam garşydaşyňy gürletmejek bolup soralýar. Bilmek üçin bolsa gürrüňi ýok aýdarys welin, seň niýetiň başgada. Onsoňam ol terjimäň gaty gödek bolupdyr. Sen kim how Kurany terjime eder ýaly (diniň başga bolansoň öz "hoş habarlaňňy" ýumşaklyk bilen aýdýaň, bu Aýaty bolsa öz nebsiňe uýup gödek terjime eden bolaňmy?)

Mirasymyz, mening

Mirasymyz, mening sorayandygymyng sebabi, sizing hakykata gozungizing achyk bolmagy. Yagdaya bir taraplayyn seretmezlik, dinge gowy tarapyny gorkejek bolup adamlary aldamazlyk. Adamlaryng yagdaylaryng iki tarpayny hem bilmelidir! Mening terjimam name uchin godek bolsun, arap dilinde bu has-da godek aydylandyr. Bu wagt bolsa terjime edyanler ozleriche terjime edip "yuwashlyk bilen urmaly, yada iki barmagyng bilen urmaly..." diyen yaly sozleri goshup yagdaylary has yagtylyrak gorkezmage chalyshyarlar. Yone esasy zat "ayalyngyzy urung..." diyen zadyng rugsat edilmegidir! Munung ustesine-de, Muhammeding ozuning ayallaryny urandygy, hatda ing soyguli diyip hasaplanyan ayalynyng hem Muhammet tarapyndan urulanlygydyr. Hatda, shol dowurdaki musulman ayallarynyng urulyandygy baradaky maglumatlar we ayallaryng Aishanyng yanyna arz edip gelishleri barada hem taryhy faktlar bar.

Sylap, bir zat aýtsana.

Sylap, bir zat aýtsana. Heý Pygamberimiziň s.a.w. Mübärek aýallaryndan Pygamberimize garşy närazy bolany barmy? Onsoňam Yslamdan kemçilik gözlejek bolsalar şol döwürde senden has Yslama, Pygamberimize s.a.w. garşy içlery görüplikden doly mynafyklar, müşrükler bardy. Şolaram Pygamberimiziň s.a.w. öýlenmek meselesini ýa-da Kuranyň şol agzaýan aýatyny seňkidenem beter delil getirip Yslama garşy durjak Ebu Lehebler, Ebu Jehiller, Halid bin Welidler, Amr bin Aslar, Ebu Sufýanlar bardy. Olaryň düşünjelileri Yslamy seçdi. Ýüregi görüplikden doly bolup, iman nurynyň akyp duran döwri bolan şol Altyn döwürden nesibini almadyklaram Jähenneme sary gitdiler.
Sen ýöne Yslam taryhyny okaýan bolsaň görüplik niýeti bilen okama. Özüňi bitarap halda goýup oka. Menden maslahat. Ýene-de aýdýan, biziň Pygamberimiz s.a.w hz. Isany gaty gowy edip tanatdy we hz. Isa a.s. imanymyz ýerinde we nesip bolsa şol iman bilenem gideris.
Ýene bir maslahat saňa Sylap. Haýsy dindenem bolsaň dialogy saklasaň gowy bolar. Yslamda kemçilik ýok. Ýöne käbir musulmanda bolup biler (Pygamber, sahabalar we öwülýälara diýýän däldirin).
Onsoňam hz. Isa mesihe ynanýan bolsaň, şonuň diýenini edýän bolsaň beýdip kemçilik gözläp ýörme-dä. Ýa şeýle ediň diýýärmi (Estagfirullah). Git dilini bilýän bolsaň käbir Aziýa döwletlerinde butparazlar bar. Şolaň forumyna gitde şolara diniňi düşündür.
Ýenede bir zat. Sen ýönekeý dinini ýaşap ýören biri bolsaň, birileri tarapyndan ýöredilmeýän bolsaň teswirlerde, tmolimpiadda, talyplarda şunça dostum bar diýde agzibir, dostlukly gatnaşyk ediberd-ä. Bilemok, bar şol ýeri bulaşdyr diýip günüňe goýmaýan bolsalar.

Mirasymyz, yslamdan

Mirasymyz, yslamdan kemchilik gozleyan yok. Yslamda bar bolan anyk faktlary we Turkmen ilimizing habarsyz bolan faktlary barada aydylyar. Chunki hakykaty biljek bolsak onda hemme zady hem adamlary doly owrenmelidir we songra ozleri uchin chozgut chykarmalydyr! Muhammeding durmushyny we getiren taglymatlaryny owrenmek bilen onung yolunyng Hak Biribaryng yolunda daldigini bilip bolyar. Muhammeding durmushy adamzat uchin gerek bolan ing beyik derejedaki ahlagy upjun edenok. Hatda kabir Turkmenlering ata babalaryndaky beyik ynsanlarda ondan has yokary bolan ahlak derejani gorse bolyar. Ondan bashgada onung "ylham" alyshy baradaky yagdaylar gaty uly shubhe doredyar!
Dogry dialogyng prinsipleri esasynda bar bolan faktlary we pikirler aydylmalydyr, garshydashyng pikirlerini doly aydylmagyna yol berilmeli. Elbetde iki tarap hem esasly gurlemelidir, esassyz zatlar aydylyp, shahsy we syyasy gurrunglere yol berilmeyar. Ine shonda dogry dialog bolyar!

Jgp

Aladan ucin sag bol Sylapcik! Men dinim mana, sen hakykadyn hem sana

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • aA 2 telpek goyyar we yazyar: "Berekella"

Leo_Messi eger sen ozung

Leo_Messi eger sen ozung uchin chozgut chykaran bolsang bolupdyr! Yone yadyngdan chykarma, Isa Mesihi Injil esasynda ret edenler baky hokum ediler. Menden sanga duydurysh, chozgudi bolsa sening ozung chykaryarsyng!

Bolya Allanyn ilcisi! Sag

Bolya Allanyn ilcisi! Sag bol maslahatyn ucin. ISA Mesihinem, hak yolunam özune nesip etsin. Yalnysham bolsa yalanam bolsa öz yolum, öz imanym, öz dinim. Shuna dushunmeyän Isa Mesiih'den, her yagdaya dushunyan merhemetli Alla sygynyan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mirasymyz 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Kuranda ayalyngy urmaga rugsat berilen…

Leo_Messi wrote:

Bolya Allanyn ilcisi! Sag bol maslahatyn ucin. ISA Mesihinem, hak yolunam özune nesip etsin. Yalnysham bolsa yalanam bolsa öz yolum, öz imanym, öz dinim. Shuna dushunmeyän Isa Mesiih'den, her yagdaya dushunyan merhemetli Alla sygynyan

Dowzaha, sheytanyng baky ezyet chekyan yerine akidyan Alla ynanyan bolsang onda ynanyber! Sanga hem shol yolung nesip etsin. Yone hakykaty gozlap chyn kalbyndan iman getirjek heniz bar, olara Huday rehim we merhemet eder!

Bu yazgy çyndanam Gurhanyñ

Bu yazgy çyndanam Gurhanyñ hakyky nusgasyndan alynanmy? Edil "uruñ" diyip yazylan bolsa-ha pikirlendiryä...

Kuran seniň kitabyňmy?

men düshünemok shu propoganda ýaýradýän, öz erkine oýnamaýan maýmynlara?!
Kuranda ýazylan zat bn näme ishiňiz bar? Kuran siziň kitabyňyzmy gaty içindäki zatlar bn gyzyklanýaňyz welin? Kuranda bashga-da birnäçe ýazgylar bar, näme ün olary ýazyp bu ýerde goýaňok? näme hristianlar öz aýallaryna musulmanlardan köp sarpa goýýarmy? unatnyň how sheyle zatlary ýazmaga, birini düzetjek bolsaň, ilki bn özüňden bashlanyar! bar gitde öz kitabyňy oka, ony hem musulmanlara dälde öz hristianlaryňa wagyz et ilki bn! öz kitabyňyzdaky ýazgyalary berjaý edip oňaryň, shonda bashga diniň kitaplary bn gyzyklanmaga wagtyňyzam bolmaz! beýdip owadan gürläp mekir hilegärlikleriňiz bn alan galaňyz bolmaz, diňe özüňiz masgara bolarsyňyz!

halil

Halil wrote:

men düshünemok shu propoganda ýaýradýän, öz erkine oýnamaýan maýmynlara?!
Kuranda ýazylan zat bn näme ishiňiz bar? Kuran siziň kitabyňyzmy gaty içindäki zatlar bn gyzyklanýaňyz welin? Kuranda bashga-da birnäçe ýazgylar bar, näme ün olary ýazyp bu ýerde goýaňok? näme hristianlar öz aýallaryna musulmanlardan köp sarpa goýýarmy? unatnyň how sheyle zatlary ýazmaga, birini düzetjek bolsaň, ilki bn özüňden bashlanyar! bar gitde öz kitabyňy oka, ony hem musulmanlara dälde öz hristianlaryňa wagyz et ilki bn! öz kitabyňyzdaky ýazgyalary berjaý edip oňaryň, shonda bashga diniň kitaplary bn gyzyklanmaga wagtyňyzam bolmaz! beýdip owadan gürläp mekir hilegärlikleriňiz bn alan galaňyz bolmaz, diňe özüňiz masgara bolarsyňyz!

Halil, bu tayda propoganda edyan adam yok. Bar bolan hakykatlary aydyp oturyn. Bu tayda gurrung kiming ayalyna kop sarpa goyyar yada goymayandygyny dengeshdiremizok. Mukaddes Yazgylaryng esasynda bar bolan zatlary gurrung edyaris. Kuranda gonuden goni, "ayalyng gulak asmasa, ilki kayameli, songra bile yatmaly dal, songr bolsa urmaly..." diyen buyruk bar. Wagyz etmek bular barada bilmeyanlere we Isa Mesihdaki gutulyshy bilmeyanlere hem edilmelidir. Bu bolsa Hudayyng maksadydyr! Huday hemmelering gutulmagyny isleyar!

propoganda edýän ýok

propoganda edýän ýok diýip ýalan sözleme! Kuranda näme ýazylanyny we onuň berýän manylaryny bir hilegär missionerden öwrenmäge mätäçligimiz ýok!

eger sen öz kitabyňa sarpa goýýan bolsaň Kuranyň içinde näçe gezek Isa as-yň adynyň hormat bn agzalyp geçilýäninden habaryň barmy? habaryň ýok bolsa halypalaryňdan sorap gör! siziň niýetiňiz diniňizmi ýa bashga zatmy ony sen aýtmaňda-da biz bilýäs... ýöne sen ýaly bir türkmen dilinde gürläp öz milletine dushmançylyk edip ýörmek gowy ish däl, özüň uýýan bolsaň -diniň bn boluber! eger seniň ýoluň hak bolsa, onda yslamy kritikläp heläk bolup ýörme! gün dogsa älem görer! bar aladaň adamlara gutulyshyň Isa as-dadygyny düshündirmek bolsa, kitabyňda ýazylanlaryňy wagyz ediber, ýeterlik bolar, Kurandaky ýazgylar niýeti näbelli bolan bir missionerden öwrenilmez!

Guyz ildesh, hakykatdan hem

Guyz ildesh, hakykatdan hem Gurhanyng hakyky nusgasynda yazylan "urung" diyip. Bashgada pikirlendryan zatlar Gurhanda we Muhammeding durmushynda gaty kop!

Şübhesiz Pygamberimiziň

Şübhesiz Pygamberimiziň s.a.w. maşgalasy ýer ýüzünde gelip-geçen hem geljek ähli maşgala ojaklarynyň iň kämili, iň bagtyýary, iň bereketlisidir. Onuň öýünde elmydam bagtly ýaşaýşyň hoşboý ysy bark urupdyr. Herhal, bu maşgala ojagy güzeran babatynda dünýäniň iň pukara ojaklaryndan biridir. Çünki bu ojakda aýlar aýlanyp bir gezek gazan gulagy gyzmazdy. Aýallarynyň hersine düşen paý bolsa diňe özleri sygar ýaly darajyk otag ýa-da külbejikdi. Bu bagtyýar aýallar Allahyň Resuly bilen hepde içinde bir-iki sagat bile bolmagy dünýe malyna deňeýärdiler. Şatlyk içinde rahat ýaşaýardylar we iň uly bagtyň eýesidiler.
Onuň çagalarynyň hemmesi özünden öň dünýeden ötdüler. Ondan soňa galan diňe Hezreti Patmady. Emma ol hem tutuş ömrüni kynçylykda geçiripdi. Allahyň Resuly oňa-da bolelinlikde, rahat bir ýaşaýşy taýýarlamandy. Emma muňa garamazdan, aýallary bolsun, göwnüniň şady gyzy bolsun, Ony ähli zatdan eziz görýärdiler. Olaryň ýüreginde Allahyň Resulynyň akyl ýetirerden aňyrda aýratyn bir orny bardy.

Serwerimiziň mübärek

Serwerimiziň mübärek ojagy aýallara degişli hususyýetleriň öwredilýän mederesesi ýalydyr. Serwerimiziň hüý-häsiýetleri, edim-gylymlary şol maşgala ojagynda öwrenilýär we ol yerde öwrenilenler has soňra tutuş ymmata ýetirilýär. Maşgala durmuşyna degişli hökümleriň ýüzden togsanysy bize Allah Resulynyň päk aýallarynyň üsti bilen düşündirilendir. Şoňa görä-de, Onuň öýünde derjesi we ýagdaýy babatda köp dürli aýallaryň bolmagy zerurlykdyr. Allah Resuly päk diniň hökümleri ýitgi çekmesin diýip elli üç ýaşyndan soňam bir näçe aýala öýlenmäge razy bolupdyr we şol bir manyda pidakärlik çekipdir.
Elbetde, Allah Resulynyň öýünde birnäçe ayala zerurluk bardy. Erkekler her zaman mesjitde oturyp Pygamber Serwerimizi diňläp bilýärdiler. Eger kimdir biri bir günki söhbete baryp bilmese, onuň bu ýitgisini ýoldaşlary ýerine salardylar we şol günki edilen söhbeti nokatma-nokat gaýtalap bererdiler. Emma aýallar aýry bir topar bolandyklary sebäpli bu söhbetlere barmakdan mahrumdylar. Olaryň Allah Resulyny her wagt diňlemäge mümkinçilikleri ýokdy. Bu ýagdaýda aýallara, hususanda olaryň özlerine degişli meseleleri kim düşündirjek? Allah Resulynyň hususy durmuşy, tebigaty bilen baglanyşykly ýagdaýlary, ýatýan jaýynda berjaý edýän edeplerini we ahlagyny ymmatyna kim beýan edip biljek? Dindäki ähli ýörelgeleri, bütin esaslary, edepleri tutuş ymmata ýetirmäge ýeke aýalyň güji ýeterdimi?
Aýal adamlara mahsus hallara olaryň hem duçar boljakdyklaryna görä, şeýle hususy ýagdaýlarda Serwerimize täze bir höküm çykarmak zerur bolanda bir aýal neneň muny başarsyn? Elbetde, bir aýalyň bu ýagdaýlaryň ählisini başgalara aýdyp bermäge güýjiniň ýetmejekdigi bellidir.
Şonuň üçin hem Allahyň Resulynyň ýanynda bolup, onuň ýagdaýlaryny bize ýetirjek, Onuň bilen hemişe içgin gatnaşykda boljak birnäçe aýala zerurlyk bardy. Bu zerurlyk Serwerimiziň tebigaty bilen asla baglanşykly däldi. Bu tutuşlygyna dini zerurlykdan gelip çykýan hökmanylykdy. Allahyň Resuly-da şeýle hökmanylyk sebäpli, şeýle agyr ýüki götermeli bolupdy.

Bu aýallar öz

Bu aýallar öz kowumlarynyň we tireleriniň Allahyň Resuly bilen garyndaşlyk açmaga sebäp boluşlary ýaly, müňlerçe hadysyň ýitip gitmezligine sebäpkär bolan hem ýene olardyr. Şuny anyk aýtmalydyrys, aýallar dünýäsi Allahyň Resulynyň aýallarynyň öňünde juda bergidardyr. Ýer ýüzüniň ähli aýallary olaryň aýaklarynyň aşagyna ýollara düşelýän daş kimin düşelseler-de, ýene-de bergidar bolarlar. Hawa, olaryň dine eden hyzmatlary örän uludyr.
Allahyň Resulynyň olara öýlenmeginiň jynsy isleg däldigini anyk aýtmak bolar. Çünki, Arabystan ýaly yssy ülkede elli üç ýaşa ýeten bir kişiniň birnäçe aýala öýlenmäge isleginiň bolup bilmejekdigi düşnükli zat. Aýallarynyň Oňa durmuşa çykmalarynyň hem Onuň beden gurluşy ýa-da dünýä baýlygy bilen baglanşykly däldir. Çünki, Ol ynsanlaryň arasynda iň garyplaryň biri ýaly ýaşaýardy. Aýallary Onuň bu ýagdaýyny bilseler hem Oňa aýal bolmaga höwes edýärdiler. Allahyň Resuly olaryň arasynda şol bir wagtyň özünde adalatly hereket edýärdi we her biriniň ýanyna diňe hepdede bir gezek baryp bilýärdi. Ýöne owalda-ahyrda aýallarynyň ählisi Ol barada şeýle diýýärdiler: «Allahyň Resuly ynsanlaryň arasynda iň güler ýüzlüsidi, hanymlary bilen iň mylakatly bolan adamdy».

Sheyle gowy bolsa Muhammet,

Sheyle gowy bolsa Muhammet, onga 6 yashynda gurjak oynap yoren gyzjagazy almaga meyil etmek name gerekdi we ol bilen jynsy gatnashyga ol gyzjagaz 9 yashynda wagtynda etmek name gerekdi. Ol gyzjagaz mashgala durmushyna tayyar hem daldi ahyryn. Yone bu bilen hem chaklenman, birnache ayallara oylenmek, ustesine-de oz ongki gelinine yagny ogullygy bolan Zaiding gelinine oylenmek name gerek boldy, bashgada birnache gul-gyrnaklary bilen hem yatyp turmak name gerek bolduka! Beyle edenden, dinge bir ayal alyp onga bolan soygusini, hormatyny, olumining songuna chenli bir ayala bolan doly bagsh edilmegini gorkezse bolanokmy!
Ondan bashgada Mukaddes Yazgylarda," her bir adam bir ayaly bolsun, chunki olar birleship bir jan bir ten bolar" diyilyar.

seniň ynanmaýan bir diniň

seniň ynanmaýan bir diniň kitaby bn name ishiň bar, pygamberi bn näme ishiň bar?! ýa missionerleň bar mision'ymy shol? eger seniň hristianlygyň bar öwredýän zady shol bolsa, ýetishdirýän adamlary hem saňa meňzesh bolsa, diniňem, okaýan kitabyň hem özüňe nesip etsin! bu ýerde diýjegiňi diýip yzyndanam owadan sözler tapyp mysapyrsyran bolup ýörme-de, özüň boljak bol! erkek oglana sen!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mirasymyz 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Halil dost, men ozum bolup

Halil dost, men ozum bolup yorun. Erkek adam dogry zady aydar, yalan zady aytmaz we ynanmaz. Mening getiren delillerim bolsa bar bolan hak zatlar. Adam ilki ozuning yolunyng nadogrudygyna we aldawdygyna dushunmese Hak Bolana gelmez we Hakyng upjun eden Hosh Habaryna hem ynanmaz! Ine bu sebapden, men iki tarap barada hem gurrung edyarin! Ozung oylanyp gor mening aydan faktlarym barada, nadip bir "yokary ahlaga we gozellige" eye bolan biri yagny Muhammet, "ayalyngy urmak barada ayat aydyp bilyar, yada 6 yashly bir gyza oylenmage meyil edip, ol bilen 9 yashynda bolsa jynsy gatnashyga girip bilyar. Munung ustesine-de birnache ayallary alyp bilyar, gyrnaklary bilen hem jynsy gatnashykda bolup bilyar, oz ongki gelinligine hem oylenip bilyar...Bulary hem sizing dogry hasaplap bilmegingizdir....??!!!

teswirler yapylandan bari,

teswirler yapylandan bari, kop adam bu taya gelip bashlady oydyan! Ine seredyan kab dostym hem gelipdir! kab dostym hosh gelding, seni gorup hoshal boldum! :)

bir dindar adam ýalan

bir dindar adam ýalan sözlemez, emma sen ýalan sözleýärsiň! sözleýän ýalanlaryňa hem utanmagyňa derek, ony özüňe galkan tutunyp garshydashyňa sürünýärsiň! eger kellesinde zerre ýaljak akyly bolan adam seniň bu ýokarda ýazýan zatlaryň hemmesiniň bir yslam görübiniň dilinden çykaýjak zatlardygyna düshüner! sen ýalylara düshündirjek bolup wagt ýitireniňe degenok, çünki 1000 gezek düshündirseň hem ýene gelip shol bir biderek soragyňy 1001-nji gezek soramakdan utanmaýan biri sen!

saňa sadaja sorag berildi, ynanmaýan diniň kitaby, pygamberi, onuň ömüri bn näme ishiizň bar diýlip? diniň shony öwredýärmi? hristianlary, onuň pygamberini kabul edýän yslamdan bashga hiç bir din ýokdyr! shonda-da bu döwrüň missionerleri bar dinini, kitabyny, pygamberini ýatdan çykaryp Kurany okaýarlar, pygamberini öwrenýärler! öz kowumlary bolsa azashyp gidip barýarlar, pop'laryna çenli masgara bolshup ýörler, a bu zatlar olary kän howpurgadanok, öňde ýeke maksat bar ol hem Yslama hüjüm, kim wezipesini ýerine ýetirmese hem iýýänler halal bolanok! utançsyzlar....

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mirasymyz 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Halil, mening aydan haysy

Halil, mening aydan haysy sozum yalan?! Yalan sozleyang diymede, ine shu yerde ine shu getiren faktyng nadogry chunki beyle zat yok diyip gurrung etsene. Name indi oz Kuranynga we Muhammeding durmushy baradaky taryhlarynga, hadyslara yalan diyjek bolyarmysyng?! Men ozumden duzup birzat aydan bolsam subut etsene!?

sen ilki haýsy ýazan zadyň dogrydygyny görkezsene!?

sen ilki haýsy ýazan zadyň dogrydygyny görkezsene!? sen bir aýdylýany diýilýäne düshünýän adammy, saňa ýalňyshyňy düshundirer ýaly? özüňem sypaýysyrap ýazmasana, sen ilki bir musulmana onuň dinini öwredýänçäň, gitde halypalaryňdan biriniň dinine düshünjesine hormat goýmagy öwren, eger seniň ýoluň (hatda din hem diýesim gelenok) saňa meňzesh söze düshünmeýänleri ýetishdiryan bolsa, nesip etsin özüňize! saňa öwrenmäge öz kitaplaryňyzda hem ýeterlik ylym bardyr, a biziň kitaplarymyz bn ishiň bolmasyn! saňa nämani subut etmeli... ilki bn 1+1+1=3 bolýanyny kabul eden günüň, hiç zady subut etmek hökman bolmaz!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mirasymyz 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Bir gynanýan zadym şu

Bir gynanýan zadym şu akmagyň toslamasyna imrinjek bolýanlar bar, ýogsa "akmakdan ýer gutarynça gaç" diýilenini edip jogap dagy ýazjak dälle.

Halil

Halil wrote:

sen ilki haýsy ýazan zadyň dogrydygyny görkezsene!? sen bir aýdylýany diýilýäne düshünýän adammy, saňa ýalňyshyňy düshundirer ýaly? özüňem sypaýysyrap ýazmasana, sen ilki bir musulmana onuň dinini öwredýänçäň, gitde halypalaryňdan biriniň dinine düshünjesine hormat goýmagy öwren, eger seniň ýoluň (hatda din hem diýesim gelenok) saňa meňzesh söze düshünmeýänleri ýetishdiryan bolsa, nesip etsin özüňize! saňa öwrenmäge öz kitaplaryňyzda hem ýeterlik ylym bardyr, a biziň kitaplarymyz bn ishiň bolmasyn! saňa nämani subut etmeli... ilki bn 1+1+1=3 bolýanyny kabul eden günüň, hiç zady subut etmek hökman bolmaz!

Halil mening shu makalada yazanlary dogrydyr! Eger nadogry diyjek bolsang onda oz Kuranynga nadogry diyyarsing manga dal!?
Ondan bashgada 1+1+1=3 bolyandygyny men kabul edyarin. Yone eger sen dushunmedik bolsang men hich hachan hem 1+1+1=3 Uch Huday bar diyip aydamok.
Mening gurrung edyanim 1x1x1=1-ligi baradadyr, yagny BirHudayyng Ozuni uch ayratyn Shahsyetde yagny Yaradyjy Huday, Baky Soz bolan Isa Mesihde we Mukaddes Ruhda ayan edendigi baradadyr. Bularyng uchusi Uchbirlikden ybarat bolan Biribary emele getiryar. Kuranyng "hristianlar uchluge ynanyar" diyip nadogry dushunjesine dal. Ondan bashgada Kuranyng Allasy Isa Mesihe ynanyanlaryng bu taglymatyna hem nadogry dushunen bolmagy ahma. Sebabi ol Kuranda " hristianlar uch hudaya yagny Ata, Bibi Meryem we Ogul diyip ynanyarlar..." diyip dushunyar. Yone hich hachan hem Injilde beyle dushunje yok, tersine "Ata, Ogul we Mukaddes Ruh" dushunjesi bar. Bular hem Uch ayratyn Hudaylygy emele getirman BirHudaylygy emele getiryar diyip ynanyar. Bu elbetde adam akylyndan has yokarda bolan dushunjedir we syrdyr! Yone akyl yetrimeyaris diyip Hudayyng Ylhamyny ret etmek bolsa nadogrudyr! Chunki Huday Hudaydyr biz Onga doly akyl yetirip bilmeris, chunki akylymyz chaklidir, dinge Onung Ozuning ayan edenlerini we ylhamy esasynda dushunip bilyaris!

Onda sen 1+1+1=3 kabul edip, 1x1x1=1 kabul etmeyarmising!?

Waleýkiessalam, Sylap dost!

Waleýkiessalam, Sylap dost! Asyl sen bärde ekeniň-ä. Häzirlikçe bu saýt meň üçin biraz dşnüksiz, entek öwrenişeýin, nesip bolsa, pikir alyşarys.

ÖZÜNI BILEN WELINI

ÖZÜNI BILEN WELINI OKASAŇYZ!

Diplomat senin ynanjynda

Diplomat senin ynanjynda serkowa pul berseler jennetdeki koshginin acharyny beryalermish chynmy shol? Onsonam yanky pul bilen achar alan adam ilki bilena bar,pavionlarda motellerde ichip porsashyp eden etdilik hezillik kim kim bilen yatany belli dal bolup agzyndaky spirdin ysy bilen gelip serkowdaky popdan bagyshlanma sorayamysh sholam chyn my? Bular yaly ynanch adamyn nebsine yaman Hosh gorunyar senin Hosh habar diyyaninem shol oydyan

Ddowlet, sening diyyanlering

Ddowlet, sening diyyanlering hich birisi hem Injilde yok we Isa Mesih beyle zady owretmedi we beyle taglymat duybunden Hudayyng Yazgylarynda yokdur!
Belkide, kabir ozlerine "hristian" diyyanlering ata-babasynyng dap-dessurlaryna eyerip yalan taglymatlar esasynda doreden mezheplerining kabirinde sheyle yagday bardyr. Emma bular duybunden hakykatdan azashan adamlardyr!
Eger kimdir biri Isa Mesihe ynanypda, sening sanap gechen erbetliklering ichinde yashayan bolsa onda ol hak imanly daldir, olaryng barjak yeri hem dowzah odudyr!
Ine bu sebapden, ozune Isa Mesihe ynanyan diyip yorenlering ichinden hem Isa Mesih "goyunlary gechilerden ayyrar"!
Bu sebapden hakykaty biljek bolsang, Mukaddes Yazgylar esasynda owrenmeli we sholaryng taglymatynda imanyngy duzmeli, kimdir birining doreden dap-dessurlarynda dal!

Senin ynanjyndaky adamlar oz

Senin ynanjyndaky adamlar oz mukaddes kitaplarynda arak we spirtli ichgiler gadagan edilmedik diyp hatda toba toba hz. Isa a.s. Hem arak ichipdir diyp ozlerinche taryhy fakt gorkezen bolyalar, arak ichip mes bolan adamyn etmejek pesligi yokdyr. Bizde on sharap diyen zat bardy yone ony ichen adamlary halk kabul edenokdy we gaty azdy. Yone senin ynanjyndaky ruslar dowrunde yayradyldy. Olar azashan hristiyanlar diyenin in dogry fakt boldy. Butin hristiyanlaryn azashyp ilki bilen arak ichip yzyndan her durli guna edenson bu zatlaryn guna ekenini kabul edenoklar. Serkow bolsa jennetden achar berip yor shu wagtam

Senin ynanjyndaky adamlar oz

Senin ynanjyndaky adamlar oz mukaddes kitaplarynda arak we spirtli ichgiler gadagan edilmedik diyp hatda toba toba hz. Isa a.s. Hem arak ichipdir diyp ozlerinche taryhy fakt gorkezen bolyalar, arak ichip mes bolan adamyn etmejek pesligi yokdyr. Bizde on sharap diyen zat bardy yone ony ichen adamlary halk kabul edenokdy we gaty azdy. Yone senin ynanjyndaky ruslar dowrunde yayradyldy. Olar azashan hristiyanlar diyenin in dogry fakt boldy. Butin hristiyanlaryn azashyp ilki bilen arak ichip yzyndan her durli guna edenson bu zatlaryn guna ekenini kabul edenoklar. Serkow bolsa jennetden achar berip yor shu wagtam

Senin ynanjyndaky adamlar oz

Senin ynanjyndaky adamlar oz mukaddes kitaplarynda arak we spirtli ichgiler gadagan edilmedik diyp hatda toba toba hz. Isa a.s. Hem arak ichipdir diyp ozlerinche taryhy fakt gorkezen bolyalar, arak ichip mes bolan adamyn etmejek pesligi yokdyr. Bizde on sharap diyen zat bardy yone ony ichen adamlary halk kabul edenokdy we gaty azdy. Yone senin ynanjyndaky ruslar dowrunde yayradyldy. Olar azashan hristiyanlar diyenin in dogry fakt boldy. Butin hristiyanlaryn azashyp ilki bilen arak ichip yzyndan her durli guna edenson bu zatlaryn guna ekenini kabul edenoklar. Serkow bolsa jennetden achar berip yor shu wagtam

Yone popugay yaly birzady

Yone popugay yaly birzady gatyalaman, Injilden esas getirsene! Men hem sanga ozuni musulman diyip yorenlering eden zatlaryny sanap oturmayyn, sen hem gowy bilyansing olary. Yone gurlejek bolsang, Isa Mesihing sozunden yada Onung resullarynyng sozlerinden esas getirip, "arak ichip serhosh bolung, edeningizi eding..." diyen yaly ayatlary getirsene ilki, eger aydyp bilmeseng onda gurleme. Men sanga gor yokarda sening Kuranyngdan "ayallaryngyzy urmak..." barada ayat getirdim. Musulmanlaryng ayallaryny uryandygy barada gurrung edemok, yada ayallaryng derejesining we yagdayynyng musulman yurtlarda nahili derejede pes we ezilendigi barada gurrung achamok, hatda bular hakykat bolsada, chunki beyle gurrungler syyasy we shahsy gurrunge yayrap bilyar. Bu sebapden geping bolsa yazgylardan fakt getir!?

Eý şeýtan! Sen "Özüne

Eý şeýtan! Sen "Özüne tanan weli" diýen temany okamadyňmy? Şol ýerde aýdyldy ahyry Kurany bilmek üçin azyndan 15 kitap okamaly, şol ylyma degişli. Oňa tefsir ylymy diýilýär. Ony hem alymlarymyz tefsir edipdir. Bize şolaň eden tefsiri ýetik bolýar. Kurandan, hadysdan soňky fykyh, ygtykad, ybadat kitaplarynyň hemmesi Kuranyň tefsiri esasynda ýazylýar, ýa-da hadyslar esasynda. Bolmasa ijmag diýilýär (Ymamlaň görüşi), Gozgalýan meseläni ijmagdanam tapmasalar alymlar üýşüp bir pikire gelip petwa berýäler.
Sen bir töhmetçi, adam sypatyna giren şeýtan-a. Şeýtanam Pygamberimiziň s.a.w huzuryna gelip Allahyň izni bilen eden we etjek bulagaýlyklaryny birin-birin gürrüň berýär. Näme üçin gürrüň berýär? Allah buýransoň barýar. Içi görüplikden doly bolansoň şeýdýär. Ýogsa şol hem bilýär kimiň dogry ýolda kimiň azaşan ýoldadygyny.
Hatda şeýtanam umyt edýär diýýä, Kuranda bir aýat bar (haýsy aýatdygy ýadyma düşenok, Allahyň merhemetlidigi hakda) şony aýdyp Kyýamat ahyrda halas bolaryn diýip.
Ýokardaky meselä geçeli (Kuran, Hadys, ijmag, kyýas). Seň radikal musulman diýýänleň hem seňki ýaly özleri Kuran okap, özleriçede höküm çykaran bolýarlar. Hadysy, ijmagy, kyýasy alanoklar. Diňe Kuranyň hökümi boýunça diýip. Hatda hz. Aly hem şu mesele boýunça bir azaşan tarapyndan öldürilýär. Kuran barka özüňden höküm çykardyň diýip.
Onsoň sen kimow özüňçe Kurandan mesele getiren bolup teswirlän bolýaň. Adamlaň aňyny bulaşdyrjak bolmada ýokarda ýazanlammy okada, Pygamberimiziň s.a.w. MÜBÄREK AÝALLARY hakynda ýazanymy. Ýene bir gezek ÖZÜNI TANAN WELINI hem oka. Şol ýerde-de saňa degişli ýazgylar bar, jogap gözleýän bolsaň.
Seň durmuşyň şuwagtam nähilidigini bilemok welin şu şeýtanylygyň bolsa ömrüň soňunda nähili ýagdaýa düşjegiňi Allah bilsin.
Öňem aýdypdym. Şol Pygamberimiz s.a.w. döwründe hem senden gaty güýçli kapyrlar, müşrükler bardy we düşünjelileri Yslamy kabul etdi. Sen ýalylary welin dowzaha tarap gitdi. Şol döwürde şol kapyrlar at dakyp bilipmi. Bir patyşaň huzuryna baranlarynda bir müşrük diňe dogrusyny aýdýar, patyşa Pygamberimiz s.a.w. hakynda soranynda.
Eý şeýtan, senem dogry ýoly bilýänsiňem welin indi halypalaň toruna gaty çolaşansyň, indi göýberýän däldirler. Aý bolýada.

Men popugay yalydyryn sebabi

Men popugay yalydyryn sebabi musulmanlaryn in pesi hasap edyan ozumi we obadan gelen bir yonekey adam sen yazan zatlaryn bilen entak meni shubhelendirip bilmedina, beyleki agzalar men bilen denshdirsen alym yalydyr shon uchin gel sen ilki bilen meni ynandyr onson beylekilere omrunem yetmez. Seni halypalaryna shekayat etmeli ishini gowy edenok bosh pul sarplayalar sana. Men bilen goni kontakta gechsinler aylygyny keserler. Fakt fakt diyyan weli men shol ayallary urmak baradaky aydan ayatyn Gurhana ynanyan, sana ynanamok. Sen kim senin sozun name mana. Gurhanda diyyan bolsa dogrudyr. Yone men Gurhanda sheyle ayat bar diyp ayalyny uryp yoren bir sany musulmana dushmadym sebabi ol ayatyn yzy we oni bar. onurak Yuhanna injilinden 14.bap 16.ayatda sonky pygamber barada ysharat berlen diyp bir ayat mysal getiremde nahili guyrugyny gysyp bir ayaty mysal getirmek yanlysh yzyny sonyny hem bile okamaly diyp bukyldyn. Indem gelip bize birje sany ayaty mysal getiren bolyan. Ilki bilen kararyny ber dine bir ayaty mysal getirmeshek edeli mi yada etmali mi? Men sana Injilinden yanlysh netije chykaryp boljak nache sany ayat mysal getireyin islesen karar bereninden son.Yokarda yazylan yazgylar 3 gezek gidipdir menden dal internetimden.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mirasymyz 1 telpek goyyar we yazyar: "Hakykaty ýerine ýetirip aýdypsyň."

Ddowlet

Ddovlet wrote:

Men popugay yalydyryn sebabi musulmanlaryn in pesi hasap edyan ozumi we obadan gelen bir yonekey adam sen yazan zatlaryn bilen entak meni shubhelendirip bilmedina, beyleki agzalar men bilen denshdirsen alym yalydyr shon uchin gel sen ilki bilen meni ynandyr onson beylekilere omrunem yetmez. Seni halypalaryna shekayat etmeli ishini gowy edenok bosh pul sarplayalar sana. Men bilen goni kontakta gechsinler aylygyny keserler. Fakt fakt diyyan weli men shol ayallary urmak baradaky aydan ayatyn Gurhana ynanyan, sana ynanamok. Sen kim senin sozun name mana. Gurhanda diyyan bolsa dogrudyr. Yone men Gurhanda sheyle ayat bar diyp ayalyny uryp yoren bir sany musulmana dushmadym sebabi ol ayatyn yzy we oni bar. onurak Yuhanna injilinden 14.bap 16.ayatda sonky pygamber barada ysharat berlen diyp bir ayat mysal getiremde nahili guyrugyny gysyp bir ayaty mysal getirmek yanlysh yzyny sonyny hem bile okamaly diyp bukyldyn. Indem gelip bize birje sany ayaty mysal getiren bolyan. Ilki bilen kararyny ber dine bir ayaty mysal getirmeshek edeli mi yada etmali mi? Men sana Injilinden yanlysh netije chykaryp boljak nache sany ayat mysal getireyin islesen karar bereninden son.Yokarda yazylan yazgylar 3 gezek gidipdir menden dal internetimden.

Mening maksadym seni shubhelendirmek dal bar bolan zatlary bolshy yaly aytmak, yagny hakykatlar esasynda aytmakdyr! Sen ynanjakmy ynanmajakmy bu sening oz ishing. Gurhanda sheyle ayat bar diyip ayalyny urman yoren musulmany tapyp bersene manga, ayalyny uryandan urmayan gaty azdyr! Yaha sen hakykatda gulagyng ker we gozung kor bolmaly beyle faktlary bilmez yaly, yada yone bizlmezlige salyan bolmaly.
Kuranda shol ayatyng bardygy, onung ongundaki we songundaky ayatlary okasang hem shol pikir chykyar. Eger ayalyng gulak asmasa, " ilki kayemeli, songra dushegingi ayyrmaly, songra hem gulak asmasa urmaly..."
Sening Yuhanna 14: 16 ayatda Muhamemet barada zat aydylmandygyny kichijik chaga okap hem bilip bilyar. Eger ongundaki we songundaky ayatlar bilen okasanga has hem belli bolyar. Isanyng Muhammet barada aydan ayatlary bar, bu hem Menden song " yalan pygamberler geler we sizi aldarlar..." diyen sozleridir.
Hawa ayatlary yekeligine many chykarjak bolmaly dal, teksting butewiliginde many chykarmaly. Mening sanga Kurandan getiren ayadym teksting butewiliginde hem shol many chykyar, bashga many chykanok!

Sen Muhammede pygamber diyen bolyarsyng, ol bolsa ozune kiming geplanini hem bilman, gorkup hatda ozuni hem oldurjek bolupdyr. Ayalynyng yanyna gelip "mening ustumi yap, meni jyn urjak bolyar..." diyip gorkupdyr. Ayaly bichare bolsa ony ynandyrjak bolupdyr. Gelip gelip bir "hristian" dayysynyng yanyna alyp baryp shol Muhammedi "belki sanga perishde gorunendir..." diyip ynandyrypdyr. Munung ustesine-de, chagalykdan hem Muhammetde "pripadka keseli bar eken", songra hem ozune pygamber diyip yorande hem "birnache wagtyng dowamynda dogalanyp jyn uran yaly bolup yorapdir" Munung ustesine-de, "sheytandan gelen ayatlary Hudaydan diyip aydypdyr we ilki Kurana girizipdir, songra bolsa ol ayatlar sheytandan diyip, ayyrypdyr..." Bular bolsa onyng "pygamber daldigini" gorkezyar!

Isa Mesih ine bu sozi sen barada hakykatdan hem yerlikli aydylandyr: "Men bu dunya gormeyanler gorsun, goryanler kor bolsun diyip hokum etmage geldim" diydi. Muny dinglap duran fariseylering (shol dowrung dindarlary) kabiri Onga: "Onda biz-de kormi? " diydiler. Isa olara: "Kor bolan bolsangyz, gunangiz bolmazdy, yone goryaris diyyaningiz uchin gunangiz ayrylmayar" diydi"

Gurhanda sheyle ayat bar

Gurhanda sheyle ayat bar diyp ayalyny urman yoren bir sany dal munlerche musulman gorkezeyin sana, yone sende gormane yurek bar my?? Gel turkmenistana gorkezeyin sana. Gonshylarym, dostlarym garyndashlarymyn ichinden gorkezeyin. 'Gurhanda ayat bar shonuchinem bagyshlarsyn seni urmasam bolanok' diyp ayalyny uryp yoren millet nirde barmysh? Millet hemme zadyny Gurhana gora yashayardy da we ayal urmak meselesi bar ay onam name Gurhana gora uarayaly diyen millet bar my? Nahili gurrunler edyaney. Sen yalylaryn 14 asyrdan beri shubhelendirme propogandalary bolsa da musulmanlar dine kopelyar. Shubhelendirjek bolamok dine faktlary aydyan diyen mi? Fakt diyen sozi skagych yaly cheynedin it urse eshshek gygyrsa onam fakt diyp gorkezjek sena, yone eshek dile gelse ilki bilen yuzune tyukurer sonam ustunden guler. sen kellende akyl yokdyr oydemok yone ishleyandiginde shubhem bar. Shon uchin sana akylly jogap beresim gelenok sebabi haksyzlygyn hakykat kabul edilyan yerinde hakykaty dushindirjek bolmak hakykata garshy hormatsyzlyk bolyar, pygamberimize diyen zatlaryny gelip yuzime diysedin ilki bilen yuzune tyukurerdim menin ynanjymy kemsidenin uchin, sen hakyky hristiyan bolsadyn menin ynanjymy we mukaddeslerimi kemsitmezdin. kemsidenok dine faktlary aydya bu dine fakt, uns berin adamlar dine fakt gurleyar sylap. Men hazir senin ejene sogunsem we men sogunmedim kemsitmedim dine fakt diysem nahili bolar??? Sen bizin ejemize dal jennet ejelerin ayagynyn ashagysynda diyp ejelerimizi soyduren bizin uchin in soyguli adam pygamberimizi kemsidyan onam fakt diyyan. Senin faktlaryn senin halypalarynyn kitaplaryndan alynan olaryn ozleriche eden terjimelerinden. Gurhany dushinjek bolsan ilki bilen Ibn Kesir, Elmalili Hamdi Yazir yaly adamlaryn tefsirlerinden birini oka. Imam Gazzalinin Ulumud dinini oka. Imam Rabbani Mowlana Jami leri oka Mowlana Rumini oka. Onson men sen bilen akyllyja gurleshjek, we yatdan chykarma men obadan gelen musulmanlaryn in yonekeyi in pesi yarym sowatdyryn yone shu bolshym bilenem -Allahyn rugsady bilen- senin uchin gechilmez dag

Ddowlet

Ddovlet wrote:

Gurhanda sheyle ayat bar diyp ayalyny urman yoren bir sany dal munlerche musulman gorkezeyin sana, yone sende gormane yurek bar my?? Gel turkmenistana gorkezeyin sana. Gonshylarym, dostlarym garyndashlarymyn ichinden gorkezeyin. 'Gurhanda ayat bar shonuchinem bagyshlarsyn seni urmasam bolanok' diyp ayalyny uryp yoren millet nirde barmysh? Millet hemme zadyny Gurhana gora yashayardy da we ayal urmak meselesi bar ay onam name Gurhana gora uarayaly diyen millet bar my? Nahili gurrunler edyaney. Sen yalylaryn 14 asyrdan beri shubhelendirme propogandalary bolsa da musulmanlar dine kopelyar. Shubhelendirjek bolamok dine faktlary aydyan diyen mi? Fakt diyen sozi skagych yaly cheynedin it urse eshshek gygyrsa onam fakt diyp gorkezjek sena, yone eshek dile gelse ilki bilen yuzune tyukurer sonam ustunden guler. sen kellende akyl yokdyr oydemok yone ishleyandiginde shubhem bar. Shon uchin sana akylly jogap beresim gelenok sebabi haksyzlygyn hakykat kabul edilyan yerinde hakykaty dushindirjek bolmak hakykata garshy hormatsyzlyk bolyar, pygamberimize diyen zatlaryny gelip yuzime diysedin ilki bilen yuzune tyukurerdim menin ynanjymy kemsidenin uchin, sen hakyky hristiyan bolsadyn menin ynanjymy we mukaddeslerimi kemsitmezdin. kemsidenok dine faktlary aydya bu dine fakt, uns berin adamlar dine fakt gurleyar sylap. Men hazir senin ejene sogunsem we men sogunmedim kemsitmedim dine fakt diysem nahili bolar??? Sen bizin ejemize dal jennet ejelerin ayagynyn ashagysynda diyp ejelerimizi soyduren bizin uchin in soyguli adam pygamberimizi kemsidyan onam fakt diyyan. Senin faktlaryn senin halypalarynyn kitaplaryndan alynan olaryn ozleriche eden terjimelerinden. Gurhany dushinjek bolsan ilki bilen Ibn Kesir, Elmalili Hamdi Yazir yaly adamlaryn tefsirlerinden birini oka. Imam Gazzalinin Ulumud dinini oka. Imam Rabbani Mowlana Jami leri oka Mowlana Rumini oka. Onson men sen bilen akyllyja gurleshjek, we yatdan chykarma men obadan gelen musulmanlaryn in yonekeyi in pesi yarym sowatdyryn yone shu bolshym bilenem -Allahyn rugsady bilen- senin uchin gechilmez dag

Ayaly urmag uchin berenok Huday, ony soymek, goramak, hormatlamak, tamizlap timarlamak uchin, ol bilen bir jan bir ten bolmak uchin Huday erkege beripdir! Bu sebapden ayal bizing bilen deng derejede bolan, akylda we payhasda bir dereje eye bolan ynsandyr bu sebapden ony urmak bilen dogry yola getirmeli daldiris, bu hukugy Hak Huday erkege beren daldir! Kuran, hadisler, yslamyng taryhcylary bolan Ibn Ishak, Ibn Kathir, Sunnah Abu Dawut-dan alynan faktlar sening uchin "esheging angyrany we iting uwureni we ustune tuykurilmeli" zatlar bolyan bolsa onda bu sening kimligingden alamat!
Basyber jigim, shuncha delil getirilende hem "shubhe doremeyan bolsa, onda "kor mugallymlaryng yzyna dushuber...yone nahili chukura dushjegingden habardar bol!

Ddowlet dost. Şuňa

Ddowlet dost. Şuňa adamçylyk edip ýazan zadymy ýumşaklyk bilen ýazan bolýadaym. Soň pikir etdim: "Bu şeýtan seň ynanjyňa dil ýetirip otyr, Pygamberimize s.a.w. dil ýetirip otyr. Munuň ýaly eşşege (eşek janawerem kyýamatda "bu şeýtany maňa deňediň" diýip boýnumdan tutaýsa, Allahym günämi geçeweri)özi ýaly jogap bermeli.

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • aA 2 telpek goyyar we yazyar: "Eşeğe gynandym."

Name kelle agyrtyanyzay, bu

Name kelle agyrtyanyzay, bu bende'de cörek puly gazanmaly, munada sheytmese pul yok. Öznden uly missionerlernin yanda hasabat gecyandir gunde:virtual dunyada propaganda etyan diyip

Isa Mesih kimay? Papa

Isa Mesih kimay? Papa rimskimi?

Bu temany Özal teswirlerde

Bu temany Özal teswirlerde achyp jogaplaryny almadynmy, sylap.
Özünü gaytalap durmak name gerek?

Akylsyzlyk.

Şuna oňarypdyr, kimem eden

Şuna oňarypdyr, kimem eden bolsa. Birtopar aňyňy bulaýan ýazgylaryny aýyryp.

Ýaňy ýokdylaý ýokarky

Ýaňy ýokdylaý ýokarky jogaplar, admin bozupdyr diýip begendim welin duran eken-ä.

Adamlary hakykaty bilmesin

Adamlary hakykaty bilmesin diyip Sylabyng yazgylarynyng bozulmagyny isleyarmising! Goy halk bir dal-de yuzlerche gezek bular barada bilsin we oylansyn, hakykata goz yetirip gutulysha eye bolsun!

Yslamyn Gozelligi Diplomat'lary Hem gujaklayar!

Alemlerın Reb'bi Terbiyeleyijisi, Rahman (olu diri, janly, jansyz, mu'min, mi'min bolmayan her kime merhemet eden) Rahym (Iman edip agzybirligi undap, birlige cagyryanlar ucin ahiryet'de hemde bu dunyede bagt beryan) Hudayyn ady bilen. Su meselede men maddalar boyunca jogaplajak:

1- Gerek Yslam, gerek beyleki dinlerin ozeni, agzybirlik ilkinji esaslardan biridir. Sebabi her bir dini her bir Pygamberi yer yuzune basymyza taj edip adamzada bir gul kimin bagys edende, ilkinji nobatda agzybirligi goz onunde tutypdyr. Seytan'da agzybrligi islemayar. Seytan hemmamizin dusmanymyz. Hemmezmizden hayysym, hemme dinlere, hemme kisin pikirlerine, hormat goyalyn. Bolomoso biz gelejek neslin Hristiyan, Musluman, Yehud we beyleki cagajyklaryna yasar yaly dunya goymarys. Bolomoso Gyrgynlyklar, ejize ganymlyklar dowam eder. Sizin bu yerde hemmenizin ozunuzu alyp barsynyzy goreninde Pitne tohumjyklaryny ekyaris. Hemme dinde hem dawa jenjel goz onunde tutylan daldir. Ayratynam Musulman doganlarymyza hayys edyarin: GELIN YSLAMYN EMR EDISI YALY, HEMME ZADA, HEMME KISA, JANLY JANSYZ HEMME ZADA, HEMME PIKIRLERE, HEMME DINLERE HORMAT GOYALYN, hatta yslama girmegin ilkinji serti bolon Imanymyzyn In esasy 2 serti Pygamberlere we Dinlere imanymyza zeper yetirmalin.
2- Meselamiz biz bu platformada urys sowusi goyalyn, garalayjy pikirlerimizi beyan etmalin, Gelin pikirleimizde gozllik bar bolsa paylasalyn, yone bular yaly derejesiz bolmalyn, Yewropadan owrenelin...
Eger biz hakykaty ogrenmek maksadymyz bar bolsa birek birekde ogranip bileriz. Edil Pygamberler yaly. Meselem olary ilki tanalyn hemmesii tanalyn. Eger biz hakyky derejede Hezreti Mesihi tanasadyk,(Yoluna janlar gurban bolsun), Ol barada 'Herbir caga seytan deger emma Hz. Meryem enemiz hem Hezreti Isa degmedi' hadysyny bilsedik (Buhari Muslim gorun), Kur'an we Hadys dal hut Injili okap ona uysadyk adamlaryn dinlerine dal, namyslarynadal, belki Garynjanam ynjydasymyz gelmezdi. Bugun siz birek biregin in namys bilyan Kitabyna, Dinine, Imanyna, Pygamberine olara agyr sozler sarp edyarsiniz. Bu Yslamda Yok . Basga dindede yok bolsa gerek. Onda ilki oz dinlerimizi ogrenelin. Gozel ahlak ilki Hormat Sylag bilen baslayar.
3- Biz bir zada dusman ya-da dost diymek ucin ol barada doly dusunjamiz bolmaly. Ogrenen bir-iki sany zadymyz bilen ol zat barada gowy yada erbet diyip bilmeris. Muna akyl eyesi her kimin akly catar. Meselem: Bir bedire su bolsa sol suwyn derjesini olceman, tagamyny ogrenman, suwuklyk derejesini bilman nadip pikirimizi beyan edelin?. Sonun yaly hem eger yuregimizde yer yuzunde parahatcylygy isleyan bolsak (Her bir dinem sony islar) bir dinin icgin hem cunnur meslesini bu yerde platforma taslap ol barada yarym pikilerimiz bilen garlayjy hereket etmalin.

Ozunuze ilkinji dindarlardyr oytman, sizden on ence Musluman, Hristiyan, yehud, hem beyleki dinler gelip gecdiler. Bularyn hemmesini ogrenmek parzdyr. Adamzat bulary ogrenip yola geldiler.

Diplomat bolmany pygamberleden ogrendiler, Ene ata bolmany, Sowdany, Sertnamany, Gurmacylygy, Yolbascylygy, Olar adamzadyn pirleridir, Olaryn haysyna dil yetirsekde, Tanry-Allah-Huday halamaz.

4- Esasy mowzygynyz bolon Yslamyn Ayal gyzlara bolon garaysy bolsa, Isleseniz tarih, Isleseniz beyleki kitaplary acyp duypli ogrenmek gerek. Hazir ol barada aydanlarymyzy bilesiniz gelmiyarmika diyyan. Sebabi siz gaharly sozler sarp edyarsiniz hemmeznizem. Gahar gazap bilen edilen zat urysdyr. Sizinki hem kici urys. Bu yerde ylym name islesin.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mirasymyz 1 telpek goyyar we yazyar: "Ylym bolmansoñ zowladyp dursda."

Bu yerde ylym barada gurrun

Bu yerde ylym barada gurrun edyanem yok, ylym owrenmek uchin soralanok temadaky soraglar. Temany achan adam namen namedigini gowy bilyar. bir dowur chala musulman bolan son hristiyanlaryn fondy bilen amerika gidip anyrdaky maddy medeniyet we gowy yashayysh standartlaryny goren son akly gozu chashyp hakykaty tapandyr oydyan birinin yslama garshy jahyllygy bilen achan temasy. Uns bersen biz hz. Isa a.s. We hakyky Injile garshy hormatsyz kemsidiji sozler sarplamayas. Barde pygambere we dine garshy hormatsyzlyk edyan shu teman awtoryndan bashga hich kimi gormersin. Ichimizde in sogunip gurleyan agzalaram pygamberlere garshy erbet soz sarp edenoklar. Bu diplomat aslynda hristiyanam dal ozu bashga temalarynda aydyshy yaly hich haysy dinden dal. Dine Isa Mesihe ynanyarmysh. Dinsiz bolany uchinem gelip dine sowyar. Owrenmek niyeti bilen sorayan adamlara jogap berler. Yone niyeti kemsitmek bolsa jogaby hak edenok. Bu adamlaryn aslynda turyp gelip dine yslama garshy beyle temalary achmaklary shugunki hristiyan dowletlerin maddy we tehniki taydan osendigi uchin. Musulman dowletler bolsa yzda galan. Shon uchinem gozu maddyyata bagly beyle adamlar iki kitap okasa ozlerini hakykata erendir oydya. Okan kitaplary bir kashke dogry kitap bolsady. Diplomat eshek gygyrmasy we it urmesi diyende yslam alymlaryny we hristiyan alymlaryny dal senin akly chashan halylaparyny nazarda tutdym.

SIZIN YALNYSYNYZ ''PAŞ EDER SENI'' :-) GOWYJA OKAN

İçki syryň aýtma her bir namarda,
Syryň ile ýaýyp, paş eder seni!
Ogry-kezzap bilen obadaş bolma,
Malyňdan aýyryp, aç eder seni!

Sam-sam adam bilen oturma, turma,
Zynhar, namart bilen sen söhbet gurma,
Gadyrdan dostuňdan ýüzüň öwürme,
Barsaň, depesine täç eder seni!

Bir goç ýigit näzenine ýar bolsa,
Jemalyny bir görmäge zar bolsa,
Aralykda bir şum rakyp bar bolsa,
Ýagşy dostuň bilen öç eder seni!

Sopular ýaňylyp aýtmaz senany,
Säher tursaň, geçgeý barça günäni,
Aýtmawer gybat söz, etme zynany,
Dowzahyň oduna duş eder seni!

Magtymguly, ile ýaýdyň nesihat,
Zynhar, ýaman bilen bolmagyn ülpet,
Huda berse sagadatly bir perzent,
Garrygan çagyňda ýaş eder seni!

Suyde sine seretsen gan goruner!

Ulaltyanyz men pikirinimce. Gabyrda wagtynyzy nirede sarp etdik, sol soraljak. Nace Soz sarp etdik. Sarp eden sozumuz, bir gecegcini dowyanca, Gozel Allahy beyan etse gowy bolmozmy. Jen Muslumanyn isi dal.

Her kişi kim ýamanlykny kast eýlär,
Iki dünýä öz işine köst eýlär,
Ýagşy gylyk duşmanyňny dost eýlär,
Gylygyň bet bolsa, işiň jeň bolar.

Men bu diplomata nache gezek

Men bu diplomata nache gezek aytdym bizin mukaddeslerimize garshy hormatsyzlyk etme owrenjek zadyn bar bolsa soramana hakkyn bar yone sorag bermegin diskussia gechirmegin adaby bar. Bu adaplar dine yslamda dal umumy adamchylyk medeniyeti sheyle. Dunyanin hich bir yerinde adamlar gurrundeshliklerde bashgasynyn dushunje we ynanjyny kemsidip gepleshenoklar. Yone terbiye gormediklere bolsa yada owretmeli yada dostluk gurmaly dal. Diplomat eger biraz sylanshyk bilsedi dostluk yakynlyk guraryn yone bu bolshy bilen ona yakynlyk gorkezsem ynanyan hakykatlaryma garshy hormatsyzlyk edenim bolar. Yada adap terbiye owrensin yada bizden hormat garashmasyn. Oz dunyasinde nama ynanyan bolsa ynanawersin ynanjyny gelip dushindirjek bolsa adabyny bozman dushindiribersin yone bizin ynanjymyza sylanshygyny yitirmesin. Bu bolshy bilen Hz. Isa a.s. We Hawarilerine gabat gelenok. Hawariler dunyanin hemme yerine gidip dushindiripdirler yone bu diplomadyn edishi yaly bashga milletlerin ynanjyny kemsitmandirler shon uchinem soygi bilen garshylanypdyrlar..yada sholar yaly bolsun yada ....

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Mitnick 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Mirasymyz 1 telpek goyyar we yazyar: "Dost, telpek goýdum saňa."

MEN NÄME DIÝÝÄÄN, DUTARYM NÄME DIÝÝÄR?

"YSLAMYŇ GÖZELLIGI DIPLOMATLARY HEM GUJAKLAÝAR"
ŞIRTÜRKMEN GARDAŞ! Näme, biz "Yslamy öwrenjek bolýan, başga dinden ýa dinsizlikden kalbym rahatlanmaýar maňa diniňizi doly tanadyň" diýip edep bilen,jedelleşmän sorag soraýan ADAMA gödek bolýasmy, ýa guduzlap Diniň Hakykatlaryny ýoýýan zakaznoý Şeýtana gödek bolýasmy!? Sen meselä doly düşünip bilmänsiň.

Sen Allahyň duşmanyny duşman, Dostuny dost tutunmalydygyny bilmeýärsiňmi!

ŞIRTÜRKMEN! Seniň ýazgylaryňdan2- Meselamiz biz bu platformada urys sowusi goyalyn, garalayjy pikirlerimizi beyan etmalin, Gelin pikirleimizde gozllik bar bolsa paylasalyn, yone bular yaly derejesiz bolmalyn, Yewropadan owrenelin...

Ýewropanyň, Aziýanyň, Afrikanyň we Amerikanyň birnäçe geçen we häzirki ylym, sungat ADAMlary edep-ahlakda we derejelilikde Pygambermizi(s.a.w)NUSGA edip öwrenipdirler.Seniň "Yewropadan öwreneliň" diýeniňe-hä gaty GEŇ galdyk. Kitabymyz we Pygambermiz (s.a.w.) barka Ýewropany näme edeli?

Suwdan mysal getiripsiň welin päk suwyň üç sany sypaty bar; Ysy, Reňki we Tagamy. Dinde zahyryna ( ýagny daşky görnüşine) görä höküm edilýär. Sen ol ZYNDYK, Kapyrda näme Päk sypat tapdyň? Dinimize dil ýetirjek bolşuna gowy sypat diýjek bolýaňmy? Kurana we Pygamberlere (a.s.) dil ýetirýänler Kapyr bolmaýarmy? Gahar duýgusyny Allah(j.j.)näme üçin beripdir? Dinimizde şu ýerlerde ; DINIŇE, NAMYSYŇA, MALYŇA, JANYŇA WE WATANYŇA howp abananda GAHARLANMAGA rugsat edilýär.Gaharlanmaly ýerde gaharlanmaýana binamys, bigaýrat diýilýär. ( Bir musulman gaçsa iki kapyrdan, Kellesine saňsar daşy gerekdir). SEn ýa bizi tankyt edip onuň göwnüne girjek bolýaňmy? Onda biz bilen dawalaşmada git! onuň ýörüte hakyna tutulan saýty bar şoňa girde näme ussatlygyň, çeperligiň, goşgyň bolsa şol Şeýtany bilen rehimli, söýgi bilen düşünşiber.Biziň işimiz bolmaz.

Gardaş saňa düşünmedik sen howply ýerlere GOLAÝLAŞÝAŇ!
seniň ýazgylaryňdan...
"Kur'an we Hadys dal hut Injili okap ona uysadyk adamlaryn dinlerine dal, namyslarynadal, belki Garynjanam ynjydasymyz gelmezdi. Bugun siz birek biregin in namys bilyan Kitabyna, Dinine, Imanyna, Pygamberine olara agyr sozler sarp edyarsiniz. Bu Yslamda Yok . Basga dindede yok bolsa gerek."
( ŞIRTÜRKMEN Gardaş, Seresap bol nikaň bozulaýmasyn!)

...bu aýdýan zatlaryň näme! Bizä musulmanlar bolup üýşip Kurana Pygambermize kirli dilini uzatjak bolup we uzadyp bilmän masgara bolýan binamys Şeýtany-ny daşlaýas welin sen nireden çykdyň??? Biz dawa-jeňjel edemizok Dinimize,Pygambermize dil ýa zeper ( toba!) ýetirmeýäris, tersine SÖÝGÜMIZI,WEPAMYZY görkezýäris. Onsoň hem Injiliň höküminiň ýatanyny bileňokmy? Kim? sen mi, ýa biz dinini öwrenmeli? Eger Mukaddes INJILIŇ Allahdan (j.j.) inişi ýaly üýtgedilmedik nusgasy sende bar bolsa ol ŞEÝTANY zyndyga we beýlekilere öwretsene, soň ýazylyp üýtgedilen "HOŞ HABAR"laryna uýup, öňki-soňky gelen Pygamberleri (a.s.) inkär edip,Pygambere "Hudaý" diýip, Buta çokunyp, Erkek-Aýal beçebazlyk edip, Doňuz iýip, Arak içip, Aýallara şeýtan diýip ýa görgüli alym GALILEO-GALILEÝI "içine şeýtan giripdir" diýip diriligine ýakyp ýörmesinler. Ol akly çaşan Şeýtana Pygamberimiziň maşgala durmuşy hakynda hem giňişleýin düşündir. Ol jynsy bozuk her kimi öz porsy kellesi bilen deňeýär. Başga näme etsin!? "Ogry hem özüne osar, ORRAMSY (jynsy bozuk) hem".

Rehimdarlyk barada ýazypsyň...

Belki, sen boýnuňdan dişläp duran ATLY GARYNJA ýa-da gulagyňdan çakjak bolýan Eşek Arysyna rehimiň gelip hiç zat diýmän ynjytmazsyň, ýöne welin topulyp gelýän BULDOK-dan ýa gaçarsyň ýa eliňe ilen zat bilen aldygyna goranarmykaň diýip pikir edýän. Belki rehimiň inip gowja daladarsyň?
Indi şol Şeýtana hem rehimiň gelýän bolsa, "Öz ygtýary, islegi bilen zyýana giren adama gynanylmaýar we ýene Ýyrtyjy janawere rehim etmek onuň işdäsini açar üstesine diş-dygnagynyň kireýni hem islär" diýen söz bardyr! Onsoň hem TEBBET sure jelilesi näme üçin indi, UHUD,TEBUK,HENDEK wakalary näme üçin boldy???

ŞIRTÜRKMEN seniň ýazgylaryňdan..."Sizinki hem kici urys. Bu yerde ylym name islesin".
Gardaş, indi barymyz urşujy?! Sen bolsa paýhasly, onda Sen gaýrat etde şol rehimiň gelýän Şeýtana (biz-ä Şeýtana gep düşündirmeris diňe DAŞLARYS nesip bolsa) FATIHA, YHLAS, MÄIDE, NISÄ we MERÝEM surei jelilelerinden we Pygamberimiziň hadysy şeriflerinden, başga öz has gowy biýän eserleriňden we has daýawyrak bolsaň öz üýtgedilen kitaplaryndan tefsirleri we şerhleri bilen delleriňi getirip düşündiriber. Buny hem maslahat bermeýäris. Şeýtan öwüt almaýar. "DOŇUZYŇ HOR-HORY ÝATMAZ" diýipdirler. Şeýtany diňe daşlamaly.
Biz-ä aýtjak sözümizi öň aýtdyk.

Saňa hem Allah (j.j)gaýrat bersin.

BAGYŞLA ŞIRTÜRKMEN GARDAŞ! Köp gürlän köp ýalňyşar diýipdirler meniň hem ýalnyşlarym bolsa GAÝRAT ET!!! bagyşla, RAZY BOL!!!

YNSAP DINIŇ ÝARYSY diýipdirler. Hakykaty Mert kabul etmek ynsaplylyk we adalatdyr.

Wallahu aglemu bissowab.

Muhammeding edebi we ahlagy

Muhammeding edebi we ahlagy men ong hem aydyshym yaly Magtymgulynyng we bashgada Turkmening beyik ynsanlarynyng edebinden we ahlagyndan yokary dal, kop derejede hatda ashakda gelyar. Yone gynandyryan tarapy, ony adamlaryng mynasyp bolmadyk derejesine chykarmaga we owup "huday bilen deng dereja" chenli chykaryshlarydyr. Nadip "ayalynyng tenine gok salyp uran ynsana, 6 yashyndaky bir gyza ashyk bolup ol bilen 9 yashynda jynsy gatnashykda bolan birine, oz "ogullygynyng gelinine ashyk bolup" onung ayrylyshmagyna sebap bolup, sognra oz gelinine oylenene, dinge bir ayal bilen chaklenman 10-dan gowrak ayal alyp munung ustesine-de owadan gul-gyrnaklary bilen hem jynsy gatnashykda bolan, yuzlerche adamlary gylychdan gechiren, ozuni kritika edenleri "yash diyman garry diyman oldurilmegini buyuran...bir yyla golaylap sheytanyng gara guychleri astynda bolan, sheytandan ayatlary kabul edip Hudaydan diyip aydan...." birine nadip edep we ahlagyng ing yokary derejesi diyyip bilyandiginge hayran galyan!

Edep, ahlak barada azajyk

Edep, ahlak barada azajyk nesiben bolsady sozlerinde azajyk agraslyk we edep gornerdi. yone sende o ahlak bolmanson ynsanlyk ynsap we terbiyeden nesipsiz galanyny gorkezyan. Ahlakyn yok ahlak barada name yuz bilen gurrun achyan. Hadys we ayatlaryn ichinde bir iki sany sozleri umum ayat we hadyslardan ayyryp kesip gelshiksiz gorkezjek bolsanam guni palchyk bilen kirledip bilmersin. Kirlerin agzynda galar aydylan hak ayatlar bolsa nesibeli gonullerde yenede gun yaly parlar. Hz. Muhammed s.a.v entak pygamberlik wezipesi duydurulmanka da butin Mekkeliler tarapyndan adaby bilen ykrar edilen bir ynsan. Ona Mekkeliler yashlygyndan Muhammedul Emin diyyadiler, yagny ynamly amanata sadyk manysynda, yalan yok bu adamyn yuzinde diyyadiler. Gyzlaryny hem hich guman etman amanat edip biljek derejede ynamly ynsandy. Pygamberlik duydurylandan son Kureyshlileri bir meydana chagyryp Men shu dagyn arkasynda bir dushman goshny yygnap ustinize gelyar diysem ynanarsynyz my? Diyp soran wagty hemmesi bir agyzdan "hawa senin yalan gurlanini hich gormedik" diydiler.. Shuny eshiden son "onda men size aydyan Men Allahyn pygamberi" diypdir, kabirleri ynanyp sahabi boldular, kabirleri bolsa Ebu Lehep yaly magrurlanyp sozunden donduler we ynanmadylar. Omru boyuncha pygambere dushmanlyk etmani wezipe edindiler yone sho Ebu Lehep hem hz. Muhammede s.a.v. Yalanchy, edepsiz,ahlaksyz diyp bilmedi. 'Men bilyan onyn pygamberdigini yone name uchin ol' diyp bilipdir sho dushmanlary..gunimizdeki Ebu Leheplerin gozune girsin shu sozler.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Mirasymyz 1 telpek goyyar we yazyar: "Allah Siziň söýgüňizi artdyrsyn! Bärekallah!"
 • Halil 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Dowlet hemde Mirasymyz dogan!

Dowlet hemde Mirasymyz dogan! Siz name ucin hakykayn garsysynda boyun egmek islemeyarsiniz. Egerde Allah, Kurananyna, Resul-I ekreme Sallalahu Aleyhi we Selleme ynanyan bolsanyz suny bilin ki Allah oz Kitabyny gorajagyny aytdy. Bu bir Kur’any Kerimin mugjusasydyr. Allah diydi boldy ‘Kun feye kun’ syry bilen. Yokardaky ildesimizin yoly belli. Ol bize sowen yagdyndada biz ona gul zynmak bizin borjymyz.
Bizin borjymyz ozimizi Kur’an we Sunnete gora alyp barmak. Ehl-I Kitaba sowmek Pygamberimizin sunnetinden dal.
Elbette!!! sizin diyyaniniz su babatda dogry yagny: Ildesimizin Bir yada Birnace Ayat-I Kerimani Alyp, Ol ayatyn hokumuni ozuce yorup, Entek 14 asyrdan bari milyonlarca adamyn uyup gitdigicede jemagaty kanelyan, Garynjanam ynjytmaga rugsat bermeyan, Bir adamy oldurmegi, bar adama oldurmage den sayan, Taryh we beyleki Ylymlar bilen hem de su zamanda Butun dunyanin in esasy ylym cesmeleri hasaplanyan gurmalar,hemde ylym ojaklary tarapyndan tassyklanyp, Ullakan Din-I Yslam, Hemde Kur’any Kerimi, hem-de Muhammet (Aleyhisselam) garalajak bolmagy, Ol ildesimizin Realistik, Hakykatcy, bolman eysem duypsiz dusunjelerini beyan etjek bolyanlygy korede malim.
Butun ylym cesmelerini inkar edip gurleyan adam sozleri duypden yalnys ozu hem Namart hasaplanyar. (Sam sam adam bilen otyrma turma | Zynhar namar bilen sen sohbet gurma) Hakykaty inkar etyan Namart bolyar, onun agyr sozlerini hem ulaldyp den bolup jogap berjek bolmaklygynyz, sizi hem Hakykatdan uzaklasdyryar.
Eger, onun basga kisilerin imanyna zeper yetirer dusnjaniz bar bolup seyle hereket etyan bolsanyz, Onda suny bilip goyun Allah Hadi’dyr (dogry yola dusuryan) Imany beren hemde alan oldur, Hut Kur’an Kitabyny hem ozu gorajagyny Kur’anda aydypdyr.
Ildesimizin gyzyklanyp adam yaly soramadyk zadyna, jogap bermek gerek dal.. Wessalam..

Salam Silap ildes!

Salam Silap ildes! Seninde bellap gecisin yaly, sizem bir yaradyja ynanyarsynyz, dinin gozelliklerini hem bilyarsiniz. Her bir din hem ahlaga cagyryar.
Bu dowurde hem ilki bilen dine hujum edilyar. Materialist dusunjeler basarsalar yerin yuzunde yekeje din we dindar goymakcy dal.
Biz dine ynayanlaryn bolsa din we olaryn kitaplarynyn ozumuzce kemcilik hasaplayan zatlarymyzy one surup yol aljak bolmaklyk, Ullakan pitnelerin habarcysydyr.
Gel Ildes! Din dil millet hokmunde Onca sarikli menses zatlarymyz barka, menzes bolmayan zatlarymyz bilen adamlaryn huzuryny gacyrmaly. Materialist kabir akymlaryn dindarlary garpysdyrmak maksadyna gosant gosmaly.
Gel ildes! Dinimizin menzes yanlaryny gurrune alalayn, durmusy ansatlasdyryan , hakykaty dusunduryan, Bize Yaradyjyny tanatyan YLYMY gurrune alalyn.
Sizin dusunjeli jogabynyz su wagtdan bizi gyzyklandyryar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Halil 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

shirturkmen'iň ýazgylaryny

shirturkmen'iň ýazgylaryny okap, sylap bn irki döwürde alyp barýan disskussiýalarymyz ýadyma düshdi :) onda-da gowy düshündiripsiňiz! size telpek agam :)

sylap diýilýän agza bolsa, bu zatlary bilmän duranok... iň erbet ýeri bilip, zelele öz islegi bn girýär... "zelele öz islegi bn girene, merhamet edilmez" diýilýänine-de gulak asmalymyka diýýän, gaty hetden ashan wagty...

bu ayanin tefsiry:Jaheliet

bu ayanin tefsiry:Jaheliet duwrende mekke yurtda Adamlar Ayalleryny uryanmishdygla,Islam dini gelmegbilen Resol ekrem(S.a.w)bu teleka adaty ayerjekbulep kan talash edibdyr.birgun birZenana Atasy belen pygambermizin(S.a.w) huzuryna gelyp arym meny urdy dyypder Resol ekrem(S.a.w)hukum berjekbulunda Jebreyyl(a.s)bu ayany Resol ekrem(S.a.w)Allah tarafinden getyrypder(su waka Ohud wursdan ewyncak).bu aya aciklab aydya Ayallar Arlery yuk zamanynda mal we namysiny saglamaly we gurymely.eger Ayal Adamsynyn hakkyny berjay edmese ilkinjy unga vagyz we nesyhat bermely,buyun bermesa yatyanjayeny juda edmely,yene buyun bermesa urmaly emma bir sherty bar urunda Ayalyng hic yerin duwmelydal-urunda esery kalmalydal.eger buyun berennen sung ursa gaty gunahkar bulur.
Nesa suresynyn 34-njiayesy barada yazylan tefsiry zyyaddy yune men gysgaja yazdym.
Allah(j.j)hemma kishyny dugur yula hedayat edsyn

su mowzugun kan bir geregi

su mowzugun kan bir geregi yok sebabi her erkegin ayalyna seredisi basgaca mena oylenen dal weli yone rugsaaat berlenem bolsa urmaklyga garsy.Haywan bolsa urardym yone adam sonun un sylamaly in azzyndaan..ozzume kemlik bilerin..dusundurmek barka urup yorsen ejizzligin subutnamasy myka diyjek bolyan

Bir dali guya das atar, kyrk akyllam horlonor etmansene!

Jan Agalar! Su mesele korede malim. Kur'an Sunnet Yslam sizin dusunsiniz yaly uryn oldurun diyenok. Dissiplina dereje dereje care gorkezyar. Ilki dusundurun diyyar. Dusundureninde hemme akyllysy dusunyar. Dusunenson yasaberda.
Kur'an kerim sizinki yaly dusunjani dar alanok. In erbet yagdaydaki masgalany hem goz onunde tutyar. Aklynyz bolsa pikirleninda. Name ucin diyyar talak ettirmejek bolyar. Her hili careleri onune goyyar. In erbet yagdayda.
Ey agzyndan corek iyyaaaan ADAMZAAAAAAAAT! Yokmy sol yagdaydaki masgala. Magalany pozmojok bolyar. Kabirleri bolsa alyp, bir koynegi uly kici hemme kisa deneyan yaly, alyp sizlerden gaharly jogaplary almak, bilmeyan bolsanyz bulasdyrmak ucin, yone aydyp otyrlar.
Bu ildesin etyan zady Hristyanlaryn yada Hristiyanlygyn diyyan zady dal. Bu materialist akymlaryn dine garsy propogandalaryndandyr. Hristiyanlarada dusman bolmagyn manysy yok.
Onsonom bu ayatda Ayallara Allah Kur'anda beyleki yerlerde `Sizin hakynyzy nahili goran bolsa sizem, Arleriniz yok wagty olaryn haklaryny mallaryny, Hukuklaryny goran, Sonda siz gowy ayallardan hasaplanarsynyz. Kur'an soz ussatlygy bilen indi erkeklere yuzlenyar: ayallara diyen HUkuklarymyzy Eger yerine yetirman Dikdusdulugunden yadap size gorky derjesinde, masgala abatlygyna howp salsa, in sonky yagdaya gelse , 1-Nesihat edin dusundurun her hili gowylyk bilen, soyun, haklaryny doly berin) onda bolmasa 2- Agsam uzaklasyp gorun 3- Sol zatalry edensonom dusunmese name etmeli? Kura: Talak bermande (IN SONKY YAGDAYDADA TALAK TEKLIP EDENOK) WAZRIBUHUNNA yagny calaja urybam gorayyin UNS BERIN! EMIR AYAT DAL BU(DIPLOMADYN DIYSI YALAM RUGSAT BERYAR EMIR EDENOK) In erbet yagdaydaki masgalara cozgut... dowam etyar Eger OGUDUNUZE GULAK ASYP DOGRY YOLA DUSSE onda FELA TEBGU ALEYHINNA SEBILA URMAGA BAHAN GOZLEMAN 'toba eden gunasiz yalydyr' INNALLAHE KANE ALIYYAN KEBIRA yatdan cykarman ERKEKLER size berilen guju erbet yolda ullanman ALLAHYN SIZE GARSY GUJU AYALLARYNKYDAN SOZNSUZ ULYDYR BILIN ! DIYYAR.

Galybersede Ysalam dinine HAKYKY DEREJDE UYYAN millionlarca Adamlar bar yasayarlar. Emma masgallary gitdigice duzelyar. Okayar Isleyar Gazanyar Masgalasyny abat saklayar. Agzybir Nurana Mahirleri artyar.
Emma beyleki Hristiyan dowletlerinde bolsa 'Her nace uly bay dowlet bolsolorom' masgala duzgunu gitdigice gungunden dargamak bilen. Hanha statiskika hanha tarih, hanha habarlar. Ol dowletlerin yarysy kocede.

Sular yaly meseleler jogap berjek bolup kosenman! Bu soraglar materialist akymlaryn cesmelerinde, dindarlaryn dininden jaydyrmak ucin ullanylyar. Yagny namartlaryn soragy Namart bolsa Hakykaty boyun almayan bolyar.

Sam Sam adam bilen otyrma turma / Zynhar namar bilen sen sohbet gurma.

Bilip yada Bilman tapawydy yok, bizin gaharlanyp seytana uyup adamlara erbet soz aytdyrmak, Hemde beyleki dinlere dusman edip Dusmanlygy kopeltmek, urysy kopeltmek, cagalaryn gelejegini garaltmak isleyanlerin toryna dusmalin.

Bizin asuda ilimiz, dowletimiz, miletimiz, dinimiz bar. Metjitlerimiz bar. Sol mesjitlerde mollalarymyz wagzy nesihatlar bilen bizi Yslam dinini aydyn dusunmage komek etyarler. Bu zatlara dusmancylyk etyanler bolsa bolup biler. Bizin agzybirligimiz pozup bilmezler.

Masgalalarymyz abat, basga milletrlerinki yaly duzeldilmage matac dal. On geroin bardy indi olam yok. Basga milletlerinki yaly kocelerimiz kirli dal. Arassalamaga matac dal. Serhoslukdan masgalasyny terke eden, oyunden gacan, oyunu halaman yeke yasayan, neslimiz yok, sebabi ene ata mahri bar ,soygu bar bizde. Ol hem Yslam dininin berketi.

POHY DÖRSEŇ, BEÝNIŇ DOLAR YS BILEN.

Hormatly Agalar we Iniler!!!
Öň hem köp maslahat berilipdi şol beýnisi pohlanan, Şeýtany-Sylabyň hiç bir mowzugyna üns bermezlige.
Ony öz kommersant POPlary, Butlary, Arak, Doňuzlary we Batyl "BOŞ HABARLAR"y bilen öz gününe goýuň!!! Gaýrat ediň Dinimiziň hormaty üçin bir nokat hem zaýalamaň.
(Okamadyklar "Özüni bilen weli" ni okasalar).
Gerekli soraglarymyzy öz aramyzda çözüp biýäris. Soraberiň!
Oňa jogap berseň ýa-da üns berseň, bir zatlar bilýändirin öýdip öňküsinden hem beter porsap ugraýar. Pohy dörmeli däl, diňe GÖMMELI!!!

wesselam

wesselam

Mirasymyz, hakykaty gomup

Mirasymyz, hakykaty gomup bilmersing we ony hapalap hem bilmersing!
Eger Sylapmening yazanynyng tersini subut edip bilmeseng, onda sening diyyanlering hemmesi hem nadogrydyr!

Diysin Yaly Ayalyny Urmaga Rugsat Beripdir, Parz Etmandir.

Kur'anyn su meselesine garsy cykyan, hemde Gunu uflap sondurmage calysyan Ildesimiz! Su mesele korede malimdi. Kur'an Sunnet Yslam sizin dusunsiniz yaly uryn oldurun diyenok. Dissiplina dereje dereje care gorkezyar. Ilki dusundurun diyyar. Dusundureninde hemme akyllysy dusunyar. Dusunenson yasaberda.

Kur'an kerim sizinki yaly dusunjani dar alanok. In erbet yagdaydaki masgalany hem goz onunde tutyar. Aklynyz bolsa pikirleninda. Name ucin diyyar talak ettirmejek bolyar. Her hili careleri onune goyyar. In erbet yagdayda.

Ey agzyndan corek iyyaaaan ADAMZAAAAAAAAT! Yokmy sol yagdaydaki masgala. Magalany pozmojok bolyar. Kabirleri bolsa alyp, bir ocegdaki koynegi uly kici hemme kisa deneyan yaly, alyp siz hem bu meselani mujerret synyny goyyarsyn. Yslam bir ayatdan ybarat dal.
Agam etyan zadyn Hristyanlaryn yada Hristiyanlygyn diyyan zady dal. Bu materialist akymlaryn dine garsy propogandalaryndandyr. Sizin bu eden isiniz elbetde Dialoga garsy, Yone pikir etme, Hristiyanlara munyn ucin dusmancylygymyz artar oydup, ony basarmarsyn.

Bu ayatda Ayallara Allah Kur'anda beyleki yerlerde `Sizin hakynyzy nahili goran bolsa sizem, Arleriniz yok wagty olaryn haklaryny mallaryny, Hukuklaryny goran, Sonda siz gowy ayallardan hasaplanarsynyz. Kur'an soz ussatlygy bilen indi erkeklere yuzlenyar: ayallara diyen HUkuklarymyzy Eger yerine yetirman Dikdusdulugunden yadap size gorky derjesinde, masgala abatlygyna howp salsa, in sonky yagdaya gelse , 1-Nesihat edin dusundurun her hili gowylyk bilen, soyun, haklaryny doly berin) onda bolmasa 2- Agsam uzaklasyp gorun 3- Sol zatalry edensonom dusunmese name etmeli? Kura: Talak bermande (IN SONKY YAGDAYDADA TALAK TEKLIP EDENOK) WAZRIBUHUNNA yagny calaja urybam gorayyin UNS BERIN! EMIR AYAT DAL BU(SIZIN DIYSINIZ YALAM RUGSAT BERYAR EMIR EDENOK) In erbet yagdaydaki masgalalara cozgut... dowam etyar Eger OGUDUNUZE GULAK ASYP DOGRY YOLA DUSSE onda FELA TEBGU ALEYHINNA SEBILA URMAGA BAHAN GOZLEMAN 'toba eden gunasiz yalydyr' INNALLAHE KANE ALIYYAN KEBIRA yatdan cykarman ERKEKLER size berilen guju erbet yolda ullanman ALLAHYN SIZE GARSY GUJU AYALLARYNKYDAN SOZNSUZ ULYDYR BILIN ! DIYYAR.

Galybersede Ysalam dinine HAKYKY DEREJDE UYYAN millionlarca Adamlar bar yasayarlar. Emma masgallary gitdigice duzelyar. Okayar Isleyar Gazanyar Masgalasyny abat saklayar. Agzybir Nurana Mahirleri artyar.
Emma beyleki Hristiyan dowletlerinde bolsa 'Her nace uly bay dowlet bolsolorom' masgala duzgunu gitdigice gungunden dargamak bilen. Hanha statiskika hanha tarih, hanha habarlar. Ol dowletlerin yarysy kocede.

Bu soraglar materialist akymlaryn cesmelerinde, dindarlaryn dininden jaydyrmak ucin ullanylyar.

Bilip yada Bilman tapawydy yok, bizi gaharlandyryp seytana uyup adamlara erbet soz aytdyrmak, Hemde beyleki dinlere dusman edip Dusmanlygy kopeltmek, urysy kopeltmek, cagalaryn gelejegini garaltmak isleyarmisin.
Yok bu etjek bolyan zadyn oyun dal, Mesihi dusunja dal.

Bizin asuda ilimiz, dowletimiz, miletimiz, dinimiz bar. Metjitlerimiz bar. Sol mesjitlerde mollalarymyz wagzy nesihatlar bilen bizi Yslam dinini aydyn dusunmage komek etyarler. Bu zatlara dusmancylyk etmeyan bolsan, . Bizin agzybirligimizi pozjak bolyarmysyn.? Munynam Mesihi dusunja dal.

Masgalalarymyz abat, basga milletrlerinki yaly duzeldilmage matac dal. On geroin bardy indi olam yok. Basga milletlerinki yaly kocelerimiz kirli dal. Arassalamaga matac dal. Serhoslukdan masgalasyny terke eden, oyunden gacan, oyunu halaman yeke yasayan, neslimiz yok, sebabi ene ata mahri bar ,soygu bar bizde. Ol hem Yslam dininin berketi.

(Gaytalap otyrandan, on yazan jogbymdan aldym.