Enäniň ýaşy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Günämizi bagyşlaýar eneler.
Sebäp – eneleriň ak süýtli döşi
Köp-köp garalygyň günäsin ötýär.
Şeýdibem kemelýär eneleň ýaşy...

Ene balasyna buýurdy ýumuş,
Ol diýdi: “Özüň et oň ýaly işi!”
Ýandy ene. Emma ötdi günäsin.
Kemeldi enäniň ýene bir ýaşy.

“Öýe wagtynda gel, giç gelme balam..”
Ogly bolsa enä çenedi daşy.
“Wah, nätsemkäm?” Emma günäsin ötdi.
Kemeldi enäniň ýene bir ýaşy.

Ýigrimi ýaşyny doldurdy ogul.
Gapak ýaly boldy tüýlüje döşi.
“Indi ata bolduň, adam bol, oglum!”
Gysyldy gysyldy enäniň dişi.

Ene dişin gysdy otuz iki gezek,
Her gezek gysanda gaçdy bir dişi.
Enäniň her gaçan dişine derek
Ýaprak dek saralyp,
Gaçdy bir ýaşy...

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

berekella..

berekella..

Mirasymyz tüweleme sen

Mirasymyz tüweleme sen bärde aktiw gatnaşýan ekeniň. Nemelaý telpek nädip goýmalaý ýa men entek goýup bilemokmy

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mirasymyz 1 telpek goyyar we yazyar: "Gudrat dost! Al menden bir bagana telpek!"

Gudrat dost, meň käbir

Gudrat dost, meň käbir ýazgylamma Akgül bilen Ddöwlet agza paýlap çykypdyr telpegi. Telpek paýlasaň öz telpegiň azalýamy ýa azalanok ona bilemok welin men saňa häzir birini bereýin. Ondan soň nesip bolsa köpelip başlasa senem paýlap bilersiň. Biriniň jogabynyň aşagyna telpek goý diýip ýazgy çykýar. Şony basaýmaly.