Gulluga gitjeklere maslahat :)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bir-iki hepde mundan ozal 3-5 sany oglan bolup cay icip oturdyk,
her kim bir zat gurrun beryar, biri gulluk wakalaryny gurrun berip baslady,
Onun altyn nesihaty,
-Gulluga gidenizde yaniniz bilen bir konerak laptop(300-400 dolarlyk) yani bilen bir printer alyp gidin diyip maslahat beryar, hezil edip gulluk edersiniz diyar,
dussek yeriniz belli bolanson, yzynyzdan dogan-yaryn gelende getirsinler diyarler basda gidende alyp gitman diydiler.

Govja gulluk etmek isleyanlere maslahat.

sag bolun.

PS: Kellanizin bir gyrasynda goyun gerek wagty ulanarsynyz.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

386' komputerler diydin

386' komputerler diydin bilen gulkim tutyp gitdi, shu gunjik olar hakynda gurleship, ustlerinde guluship otyrdyk :D
Senin hem 12 MHz ishlemcin bamydy ?? Ram zat 1 MB diyyanmi :D
Yone gullykda komputer bilyanleri vpisor zat edyanleri belli, onda-da birhili gullygyn asyl hezilligi gidyan yali mana gora-ha, 1,5 yillap gotun stulchiga yapiship gider iller avtomat atyp, 10-15 km ylgashlap yorka...

tuys mana gerek eken-da.

tuys mana gerek eken-da. Serdar aga sagbol

Serdar Aga, gulluk edyan

Serdar Aga, gulluk edyan yerine goradir. Menin bir klasdashym laptopsyz pisar bolup hezil edipmish, dine bir-iki gezek bashda urupdyrlar, olam hemme dadyp gorsun diyip, ondan son hezillikmish.
Bashga bir dostum hem pisar bolupdyr, ola ozum chykdym diydi. Sebabi samahallap aydyp otyrka yazip yetishmeli, soraysan name diydin diyip "sen yali tentege iki gezek gaytalarynmy?" diyip it yenjen yali uryalarmysh :D Onsonam yazanynda yalnyshlyk goyberaysen dat gunune, ya owadan we dushunukli yazmasan. Garaz ol pisarlygy gurrun berdi welin onka hezil bolmandyr :D
PS Birem ol yerdaki oglanlar laptopy dowerlermika diyip gorkyan

Telefon hem ishini gorer

telefon hem sihinizi gorer.....kamerali elbette....

Shonyn uchin hem bashda

Shonyn uchin hem bashda baranynda yaninda "shyshka" birini alip gitmeli...
Menin 1 garyndashym armiya gidende agam yaninda barypdyr ve dembl soldatlar zat durka olaryn yuzune seredip "Kim erkek ??" diyip soraya...Ay pahyrjyklar hem chekinipdirlermi namemi, ses chykarmandyrlar..Olam "Shu soldatada elini degiren "erkek" bilen ozum yuz yuze gurlesherin haysi gabyrda bolsada" diyip pahyrlary sychyrypdyr, onson ol soldat otpuska zada oyune gaydanda "Agana salam ayt" diyyalermish :D
Bashda gidende goni harakter'ini belli etmesen bashyna munyaler, duh'lara biderek yere ejir baryny beryan soldatlar bilen mena gullyk'dan son hasaplasharyn, baranlary yerine goymasan jemgiyet'de-de dovam ederlermika diyyan merhemetsiz hereketlerini...Taze gelenleri urmaly diylen zat hem yok, kim diyse-de bokuny iyipdir, sizede yashlara merhemetli bolmagynyzy maslahat beryan...Ya ol samsyklar menin doganym yali gany gyzgyn birine dushsalar esgerligin yarsyny bolnisa'da yatmali bolarlar...

Gullukda taze bolsan

gullykda taze bolsan uryarlarmysyn diyip menem esitdim.Menin doganym gullyk eden wagty onyn komandiri ony urypdyr.Bizem ony aytmajak bolup kop wagt gezdik.onson bir gun ejem dagymyz onyn yzyndan baran wagtymyz oye aldyk.Bir gunlik.Onson doganymyn yuzi gok ekenim yaman erbet.Onson yzyna gelendedem bir gapyrjak kraska getir diyipdir.
Name ucin bilyanizmi?Aytsam gulersiniz.ol oyuni remont edyarmisin onson ona kraska gerek.Bizem kraskany eltip berdik yone ol kraska onyn burnundan lady oydyan.Bizin tanys bardy ministrlikde bizem ona kop wagt aytmayadyk onyn doganymy uranyny onson sol gezek ejem dagy gidip aytdylar.ertesi gun mi namemi isden ayirdilar.Hic hili is berman.Son name edenini bilemok sebap ayaly onyn awia bir zadyn baslygynyn gyzy ekenim.

Telefon alyp gitsen

Telefon alyp gitsen naderlerka :) Bashda olara oyleri bilen gurleshdirsen, 55 lik arzan. Bolmasa shony alyp gidin. Garaz adam yaly gulluk etmalin :)

=>badboy: men naçe esger

=>badboy:
men naçe esger bilyan.. şol 2 yylyn dowamynda gaty gitse 4-5 gezek eline awtomat alyp gören..
we atyp-atmandygy hem yadyna düşenok olaryn. yagny diyjek bolyanym beyle awtomatly, tankly zatly gulluk bolsa höwes bn gidiljek-le..
emma beylede yarag diyip eline pil beryaler.. onam gidyan şony alyp melege.. işlap yörsün onam.. naharlary yetmez nahar beryaler.. aç gezmeli..
gullukmy şy?
onam ya pul berip öyüne gaytyalar, yada pisor-misor bolup gününi göryaler..

no comment !!!

no comment !!!

ay duzeler-da baryaka bu-da

ay duzeler-da baryaka bu-da :)

Guylluga gitmejeklere

Guylluga gitmejeklere maslahat:
Oylenip iki sany cagany ogullyk/gyzlyk alyn (dine dokumentde), gullyk borjynyzy yapdyryn menin 2 cagam bar diyip sonrada cagalary yzyna berin (dine dokumentde)
:))

Hawa seylede bolyar.

Eger iki cagasy bolan bolsa onda gullyga almazlar.Bizin yanlarymyzda seyle edenler bar.

chyn waka birinden

chyn waka birinden esitdim:

Turkmenistanda Bir oglan oylenyar. Oylenen son munyn gulluk yashy gelyar. Edil sho wagtlar hem ayaly gowreli eken. son gullukda 1-2ay gecenson oyden habar gelyar, ekiz cagasy bolupdyr. seydip oyune dolanyar.

oglan ayalynyn bu eden yagsylygyny omur boyy unutmasa gerek :)

Menem eşidipdim bu wakany

Menem eşidipdim bu wakany yöne ekiz dogurtmak yenil işa dalmika diyyan ...
G

Ekiz dogurtmak gende barmyka

Ekiz dogurtmak gende barmyka diyyan. Eger nesil daragtynda ekiz dogurdan yok bolsa gaty kyn bolmaly...

beh.. onda natmeli-ka?

beh.. onda natmeli-ka? charesi yokmy-ka?

Onda hazirden oylenip ilki

Onda hazirden oylenip ilki birini, sonam ikinjini dogurmaly. Assa yuwashdan :D
PS Alla bereninden! Hany gayrat et garyp! :)

dogurmaly diyip weli, ony

dogurmaly diyip weli, ony biz dogurmayarys.. :)
önünça gyzy razy etmeli..
kabirlerinin figuram, bedenim, göwramin owadanlygy yityar diyip garşy çykyarmyş..
garaz ansat bolmaz :)

ay onda gulluga gidenim

ay onda gulluga gidenim gowylay. ikisininem derdi biribirinden kem dal :D

Ay sen onunden shert belle!

Ay sen onunden shert belle! "Oyunjyk-oyunjyk yok! Goni haydap ishe gechyaris! Planlarymyz bar, ine tanysh bol! Razy bolsana toyi ertir agsham edeli, razy bolmasan men bashga yerlerden yar gozlayin" diyay :D

ya shol goshy temalaryn

ya shol goshy temalaryn birindaki yaly sowgat berdirmeli bolayarmyka? :D

Ha, name uchin? HAs anyk

Ha, name uchin? HAs anyk aytjak dalmi Serdar Aga?
Name, gullukda laptop'y dowmezlermi? Printer'in ishini gormezlermi? Ya uryp elinden aljak bolmazlarmy? Birini aytsanam "shugulchy we kazyol", adam satan bolarsynda...

gulluk eden yerine bagly

gulluk eden yerine bagly bolaymasa. ka yerde dine yatyalar. olam sheylerak yerde gulluk edendirda. bashga bir yerde gulluk edenden sorasan belkem guler muna. sonam nirede bolsanam birinji alty ayynda edip bolmajagy belli. laptop oyun oynamak ucin, kino gormek ucin, garaz wagt gecirmek ucin diyip dushundim. yone printere welin dushunen daldirin.

300-400 dollara nirde laptop

300-400 dollara nirde laptop baray:)Bize de 1-2 sanysyny oklang how:D

BAr...

Merwezi wrote:

300-400 dollara nirde laptop baray:)Bize de 1-2 sanysyny oklang how:D

300-400 $ 'a laptop bar. Yone onchakly hili gowy dal. Ay yone gullukda ulankmak uchin yeterlik bolar.

printerem oglanlaryn hatyny

printerem oglanlaryn hatyny computerde yazyp print etmek ucin gerek bolar. gullukda puljagaz gazanmagynam bir yoly yaly gorunya. yone bilemok, oglanlar pul berip shunda yazdyrandan elde yazanym gowy diyaymese. kopusi computerde yazybam bilmez, ol gapdalynda aydar senem yazarsyn. sonam "puly hojagaz gutyn icine oklay. hatardaky gelsin." ya hat yazybilmeyan gorgulileri utmek ucinmika :)

Men eshitdim sac kiceldip

Men eshitdim sac kiceldip hem-de aydym aydyp bilsen gullukda hic zat hem edenoklar.

Yada bir saz instrument calyp bilyan bolsan.

Bir instrument calyp bilyan bolsanam orkestra alyarlar.onson gunin gaty kyn bolanok.Dutaram bolsa bolyar.Bizin gonsymyza hic hili kyncylyksyz gullyk etdi.Dutar calyp bilyar.GAty o bir gowam dal.ondada.

Gulluga gidyaniz mi ya ...

Gullugin namisi uytgedi diysenizde

Indi gulluga gidyanem Yok..

Taze "kanun" kimin bolaydyla.Gulluga gidenlerinden Pul tolap arkayyn say sacyp yorler.Ondanam bir gulluk bormy.Gidsen git gaytjak wagtyn ayt.Mena adamyn ozine baglydyr diyip pikir edyarin.Gitsen Laptop alyp gitsen goni kompyuter bolumine goymajaklary belli.

Laptop, aydym dinlemek yada

Laptop, aydym dinlemek yada kino gormek ucin dal,
Yokary okuw mekdeplerinden gulluga giden oglarnary yazyjy edyarler, sana rucka bilen depder berip her kimin adyny tutduryalar(yazdyryarlar) diyar, son raport bermeli oydyan.

Eger yaninda Laptop bilen priner bolsa seyle isler we onun dasyndan bir suru is beryarler diyar, we sen gadyrly adam bolyan diyarler, sonun ucin maslahat berdi.

Elbetde, hemme yerde edil onun diyisi yali bolmaz yone kop yerde seyle diyyarler, sol yerde tapawutly yerde 3 sany gulluk eden oglan bardy 3'sem tassyklady su pikiri.
Mysal ucin Ashgabatdan Tejene, Mara gidyan adamlar bilyandir Aksuwda hemme kisi register edip gecyar, sol yerde esgerler rucka bilen depdere yazyp kosenip otyrlar, sol yarde laptop bolsa hasam ansat bolardy:) aydym dinlede yazda otyr.

bizinki dine maslahathow, erbet niyetimiz yok.

$300-400 laptop diyani office isledip bilyan bolsa bolyarlar, bu yerde bar how seylerak laptoplar.

sag bolun unsuniz ucin.

PS:tm'de bir dowlet edarasynda islan wagtym boldy seylerak zat, edarada 3 sany 386, 1 sany 486 computer bar eken, bir cunkde goyupdurlar, tozan sinip gidipdir, 486 windows 3.1 gurdum office gurdum. son butun hasaplary sona save edip basladym.

On her ay galyn bir otcyody 8-10 egzemplyar daktilo bilen yazyardylar, aslynda gecen ay bilen bu ayin arasynda ka bir utgesiklikler bolyardy, sondada tazeden yazyardylar.

Son Exell'de tayar edip berdim sol otcyody, her ayda onky ayin ustunde kabir utgesiklik edip print edip berdim, 4 sany adamyn edyan isini komputer edyardi,