Bezirgenin birinji math paperi

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Quote:

M. Beiglböck, W. Schachermayer, B. Veliyev:
A direct proof of the Bichteler-Dellacherie theorem and connections to arbitrage.
Preprint (14 pages), to appear in Annals of Probability (2010).

Ine PDF link:
http://www.mat.univie.ac.at/~schachermayer/pubs/preprnts/prpr0145.pdf

Bu begencli habary bardakiler bilenem paylashayin we saytin adyndanam gutlayin diydim.

Telpekler (7 kisiden 21 sany)

Bu yazgi ucin

 • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • JanPolat 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • utp_li 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Bayram 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • batyok 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • lewlion 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Bezirgen telefonda "birini

Bezirgen telefonda "birini göýberdik" diýipdi, ýöne telefonda telpek berip bolmansoň, şu ýerde berýän. Höwri köp bolsun! :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Gutlayan tuweleme :))) ps:

Gutlayan tuweleme :)))
ps: telpek beresim gelip gidipdiray :P

Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

Gutlayan. First author

Gutlayan. First author boldygymy sol? In sonunda yazilipdir welin.

Yok, Bezirgenin co-authorlik

Yok, Bezirgenin co-authorlik eden 1-nji paperi.

Profressorynyn bolsa 145-njisi.
http://www.mat.univie.ac.at/~schachermayer/pubs/

Matematika makalalarda

Matematika makalalarda nähili bilemok, ýöne first author elbetde ady birinji gelmeli. Iň köp işi birinji awtor edýär diýilýär, himiýada.

Ýöne ýene bir awtora ýyldyz goýýalar, ýagny makalaň ideýasy, principal investigator'dygynyň alamaty. Muny ylmy grupbanyň ýolbaşçysyna goýýalar köplenç.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Menem co-author bolup

Menem co-author bolup PNASde cykmagy mumkin yakinda, son yene biri yazilya yilin sonuna dogry. First authorom cykarda nesip edeninden.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Ýunus, seniň adyňy

Ýunus, seniň adyňy bilsemem doly tanyş däl, özüňi tanyşdyrsana doly. Başdan aýak.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bor :D, Men suwagt unc'de

Bor :D, Men suwagt unc'de bir turk profyn labynda visiting scholar. Suwagtam phd apply edyan. Tr.de okap geldim. Okan ugrum bio yone suwagt biochemical we biophysical experimentler edyan. Sol ugurlardanam phd apply edyan.

Telpekler (3 kisiden 11 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 5 telpek goyyar we yazyar: "Tuweleme!"
 • Bayram 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Aytmadyklaryny menem

Aytmadyklaryny menem goshayin :) IBO 2005 Bronze.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • mugallym 1 telpek goyyar we yazyar: "Howri kop bolsun."

Ýunus, şeýle aýdyp

Ýunus, şeýle aýdyp durmala-how, menä kän ýaş olimpçiler bilen kontaktym bolmansoň, köpüsini tanamok. Gutlaýan we üstünlik arzuw edýän.

UNC gowy uniwersitet, PNAS gaty gowy jurnal, ol ýerde makalaň bolsa gaty gowy, ýene biri çyksa ondanam gowy. Bu tejribäň bilen sen top uniwersitetlere hem PhD üçin girip bilersiň, inşallah.

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Top yerleri nabileyinda,

Top yerleri nabileyinda, GRE verbal 470 alyp bildim in beyik. Sonam prof butayini garantiya yaly gorya, basga yerlere tabsyrabam oturma diyya. Sonda-da basga da tabsyrjak. Mana galsa sutayi gowy, sebabi prof guycli. JBCnin Editorial boardynda, yene kabir basga Journallaryn revieweveri, gowy makala basya. Basga yere gitsemem beyle prof tapmagym kynyrak bor.

PNASda makala çykarýan

PNASda makala çykarýan bolsa, editorial board'larda bolsa, review makala zat ýazýan bolsa, hakykatdanam gowy prof bolmaly. UNC hem gowy uniwer, galyberseňem bolýar. GRE verbal 470 erbet däl. Sen Amerika geleňsoň girdiňmi? Ýok, gelmänkäň alan balyň bolsa, gaty gowy, meň pikirimçe.

Aý özüň karar ber, ýöne häzirki ýeriňem gowy. Esasy produktiw işläp, köp makala ýazyp, gowy ýere postdok etmäge gidip bilmek.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Uuuu...Gaty gowy. Allajan

Uuuu...Gaty gowy. Allajan dovamyny getirmage kuvvat bersin enshalla.

matematiklere

hey matematikler bezirgenin bu ishine doly dushunyanizmi ozi ya yone dushunmanje teswir berrayyanizmi mena kan dushunen zadym bolmady eger dushunyan bolsanyz shu zatlaryn nirede peydalanyshy bn yazyp goyberyani mumkin bolsa onun ichindaki tazelikleride goshup yazaysanyz

yzy

aydyncha bu matematikanyn haysy bolumine degishli

tuweleme

tuweleme

Gowy, oz turkmen oglanlarymyzyng basharjanglygyna

begenyarin.
guvancmurat paytakov

Täze tema açman şu ýere

Täze tema açman şu ýere sokulaýyn.

Meň iň soňky makalam Dalton Transactions'yň cover page, ýagny daş sahypasyna çykdy we highlight article, ýagny saýlanan makala boldy.

http://www.facebook.com/UDChem

Şol ýerde kiçi täzeligi we makaladan suratjagaz, ýagny şol Dalton Transactions'yň baş sahypasyny görüp bilersiňiz. Dalton Transactions organiki däl himiýa ugry boýunça Royal Society of Chemistry (UK) tarapyndan çap edilýär.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (4 kisiden 8 sany)

Bu komment ucin
 • Zemmi 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • dr turkmen 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • lewlion 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Yene üstünlikler dileyan..."

Tuweleme, howri kan bolsun

Tuweleme, howri kan bolsun yene-de.

tüweleme

tüweleme mena begenyan ony birinji gezek türkiyede gutardyşda gördüm.