geçmişden suyji yatlamalar...

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

salam gadyrdan Tmolympiad saydynyng garryja agzalary!

hemmaniz hoş geldingiz! az wagtlygam saydymyz yene hereketlendi, ozuma gaty tolgunyan(elim titrap dur zordan dogry yazyan). uyshenimize gora geling biraz konani yatlalyng, gechmişden gurrun edip gulusheling. tmolympiad geçmişinde eyyam nache kişini uchurym edip, naçe kişini oyerdi. elbetde yatlanama, paylaşmana gurrunimiz kopdir hemmamizde hem...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ata aga we tomaris

ata aga we tomaris yitdi
gadyr aga bilenem bira yitdi, bayram yeke yitdi,
mergen bylaşdy:):) dereksiz yitdi
galtaman talanaydy oytyan
galnalaram göçdi
bez dokument turkde işleyanler tutlyp tme gitdi net ulanyp bielnok
tmolympiadda külfet bar...

yadyma dushyar mening ilk

yadyma dushyar mening ilk agza bolan gunlerimde mylayim klavişesine sok dokup garynjaladyp yordi :D prikol bolupdow milleting maslahatlary beterem prikoldy :D
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Merwezi gullukda. Şonda-da

Merwezi gullukda. Şonda-da msne girýä käwagt. :)

Mena agza bolan wagtym

Mena agza bolan wagtym nichim zumrutdi, gelip gelmankamem ata aga "manlayyndan gapy acharyn" diyipdimmi name :D aA telpek berip kosheshdiripdi :D

ata aga ong yaşy edıp

ata aga ong yaşy edıp gyzlarada yrsarayadymayyyy

yokhow, ata aga dal, men ata

yokhow, ata aga dal, men ata aga yrsarapdym :)

Atamyrat aga ýöne

Atamyrat aga ýöne ýere-hä beýle diýmeli däl, saýtyň iň jentlmen, iň mylaýym agzasydy dälmi? :)
Diplomat'dan soň elbetde :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Haha, bashyny okap tasdan

Haha, bashyny okap tasdan "yoo, diplomat bara" diyjek bolupdym :D

borda, kan agzamayyn, hazir olam gelip gyzyklyja tema achyp gider :D

"Sizin hemmanizin bare

"Sizin hemmanizin bare uyship, meninem totanleyin gelmegimde bir many bardyr, bu Isa Hudayin isidir, gelin siz yeketak dogry yolun onun yoludygyny kabul edin, palan edin, pysmydan edin..".
Menzetdimmay? :D

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • lewlion 1 telpek goyyar we yazyar: ":D :D"
  • brave 1 telpek goyyar we yazyar: "Su gun elimi achanym uchin!"

Hahaha, teswirlerden shahsy

Hahaha, teswirlerden shahsy hat yazayynmy gel bolmasa sen yerini alyalar hazir diyip :D :D

Wii, indi on taze "church"-i

Wii, indi on taze "church"-i teswirlermi? :D
Yok, nesip etsin olara, son milletin yarsy yene bar isini goyup, "Ol eyle dal, bu beyle dal, Alla bize yetyar" dagy diyip baslar :D

yadyma düşyar şol sok

yadyma düşyar şol sok dokulen garynjaly klawıtura bayyyybaaaa
desantlar gullygy dyndymyka sag amana
agzalarama oz arasynda toy etyadiler dunyada başga oglan gyz galmadyk yaly

eyway Zemmlin yazgysy nirden

eyway Zemmlin yazgysy nirden chykday, men yhlasyn yazgysynya reply edipdima :D

Butaýda-da düýe bolýan

Butaýda-da düýe bolýan eken. :)

taze dil bilen aydylanda

taze dil bilen aydylanda duyeleding da :D
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

mergen agang temasy bardy,

mergen agang temasy bardy, dunyade tmolympiad agzalaryndan bashga hic kim galmadyk bolsa onda kime oylenerdiniz diyip, yadynyzdamy :D hay sho wagt Ata aga Tomiris diyaymani :)
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Hahah, Mergen tmolympiaddan

Hahah, Mergen tmolympiaddan bashga adam galmadyk bolsa diyipdaa, onson ata aga tomisris diyen bolsa ayyp bordy, hamala bashga gyz galmany ucin oylenyan yaly :D

shol temalary tazeden dorup

shol temalary tazeden dorup aktiv edelimay :)
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

yokhow, yashlykdaky eden

yokhow, yashlykdaky eden gurrunler bn bizi utandyrjak bolma :P

Menina kimi saylanym yadymda

Menina kimi saylanym yadymda :D

Ata aga boynuna almasa-da, Tumar'y 1 yalnys yerde goldapdy, Bayram dagy bilen "ay indi bulary oylendiraymek galdy" diyip, utandyrypdygam :D Menin asyl gulkim tutyan yeri Tumara arasynda "Jigim" diyen bolmagy :D Ay borda.. :))

Aýdýana, käwagt

Aýdýana, käwagt "tmolympiad ýitse-de kemem däl, ýazan ýazgylarym meni yzarlamaz ýaly" diýýän diýip. Ohow, oň ýaly tema açyberseň soň utandyrarsyňmy nämemi. Menä däl, menden utanjaňraklar bar bolsa :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Yhlas profilin update etda

Yhlas profilin update etda how :D entegem 2nji kursda gezip yormun :D :D

sheyle diyseler ependi name

sheyle diyseler ependi name diyyamishin, erkek diyening bir sozli bolar :D

ay galsyn shol bolshuna, suradam kichijik wagtymky :D
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Dogry edyan, bir sozli bol :D :D"
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

tmolympiadyng doglan guni

tmolympiadyng doglan guni diyip tema achdym, giding anyrda hem yazyna birzatlar... :)
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Feya diýdiň welin, ony

Feya diýdiň welin, ony indi talyplar ýa teswirlerde görseň tanar ýaly dälow, eger şol Feyalar şu ýerdäki ýaly bolsa. Öňler bäriniň iň öňde baran fluderlaryndan biridi, aýtsaň gaty görýärdi. Indi dagy talyplara ýa teswirlere seredýäň welin beýleki agzalara igenip geçýän ýaly flud temasynda :D

Ýa adam ulalýa, şondanmy, ýa bärde hakyky esger ýaly ýetişipmi?! :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 5 telpek goyyar we yazyar: "esger Feya:)"

Barde esger yaly yetishen

Barde esger yaly yetishen bolmagymyz ahmal :D

:D menema kop flood baryny

:D menema kop flood baryny etyadim:D

Konani yatlanymyza gora,

Konani yatlanymyza gora, konedaki agzalardanam biraz habar bereyin :)
ata agan ogly boldy arada, aprelde hem gadyr agan ogly bolupdy. gadyr agalara arada gidip geldim, oguljygy sheyle bir gowja :) ata agalara hem mylayym dagy bn gitmeli yakynda insh.

Ata agan ogly ozune

Ata agan ogly ozune menzeyami? Murtlyjamy? Salta atyp bilyami? "Jigim.." diyyami?:D :D

hahah, ata agan indi murty

hahah, ata agan indi murty yokhow :D men entek gormage gitmedim, gidemson doly detallary bn gurrun bererin :D
yone gadyr agan ogla ozune menzanok, yaman agras.. yekeje gezegem yylgyrmady, a gadyr aga hemsihe name yazsa yzyndan smaylikjagaz goyardy :D

Ata aga bilen men Bezirgenin

Ata aga bilen men Bezirgenin toyunda gorusdim, Tumar'am gordum :P
Men oturan stolumda oturmajak boldy "Men onda gideyin bizinkilen yanyna" diyip,
menem "Bah, 2 sagat onup bilenokmay yanynda oturman?!" dagy diyemson, galmaly boldy :D

gandym agada name

gandym agada name tmolymopiad bir gyza oylendimi? :D

gandym aga nirden chykday? o

gandym aga nirden chykday? o teswirlerin agzasyhow, barde beyle biri yok :D

hmm ozung yazdyng dalmay

hmm ozung yazdyng dalmay gandym aga diyip , shu tayyk giryan?

Wii, Gandym aga diyyaniniz

Wii, Gandym aga diyyaniniz hol aydymda "Soyyan diy mana" diyyançi yaly, "Aga diy manaaaa aaa" diyyanmi? :D

Gandym agang ady Agamyratmy?

Gandym agang ady Agamyratmy? ya men yalngyshyanmi?:D

Gadyr'a yetyança sen hazir

Gadyr'a yetyança sen hazir bar ot-çop-agajy sanap çykarsyn Selbi, gandymdan bashlap, çerkez, sazak...Ysmanak dagy bilen gutarayma birden :D

haaa hovva gadyr aga meng

haaa hovva gadyr aga meng diyyanim, hovva ( tazeden yatkeshligim gityar) ayyp gormang

wii, gandym diyip, asyl

wii, gandym diyip, asyl gadyr aga diyjek bolupdyrmy? :D :D

Yene bashlady bu

Yene bashlady bu Merjenjemalyn tormozlygy :D :D

Ohow, men yza galýanmaý?!

Ohow, men yza galýanmaý?! :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Menem yorite ata agany,

Menem yorite ata agany, gadyr agany yatlap sizden gowy habara garashyp otyryn :D

PS: mergen mana tormoz diyyarem welin, edil beyle tormiz dal :

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Munam indi 5 yil son yatladarsyn 1 dususykda :D"

Aý olar menden öňmi soň

Aý olar menden öňmi soň öýlendiler? Gadyr aga öň, Atamyrat aga soň öýlenäýdimi ýa men bulaşýanmy?

Aý näme bolsa-da, men PhDni alaryma garaşdym.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Sendenem begencli habar

Sendenem begencli habar esiderimize kan galmady, ya sabyr :)

ata agada, gadyr agada

ata agada, gadyr agada sizden on oylendi :)

ohoo Ata agang ogly boldy

ohoo Ata agang ogly boldy diymek ha... tel nomerini berip biljek barmay, shahsa ugradayingda, hayish!

- men tlfndan giryan velin yazmak kyn eken, sahypany iki yana oynadyp gezmeli. shon un menden fluda garashmang :) kynlyk bn yeten zadyng has gadyrly bolyan eken.
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

ehhh gyzyklyja gurrunden

ehhh gyzyklyja gurrunden yzda galypdyryn:(

Yhlasynam tapan zadyny sok dokdum diyen temamy:) shu wagt yadyma dushyar bira diyipdi, gowysy 1-2dolardan pul zynyshyp taze klawitura alyp berayeli gaty ula gitdi diyip:)

he he onson Ata aga bilen Tomirisin dawasam Kim nahiljik betcilik etdi diyen temada bardy, onom son ayyrdylar

ehhh gowyja temalar kanday

duynem gechmish bolup galdy

duynem gechmish bolup galdy :)

mena fransuz galdym:)

mena fransuz galdym:)

ehhh ________________________

ehhh
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Salam yhlas, name boldy how?

Salam yhlas, name boldy how? :), gecmisi yene bir gezek yatlayan diyyanmi :)