matematika Dowlet olympiadalasy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Yene az salymdan 4-nji dekabrda turmenistanyn universitetlerinin arasynda matematika boyunca olympiada gechyar

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ustunlik

Hemmanize ustinlik arzuw edyan

Results

Bu olympiaddada soraglar onki yllarad garnynda vabshy uytgeshik we kyn boldy shondada yenish gazanan tapyplarymyzy ustunligi bilen gutlayas we olara geljekde halkara olympiadasyndada ustinlik arzuw edyas
topar boyuncha
1 yer TDU
2 yer Seydi Mugallymchylyk unistituty
3 yer HTTU
talyplan arasynda 1 yer Gurbanow Pirmyrat (TDU)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!"

Bu neme, sudya kim bu

Bu neme, sudya kim bu yaryshlarda? Bilgeshleyin HTTUny ashak chekenoklar dalmi?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Yokla, bilgeshleyin daldir.

Yokla, bilgeshleyin daldir. Aslynda men ilki eshdenimde gen gorupdim, chunku birinji gezek ilk 3e giripdirler, onler hemishe 9-10njy yerler alyan ekenler. Yone hasam gen goren zadym tm boyuncha bary yogy 2-3 sany akademik bar eken, uchusem httu'da, olan birem matematika prof akademik. Yone name uchin kan basharnakly bolanok bilemok..
Inlis dilinden 1nji derejeden olimpiada bolsa 1nji yer httu, 2nji derejeden inlis dili bolsa httu 2nji yer aldy, birinji tdu.

Diymek TDU-nyn kabir

Diymek TDU-nyn kabir okuwlary HTTU-dan has gowyda?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

elbetde

Biz barde yone bosh gezip yoremyzaga bizde halkara olympiada gatnashyp yeniji bolan studentler gaty kop ahyry HTTU-a seredeninde ondan bashgada akademikler olympiad soraglaryna nadip dushunsin olar eyyamgarry onson olardaky programmalar kone bizde bolsa in sonky chykan matematik kitapdyr zanachniklen hemmesi bar. Yene-de bizin studentler guychli chem HTTu-a garnynda esasanda fundomental ugurlardan kim ynanmasa gelip barlap goraysinlar

Pirmyrat

Yok, ters dushunme, biraz

Yok, ters dushunme, biraz yalnyshrak ugurdan yazypdyryn oydyan. Mena Turkmenistanda okuw yok diyip bilyadim, hich kim okuwa uns berman, dine "chare" barada alada edyaler diyip bilyadim.

Elbetde bu begendiriji habar menin uchin. Diymek ol yerde-de okayan bar, okadyan bar.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

dogry

ol onden sheyle yone bu dine koche adamlan gurrinidi w yok diyen pikir hstanda okuurkmenionem temishede bar ol yone kop adamlar ozinden guycli bilyanlerden yenilenini boyun almak islemeyar koplench dashary yurtlary owyar olan hem bizden uytgechik daldigini nesip bolsa Putnam olympiad gechendenn son rezultalary gorkezer mysal bolup

Ýok, bärde obýektiw

Ýok, bärde obýektiw sebäplerem bara, diňe bir ýeňilmek ýeňmek meselesi däl. Men meselem görýänimi aýdýan, talyplaryň köpüsi we umuman sapak beriş derejeleri diýseň pes. Bary biderek diýmek belki ýalňyş, emma hakykadam ortada - standartlar gaty pes. Edilýän ylmy iş tekiz ýok, ylmy iş geçirer ýaly derejede adamam ýok diýer ýaly az ýaly.

Ýene-de näme, halkara ýaryşlara gatnaşyp biljek oglanlaryň barlygy begendirýär. Hany nesip bolsa Putnam olimpiadanyň netijelerine seredeli. Özümä internetden bu olimpiada barada kän maglumat tapyp bilmedim, ýöne hormatlanýan ýaryşa meňzeýär.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

ylmy ishler gechirilmeya

ylmy ishler gechirilmeya diysen kan dogry bolmaz, kan gechirilya. Mugallymlar hemishe ozleri yada talyplaryny konferenciyada chykysh eder yaly tayyarlayalar. Hemem makala yazylmagyna kan uns berilya. Yonesi bar, ol hem barde hem biraz para rol oynaya, yagny oz makalany chap etdirmek uchin gazede ya zhurnala tanysh we pul gerek, yogsa chap edenoklar.
Yone httu'nyn budzhetinin gowy bolmagynyn plyus tarapy bar, ol hem nahili makala yazsanam ozunin her 2-3 ayda chap edyan ylmy ishler hakdaky kitabynda chap edilya, bu bols ayene bir buysanch.

chareler hakda hem, olar elbetde dogry hasaplamok yone olympiyadachylara uly uns berilya we olar chareden boshadylan bolya :)
bashgada chareden boshadylanlar:
tanschylar, aydymchylar, futbolistlar. yagny uniwera olar abray getiya hasap edilya we olar ayratyn bir sylag bar diyilen yaly.

Tüweleme Akgül derrew eyla

Tüweleme Akgül derrew eyla beyla edipsinow Türkmenistanyn sistemasyny:)

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

elbetde

Bu olympiad amerikanyn we kanadanyn uniwersitetlerinin arasynda 1934-nji yylda bari gechirilyar 5000-e golay student gatnashyar