Bu has kan dalmi?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Cia maglumatlarinda Turkmenistanda ishsizlik 60% diyya welin, Turkmenistanda ishsizlik seyle derejedemikan. Sahipan adresini bereyin (kop kisi eyyam bilandirem velin): https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2129rank.html?countryName=Turkmenistan&countryCode=tx&regionCode=cas&rank=195#tx

Eger yagday hakikatdan hem seyle bolsa onda bu govuligin alamati dal. Yonekey barlag gechirip gordum we barlag seylerak: Kochamizde takminan nache ishe ukyply kishi yashaya we olarin nachesi aylikli ishde ishleyar. Cia-in yazyan zatlarinin kopusi dogry yone shu gezega gaty govi jipdiripdir (aldapdir) bular diyip pikir edipdim. Dogrudanam biraz aldapdirlar ;) bizin kochamizde ishsizlik derejesi takminan 71% chikaydi. Yone Turkmenistan dine bizin kocheden ybarat dal-de, onsonam oba yerinde aylikli ishde ishleyan adam hem az bolanson bu 60% ishsizlik dogrumyka diyyan. Onsonam ol sahypada 2004-nji yildaki chaklamalari beryaler, bu gunki gunem one gidip 50% bolayanda-da yene-de az dal. Her iki kishiden biri ishsiz esasanam oba yerlerinde.
Name diyyaniz? Ilki bilen haysi adimler atilmali?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Jeyhun 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Aydyshyn yaly, olar

Aydyshyn yaly, olar chaklamalary beryaler. Turkmenistanyn beryan hasabatlary, statistikalary, asyl beryan bolsalar, ynanar yaly dal. Turkmenistan dunyanin kop guramasyna hich hili hasap-hesip gorkezyane menzanoga. Gorkezselerem, gulkunch sanlary gorkezyandirlar, meselem, "bizde Altyn Asyr gidip dur, 0% ishsizlik" :D
Yo, dogrudanam, Turkmenistanyn hasabatyna, statistikasyna dashary yurt dal, ichindaki adamlar ynananoga, hatda Prezidentem her yarym yildan chalshyp dur bashlyklary. Ol pahyrlaram natsin, yalan san bermese kowulyar, gaty uchuryp yalan san berseler, yene kowulyar.

Ishsizlik bir gapdala, Turkmenistanyn ilaty nache-how? Merhum Prezident dirika 6-njy million chagany gutlap sowgat berip yordi, olaram chaga Saparmyratmy ya Atamyrat diyip at goyup yorduler. Son hatyn ustunde ilat sanyny 7 milliona hem yetiriberdiler. Taze Prezident gelende san yza 5-5.5 milliona gaydaydy. Nirede yiten oncha adam? :D Hat ustunde bir bada olaydiler oydyan. Ay kop yashamady ol hat ustundaki adamlar...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • lewlion 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Türke işlemage gitdiler.

Türke işlemage gitdiler.

:D gaty Dogry aytyan agam,

:D gaty Dogry aytyan agam, Turkdaki, Orsyetdaki we beyleki yurtlarda ishlap yorenleri hasaplasan oz yurdumyzdaky ishchi sanyna golaylarmyka diyyan...
_____________________________
Aglama, ýazgydyň keçligi üçin,
Aglama bar zadyň giçligi üçin.
Görmek wajyp aýralygyn ajysyn.
Datmak üçin şat durmuşyň süýjüsin. ©.

Aydara zat yok

Işsizligin in köp bolan 5-nji döwledi ekenik. Aydara zat yok. Şu adim atmesi gerek bolan adamlar adim adenoklaram, atdirenoklaram öydyan.

beyba Owganystancha-da yok

beyba Owganystancha-da yok ekenik biz-a..

ay işsizlik edil on yaly

ay işsizlik edil on yaly daldir. yöne ilat sany ön ölenleri hasapdan çykaranokdylar. bizin oba sowetda şeyladi ölenlerem yaşap yördi hat üstünde.:)

hymm

ola dogru welın mena şunça yyl daşary yurtda in gowy ugurda okap yörün weli indiki yil tm baranymda iş tapjagymam bilemok.

Menem birinji gezek goremde

Menem birinji gezek goremde hayran galipdim shu maglumatlary. Eger sheyle ishsizlik bolan bolsady onda nadip yakinda gecirilen survey'de turkmenler dunyanin in bir shadiyan milletlerin biri secilyar? Yone oz asil pikir edyan zatlarini aydyan nache adam barka TMde?! Survey'in namedigini bilyan nache adam barka? Eger ishizlik 60% bolsa adamlar achlikdan olmezdimi? Kochede dilenip yorenema gornenok. Asil mesele TMde entek anik we dowrebap Labor Code barmika? Bar bolsa muny adamlar bilyamika? Bir topar sorag belgisi...

bizde şu wagt köp işler

bizde şu wagt köp işler resmiyetde görkezilenok. meselem söwda edyanlar, ya-da kiçirak ussaçylyk edip yörenler ene-de köp zat bar şulara menzeş şonun üçin şular yaly kan görünyar işsizlik bizde.

Bey diysen, bizde ayallary

Bey diysen, bizde ayallary ishsizlik statistikasyna goshyalarmyka? Dashary yurtlarda, Yewropa we Amerikada, ayallaram ish guyji hasaplanyar. Turkmenistanyn ayal-gyzlarynyn kop bolegi ishsiz, erkeklerinem diyeli 30-40% ishsiz diysenem, umumy alanynda 60%-dan kan bolaymasa diyyan.

Meselem, ayal-gyzlaryn 85% ishsiz bolsa, erkeklerinem 40% ishsiz bolsa, onda umumy alanda, ayallaryn sany erkeklerden kopragem oydyan, 60% kan bolayyar.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ilkibashda gaty gen sorag yali welin

Bayram wrote:

Bey diysen, bizde ayallary ishsizlik statistikasyna goshyalarmyka?

Ilkibashda gaty gen sorag yali welin yone hakikatdanam bizde ayallari is guyji hokmunde goryamikaler? Menin pikirmche goryandirler sebabi ishlap yoren ayal masgala azam dal. Aslinda onrakler turkmenistan ishleyan ayallarin sani boyuncha has onde duryamish diyip eshidipdim (belli dal turkmen gazetlerinden okan bolmagim hem mumkin). Garaz goshyanam bolsalar yagday gynandiriji goshmayanam bolsa. Sebabi goshyan bolsalar ishsizlik sheyle derejede yokari onda kop kishide ish yok. Goshmayan bolsalar onda ol hasam ginandiriji, sebabi olar ayallarin hem erkekler bilen den hatarda yurdun rayatidigi barada halkara hukuklardan habari yok, diymek azindan 1 asir izda gunbatarin dowletlerinden.

Bayram wrote:

ayallaryn sany erkeklerden kopragem oydyan

Menem kopmuka diyyan. Yene shol onki saytdan alyan (people bolumi): https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tx.html
Age structure (Yashina gora halkin gurlushi):
0-14 years: 28.9% (male 713,698/female 697,222)
15-64 years: 66.9% (male 1,618,678/female 1,646,992)
65 years and over: 4.3% (male 90,352/female 117,945) (2010 est.)

Male=Erkek, female=Ayal
Bu saytin maglumatlary hem anik dalmika diyyan yone basga maglumatlarin hemmesinden diyen yali dogrumyka diyyan.

Bu san dogry bolmagam ahmal.

Bu san dogry bolmagam ahmal. Gynandyrjak yeri ishsizligiñ sany köp bolmagyndan beter, shol bar ishleyanleriñ hasabaty düzüw yöredilmeyän bolaysa :( oña yörite jogapkär adamlar bar-a, isinem bilyändirler diyen umytda. kontrol etmeli bolara näçe ish yer bar, näçe
gerek, näçe ish güyç bar. Her bir zatda patalokdan alyp ya siñek sanalshy däldir-ä. Diñe Dowlet edaralarda, hususy kärhanalarda we dashary yurt firmalarda ishleyänler hasaba alynyan bolsalar, onda ishe ukyplylañ içinde ishsizleñ sany hakykatdanam köp görner.

Yöne halk ish tapman öz

Yöne halk ish tapman öz gün güzeranyny görjek bolup elinden gelenini edyär. Köçede el serip oturan kän görmedim welin, pikir edyän aç otursada namysjañ türkmen bir zatjyk bilen meshgullananyn razy göryändir. Kawagt ish tapylmasa alaçsyzlykdan, kawagt saylan yollary bolany üçin. Söwda kommersiya edyänler bar, öyünden uzakda gezip jay guryan ishçiler, gelin gyzlaram el ishleri bilen meshgul,taxiçilerem dolup yatyr..sanasañ köp. Sholaryñ haysy hasaba alynar? Halkyñ özi tüweleme ishewir we edere ish tapyar. Döwlet tarapyndanam goldaw bolsa, sholara ish yer döredilse kem bolmazdy...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • bgeldi 1 telpek goyyar we yazyar: "Dogry optimist bolmak gowy zat, yone hakikatlari unutmazlik ondan hem govi zat. ;)"