Elde çeken suratlarymyz!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam Tmolympiad!
Bu tomus oýde kone dokumentlerimin kabirini gozlap yorkam(16 yasanda harby hasaba alynysykda beryan el yalyja kagyzlarylay, otsroçka uçin gerek boldy), 5-nji klasda ulanan surat "albom"-ymy we ulyrajyk bloknodymy tapdym. Içindaki suratlary gorup, çagalyk dowrum 1-1 goz onumden geçdi: Her suraty nirede çekenim, kime/nama bagyslap çekenim...Ýylgyrypjyk sumkama saldym albomy, "baramda scan edip, omur yitmez yaly ederin" diyen pikir bilen!

Bular 5-nji synp'da, bloknodyma cyrsanlarym(10-15 minudyn netijeleri)

Suratlaryn ustune bassanyz ulalar (Traffic derdi bolmayanlar beytsin, suratlar ulyrakdyr)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • lewlion 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Okde ekenina :)"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Asakdaky 2'si surat

Asakdaky 2'si surat sapagynda, mugallymyn "naturmort" diyip cekdirjek bolan zatlaryndan cekjek bolanlarymyz. 30-40 minutda, albomda cekenlerimiz.

Bu surat menin in halayanlarymyn biri :) Ulanylan galamlar dagy biderek, yone lampan yagtysynyn yere dususi, arkadaky dorejek bolyan şapak, yone entak gyzaryp yetismedik haly...Caga kellamde solar yalyrak emele gelen bolmalyda :)

Bu-da 1 ak-gara gami goyup, "Basda çekin, son renklan, bezan, design edin diylipdi" Sony edenim.

Bular bolsa sapagyn dasynda,

Bular bolsa sapagyn dasynda, oz-ozume cekenlerim:

1. Mektebimizin onunde guller bardy. Menem albomymy suyrap gitdimde, sol gullerin birini cekjek boldum :)

2. Bu bolsa galstugym onumde yatyrka, sona seredip cekenim. Ulyrak bloknot sahypasyna, gok we gyzyl rucka(!) + gara galam bilen cekilen:

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Cagalyk dovrunin suratlary

Cagalyk dovrunin suratlary gutardy :)

Asakdakylar eyyam mugallym bolup, kabir ýygnaklarda yurek gysanson, etmage is tapman, onumde duran predmetleri çekjek bolusym :)
Ýygnakda onunde çay, koke dagy bolansoň, şolary çyrşaýanda...

1. Turklen çay içyan kitrisi(Sey diymeli gerek? :D) Diňe gara ruçka ulanylan!

2. Bu-da çişigrak, çaý demlenen termoslary. Dine gok rucka.

3. Bu-da anyrdaky 1 stol lampasyny gorup, oz fantaziamda on onune ýumak goýup, sohlesini ustunden geçirtjek bolup oturşym :) Gara galam oydyan :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • lewlion 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

3-nji klasda menem surat

3-nji klasda menem surat mekdebine gatnap bashlapdym. 5nji klasda inlis owrenmek uchin goshmacha kurslara gatnajak bolup son dowam etdirilmedi. shol dowur chekilen suratlar yadyma dushup gitdi. suratlamyn kopusini mekdep alyp galdy son sergi bolsa goyjak diyip. ozumde galanlarynam yignap goyupdym shu wagt dagy oturyp chekip biljek dal edil olar yaly :) on howes bar ekenmi. tapsam scan edip menem goymalyminam :)

Scan etdejik goyuber senem,

Scan etdejik goyuber senem, bizem 1 jyklaly!

Men şeýle bir biderek

Men şeýle bir biderek suratlary çekýädim, ýöne has gowy çekýänlerdenem gowy baha alýardym. Sebäbi? Sebäbi biziň mugallymymyz "çeken suratlaryňyzy düşündüriň" diýýädi welin, men wala-wala bilen bäş alýardym. Bedroý suradyň öňünde takal okap başlanymda, klasdaşlar "aý bu ýene başlady, ýataly" diýýädiler :D

Beh, menden has gowy surat çekibem pesräk baha almak adalatsyzlyk ýaly görünendir olara. Olaryňkam dogry.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

hawa kabir mugallymlar

hawa kabir mugallymlar sorayar "name chekdin, dushundir?" diyip. shonda iki baha goyyanam bolyar, biri suratyna birem dushundirshine. mysal uchin ikisem gowy bolsa 5/5 yaly..adalatlyda boljak yaly sheytseler.