Tomus 2010- Dushushyk

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam.
Shugun, ýagny 20.08.2010 gununde ahyr dushushygy gurnap bildik. Agsham sagat 7lerde Yimpashda dushushdyk.
Gatnashan agzalar:
Mylayym
Dunya (leyli)
Abat
Tomiris
Ata aga
Lewlion
Bayat Hajy.
(loverman hem geljek diydi welin birhili dushunship bilmedik.)
aA aga we garadag hem geljekdiler welin, gyssagly ishleri chykdy. Ata aga hem gelip oturyp salamlashyp, göni jyrdy :)
Dushushyk hakda aytsam gowy gechdi, tmolympiad hakda kan gurrun hem edilmedi aslynda.. Bayat Hajy dishleri dagy dökulip garry daýy bolanson, ustunden kän gulundi :D:D
Abat we Tomirisdan basgamyz gonshy sayta hem agza bolanymyz ucin, Abat'y hem o yere chagyrdyk welin chakylygymyzy kabul etmedi, bize "predateli" diýdi. :D bizem "ýook biz dvoýnoý grazhdanstwaly" diýip sypdyk :D

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu yazgi ucin

  • Mergen 5 telpek goyyar we yazyar: "Ahyr soňy gurnanyňyz uçin :)"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

gowdugyna, men gaydamdan

gowdugyna, men gaydamdan bari tuweleme kop dushuk etyangiz

Ata aga Tomiris'i getirip,

Ata aga Tomiris'i getirip, ozem gidensiran bolup, dasyrakdan 1 yerden jyklap durandyrlay "Bu gyzlarynam gurruni gutarman gechjek" diyip :D
Maladis uyship bilen bolsanyz, surat dagy bolsa goyuberin, hasam Guyjin dislerini goresim gelyar :D

Haha. Guyjin azy dishleri

Haha. Guyjin azy dishleri gidipdir :D nahar zakaz etjek wagtyk kop pikirlendi. Soñam turklerin mantysyny görup "shu yumshakdyr ha" diýdi welin gulup gulup dali bolduk :D:D
surada dushmek kella gelmandir, son oye gelemson yadyma dushdi, yogsa lewlion fotoapparat hem getiripdir. Aý agyz achyp, garyn aladasy bn ýada hem dushmandir. :D

Guych aydypdy "1-ni

Guych aydypdy "1-ni gopardylar, son gidenimde "yanyndakam gutarypdyr" diyip, onam gopardylar" diyip :D
Yone beydip koricegesini kesdiren adamlar yaly, tovuk chorba, ya-da yumshak zatlara duzulenini bilemokdym, tazelik boldy :)

Güýç nämow beýle...

Güýç nämow beýle... Hytaýyň dagy medisinasy arzan bolmala, düşen dişiň ýerine ýene bir kitaýskini ýelmedäýse bolmandyrmyka?! :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Dususyk barada aytsam

Dususyk barada aytsam gyzykly gecdi wagtyn nadip geceninem bilmandirin. Mena suwsuzlukdan yana agzym kepap duranson kan gurlemane yagdayymam bolmady onsuzam kan gurleyan adam daldim. Guyc bilen Mylayym her temadan birzatlar aydysyp wagtymyzy gowa gecirtdi biza koplenc sholary dinlap sholara goshulyberdik, ikisem hytaylylar bilen is salyshanson hytayly gurrunlerem az bolmady :). Guycun degisgen oglandygyny yazgylaryndanam tanasamam, ozu tanadygymdan beter degisken eken. Tuweleme her temadan tejribe toplapdyr :). Guyjun dishi yok diyseler menem yokmyka diyip yordum weli hemme dishleri yerinde ekena :D, garry diyseler uly birine menzetdim gorsem energetik men yaly oglan eken, tuwleme bos duranok ondan mundan gurlap. Gyzlardanam Dunya ir gitdi kan gurlesibem bilmedik, akgulem gaty ajygypdyrmy namemi kan gurlemedem uzyn stolyn ortasyna gecip edilyan gurrunleri dinledi :).
Surata dushmanem Abat yatlatladaydy yogmasam olam dushuljek daldi :)

Beydip masgara etmehow, ön

Beydip masgara etmehow, ön hem kopcilikde kän gurleyan adam dal men :D:D Yöne chyndanam herkimin gurrunini gowy eshdeyin diyip stolyn ortaragyna hem gechip oturdym :-P yaman gyzykly gechdi, gulmekden yana nirame iyenimem bilmedim :D
Siz surata hachan dushdiniz?

akgül wrote: Beydip

akgül wrote:

Beydip masgara etmehow, ön hem kopcilikde kän gurleyan adam dal men :D:D

Kopchulik diyip "kan govy tanamayan kopchuligim" diyjek bolansynla, ha ? :D Tanayanlaryn arasynda-ha seni durduryp bilene "berekella" diymeli :P

Menden has kop gurleyanlerin

Menden has kop gurleyanlerin kopciliginde diýeýin onda :) ol gun Guych bn Mylayym dagyñ wala walasyndan ýaña maña pursat berilmedi :D

Guyc aslynda edil on yaly

Guyc aslynda edil on yaly wala-walacyla daldi welin, bu gezek siz gurlan dalsinizda, olam "is basa dusdi" diyip, girendir orta :)

Surata sen gaydanson dushduk

Surata sen gaydanson dushduk :P, kan surat yoklay dine shol oturan yerimizden jyrk jyrk eden bolduk :)

Hany shol jyrk-jyrk'lary

Hany shol jyrk-jyrk'lary barigem goyda?! :)

Mergen suratlary barik

Mergen suratlary barik goymayyn mailene ugradayaryn, sebabi internete goyduky yok diydiler :)

Mana-ha diymediler, satjaga

Mana-ha diymediler, satjaga hazir :D
Mylayymyn chep tarapynda kim otyrday? Guyc gozuni ayyrman bar suratda sol yere seredipdir welin :D

Mergen suratlar goyulmaly

Mergen suratlar goyulmaly dal mohuru bilen ugradyldy :). Guycun bakyan yerinda bos oturgyja bar bilmedim yone ozu basga zat tapan bolsa :)

Mena suratlaryn ustunde

Mena suratlaryn ustunde mohur-sohur gormedim :P

cyndanam nesibeda kop zat,

cyndanam nesibeda kop zat, dushysykdan bir gun on oydakiler agzacar edip mara gaytmaly boldym ertesi gunem baryp bilmedim, ay nesibede bolmasa natjekda.....
**********************
ViVa MeRw FoReVeR

yone dushyshyk bolmasada

yone dushyshyk bolmasada gaty kan agzalar bilen gabatlashdym shu tomus, olaryn arasynda aktiwi hem bar passiwi hem bar, yone bir zada gen galdym, gaty kan adam agza bolman hem okayan eken hasam studentler tmdaki, ay tmolympiadyn mashgalasy sayhallyja adamlar gaty kopusu...
**********************
ViVa MeRw FoReVeR

Essalawmaleykim, adamlar!

Essalawmaleykim, adamlar! Bayram aga, sizem sag-aman oturanmysynyz? :) .. Kop wagt bolupdyr barik gelmanime-de. Dushushyk gowja gecdi :) , mylaýym dogrudanam ýaman degishgen gyz eken, hezil berdi :) .. Dunya bilen-a gurrunleship bilmedik, gaytjak wagty telefonyny soradym welin esitmedi oydyan :-D.. Mylaýymam yumrugyny gorkezdi :) , onson gaydyp soramadym. Abadam kicjikge, gowja gyz eken :) , kan yuwasham-a dal ol, tuweleme, men-a urýady tasdanam :-D.. Akgulem kone tanysh bolsa-da, birinji gezek gorshumdi, aktiw gyz tuweleme, biz ýaly garrylary ompa oturtjak ol :-D.. (tel-den yazyan, yzyny sonrak dowam ederin, ýadap gitdim ;)

Kichjikde diyip durmadyk

Kichjikde diyip durmadyk bolsanyz barynyzam, haybat atmazdym!:\(gaty gordum!)
Akgul b.n Leyli chalt gaytdylar(gowja gurleshayjekdim..) Ata-agan gurrunlerini dinlejekdim..nesibe daldirda! yone hytaylylannam gurruni gaty gulkunch gechdi. yene 1 yakymly yatlama!

2

Mylaýyma geleli, stol boýunca anyrdan gelyan-lay shu wagt :) . Bi dogrudanam oran ajaýyp gyz ;) (ishe dagy almazmyka shey diyibersem ;) ), içini gysdyrmaýa, degisgen, gurrunimiz alshanson, hasam dine degisme bolup gitdi on bn.. Lewliony barde kan bilemokdym, teswirlerde sonky dowur tanshyp bashlapdyk, o tayda yaman aktiw, "tmolympiaddanam sayt bor-may" diyya :-P... Oz-a yuwashrak, simpotichniy oglan eken (gyzlaram shular ýaly oglanlary gowy gorya-da, blin :-D). Tomirisin gelnejemizdigini shunluk bn bilip galdym :) , yuwashja yone arasynda bir zat diyip guldurip goyberya, bet degisgen (prikolshik) mika diyyan aslynda ;) .. Ata aga, sen basga nickler bn giryaninem gelneje bilmeyandir oytme :-D... Ata aga-da, uzyyn, serýozny adam eken (ýa gelnejan yanynda sheyle bolan bolyamy ;) ), hemmesinem birinji gezek gorshumdi sho taydakylan. Ata aga dagy meni yatdanam cykarypdyr ;) , "kim Guych?" diyya :) .. Arasynda gelip durmaly oydyan barigem.

Bayat-Hajy wrote: Lewliony

Bayat-Hajy wrote:

Lewliony barde kan bilemokdym, teswirlerde sonky dowur tanshyp bashlapdyk, o tayda yaman aktiw, "tmolympiaddanam sayt bor-may" diyya :-P

Jyk jyk jyk, biz dagy bilmandirisem, "koynumuzda yilan beslemisiz meger" :D :D
Tomiris cyndanam omur seyledi, t.e. oturyp oturyp bir gep atya orta, gulunilyanem bolyady, a kamahal bolsa ala-goh turyady :) Ata aga-da gelip arkasyny alyada, yadyna dusenokmy? :D
Dunyan esitmediksiran bolsuny diysene :D Ay name, icinden "Hazir men muna hä bersem, onson ya-ha "nomerimi berjek dal" diyip, govnuni yikmaly, ya-da tel nomer bermeli, bu gurleysi bilen ol meni gunume goymaz, gowusy esitmediksiran bolaýaýynla" diýendirdä :P

Guyc beytmeda how diymedik

Guyc beytmeda how diymedik zadym ucin tmolympiadyn icinde icaly edip goydyna :D :D, bizem shu yerden nan iyip eyla beyla aylanmana cykyas ajygan wagtymyz yene berda how biz :D

...

Mergen, #dish: azy dish-lay, yokdugy gornup duranok ;) , ozem her tarapda biri, biri ashakda, birem yokarda (equilibrium ;) ).. Gaty zat gowy dal-da, gowy ceynelenok entek. #wala-walalyk: ay men ozum yaly "wala-walarak" (mylaýym ;) dushsa, saklap bolmayanlardan-lay :) , yone yashulyraklan ya seryoznyrak adamlan yanynda yuwashrak bolmaly bolya ;) kowup goyberaymesin diyip :-D... Bayram, hytayda medisina gymmadow yaman, o tayda kesellan ozun bolma, dash edewersin. Shonca gymmat bolanyna gora, shona degse, gynanjagam dal welin... Shukur, indi gowy-la, ozun nadyan, agam? Hany gutaranokmy munyny? Cagalaram gowjamy ;) ? Sheydip hemman gelip duryan bolsanyz, menem geljeg-a barik :)

Gurgunmyň? Sag-aman gezip

Gurgunmyň? Sag-aman gezip ýörmüň? :D

Men häzir Tennessee diýen ştatda interwýuda gezip ýörünlaý :)
Nesip bolsa, PhD gutaryp barýar.

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

#

Ýo, degship soran bolupdym-laý Dunýan nomuryny :) , gerek bolsa akgulden almaýanmy :) , 5 manat bersem, berýa :-D... Lewlion, "aýtma" diyipdinem welin.. yuregim yuka meñ, shu alda diysen bolanok maña :-D

Hahaha...Ey Huday :D Indiki

Hahaha...Ey Huday :D
Indiki gezek ucin bilip goyaryn :) Akgul'den 1 zat soramazdan on telefonyna 5$ oklap, son sorarynda :D

Dunyañ nomeri? Haha, satjak

Dunyañ nomeri? Haha, satjak bolsam 5 manada dagy sataýmaryn :D

Nace dagy diyyän? :-)

Nace dagy diyyän? :-)

auksiyona chykarjakmy

auksiyona chykarjakmy :D
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

:-) auksiyona cikarilyan

:-) auksiyona cikarilyan zatmy ol?

#

Lewlion barada degship diyendirin-ow, beýle zat diýenok :) ..

5 manat tutdurdymy namemi

5 manat tutdurdymy namemi "Oyun etdim bir diy how, yogsa mana nameler diyerler bular" diyip ? :D

Tmolympiaddakylar vzyatkada

Tmolympiaddakylar vzyatkada tutulayman how, TM gaty tasir edyar oydyan baranlara :D :D

Aýtma, ýokarda dagy para

Aýtma, ýokarda dagy para mukdaryny dazhe auksionda chozulshjek bolup durlar :D

indikile bizede

indikile bizede aýdaýyňda, menem indi şu töwerekde. mugt nahara ýogymyz ýokdyr :)


Maru Şahu Jahan

Dushushyk temasynda ýazan

Dushushyk temasynda ýazan agzalaryn hemmesine hä jan etdim.. Indikide sheyle temalarda dagy "guk" diý :)

hymm bizem gelaysekmyka aram

hymm bizem gelaysekmyka aram aram sayta gelyan welı onada wagt tapylarda:)