tmolympiad we siyasat

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Gadagan etmeli
24% (16 votes)
Gadagat etmeli dal
5% (3 votes)
Gadagan etseniz hem, etmeseniz hem men hic goshulmayan.
5% (3 votes)
Gadagan etmeseniz, men shu yerden giderin!
5% (3 votes)
Gadagan etseniz, men shu yerden giderin!
3% (2 votes)
Gadagan etmeseniz, men "calaja" goshularyn
2% (1 vote)
Gadagan etmalin, yone agzalar "cenlerini" bilip yazsinlar.
58% (38 votes)
Jemi 66 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Men pikirimi kop yerde

Men pikirimi kop yerde yazdym, yone gaytalap yurege dushendirin, bagyshlan. Hayish boyuncha goyyan yazanymy:
"Men pikirlendim, kop pikirlendim. Indi garshy. Name uchin?
Sebabi shu siyasy temalar achylmazdan on bizin hemmamiz shu yerde agzybirdik, watansoyerligimiz, turkmensoyerligimiz birikdiripdi shu yere. A siyasat bolsa her kim "men bilyan" ya "menki dogry" diyya. Sheyle yagdayda agzybirligimiz gowshaya, her kim ozi kelle, beylekini dinlanok. Biz shu yerde oz watansoyerligimizi, yhlasymyzy, hyjuwymyzy artdyrmaly we Turkmenistany osdurmegi ISH YUZUNDE gorkezmeli. Siyasat hakynda geplap Turkmenistany osdurip bolmaz, dine dostlugymyz gowshar.
Garaz, mena garshy. Yone ses berenlerinde oglanlar "gadagan etmalin!" diyen ekeni. Ozleri bilya, mena goshuljak dal..."

Ay mena yalnish dushindimmi

Ay mena yalnish dushindimmi namemi, in ashakgysyna goydum...
1-nji'dena "syyasat" sozunin Turkmenistanyn siyasaty anladyanini bilemokdym, bashga dovletlerinkini gurleshibermeli diyip pikir edenim uchin Tick goydum..Onson hem Turkmenistanyn siyasatyny dalde "maksatnamany" gurleshsek govy bolarmyka diyip pikir etdim t.e. TM kim bilen name gatnashykda bolsa govy,kimlerden vopshe dashda durmaly, gelejekde kime name satsa govy bolar ve etc...Siyasat sozunin ozuni kop halamok men, anyrda ishden kop gep edilyar a meni real maksatly ediljek ishler has kop gyzyklandyryar...Shonyn uchin "Siyasat" sozunin hakyky manysyndaky gurrunlere garshy, yone etsem pessem ya-da edilse govy boljak ishlerin ustunde gurleshmane razy !

Seredin, edil shu wagt

Seredin, edil shu wagt "Gadagan etmalin, yone agzalar "cenlerini" bilip yazsinlar." 10/16 sany. Yagny 63 %. Men hem shuna ses berdim.
Shu yokardaky name diymek bilyanizmi?
"Agamjan, inimjan, shu siyasaty shu saytda gadagan etjek bolyarys, yone zorba zorlyk bilen edesimiz gelenok, dusunayda" diymek sho. "Gadagan edelin" pikrinin belkide mylayim/demokratik aydylysy.

Hormatly ulanyjylar, gayrat edinde siz hem dusunin.
Atamyrat, basgalary sonra " adminler oz ozleri islanini edip yor" diymesinler diyip anket etdi.
We shu anketi gowy edip syn etsen, agzalaryn hemmesi diyen yaly shu saytda siyasat islanok....

menem, shu syyasat her

menem, shu syyasat her nahilem bolsa, name peydasy bar hem bolsa "Gadagan edelin" diyyan. men syyasat diylende dushunenim, shu syyasatcyny goldamak, muny tankytlamak, goni at bermek, pylany partiya, goldayanlar- oppozisiya we shm zatlar. bulara garshy. ozumin in halamayan zadym. biz gadagan etmeli, dashardan kim name diyse shony diysin. herkim oz kellesine gora bir zat diyer. shu yerde syyasatyn gadagan edilmegini tankytlap guljek adamlar yagdaya gowy dushunenok diyip pikir edyan. syyasat agzalalyk doredyar. syyasatda adamlar gaty ownuk ushak zatlara uns berip birini goldap birini tankytlap bilyar. gynansagam islemesegem "birleshdiriji" dal-de "ayyryjy, ayralyklary one suruji" zemini bar shunyn. herkim ozuninkini dogry hasap edya name diysenem, we shol DOGRYny hokman yazmaly, eshitdirmeli diyip pikir edya, beylekiler shuna dushunenok diyya, bashga gorushdaki hem shey diyya garaz sony yok shunyn.
emma jemgyyetin problemalary hakda pikir alyshmak, hatda hormaty yitirman jedel edip dogryny yandyrmaga chalyshmak, bular gerekli zatlar. yone ine shunda "Gadagan etmalin, yone agzalar "cenlerini" bilip yazsinlar" diylen kada yoredilmeli. menin pikirim.

Ay name

Menaha in ahyrka yazdym. Syyasat bolsada zyyany yok. Yöne eger howply bolsa sayt üçin onda gerek dal

Gelin Hany bileli

Gelin hany bileli her kimin pikirini.Nameler pikir edyaniz.!!
Sohbetdeslik geceli!!!

Men gadagançylyk pikirine

Men gadagançylyk pikirine düybünden garşy. Adamlar gadagançylykda ikiyüzlü bolyarlar. Ikiyüzlü adamlaryn bolsa wirusdan tapawudy yok. Herkim islan zadyny yazybersin yöne sögüşme bolmasyn.

Men iň aşaka ses berdim

Men iň aşaka ses berdim sebäbi syýasatam biziň jemgyýetimiziň bir bölegi bolup durýa. Ýöne syýasat jedelli mesele eger urş sögüş bolar diýseňiz onda gadagan edäýeliň eger gadagan etmeseňiz men çalaja goşularn.

men 3nja ses berdim

menin uchina kan bir tapawudi yok.yone yazsalar okarin.yazmasalaram bashgada okamana gizikli zat kopmika diyyan.ozum bolsa edil shu wagta siyasat barada zat yazarin oydup pikir edemok.sonunam son goreris...

Gadagan! :D ﻦﻐﻂ

Gadagan! :D

ﻦﻐﻂ

mana sorasanyz

menin pikirime göra hemme kim name islese yazsyn velin yone bellibir ramkany aşmasyn :))))

Gadagan edelin, sebabi

Gadagan edelin, sebabi shondan peyda gelmezmika diyyan. Siyasat barada uzyn gun, 24 sagat gurleshilyan saytlar bardyr, sholara gidibersinler!

Barde kimin kimdigi belli

Barde kimin kimdigi belli dal. Kim nama ses gorkezsene Atash! Sebabi barde hich siyasi gurrune goshulman, yone ses beryanler bar bolsa sholaryn "gadagan etmalin" diyen seslerini almalyn. Sebabi bular hema siyasy jedele seretjekler, hem okajaklar, yone ozlerinin bolsa zat yazmaga gayraty bolmayanlar.

Mena 3-nja ses berdim. Mana

Mena 3-nja ses berdim. Mana tapawudy yok. Yone shony goysak gowy bolar.

Shu POLL biderek. Hakyky ses

Shu POLL biderek. Hakyky ses ucin shu yerde komment yazin we sanalyn. Kommentleri okap we yazyan "agzalaryn" seslerini elde sanalyn. Yogsa diyshin yali kimin nama ses bereni belli dal.

Suhlar yali ses berin:
(Gadagan etmeli; gadagan etseniz shu yerden giderin; gadagan etmeseniz goshularyn)

Men Gadagan etmeli diyyan.
Gadagan etmeseniz, chlaja goshularyn
Gadagan etseniz, yazmaryn yone tmolympiadda bolaryn.

saglygynyz,
p.s. Su tehniki problemani geljek yil cozelin, hayis, su wagt komment yazip ses berelin....

Munyn gowurak. Siyasy

Munyn gowurak. Siyasy temalaryn galmagy isleyanlerin kimlerdigini bir goreli. Shol agzalarymyzam oz pikirlerinin SEBABINI yazsalar hoshal bolardym. Meselem ozi hich shu siyasy jedele girmedik agzamyz "siyasi temalar galsyn" diyen bolsa mena hayran galjak, dushunjek dal. Oza girenok, illerin girmeginem isleya...

MEn ing ashakysyndan. Yone

MEn ing ashakysyndan. Yone eger gadagan etmesek agzalar gitjek bolsa,men goldamok.

Menin pikirimce

menin pikirimce gadagan etmeli.NAme biz siyasat barada gurrin edemizdede edip biljek zadymyz yokmyka diyyan mena.Bu MENIN PIKIRIM. her kim her hili pikir edip biler.

Bolya, "gadagan etmali"

Bolya, "gadagan etmali" diyyanlerimiz yazibersin siyasat barada, mena goshuljak dal. Yone yagdayin shu bolshy onat dal oglanlar, sebabi adalat yok bu kararda...

http://www.tmolympiad.org/?q=

http://www.tmolympiad.org/?q=node/422#comment-3182

shu yerde oz pikirimi yazdym. Syyasat barada yazmamyzy bes etsek bu yerde-de syyasaty halkyn pikirini bilmek "gadagan" edilipdir diyilip "dostlarymyz" pikir eder. Shonun ucin mena garshy dal, yone her zadyn ceni caky bar.

gorshuniz yaly, sonky

gorshuniz yaly, sonky gunlerde diktator diydiryan bolsa, on-yz diydiryan bolsa, sozli ursha we agzalaryn keypien sogan dograyany sebapli, siyasy yazgylar yazylmasa! Kamahal gozden gacyp biljek yagdayda bolar yene-de, yone farabininki yaly "eje-eje" diyilyanlerinden bolmaz, ensalla! Bolaysa-da, adminler gerekli carani gorsunler!
Shu Farabin yazgysy cykyar goh bashlayar, men hem ansat gaharlanyan haryt dal welin, kamahal meni hem sheyle gaharlandyryar!
Men barde olceg dal, yone siyasat bu sahypa gelshenok!

"Siyasat bolmasa men shu

"Siyasat bolmasa men shu yerden giderin" diyyanlerin sanyna seret ata aga, 4-5 sany adam bar shu forum'da "chep" siyasat gurleshilmegini isleyan, beylekilere kan gerek zat dal sho, barde chozyan zadymyz yok dushunishmezlik doretmekden bashga...
Men hazir tazeden bashlayinla shol poll'y !!

Viii...Anyrda ulanyjy dal

Viii...Anyrda ulanyjy dal adamlara-da rugsat berilipdir ses bermane, 60-70%'i ulanyjy dal gorunyar, olara name sayt'da name gurleshilende ??? Blin, bilen bolsam onden bir zat ederdim velin...

Mergen öz diktaturasyny

Mergen öz diktaturasyny goldadmak üçin, 99.9% öz isleglerini goldaýan, totalitar režimlerde görülýän anketa etjek bolýar. Gülkünç.

We aşagyna pikir ýazmak

We aşagyna pikir ýazmak hem gadagan.

Senin halyna gulkim tutya

Senin halyna gulkim tutya farabi, edil 78 sany options'li vote edayeninde-de men islanime 10-20 sany vote berip bilyan,
yagny men diktatorlyk edesim gelse, dineje "pokazuha" uchin ses berilishik etdirip bilerdim, yone anyrda +' bilen denje
-' hem bar, jogaplaryny gorerisda....Ay bolyalay, sozumi zayalamayin, sana barybir aytdyn aytmadyn bir !!!

Men şol ýere "Syýasat

Men şol ýere "Syýasat boksuz we götsüz ýagny medeni dil bilen ýazylsyn" diýip punkt goýasym gelýär.

Esasy gülkünç zat öň edilen anketany gaýtadan "zorlap" etmek we anketanyň aşagyna pikriňi ýazyp bolmaýanlygy. Tüýs Türkiýedäki döwletiň guramalaryna ýerleşen gatlagyň "zorlamagyna" meňzeýär-dä.

Uahaha...Seni zorlayan

Uahaha...Seni zorlayan barmy ses ber diyip ?? Barybir 1-nji bolu...Onki anketa-da ulanyjy dal adamlar hem ses beripdir, kopusi hem sholar, ve olaryn bu sayt'yn gelejegi bilen baglanshykly kararlaryn alynjagy ses berilishige gatnashmaklarynyn dogry daldigine ynanyan men @@@

Bok ve got bilen yazylsa-da ichimizdakini yazyas, senin yali "Pys osurak pis osurak" sozune uyup, bok-got ulanman agzalalyk doredemzok !!!

Men hem içinden

Men hem "boksuz we götsüz" içimden gelýänleri aýdýandyryn.

"Agzalalyk döredemizok" bahanasy, öz pikirleriniň garşysynda pikir görmek islemeýän, adamlara pikirlerini aýtdyrmaýan, "pys osurak pis osuraklary" suratlandyrýar.

Ol sozi ulanyp bilmesen

Ol sozi ulanyp bilmesen bir yerini zorlap oturma, hiy bolmanda dushunmeyanligini gorkezmersin...1'ne pikirini aytdyrmayan adam pys osurak bolup bilmeyar, olaryn sesi gaty uzakdan eshidilyar, yone senin(ya-da diplomat) yalilara "pys osurak" diysek shap bolar, sebabi "bok, got diyman" diyen bolup, "medeniyetli" sozler bilen bolsa-da, dine ozun yalilara gerek yazgylaryn( Sen muna pikir diyyan, men muna samsyk tankyt diyyan) bilen ulanyjylaryn arasynda adyna gelishmejek atmosfera doredyan, barisini oz gyzyklanyan ugrun bolan, siyasat arenasyna ovurjek bolyan, chen diylen zat duybinden yok sende, egoist'ligin hem enesini uvrap, ozuna-ozun, yanin bilen bashgalaryny hem boka batyrjak bolyan...Ay sen ozunde-na gechipsin shu yasha yetibem yene-de dashary yurt'dan TM'e shiltik atyp oturan bolsan, indi "Yeke gitmayin" diyip, yanina yoldash gozlap yorshundirda shul, yone 17-18 yashlylary oz yoluna sokjak bolup chygynyp oturshyn hovatyrlandiryar, shol oglanlara gynanyan men...
Men sana pikirlerini aytdyrmajak bolsam bir vagt ederdim muny, 5 secund'ymy alyar, yazyp durmazdym vagtymy zayalap !!

Halysalla ýazýarmyň

Halysalla ýazýarmyň ýa-da oýun edýärmiň? Men-ä gülüp hezil etdim.

Mergen yazgylaryng ichinde

Mergen yazgylaryng ichinde meni hem yatlap gechyarsing bu hem bir gowy zat, negative bolsada yatlamalaryng! Yone agzyna gelenini zowladyberyani has dogry hasaplayan bolsang we gaharyny basyp saklap diline erk etmegi basharyanlary bolsa tankytlamagyng dogry dalmika diyip pikir edyan...Mening yazyanlarymyng kime gerek yada daldigini olara garshy bolan sen kesgitlemeyarsing, yekeje bolsada olary okap ozuche pikir yoretjek her bir adam olar uchin gerekkmi yada daldigini kesgitleyar. Sen hem ozunche oz-ozune bu wagta chenli alan dushunjange layyklykda, oylanyshynga we terbiyane layyklykda mening diyyyanlerime chozgut chykarypsyng, bu sening chozguding men muna zat diyip bilmen elbetde!
Syyasat barada aydylanda bolsa, ilki bilen syyasat diyilende name dushunilyar, onung maksady name, gowy we erbet syyasatlar barada gurrung edilse we dine bir gunalini yamanlamak bilen meshgullanman...her bir ugurda dogry we ilbahbitli syyasy gurrunler edilse yada makalalar yazylsa we dunyaning osen yerlerinde adamzat uchin peydaly bolan yorelgelering nadip orta getirilip amala ashyrylmagynda bu yada ol syyasatyng nahili yardam edendigi barada gurrunler edilse has hem peydaly bolardy...Ondan bashgada syyasat bolsun yada bashga bir gurrung bolsun her bir ugurda hem deng derejeli we akylly-bashly chekeleshikler hokman gerek, amerikanlarda sheyle bir soz bar "biz ylalashmazlyga ylalashyarys...". Bu sebapden ozung bilen ylalashmayanyng agzyny yapmak bilen meshgullanman, faktlar bilen esaslandyrylan gurrunler edilse has gowy bolar!
jan saglygyny arzuw edip,
diplomat

Guleyin onda : Hahahaha...

Guleyin onda : Hahahaha... Hezil etdinmi ?? Akylly ...

Jogap yazmankan menin

Jogap yazmankan menin profile'ime seredip, ichine yigrench dolduryanmi Farabi ?? Ay senin halyn gaty "pathetic" boldyhow, menem gynanyp bashladym eyyam...

Ýaşyňa seretdim. Oýun

Ýaşyňa seretdim. Oýun edýäniňe-zada düşünip bilmedim. Gülkünç ýazansoň.

:D häli gülüp otyryn how.

:D häli gülüp otyryn how. Özüň "takmyn urup" şoňa-da halysalla ynanyp ýazýaň.

Boldy edaysenizem bolya siz

Boldy edaysenizem bolya siz dostlar. Bir-birinizi ignor edayin, kelle agyrdyp na peyda bar?
Indi siyasada gaydyp gelsek. Bizin halkymyz iru-gich siyasada dushunmela bolar. Bolmasa goyun yaly idedilip yormek kop wagda oni-sonam chykmaz, adamlar derdini aydyp bilenoklar. Bu bolsa kop kemchiligin gorulmezligine getiryar.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Ýok how, men urşamok

Ýok how, men urşamok Mergen bilen. Onuň ýazanlaryny hezil edip okaýan, çynym. :)

Ses berishlikde ses beryanlere

Men her kimin shahsy pikirine hormat goyjak bolsamam, mana agyr dushya. Siyasat bolsa-da peydaly edip bolar shu sahypa uchin, bolmasa-da.
Meni gynandyryan bashga zat. Meni gynandyryan ONKI GEZEGEM, SHU GEZEGEM "siyasat bolsun" diyyanlerin kop bolegi siyasat barada hich zat yazanoklar!!!
Erkek bolsanyz gizlenman, siyasat bolsun diyeninizden bari aylar gechdi, ozuniz siyasi gurrune goshulman, dine seredip keyp alyanlardanmy?
BOLSUNMY SIYASAT? Eger jogabyn "hawa" bolsa erkekligini gorkezde YAZ SIYASAT BARADA! Ozuniz zat yazmaga gorkyanyz, dine beylekileri yazmaga iteleyaniz! Shagallyk dalmi shu? Gepletsena dine owuship yatyrsynyz ya zat yazanyzok, ses bermeli bolsa siyasat size gerek...
Men halamokda sheyle yagdayi. Ol nahili siz 2-3 sany agzany, ozuniz yaly adamy siyasada iteleyaniz, eger ozuniz gorkyan bolsa?! Shu sahypada oz pikirini aydyp bilyan 2-3 agza bar, olar "siyasat bolsun!" diyse menin olara hormatym bar! Siz bolsa elmydama gorkushyp yorsuniz ozuniz uchin, yone ol agzalar uchin gorkanyzok...
Shu shagallygy goyalin. Siyasat bolsun diyseniz sizem siyasat barada yazyn!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Men Farabinin Mergenin shu

Men Farabinin Mergenin shu hereketine yene diktator diymegine gynandym. Garaz, Farabi oran owadan siyasy yazgylar yazsa-da, kop agzalaryn hormatyna mynasyp bolsa-da, shol 1 horpden gopyar, uytgejegem bolanok. Onun yazgylaryny goldayanlaram az dal. Belki-de keyp alyalar.
Yone ozleri siyasat barada yazanoklar, Bayramyn aydyshy yaly!
Beren sesin yzyndan durmajagam bolsalar sheyle edyanlere men dushunip bilemok, sonam siyasat gadagn dal-a diyyar, barde shahsy kult+lar baradaky bedasyl yazgy sebapli sozli soweshi hic-hili gormeyan yaly, biderek sozlerin yazylmayanyna shayat bolmayan yaly! Farabinin TM-ny we siyasy liderleri owup yazanyny men-a gormedim, belki bardyram!?
Siyasat barada shol bir "eje"-li yazgylar kan kelle agyrtyar, shonun ucinem sheyle yazgylaryn, shol bir sanda, siyasy yazgylaryn hem bolmazlygyny isleyan!

Shu yagdayi unutmalyn yone, TM barada habar we linkler goylup biler, yone habar we habar linkleri, nahilidir bir samsyk, yallaky Turklerin birinin kowshuni yalamak ucin edyan pyssy-pujurlykdan doly yorum yazgysy we linkleri dal!

ses berme barada 2

Men kimlerin siyasat bolsun diyyanlerini hazir yazmayin barde, yone onki gezegem, hazirki gezegem bir topar bukulyanlar bar. Siz shu yerde dushundurin, eger siz siyasat barada gyzyklanmayan bolsanyz name uchin size siyasat gerek? Eger gyzyklanyan bolsanyz, name uchin ozuniz yazanyzok?
Name uchin her gezek Farabi(yaly) agzalar yazmaly?
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Siyasat bolsun diyip ses

Siyasat bolsun diyip ses berenlerin Farabi'den bashgasy bu sahypa arada bir giryanlerden, menin shahsymy ha olaryn dushunjesi kan gyzyklandyranok, shu sahypa-da aktiv gatnashyanlaryn pikirleri gerek, a arasynda jyklayanlara name bolanda name, olar hergun okap-bizar bolup duranoklara barybir...Yone ses bermek olaryn hem haky, beribersinler !!

P.S. Men post yazmagy shonun uchin yaopdym, yagny biraz vagt'dan son jogap yazyp bolar yali etjek ve "Her kim haysysy uchin ses beren bolsa, sebabini hem yazsyn" etjek, yagny isleyanler name uchin sheyle gerekdigini, islemeyanler bolsa
name uchin islemayndiklerini yazsynlar, yone 1-nji ses bereli !!

menden bir pikir! Siyasat

menden bir pikir! Siyasat bar! Yone, ulanyjylaryn kopusu edilyan gurrunden(siyasatdan) narazy bolup bashlasalar shol blogy yapmali! Yada, mundan on hem bir shahsy garalaman diyip aydilan bolsa, ony yenede tazeden taze blog'da yazsa, onda shol ulanyjyny, 1 gun yada az wagtlyk Blocklamaly(Banlamaly). Bu dine menin dushunjam, galanyny ozunuz karar berin! Siyasat bolmasa kop zadyn' gyzygy gacharmyka diyyan!

P.S. Yokardakilary okamadym! Eyyam yazan hem bolup bilerler

Hajy-el Mubarek

Dogrysy adamlaryň

Dogrysy adamlaryň ýagdaýyna azajyk düşünýärin. Ýyllardan bäri "prime-time" habarlarynda "gurçuk ýetişdirijilerdir", "alnan traktorlar" ýa-da "bir merhemetlini" görmäge öwrenşen adamlarda.

Tom&Jerry=Farabi&Mergen

Tom&Jerry=Farabi&Mergen :D:D:D

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Akylly...

Akylly...

Gaty göraymang how,men

Gaty göraymang how,men yöne menzetyan.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

mena syyasaty

mena syyasaty yigrenyan...

......................buda geçer.......................

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

teplegi yalnyshyp beripdirin

teplegi yalnyshyp beripdirin :(
----------------------------
saglygynyz!

iine yene bir gyzykly poll!

iine yene bir gyzykly poll!

çenini bilmek...

çenini çakyny bilmeli diyenler bar welin olara gaty geng galyan..

asyl çenini çakyny "gadagançylyk" bilmeli...

gadagançylygyn herdürlisine garşy...

başga zat yazjak dal, yogsam olam gadagana öwrüler diyip gorkyan:D
__________________