Bileje bolsak

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam, tmolympiadyn agzalary we myhmanlary. Men sizden pikir almakchy. Kellamde sheyle bir sorag bar? Name ucin biz dunyade bir uly guyc dal? Aslynda bolup bileris. Bizin oran bay taryhymyz bar. Ozumizi kem gormeli daldiris. Belki hemme zat derrew bolmaz, yuwash yuwashdan. Oz dilimizi kemsetmeli daldiris, taryhymyzdan utanmaly daldiris. Name ucin hazir hem kabir yerlerde rusca gurlap bilyan gurlap bilmeyanden yokarda (pikir ya-da abray taydan) diyen pikir bar. Aslynda seretsek hazir hem dunyade uly derejelere yeten kop turkmen bar: Vandamyn we Pugachovyn goragcysy, Barcelona futbol klubyny yenen klubynyn trenery, prezident/syyasatcynyn geneshcisi, uly alymlar... Yewropa seretsek ol yakyn asyrlara cenli yzda galypdy. 2-3 asyryn icinde osdi. Hindistan Inlislerin koloniyasydy. Hazir bolsa bir yilda satyan programmalardan 40mlrd.$gazanyar (Orsyet nebitden 60mlrd.$ gazanyar). Yaponiya 2 jahan urshyndan son ykdysadyyetde oran osdi. Halky agzybir boldy, Amerikany hem gectiler (Mysal: Yaponiyany Panasonic firmasy bir yilda edyan patent sany Orsyetden 4 esse kop). Biz hem olar yaly bolup bileris. SSSR-den ayrilan wagtymyz kan zadymyz yokdy, 20 yil icinde guycli dowlet bolduk, bitaraplyk aldyk, ekonomiki calt osyan in ondaki yurtlardan,... Yurdumyzy osdurmek ucin sowatlary nesil gerek. Bizim yashlaryn arasynda MIT, CalTech, Stanford okayan/okan yashlar bar (bu yokary okuw jaylar bolsa dunyanin in onat 20 uniwersitetin arasynda). Agzybir hem bolup bilsek, bir-birimize komek etsek; tire-taypacylyk etmesek. Yurdumyzyn, adamlarymyzyn, yashlarymyzyn potensial guyji yokary derejede. Bileje bolsak, koprak tijensek. Mysal ucin hususy karhanalar herhaysy oz bashyna bolman birleshseler, holding bolsalar; dashary yurtdaky turkmenler bilen hem aragatnashyk saklasak... Pikirlerimi doly jemlyap bilmedim, bagyshlarsynyz. Meni hem bu pikirde goldarsynyz diyip umyt edyarin.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Rustem bu saýta 1-2 ýyl

Rustem bu saýta 1-2 ýyl gijä galyp gelene meňzeýäň
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

gelenime birnace gun boldy

Aslynda onler bir dostum bu sayta giryardi. Men hem shol wagt registry boldum.

Aýtjak bolanym, bäriniň

Aýtjak bolanym, bäriniň aktiwligi gowy pese gaçan döwri şu wagt...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Mowzugyn ady "Bileje.."

Mowzugyn ady "Bileje.." yaly, soygulilik derejesem goshulan soz bilen bashlanson, mena ichi arzuwlardan doly, 1 gyza daga yazylan zatdyr oydupdim, asyl seretsen avtor hemmamiz bileJE bolalyn diyyan ekena :) Herkim bir oyune yignanyp, isinin basyna gecen son dagy yene 1 aktivleshdir bu mowzugy, onson bileje-de bolsa bolar, planlar gursa-da :)

...

yokarky sowalyn jogabyny tapmak kyn bolmasa gerek. İlki ayna seretmeli özümizi synlamak üçin, sonam güyçli yurtlara. Namamiz kem, namamiz artyk, olar naman aladasynda, men naman derdinde, men kimler bilen oturyp oturyan, wagtynda güyçlenenler kimler bilen jora bolupdyr.... garaz dernabermeli... gepin gysgasy yörelen yodany yzarlabermeli çünkine yetilyança. yöne 5-6 mln ilat bilenem köp yol alyp bolmayar bugün, çynmaçynyn her kürek atyşynda biz azyndan münlap atmaly bolyas... ya-da bir tarapdan kürek atmaly, beyleki tarapdanam çaga dogurmaly:D
__________________

dilimizi kemsidyan kim?

dilimizi kemsidyan kim? taryhyndan utanyan kim?