Tmolympiad Tomus 2010 - Turkmenistan !!!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam Tmolympiad !

Mowzugyn adyna goni "Turkmenistan" sozuni yapyshdyrdym, shaher meselesini agzalaryn ozleri karar berer yaly belli 1 zat yazmadym, herkim islan yerinde, islan agzalary bilen gurnap biler. YONE, shu mowzukda haysy agzalaryn, haysy wagt diliminde, nirelerde we nameler edip biljekdigini bilmek uchin ulanyp bilerler. Yagny, eger 1'i Iyulyn 15'ne Ashgabatda'da 1 dushushyk gurnamak islese, shu yerden kimlerin gelip biljekdigini gorup biler we contact detail'lerini sorasa beriler.

Soraglar:

1. Dushushyklara gatnashyp biljek wagt aralygynyz: (Ex: Iyun 30-Awgust 15)
2. Haysy shaherde gechirilyan dushushyklara gatnashmakchy ?: (Wagt boleklerini hem yazyp bilersiniz, ex: 15-30 Iyul arasynda Maryda, 30 Iyul'dan son Ashgabatda..)
3. Nirede/Nameler etmek isleyaniz: Ex: Park'da oturyp chay ichmek, ertekiler dunyasine gitmek...
4. Guramachy bolmak isleyanizmi ?(Gurnamaga komek etmek..) : Hawa/Yok
5. Tmolympiad'daky ulanyjy adynyzy(nick name), hakyky adynyzy we Turkmenistan'da sizin bilen habarlashyp biljegimiz 1 telefon nomerini tmolympiad.org@gmail.com adresine ugradyn !!! (Bellik: Hakyky adynyzy yazmagy maslahat beryan, sebabi biz beren telefon nomerinize jan edip(ejeniz dagy jogap berse) "Salamalik gelneje, Turkmen85 bilen gurleship bolarmyka ?" diysek manysyz bolar )
6. Goshmacha yazmak isleyan zatlarynyz: Teklipler we etc..

P.S. Nace basym yazylsa, sonca-da govy.
P.P.S. Oturyp tazeden yazmaga el degenok, 2009'yn text'in aldym :)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ozumden baslayin. Eger

Ozumden baslayin.
Eger gulluk diyip, suyrap akitmeseler:

1) 08.06.2010 - 01.08.2010 aralygynda gurnaljaklara gatnasyp bilerin.
2) Saher tapavudy yok, hudaya sukur "gitme, oyde otur" diyip duran adam yok :)
3) Piknik, buz kosgi(men entagem gidip gormedim), Serdar yoly ve etc.. Restoranlar yadatdy,
onca yil gidenimiz yeterle. Yone, "yok, hokman 1 restoranda nahar iyelin" diyselerem gelman durmaryn.
4) Hawa, elimizden geldiginden gurnajak bolarys.
5) Iberdim.

Bu yazgy yaman tanysh diysem

Bu yazgy yaman tanysh diysem önkini paste'lapsyna :D
1. Iyul 10 - [gysharyp duran sekizlik :D]
2. Iyul 10 - awgust 10 aralygy Asgabat, ondan soñ nirde boljagym belli dal :)
3. Kanatniy yol, ertekiler, 8 ayak bolsa gowy boljak :)
4. Elimden gelmäymese.. Gecen tomus bir gyzam yryp bilmandim :)
5. Shuwagtjyk iberdim.

baaa ansatjak ekenlay

baaa ansatjak ekenlay soraglar :) :(

1)awgust 15-sentyabr 5
2)ashgabat bolsa gowy, beylekilerine de cagyrsalar yok diymers
3)serdar yolunin yanindaki parkda bir ertirlik edaysega kem bolmazdy
4)ashgabat bolsa komegimiz deger insh.
5)...

nesip bolsa mundanam 100 alsam :)
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Mena nesip bolsa Farap mary

Mena nesip bolsa Farap mary arasynda gatnawly bolyan,şonun ucinem guramaçy bolup bilmeyan!

867223684 telefonym jan edip çagyrsanyz yagdayymy şonda aydaymasam

Taryhy yerlere aylanmak,şol yerlerde çay çörek iymegem teklibim.

1)01.06.2010-20.09.2010 2)Ash

1)01.06.2010-20.09.2010
2)Ashgabat
3)Ertekiler dunyasi,buzly koshk-sypmany basharyanlar-basharmayanlary owretjek diyip gulka bolar:))
4)yorganyn boynuna gora ortunyan diyyalermi?!:D
5)ugratdym

yene bir maslahat, uyshup

yene bir maslahat, uyshup oylenen agzalarymyza el-mariachi, Gadyr aga, Ata aga yada eger tmde bolsa Bayram agalara nahar gitsek

ay indi oyli-owzarly, mashgalaly birinin dushushyga gelmesi kynrak bolar, olar gelmese biz olara gideli...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

40 çile geçeninden son

40 çile geçeninden son geliberin:)

Pişme toya gabalabyrak

Pişme toya gabalabyrak çagyraymala sena :))))

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Mena Gadyr agalara 1-2 gezek

Mena Gadyr agalara 1-2 gezek myhmanchylyga gidipdim. Ata agalara her hepde hem giderin :D el_mariachi chagyranogam, yogsa olarada jyklaymaly :D

maryny bilyan bar

maryny bilyan bar bolsa-MES-in yanynda Çöl tagamlary diyip 1 yer bar,şona çagyryan onda eger Maryda üyşmelen etmekçi bolsanyz,habarlaşalyn,ondan sonam Garaguma suwa düşmage gideris:9

Oyun etyan Bayramala gideli,agşama çenli gezip niredesin amaşa obasy bolsun

Natdinay muny :) Nira

Natdinay muny :) Nira gitmeli indi biz? :D

Bu yyl taze yer aldym şony

Bu yyl taze yer aldym şony arassalamaga:)

Maryda yygnanalyn gidere yer taparys

tm gitsem hökman barjak

tm gitsem hökman barjak arassalaşmaga taze yerlerini:)

1. Iyul 15 sentyabr 15 2.

1. Iyul 15 sentyabr 15
2. Ashgabat we Mary
3. gurrung etmana amatly yer
4. Kynyrak, yenede elden geleni ederis
5. Aslymarly +993 65 590578/+993 67 010188 Ashyr Ashyrow
6. Kop kishi bolalyng we dostlarymyz we joralarymyz hem gelsin

1)1-30 august 2)Lyuboy

1)1-30 august
2)Lyuboy shaher, welayat, oba Tm-an 4 kunjegine gideris
3)dertleshsek bolyar
4)Elim degmaymese, yone elimden geleni gaygyrman boshasam
5)Abdy diyayin ya-da Atash, +99366485075
6)Yada dushse yazar durarys!
_____________________________
Aglama, ýazgydyň keçligi üçin,
Aglama bar zadyň giçligi üçin.
Görmek wajyp aýralygyn ajysyn.
Datmak üçin şat durmuşyň süýjüsin. ©.

Quote: 5)Abdy diyayin ya-da

Quote:

5)Abdy diyayin ya-da Atash, +99366485075

Onson Abdymy ya Atash?

Hol yalan adym, chyn adym diylen anekdot bara, shol yadyma dushdi okap :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Yalan adym Myrat cyn adym

Yalan adym Myrat cyn adym Maralmy hahahaha

gownun halanyny diyay agam!

gownun halanyny diyay agam! iki adymam yoreyar! dvoynoy grajdanstva diyen yaly, bizde de iki at bar! :D
_____________________________
Aglama, ýazgydyň keçligi üçin,
Aglama bar zadyň giçligi üçin.
Görmek wajyp aýralygyn ajysyn.
Datmak üçin şat durmuşyň süýjüsin. ©.

Bilýäň dälmi şol

Bilýäň dälmi şol anekdoty?
Galtamanlar çölde gidip barýan bir aýal maşgala bilen erkek adamy tutupdyrlar. Onsoň galtamanlaryň başy aýaldan sorapdyr
-Adyň näme?
-Hatyja
-Hmm... sen meniň aýal doganymy ýatlatdyň, bolmasa öldürjekdim. Göýberiň muny!
Onson erkege öwrülip soraýarmyşyn
-Seň adyň näme?
-Obada Myrat diýen bolýalar, ýöne ol ýalan adym. Çyn adym Hatyja
diýen bolýamyş :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Yarym kilo 1 telpek goyyar we yazyar: ":D:D:D Hawa onem bir gezek eshidipdim!"

Maral diyyadi dalmay

Maral diyyadi dalmay

Ay atlary wajypmay?

Ay atlary wajypmay? Dushunsen gulmeli-how, sorag soramaly dal :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

onsan nadipdirler myrady

onsan nadipdirler myrady goyberipdirlermi?:)
yaman nejis sorag kabirler çyny bilen sorayar şun yaly sorag. gülüberda anekdotdyrda. gabat gelyami şunyaly size-de? kawagt özümem etyan wank zat diyayman:):)

Wañk diýsänim :D

Wañk diýsänim :D

beydip masgara etme

beydip masgara etme birilera guwanyp yör oglumyz diyip:D.ejem görse işin gaytya:):)

Döwlet beyleki sahypada

Döwlet beyleki sahypada reply etmani öwrendin dalmay? kime diyyaninem belli dala:)))

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

düşünjek düşünyar

düşünjek düşünyar gözüne dürtmek gerek dal.:)

salam

salamlar hemmanize! Dususyk bolsa meni de cagyrsaniz gelip bilerin. Hepdanin 6 yada 7 gunleri ve asgabatda bolsa hokman gelerin. Gulluk etyan basga wagt rugsat berenoklar. 867523601 myrat.

yssambylda bolsa men hem

yssambylda bolsa men hem gatnashaymaly ))

Mydama Asgabatda

Mydama Asgabatda :-D
Gurnasanyz,habar berip bilseniz hokman geleris.
66679497

Şagadamda nesip bolsa...

1) 15.08-13.09.2010 arasy
2) Türkmenbaşy ş. (babam pahyr Şagadam diyerdi)
3) Hazaryakada duşuşybermeli, bu sahypada tanşym yok diyen yaly az, belki-de tanyşmak üçin gowja bahana bolar:D
umuman özüma sallah, danyp otyran yok oyde heryere baryp bilyan...
4) men gurasam gelen bolmazmyka diyan
5) bu sahypadan habarlaşybermeli
__________________

hanay tomus azalya hereket

hanay tomus azalya hereket yokmay,, tizlendirayeling
**********************
ViVa MeRw FoReVeR

Sendenem tuveleme gorkaymaly

Sendenem tuveleme gorkaymaly how gelen gunin "bolunda how" diyip baslayan bolsan :)
Kop adamam mail ibermandir, 5-6 kisi bar, sonda-da az bolsun uz bolsun edip, 1 dususyk
gurnalyn nesip etdiginden. Aslynda Bezirgenin toyuny bahana edip, gorusaysegem bolyar
su 6-njy gun, ya-da 1-nji gun dagy (24-26 July). Guklasarysda sugun erte..

ba. meshur mergen bn sonunda

ba. meshur mergen bn sonunda yuzbe yuz gorushyasda nesip bolsa.

Est... :(

Est... :(

menem baryan ertir birun

menem baryan ertir birun yada sonky gün. aslymarly üstü b/n habarlaşybermeli. şaherem kan tapawudy yok.:)

habarlashan bolmady welin

habarlashan bolmady welin bizem godfather geldi diyip bahanalap mara gaytdyk abatdan. nesip bolsa 2ne yenede abada barjak shonda bir habarlashalyng. yerem merdem kafeni maslahat beryan ashgabatda 9njy mikrayonda. 6njy we bazar gunler shol yerde janly sazam calyan ekenler. habara garashyan ashgabatdakylardan. hacan gowun etsengiz caylashalyng nomerim utgedi +99368445121

Men özum gurnaýmasam bu

Men özum gurnaýmasam bu dushushyklary, gurnaýan ýok :) shu yerde yazylan nomerlere jan ederin, nomer yazylmadyklar PMa nomer oklañ :)

Döwrüň üýtgeýşini

Döwrüň üýtgeýşini diýýäňmi, bir döwürki passiw gatnaşyjylar (gatnaşyjymy?) indi gurnaýjy bolup ýör... :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Indi ulaldym :D :D

Indi ulaldym :D :D

Ulaldyňmy ýa "guýruk

Ulaldyňmy ýa "guýruk çykyp" barýarmy bilmedim :D

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Aýow gurnajagam, ulaljagam

Aýow gurnajagam, ulaljagam däl, bih :D

Ýok, degişýändirin,

Ýok, degişýändirin, ýöne ýaraly ýere basanym ýaly.

Eger hemme zadyň kontrol dozasyny ýitirmeseň, basyber.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ay yok, basyberjek däl.

Ay yok, basyberjek däl. Bugun viola bn gorushdik, duynem leyli bn gorushupdik. Arada mylayym we selmonelkam gordum, guljemal bn hem gorushdim. Bir feya, tomiris, hatyja galdy. Olaram gorsem bolya mana :)) yöne tmolympiadyn tozan basyp yatmagyna yaman gynanyan dogrymy aytsam.

Näme 180 dereje

Näme 180 dereje üýtgetdiňle pylanyňy diňe 1-2 söz üçin? :D
Men arada "guýrukly" meseläni tötänleýin gördüm welin, ol mesele gozgalan ýerde bu zatlary gapyp düşünýän barmydyr bilmedim. Temany okap ýok ýaly gördüm.

Onsoň bärde ýaňky ýokarrakda ýazanyňy okap şoňa çataýdym. Degişmäm sebäpli pikiriňi üýtgetme, gurnaber :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Dogrysyny aýtsam

Dogrysyny aýtsam degishmäñiz meni özume getirdi :) soñky döwur uytgeýan ýaly, bilemok, birhili kirlenýän, köp zada "borlaý, zat bolasy ýok" pikri bn garaýan. Ýöne köp zat hem sho pikir bn bashlanýa. In gowsy men öñkije akgül bolaýyn :)

Aslynda adam akyma görä

Aslynda adam akyma görä bolýar. Güýçli adam bolmasa. Adamlaryň köpüsi bolsa, özümem içinde, ejiz. Onsoň bir zada "OK" diýip garalsa, şol wagtyň geçmegi bilen "OK" bolaýýa ejiz adamlar üçin.

Men seni analizlämok, ýöne men seniň şol ýerde açan birnäçe temaňy okap, bir hili, hakyt özümiň geçäýjek we Türkmenistana barsam mydama geçýän prosessleri gördüm. Özüm şolara ejiz bolamsoň, saňa degişme bilenem aýtmak maňa düşenok. Ýöne aýdýan, bir başlasaň, onsoň özüňi kontrol etmek kyn. Mundan öňem "aý kontrol ederin" diýen million sany boldy, ýene million sanysy hem bolar. Özüňe ynansaň, bas!

Men käwagt pikirem edýän, "gyz bolsam nähili bolardymka?" diýip. Garaşyp ýatsaň bolýan zat ýok ýaly, üns berýänem ýok ýaly, gowydan gowysy garaşman ugruna (bulaýlap) çykýana bar ýaly, erbetden erbedi erbetligi sebäpli saňa galýan ýaly. Ýöne sabyr edip bilseň gowy ýaly. Kim bilýä, menem özüm meseläni çözjek bolmagym mümkin, eger gyz bolsam...

Kyn mesele. Meň degişmäm seni o ýere ýa bu ýere itmesin. Garantiýa ýok :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Meñ o taýdaky käbir

Meñ o taýdaky käbir temalarym özume görä däl aslynda. Saytda halayan, realda hem gorushen 1-2 sany gyz ucin, "kakdyrsam ozune geler" diyip achypdym. (guyruk bulama we zapaska temalary). Chunki yuzune aydyp bilmedim "beytmegin nadogry" diyip. A tak özuma dogrysyny aytsam guyruk bularlyk yagdayym yok poka.. Guyruk bulamaga degyan adamam azalan yaly gownume, yada menin tanyshlarym sheyle, bilemok. Poka ishe yerleshmegin, diplomy podverdit' etmegin aladasy.
Senem gyz bolsadyñ, turkmencilki gyz bolardyn, ýagny öýunde akyllyja oturardyñ, imho :)

Men özümi şeýle göz

Men özümi şeýle göz öňüme getirip bilemok. Mekir bolardymmykam diýýän. Mekirligim bilen köp zady etjek bolardymmykam diýýän. Özümem bu dominantlygym bilen oglany/ärimi heleýguly ederdimmikäm diýýän...

Aý woobşe men özümi gyz hökmünde göz öňüne getirip bilemok :D
PS Men zapaska barada hiç zat diýmek islemändim. Aslynda, men moral taýdan gürlemäge hakym ýok, şoň üçin dymýan :) Zapaskaly gürrüňde men gowy adam hökmünde gürläp biljek däl :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Hehe, entegem gyz däldigin

Hehe, entegem gyz däldigin :D
PS: anyrda name ucin agza bolanok? aA aga dagy hem bar, eger dine ýashlar girya diyip pikir etsen :)

Gysga jogaby, wagt ýok.

Gysga jogaby, wagt ýok. Girsem ýazyp gidip oturýan. Şoň üçin gowusy stop diýmek wagtynda. Maňa tmolympiň häzirki ýagdaýynda yzarlamak gowy. Teswirleri men käwagtlar gözden geçirýän, talyplaram, ýöne edil häzir agza bolup ýazyp başlasym gelenok.

Ol ýerlerde dogrusy köp temany okaman geçiberýän, kän gyzykly däl ýaly. Ýa bärde baryndan gürrüň edenimiz üçinmi.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Haha..Gyz bolsanam dominant

Haha..Gyz bolsanam dominant boljak bolardynmykan sen ? T.e. sonda-da "Cay demle-de onume getir" dagy diyip yorerdim diyenokdyrla ? :D
Men yokarda "guyruk cykyamy" diyenine haysy context'de oyun edyanini bilman dusunemson, "ey way, name ucin goni bey diyiberdika" diyip,
gen gordum, son asakda "biryerlerde" yazylandygyna dusunip, gidip yorite gozlap, gorup gaytdym :)

Guyruk bulamak asyl bulamagyn niyeti sebapli dogry menzetme dalmika diyyan, t.e. beter vulgarniy menzetme, sebabi ol bulanyshyn maksady unsuni umuman dalde, eysem guyrugyn toveregindaki belli yerlere chekmek. Yogsa itler dagy dine guyruk dalde, gulaklaryny zadam oynadyp, cagyryp bilerdilera ? :D Yone beydenoklar, sebabi gulagyn yanynda kopegin unsuni cekayjek zat bara menzanok(boyuna dakylyan zynjyra zada gyzyan kopek bolmasa elbetde) :)

Sunca dususyk gurnaldy, goz gas oynadyp duran gyzam gormedik, ya-da beyle zady gorjegem bolmadyk, abray bilenjigem sovduk. Gurnaberin arkayin, uysip edilyan zatlardan ziyan gelesi yok, gayta hayirli netijelerin cykaymagam mumkin :)

Bilýän, ýarym degişme

Bilýän, ýarym degişme aýdypdym, soň ahyr uzatsam adamlaryň gidip tapjagynam bildim :D Men ýöne aýtdym, öňler Akgüliň pikiri gaty üýtgeşikdi ýaly. Ýagny ol ýaňky duşuşyk gurnamak aňarda dursyn, gurnalanyna baranokdy näçe adam jaň etse-de. Onsoň akgüliň adyny dagy bilemzokdyk bizä 1-2 ýyllap. Men teswirlere kän aýlanmamsoň, soňky 1-2 temasyny, has aktiwleşenini, adynyň dagy ep-esli adamyň bilýänini görüp "ulaldymyka, üýtgedimikä, ýa üns ýetenokmyka?" diýip pikir etdim :D
Ýöne ol ýerde hiç kim düşünmänsoň Akgüliň temalaryna (azyndan şol birine), menem ýörite şoň üçin agza bolup bir zat ýazmadym. Emma bärde gelip ýene gurnaýjy bolanynda azajyk üýtgänini aýdasym geldi (öňki passiw "gatnaşyjy", indi "gurnaýjy"), onsoňam guýrukly meselänem ýelmedim.

Şeýle. Akgül üçin duşuşyga gatnaşmak eýýäm guýrugyň ösmegi bolup biler, ýa azyndan öňki akgül üçin, men şeýle düşündim ýagdaýa. Öňki çürt-kesikdi dälmi?! :D

PS Men haýsy ýagdaýyň dogrydygyny aýdamokdyryn.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ay edil guyruk chykana

Ay edil guyruk chykana däldir diyip umyt edyan.. Yöne ýuregim gysýanyny boýun alaýyn. Gurnamak hem aslynda men pikrimde hem ýokdy. Viola bn gurleshdik, Bella bn gorushesim gelýa diydi. Men hany Mergen tmolympiad dushushygyny dagy gurnasa dushushars diydim. Olam Mergen gitdi diydi :) Gurrunleshenson davay ozumiz gurnalymy ýa, öýde hem ýurekgysgynchlyk, edere ish hem ýok diýip bärde ýazdym, özum gurnajak diýip :) Ýöne howwa, önkiligim ýok. Ön oglanlaryn hemmesinden gachyp yordum, dushushyklara hem shol sebapli gatnashmandym. A indi birhili dushushyk oglanly boldy, oglansyz boldy, kän bir täsir edenok. Bu gowumy erbetmi biljek dal, yone yagday shu :)

akgül wrote: A indi

akgül wrote:

A indi birhili dushushyk oglanly boldy, oglansyz boldy, kän bir täsir edenok.

Indi dususyklara gitsen pritenziya bildirjek adamyn(ex: oglanyn) yoklygy sebap bolaymasyn muna ? :)

Mergen tmolympiad dususygyny gurnasa-da sen telefonyndan teswirleri ulanyp oturardynla bir kunjekde :P

Hehe, ol aýdanyñam dogry

Hehe, ol aýdanyñam dogry :)
Mergen gurnasada men normalnyý oturýanla, beylekiler mail.ru agendinden chykyp bilmän otyrýalar. Son olar bashagaý bolanson, menem yuregim gysyp öz tel.ime ýapyshaýýanda :))

Ay biza tm'de yanymyzda adam

Ay biza tm'de yanymyzda adam barka elimizi suremzok tehnologiya :P

Yone umuman goryan "tehnologiya" neslinin yetmezchiliklerini. Garyndashlara baryan, gelyar, salamlashyar, gecyar yene tv'in onune...
Ya kompyuterin/telefonyn basynda oturandyr "hazir su tayjygynam geceyin su oyunyn" dyp...Adamlar ozlerini caklendirip bilmeli, gacyp
gitmeyan zat sebapli gacyp gitmejegem gacyrmaly dal. Hemmesinden yadap, hakyky gatnasygy kuysansonlar dusunerlerem, yone zahmetsiz dostlyga, gatnashyga beter owrenishendikleri sebapli, ya-da internet'daki tanyshmak/gurleshmek meselesinin ansatlygyndan guyc alyp, hakyky durmushda oz orunlaryny, shatlykly durmushy tapman bilerler.

Facebook'da bir turk'in "Doglan gunumi facebook'da gutlan "top olsun"" diyip yazany, sol "zahmetsiz dostlyk" meselesine bolan pritenziyany 1 sozlemde dusundiryar :D

Duyn menem sen sol

Duyn menem sen sol salgylanan zadyny goreyin diyip girenimde okadym 2-3 temasyny, tm'daki, oydaki "azatlyk" biraz darlyk edenini dagy yazan yerini, sonuny indi ejelere igenyan yaly bolmasyn diyip, owadanlap gutarayin diyendirda, ejemizin gadryny bilmeli dagy bilen gutarypdyr. Asagyndaky yazgylary okayan welin "Mena pylan zat baradadyr oytdum, asyl bu mowzuk eje barada ekena" dagy...Ahow, ejeli bolegi on dine bir yany, ol yerdaki onca sutem, onca darykma, belkide nalayish hasap dal, sony eje diyip gutarsa, "eje hakda tema"...Bilemok, birhili yazgylara gerekli agramyny berip bilenok solar ya, ya-da biz gereginden artykmac agram yukleyas.

Aý añyrda dine o temada

Aý añyrda dine o temada dal, koplench yazan zadyny okamaýan ýaly ýazýalar jogaplary. Ýashlykdanmy, ýaltalykdanmy ýa basga sebapdenmi biljek dal. Kawagt dagy fludlanyp myzhzhygy chykdy diyip 2-3 sany temamy pozandyryn. Temalaryn kopsi "bosh", in gyzykly yer "Pikirler" bolumi. Fludla, oýun et, nalan, wala wala, tuys ishsizlerin yeri :D

Ay yany ol yerine-de girdim,

Ay yany ol yerine-de girdim, gyzlaram comment'inde "piwo icyan, indiki dususykda ony iceris, men pyan bolamok.." :D
Ay borda...Yone olam birwagtky tmchat yaly, belli 1 toparyn wagt oldurme yerine donaymese ici dine hahahay-mahahay bolsa.

Hehe. Herdurli agza bar,

Hehe. Herdurli agza bar, herkim hem wagt öldurmage gelýädä :)

akgül wrote: soñky döwur

akgül wrote:

soñky döwur uytgeýan ýaly, bilemok, birhili kirlenýän, köp zada "borlaý, zat bolasy ýok" pikri bn garaýan. Ýöne köp zat hem sho pikir bn bashlanýa. In gowsy men öñkije akgül bolaýyn :)

1 kichijek mysal dagy beray ? T.e. dushushyk gurnalanda dorap biljek, yone sol dususykdan on bolmadyk, ya-da kan bolmagy ahtimal dal zat nameka ?! Yagny, sol dususyklaryn(birgiden adam bilen!) adaty wagtda bolmadyk, ya-da yuze cykmadyk riskleri name?

Riskli, howply, erbet

Riskli, howply, erbet diýemok. Ýokarda hem ýazyshym ýaly, ön oglanlar bn gurleshemokdymam (hazirem teswirlerde we barde gurleshyanlerden basga realda zatda gurleshyanim yokla), yone on has chekinyadim, gurleshmeli dal diyyadim. A hazir "gurleshende namay, hiczat bolasy ýok" pikri bn hereket edyan. Ön has dikiý bolsam, häzir "munun namesi erbet".. Shu yagdayda yene de yokarda yazanym, erbetmi gowumy, dogrymy yalnyshmy bilemok. Ýöne uytgedim, muny bilýan we kabul edýan.

akgül wrote: Men özum

akgül wrote:

Men özum gurnaýmasam bu dushushyklary, gurnaýan ýok :)

Gurnajagyn cynyn bolsa guk diy, telefonlaryn iberilen email'inin passwordynam bereyin.
Yone ozun gurnanson son barmalydyram, hasta-masta bolmak yok :D

Aý indi bu hepdä Mara

Aý indi bu hepdä Mara gidern, soñam oraza + plyus ishe bashlaryn insh. Hasta bolmagym mumkin bolany ucin guk diýmäýin :)

Wii, seni Marada

Wii, seni Marada goyberyalermi ? Ashgabat-Balkanabat aralygy, Ashgabat-Mary'dan gaty kanema dal welin ? :)

Teswirlerde men hasabyma

Teswirlerde men hasabyma (info'ma) girip in sonky achan temama jykla :)

Habarym bar, yone soragym

Habarym bar, yone soragym soraglygyna galyar. Diymek, ayak depip "gitme" diyip duran yokda ?
Govy zat uchin bolsa, gidibermeli ?! Diymek barmayan yerindaki zat "gidenine degyan" zat dal, right?
A naman degip, naman degmeyandigine karar bermek seyle ansatmy ?

Ýokhow beýle añsat zat

Ýokhow beýle añsat zat däl. Men Bezirgeni tanamok, alýan gelninem. Tmolympiaddan bir agza hokmunde hormatym ulydy ýöne muny ejem kakama nadip dushundireyin? Meselem senin toýun bolsa, seni oydakilerem tanaya. Elbetde goybererdiler. Mundan 2 ýyl anyrda hem hichili, hatda Asgabadyn icinde hem bir toýa goýbermeýädiler ýöne häzir olaram beýle strogiý däl. Hatda shu 5ne hem klasdashymyn toýy bar diýsem, bir görnup gaydaýarsynda diydiler, geñ gördum :)

Ehh Merjen, Merjen. Sen

Ehh Merjen, Merjen. Sen Tumary gordunmi sonky 1-2 hepde-de ? Tuveleme, indi wagtam golaylandyr, yone sol yagdayda(!) bolsa-da geldi ol Bezirgenin toyuna, we olam senden-menden kop tanayan daldir Bezirgeni. Gep nacerak tanayanlygynda dalde, cagyrylan adamyn cakylygyny bos goybermezlikde. Mena solary gorup "Bizin gelenimizdaki kosenenimiz dagy namejik" diydim..

Ol adamsy bn bile gitdi

Ol adamsy bn bile gitdi Mergen. Men ejem kakamy diñlemeli, olara hasap bermeli. Shu ýagdayda men ejem bn kakamy name diyip yraýyn?

Yalnys dusunyan Merjen! Men

Yalnys dusunyan Merjen! Men sana "ola rugsat alypdyr" diymedim, "sol halda bardy" diydim, yogsa "sola gelmedi" diyiljek in sonky adamdyr ol yagdayda bolany uchin. Yokarda Huday bar, cynyn bilen ayt: Eje, kaka, gidayeyin diydinmi ? Yalbardyn, dusundirjek boldunda, sonda-da "yok, gitmersin" diydilermi ? Nabileyinda...

Anyways...Barde asyl gurrun sen barada dal, umumy gurrun, cakylyga "baryp biljek dal"-in nahili ansat diyilyandigi baradaky gurrun. Hic kime licno pritenziyam yok. Dineje umumy yagdayi yazgaryp yazmak isledim!

Nädip rugsat berenlerine

Nädip rugsat berenlerine menem geñ galyp otyrn :) ejeme aytdym, kakana ayt diydi. Kakamam ok, gidiber diydi. :D

Salam Tmolympiad. Bu yyla

Salam Tmolympiad.
Bu yyla yalancy bolduk oturyberdik :D Mena eyyam Rumyniya gaydyp geldim..
Geljek diyen adamlaryn kopusi Iyul ayynyn 2-nji yarymynda geljek diyipdi, menem 15'lerinden son gurnarys diyip otyrdym, yone biometrik pasport aljak bolup kop zada elim degmedi. Son Bezirgenin toyunda habarlasarys diyip goydum, ol toya-da gelibermediniz. Mena kopden bari tanayanlar toya gelerler, son beylekilere-de aydyp, toyda, ya-da toydan gaydysyn dagy bir zat gurnayarys oytdum, oda bolmady. Ondan sonam gullukdaky doganymy gormage gitmeli, garyndaslar bilen hoslasmaly diyip, 3 gunem gecdi..5-nji gunem gaytdyk niredesin Rumyniya diyip.

Totanlik bilen Yimpasda gorusip, kone agzalaryn 4'si dagy bilena caylasmak miyesser etdi, indi sizem taze agzalaram uysurip, ozuniz bir gayrat edersinizda. Bizem dasynyzdan guvanarys, baryp bilmanimize-de gynanarys :)

Men Awgustyn 15'inden

Men Awgustyn 15'inden 20'lerine cenli Istanbulda bolmaly nesip bolsa, ondan sonam belki 1-2 gun galyp bilerin.
Istanbulda uyshelinmi TR'dakiler bilen ? Gitman galanlar, ya-da eyyam yzyna gaydyp gelenler barmyka ? :)

Men 21ne gelyan nesip bolsa

Men 21ne gelyan nesip bolsa uyşsek gowa bor

Men offtop edenim üçin

Men offtop edenim üçin ötünç soraýan. Meň guýrugym bulanyp dur mydama, asyl ýataýanok henizem :D

Şol sebäpli, men woobşe gürlemelem däldim bu temalarda. Emma näme, içim byjyklady-da, beýleki ýerdäkiler ýazgylaryň (akgüliň ýazgylary öňem şeýlemidi, ýa şu ýerde aýlap öwürip aýtmany öwrendimi bilmedim) asyl näme diýjek bolýanyna düşünýän az ekeni.

Bagyşlaň!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Kyrk sany taze gordum

Kyrk sany taze gordum du$u$uk boldumuka öydùp gitdim, hol gùn viola janlashdy welin nomerini yitirdim, wii birem ata agany gördúm agzalara salamy bar, indi diyjek zadym daway bir gun ag$am ya$ulylary zatlary hem cagyryp merdemde teras katta caylalyn, ya$ulylan bolan yerinde gyz oglanlardanam guyruk bulan bolmazla, akgùldenem hayi$t etsek yenede gurnamana komek ederle, awgustyn 15i bolmanka 5 yada 6 ki$i bolsagam caylalyn, yenede yazyan nomerim +99368445121
**********************
ViVa MeRw FoReVeR

Merdem'in ici erbet dal

Merdem'in ici erbet dal bolsa-da, et bishirishlera govy dal ekeni. Eti donan et, fars'dan buzdan cykan ysyn eti gelip dur, bisirenlerinde-de gurak edip...Maslahat beremok mena! Turkmen oylerine gidip gormeli, so yerde oturayin ? Mena restorana eyyam baramson bildim, ondan sonam borla diyip, oturyberdik yokarda.

akgul wrote: Bugun viola bn

akgul wrote:

Bugun viola bn gorushdik, duynem leyli bn gorushupdik. Arada mylayym we selmonelkam gordum, guljemal bn hem gorushdim. Bir feya, tomiris, hatyja galdy. Olaram gorsem bolya mana :))

gelda, gorersin bizem! uyshindan gaydyn Balkana, chagyryan! dine men sizi gorjek diyip yorite Ashgabada gidyan bolmayin ))

ehhhh Mergen aga, men

ehhhh

Mergen aga, men awgustyn 22sine chenli istanbulda, 4 leventde bolyan myhman alayin agzachar gelin...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Turkiya gitsem men gozum su

Turkiya gitsem men gozum su 4.Levent'den acylanogay, nace Turkmen yasayaray o yerde ? :D
Aslynda 1 dususyk gurnasagam bolar, menin 15-20 arasy seminarlarym bar, zumre dagy, son
1 gun galyp bilerinmikam diyyan grupbadan sypyp bilsem :)

Mergen hany gelyan bolsanyz

Mergen hany gelyan bolsanyz uyselin menem 21ne agsam gelyan. 4.Levent beyleki yerlere gora krutoy yerda how. Basgada geljek agza bar bolsa guklasalyn...

Menin galyp biljegim

Menin galyp biljegim nabelli, we oglanlaryn kopusem TM'de, nadip habarlasjagymam bilemok. Yone birden bolaysa,
21'ne otursak bolar bir yerlerde...Selalik iyip, son dargarysda :)

21ne Caprice'de selalik

21ne Caprice'de selalik edelin agam, achyk bufe bolyar
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Size, yagny yerli oglanlara

Size, yagny yerli oglanlara uyyan hemme zat mana-da uyar :)
Men caprice'e gidip gormedim, akitseniz goreris nesip bolsa.

adam bashy 5tldi oytyan,

adam bashy 5tldi oytyan, yone gowja bolyar chyndanam...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

5 TL ? Ey way, o pula 1 kase

5 TL ? Ey way, o pula 1 kase corba berip, gotumize depip goyberaymesinler bizin ? :D

bu yil gymmatlapdyr, 8 tl

bu yil gymmatlapdyr, 8 tl ekeni, gechen yil ya 5, yada 6 tldi

mecdyikoyde bara, trump towersin yaninda caprice kafe, gaty gowja yer. onunden rezerv ettirmeli oytyan yone
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Onca-munca puly hic welin,

Onca-munca puly hic welin, meni grupbadan galdyrjak dal oydyan bular. Mashynly geldik, 5-nji gun agshamam agzachardan son gideli diyyaler, anyrda-da isler bar dagy. Goreli, eger 6-njy gun agsham gaydyan birini tapsam galaryn, tapmasam gitmeli bolaryn. Bellisini nesip bolsa 5-nji gun aydarynda.

Oglanlardan gorubilenin

Oglanlardan gorubilenin barmy ya baram gaydypdyrmy. 6njy gun gaytyan diysene menem sol gun agsam gelyanda, gorusmek nesip boljakdalow goryan weli. Bolyalay nirde bolsagam janymyz sag bolsa bolya. Stambulda gowy wagta geciryan ekenin :), anyrada name sapak beryan?

Matematika ve kompyuter

Matematika ve kompyuter okadyan, Istanbulda-da seminarlar berdik/dinledik, psihologlaryn cykyslaryny dinledik ve etc..
Hich kim bilen gorushmage el degmedi, 5 gun doly-doly gechdi, 10 sagat on Rumyniya gelip dursymyz...
Bugun barsan Istanbuldakylary 1 uyshurip agzachara ya-da selalige gidin, niyetimiz bosha gitmesin :)

Yhlas niray ol menem gidip

Yhlas niray ol menem gidip gormedim, Caprice acyk menyu diysene beh...

Yhlasyn yzyna duseris, olam

Yhlasyn yzyna duseris, olam akidarda dandanyn bereketinde, onun ucinem gijan icinde Yhlaslara barmaly. Bolmasa-da tarawa'dan son 1 park'da dagy oturyp, selalige cenli gurrun etmeli borda :)

Bolya 21ne agsam

Bolya 21ne agsam habarlasayarys. Bee oglanlan kopusu ucurum bolaydymyka ya :)