Daşary yurtda okamagyn özi...

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

"Ylym, medeniyet, dil... öwrenjek" diylip gidilya daşary yurda okamaga. "Öwrenilenokmy ya?" - ynanjym öwrenilyandir. Yöne sonky döwürde okuwy öz wagtynda gutaryan türkmen okuwçylarynyn sany öran az. Watanymyza bolan söygümiz üçin asyl universiteti birinji gutarmaly halymyza. Men 2 yyl bari Türkiyede okayan. Bu wagtyn içinde " Men bardaki alyan stipensiyam(bursum) Türkmenistandaky aljak aylygymdan köplay, okuwy uzadanymyn zyyany yok" diyyan köp oglan gördüm. Gyzlary tanamok, okuw yagdaylaryny bilemok, umydym olar beyle daldir. Gelin gören medenyetimizi, öwrenen dilimizi, ylmymyzy Watanymymyzy ösdürmek üçin ulanmagy we aklymyzdan geçyan pikirleri göz önünden geçirelin. Gelin bizem öz Watanymyz, milletimiz, ene-atamyz üçin okuwymyzy gowy dereje bilen wagtynda gutarmaga gayrat edelin...

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • azik 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

?

salam R_A, pikirimçe okuwa tazerajik başlapsyn, 3-4.nji kurslaryn sonuragyna geliberende şü temany yene de bir tazeden oylanyp teswirlerini yazsan nahilirak yazarkan onam gaty öwrenesim gelya dogrysy :)

Jogap

Dost dogrysyny aytmak gerek bolsa men geljek yyl yagny 3 yylda okuwy gutarjak bolyan. Özüm 2. kurs 3-nji kursyn yarsyndan köp sapagyny geçyan bu dönem. Ol bolmasa 3,5 yylda nesip bolsa gutararn. Sizden hem dilegde bolmagynyzy hayyst edyan... Okuwy gutaramda özümi tanatjak. :)

Telpekler (4 kisiden 9 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 5 telpek goyyar we yazyar: "Berekella! Hany bir gaýrat et! Bizden goldaw hökmünde 5 telpek."
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "al sana mendenem.. :D"
 • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: "tüweleme"
 • godfather 2 telpek goyyar we yazyar: "al ana mendenem telpek"

telpek bolsa berjek menem

telpek bolsa berjek menem derrewjek dynyanyn üçin yoga mende. nirden,nadip,alyp bermelay o zady.

Telpekler (2 kisiden 10 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Yarym kilo 5 telpek goyyar we yazyar: "Al saňa telpek! Toýda tazsun! :D"

minnetdar

minnetdar

Aslynda her kim R_A'nyn

Aslynda her kim R_A'nyn pikir edishi yaly pikir eden dowri bolandyr. Menem sheyle pikir edyadim.
Mesele ambisiya bilenem baglanyshykly, yagny ustunlik gazanmak uchin hyjuw. Kop kishide, bizin milletlerimizde, beyle hyjuw yok. Dashary yurtlarda "successfu/loser" yaly dushunjeler bar, bizde loser diyen dushunje kan yok. On uchin her kim oz yagdayindan hoshal bolsa, ony itelap bolanok.

Ikinjidenem, kop adamlara ekstrinsik (dashdan gelyan) hyjuw beriji itergi gerek. Bu baha hem bolup bilyar, yanjy adamlardan tapawutlanmak, at-abray almak, pul gazanmak, gyzyl diplom almak, oyunizdakileri begendirmek etc. Okamak uchin intrinsiki sebap - shol sapagy owrenmek, bilmek we ulanmak, belki oz ugrunda guychli bolmak, oz ishini gowy berjay etmek. Ideal yagdayda, adamlar intrinsiki sebap bilen okasa gowy. Yone aydanym yaly, kop adam uchin ekstrinsiki sebap gerek, edil menin ozum hem kabir sapaklary okamda dine baha uchin okayardym.

Name uchin ekstrinsik we intrinsik sebapler barada yazdym? Turkmen talyplary uchin Turkiyede edil ekstrinsik sebapler okuwyny chalt gutarmaga itenokda, belki suyndirmage ityar. Gowja aylyk stipendiya, erbet dal yashayish shertleri, azap yok, kan uly jogapkarchilik yok, yaynabermeli. Chalt gutarsan nama baryan? Gulluga gyssanyanmy? Tayin duran ish barmy? Mumkinchilikler dolup durmy karyera uchin? Onson ekstrinsik sebapler, bahalardan bashga kopusi, oglanlara galmagy undeyar. Sheydibem galyberyalermika diyyan.

Indi in meshhur klassiki sorag - muna kim gunakar? 50/50-mika diyyan. Dowlede, yurda, onun sistemalaryna sheyle ynam doredip bilmeyan sistemalaryn ozi we yolbashchylaram gunakar, talyplaryn ozlerem. Shu gulluk meselesi telli-pelli edilmeli mesele. Turkmenistanda ishsiz kan, name uchin professional harbylar az? Goy harbylar ishlesin, aylyk alsyn, yashlaram gulluga gitmesin. Dunyanin osen dowletlerinde yagday sheylerakmika diyyan. Beyleki tarapdan, talyplaram gunakar. Hachana chenli ansat chykalga gozlap gezjek? Hachana chenli ozbashdak bolmajak?

PS Mesela ylmy chemeleshjek boldum :D

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Aydanlarin kopusine gosulyan

Bayram birinjiden-a menin pikirmche gowy analiz edipsin, berekella. Aydanlarin kopusine gosulyan yone 50/50 dalmika diyyan. In azindan 70%-i dowletin gunasi. Eger subhan bar bolsa Asgabat'daki universitetlerden birine ish uchin dokumentini tabshirip goray. In yonekeyi, Asgabatli daldigin uchin 'propiskanin' yokdur onun uchin hem senin uniwersitetde ishleme ahtimallygyn pes bolaymasa.
Yone R_A basga bir zat barada aytmandir, yagni vagtinda gutaranlar hem yzyna donmek islanok. "Name uchin" diymek gerek dal chunki hemmamiz diyen yali bilyas name uchindigini.
R_A sana da okuwinda ustunlik arzuw edyan!

ay edil stependiyasy ucin

ay edil stependiyasy ucin okuwy gutarman yoren yokdyr, yone, okuwuny gutaryp bilmansonglar stependiyam alajak aylygymdan kan diyip bahana eden bolyandyrlar, okuwchy bolup dashary yurta yashanyngdan, ishgar bolup dashary yurtda yashanyng gowa:):)

gowydan gowy :)

hem okuwçy bolup hem de işgar bolup daşary yurtda yaşamak has gowy :)

Menem Turkiyede okadym

salam...gaty gowy tema hakda ýazypsyňyz.menem öz pikirimi aýdaýaýyn
menem turkiýede okadym, ÝÖS bilen. okuwymy 4 ýylda gutarmak isleýädim. ýöne başartmady. 7-nji ýylda gutardym. gutaryşym ýalam gaýtdym. galmak ýada bilip uzatmak kellämede gelmedi. 7 ýyl diýsem, hemmesini şol ýerde bolmady, 5-nji ýylymdan soň gaýdyp işledim. soň synaglara gitdim. barik geldim iş tapmak hakda dyrnak ýalam alada etmedim. beýle diýsem baý bir garyndaşym bardyr öýdýänsiňiz. ýoook, beýle däl...geldim işem tapdym. aýlygy gowy, resmi bir iş, girmek üçinemm hiç zat bermedim...esasy zat hünäriň bolmaly. okaýan ugryň gerekli zat bolmaly..birem işiň gowy bilmeli..meň kärim Mugallym
galanyny siz pikirleniň..
birem ýokarda R_A kimdigimi okuwy gutaramda aýtjak diýipsiň welin sen hakda maglumatlar bu sahypada bar-a...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

"Hakyky maglumatlaryny"

"Hakyky maglumatlaryny" aytjak bolaymasyn?! :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

a şu karin mugallym dal

a şu karin mugallym dal bolsa we döwlet edarasyna işe girjek bolsan yagday nahilika. ya-da mugallym bolup orta mekdebe.

Umumana...

Salam Gadyrly agzalar we okyjylar! Yazylan jogaplaryn içinde kabir aydylmadyk zatlar bar. Okuwyny gutaryp Turkmenistana gitmek islemeyanlerin bary anyrdaky aylygy ya da iş şertlerini halaman gidenok. İndi kabir ugury gutaryp, okuw döwründe özüni yetişdiren tanayan oglanlarymyn karini we aylygyny aytjak. Kompyuter inz. gutaranyndan 2 ay son 1100 dollar, gurluşyk inz. geçen yyl gutaran oglan 3 ay son 1500 dollar aylyk bilen işlemage başlady. Bizin asyl pikir etmeli zadymyz okajak ugrumyz we ony gowy gutarmak. Elbetde özümizem gowy yetişdirmeli. Şu wagt inzenerlere Turkmenistanda gowy işler bar. Yene bir tanayan dostum okuwy gutarandan 5 yyl son öz firmasyny gurdy. 2 yyl bari Aşgabatda gowy işler etya. Hemmanize okuwda, işde we durmuşda üstünlik we şowlulyk arzuw edyan...

salam

dasary yurtta okamak govy zat
1.gozyetimin ginishleya
2.watana bolan soygun artya
3.watanyn gadyr kiymetini bilyan
4.okadygyn yer bilen oz yurdunu denesdirip bilyan govy ve erbet taraplaryny
5.ve watana soygusu bolan adam menem watanyma name edip bilerin diye dusunya
6.mana gore bilim almak islyan dasary yurtta okar
7.dasary yurtta okayan tejiribe gazanyp oz watanynda hyzmat eder.
8.dasary okayan adam durmushun her durlu kynchylyklaryna ozunu tayyarlaya
9.dasary yurtta okamak baska adamlaryn nahili pikir ettigini ve dushundugunu ogrenyan
10.erkinligin name oldugunu ogrenyan ve oz pikirini arkayin aydyp bilmani
11.baskada aydylajak kan zat bar bular yeter diye dushunyan

Gyzlardan wagtyndan artyk in

Gyzlardan wagtyndan artyk in kop 1 yyl galan birnache gyz tanshym bar. Onun dashyndan hemme tanyshlarym (Turkiyadaky) wagtynda gutaryp gitdi. Turkmenistana gidenlerem bar, basga yurtlara gidenlerem. Yone oglanlarda yagday basgacha oydyan. Sholara menem dushunemok :)
Hemem oz shaherimdaki kabir oglanlara dushunemok. Turk halashyanlary bar, meni sho gyz bn tanyshdyryalar. Jora bolyan, birem Tm gitjek diyenok. Turkmen dili we medeniyeti hakynda gyzyklananoklaram, gayta halashyanynyn adyny tutup "toy edip barde galar elbetde, anyrda name ishi bar" diyyaler. Mena dushunemok.

Hava onson, solar yalylaryn

Hava onson, solar yalylaryn nachesine oylenip, galan turkmen tanyshyn bar ? Galyalarmy cyndanam ?
Ya dine wagt dagy gecirip, son "TM'daky gyzlaryn gozune doneyin" diyip, jyryalarmy yzlaryna ? :)

Okuwy uzadykcha uzadyp

Okuwy uzadykcha uzadyp yörenleri bar, 1-2 oyleneni bar. Bilyanmi gaharym gelyani sho gyzlaryn hemme aydanlaryny edip yormekleri. Meselem bir gyz. Gabanjanmysh, oglana bir gyzynynam yuzune seretmegi gadagan edipdir, yone ozi hemme oglanlar bn gurleshya. "sana oglan zat diyenokmy" diyip sorayanam welin "aydyp bir gorsun, namow ynansyn mana". Gyz oglana "yor plan yere" diyyarem welin oglan sesinem chykarman gidayya :D
Yada in sonky bolan zat. Duyn bir gyz bn tanyshdym. Gurleshdik, tm gitjekmi diydim, olam yok, ol barde galar diydi. Barlap, galmaysa name etjek diyip gordum welin alan jogabym "kalicak tabi, gerekirse kulum-kölem olur".
Wow diyip gaytdym :)

Hahaha... Ens ol oglan

Hahaha...
Ens ol oglan galmaz, ol gyzam kul-kole derejesinde goryan adamy tarapyndan oynalynanyny her yadyna salanda bir olup bilmez. Omyn :D

Belki beyle gyzlaryn ol oglanlara finans yardamy bardyr, ya-da oglan dogulysdan heleygulydyr (T.e. kakasy ejesinin gulydyr, cagada-da "bolmalysy su" mentalitedi bilen ulalandyr), onson name diyse "lepbey" diyip yorendir :D Mana "soygulim" diyyan gyz seyle gep etsin, "ben ona neler yapacagimi iyi bilirim" :D

Barde sekretarsa, ayal mugallymlar, PR'cy gyz dagy kamahal men dasyma gecyaler: bizdaki ayalyn masgala, adamsyna hyzmaty barada aydyan welin "aaaa, ama haksizlik" diyip baslayalar :D Menem "Elbetde, sizin yaly yalta, 5 sagat sapaga girende goni "ah-vah" edyan gyzlar yaly bolsalar, haksizlik bolardy, yone siz olaryn yanlarynda hic zat, "ben bosunami turkmen kizla evlenecegim diye israr ediyorum"" diyip, ustune-de "Bu gidisle evde kalacaksiniz, zaten yasynyz olmus 26-28" diyip, iclerini yakyp, yaralaryna duz sepip gaydyan :P

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: ""Omyn" ha ha ha :D"

Uahahhaha :D Turkmen

Uahahhaha :D
Turkmen gyzlaryndan gowy gyz yoklay :P yone shu turk gyzlar gorup, sholara menzap, feministligin aslynda name zatdygynam bilmän feminist bolan turkmen gyzlarymyzam chaltrajyk Tm.a gidip, OZlerine gelmeli :D yone "den etman dush etmez" diyilyani, herkim oz bolshuna goradir :D
a tak oglanlar name etseler oz ishleri welin "gyz" diyip okuwyny uzatmaly dal :D

Adam planlaryny 2-3 adim

Adam planlaryny 2-3 adim ilersini hasaplap etmeli. Ok, gyz diyip okuvyny gutarmaly dal diyen netija geldin diyeli. Adam pikir edyandira "Hacana cenli gutarmaly dal?", "4-5 yil son name uytgar?" T.e. "1-2 yil son gutaranymda bolmayan, nameler bolar 4-5 yil son?" diymeyamika? Diyyan bolsa, nahili jogaplar beryaka bu soraglara? 1 isi plansyz, manysyz uzadyp oturmagyn niresinde many barka ? Biderek onca yilini zayalap...

Turk gyzlarynda taze trend bolan, meninem in yigrenyan zatlarymyn biri bolan, 28-30 yashlaryna cenli durmusa cykmazlyklary. Beyle gyzlaryn kopusi yaslygyny masgalasy, adamsy, cagalary ucin "gidirmek" islemeyan gyzlar. 1000 durlem bahana. Diymek, olar ucin yashlyklaryny gidiryan yerleri/isleri, mashgaladan has mohum. A mashgalany n-nji yerde goyyan gyzdanam bir gyz bormy...

Uzadyp name gazanyanlary

Uzadyp name gazanyanlary nabelli welin, TCSden gelip 4 yylap stependiya alyp, okuwa gitman oyunde yatyanlara name diyjek? :) Arada bir gyz bn tanyshdym, 3nji kurs. Turkmendigimi bilip kursyndaky turkmen oglany sorady. 2nji kursdan bari okuwa gelenok, examinlarda kawagt goryan, yone sapaklaryny gechenok. Tramwayda dush geldi, okuw nahili diyip soradym, alan jogabym: "ay shuncha yyllap okap name edeyin, indiki yyl 4 yylyn sapagyny bile bererin". Shundanam bir zat bolarmay :D
Gyzlar hakynda hem goshulyan. Ozum daje shuwagt 24, eyyam ozbashdaklyga owrenshdim. Birinin aydanyny etmek yaman kyn :D

Haha...4 yilin sapagyny 1

Haha...4 yilin sapagyny 1 yilda berilyan okuvda okadyn okamadyn birdirle, tapavut dine 1 gaty kagyzda bolaymasa.

Adam asyl "hyzmat etmegin" keypini datsa, problema bolasy yok birinin diyenini etmek hem. Yone eger hyzmat etmegi kicilik bilip, 1 is buyuryany hem zulum edyan adam gorsen, onda muna wagtyn gecmegi bilen ozunem ynanarsyn we beyle durmusdan 1 gram keyp almarsyn. Belki sen oz den-duslaryn aydanyny etmegi kyn goryansin, yone adamyn yerinin ayrydygyny, onun "special"-dygyny ozune yatladyp durmaly. Ayalynyn hyzmatyndan razy erkek, ayalyny-da razy ederle (esek dagy bolmasa :D).

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Tejribesi bar yaly yazyanla?

Tejribesi bar yaly yazyanla? :D

Umuman goshulyan. Kabir zatlar seredishine gora uytgeyar. Durmusha garayshynam mentalitede gaty bagly bolyar. Eger adamyna hyzmat etmege pozitiw seredeyin diysen seretse bolyar, hyzmat edyan, borjuny berjay edyan, eyle beyle, begendiryan yene.

Shon uchin men aydyanda, mentalitet wajyp. Turk gyzlary erbet daldir welin, mentalitet den gelermi, uly sorag shonda. Aydyanyny yumysh gorse, "name uchin men yone etmeli?" zat diyip kellesine gelip dursa, prinsipe gitse, hijem keyp almaz buyruk beryan turkmen oglanyn heleyi bolmakdan :D
Tersine, turkmen mentalitedine owrenshen biri bilmedim nache wagtlap heleyguly bolup yashamaga chydam eder. Edil shol Aishwariya Rai, ya Scarlett Johansson bolsa-da bir aydan son mena aytmalyny aydarmykam diyyan. Bir aya chekermika shony bilemok :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bayram bu sana, Mergene we

Bayram bu sana, Mergene we yeneler ucin sheyle. Men kabir joralarym bar, chynym turkmen gyz diyersin welin korolewa yaly. Halashyan oglanyna hyzmat beylede dursun, 1 gram mahir yok. Yone oglan yzynda gezip yor. Ikisem turkmen. Belkem "oylenyancham" pikiri bn hereket edyandir, biljek dal. Garaz ozune gora, oz mentalitedine gora adam dushmaly, shonda gowy.
Meselem men islemerin "heleyguly" oglan, nesip bolsa beylesi dushmasynam, omyn :) Yone sheyle oglan isleyan gyzlar bar, sheyle bolmagy isleyan erkek hem bar.

Aslynda şoň ýaly gyzlara

Aslynda şoň ýaly gyzlara soň kän awamaýaňdyr taşlaňda, şoň üçin bolaýmasyn? Onsoňam, "özüne göwni ýetýän gyzlar" bir hili özlerine timar bermäge has ökderäk öýdýän, belki göwnümedir. Onsoň daşy oglan doly, olaram özlerini şuň ýaly gerekli duýup, azajyk ulumsyrak bolýandyrlar.

Aý başgalar barada kän geplemäýin, birden bärde bir korolewa tapyp meň özüm barada gürrüň berip başlaýmasynow :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Kabir gyzlar bar, owadan

Kabir gyzlar bar, owadan dal. Yone oglanlar yrjak bolup "sen owadan"y kop aydyalar. Onson gyz hakykatdan ozune owadan we elyetmez gorup bashlaya. Olam ulumsylygy doredya :)
kan owmeli dalow :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Hakyt dogry aýdýaňda

Hakyt dogry aýdýaňda :D
Şu oglanlar yrjak bolup hakyt bedroýa-da "sen ýaman owadan" diýýäler-dä :D
Gyzlar "gyzlar gowy, mylaýym, romantiki zatlara eşitmegi halaýar" diýýäler welin, umuman öwülmeklerini halaýalar-dä. "Söýülmegimizi halaýarys" diýýäler, umuman şol "söýgiň" içinde ýaryndan köpüsi owadan sözler, "içiňden geçip barýan" öwgüler...

Kim öwülmegi halanok? Erkeklerem halaýalarlaý :D

Ýöne berekella, azyndan trezwo, rational, ýaňky pragmatiki pikir etmegi başarýaň. Onam dury kelle bilen başarýan gyz azow :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Shul yagdayda dine gyzlary

Shul yagdayda dine gyzlary "gunali" gorkezesim gelenok. Gyz naturasy, kompliment aydylmagy we soyulmegi halayar. We gyzlar yokardaky agzan ulumsulygy we ozuni asmandan asmagynda oglanlaryn hem "gunasi" bar. Yaranjanlygynam beyle suwuny chykarmak gerek dal :D

Hawa, dogry aýdýaň. Meň

Hawa, dogry aýdýaň. Meň eşidişime görä, türkmeniň ýaranjaň bolanam türkler bilen deňleşip bilmeýämiş. Kompliment ýagdyryp, suwjaryp oturýarmyşlar. Eý hakykatdanam şeýlemikä, bir seredip ynanybam bilmeýäňow :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Turk tanysyn dagy yokmy

Turk tanysyn dagy yokmy yanynda ? Men toveregimde 11 sanysy bar bolanson, telefonda gurleyishlerinden dagy biraz bilyan nahilidiklerini. Yone kopusinin dasyndanam belli bolyar. T.e. biri bar, jan gelende "Selamunaleykum, bir seymi var ?!" diyip baslayar, beylekisi "buyur hayatim" diyyar :D Menem pynkyryanda "come on hoca" diyip, olam "Bekara kari bosamak kolay, senem gorayeris" diyip...Ya-da yignagyn ortasynda jan edyar, "gel, meni palan yerden al", pahyr onson direktor'dan rugsat sorap oturandyr "Gidip getireyin" dyp...Yogsa Rumyniyada, esasanam bizin saherimizde 1 ayala 1 erbet zat edilipdir diylenini esitmersin, taxi'de-ge gelse boljak 2-3 km'lik yoly. Yone yok, arini yignakdan cykaryp, masynyny ayagyna getirdip gelmeli. Seyle zatlar kopeliberyar welin menem olara "Men oylenenimde ayallarynyzy bizin oyumize iberin, kocaya nasil hizmet edilir ogrensinler bizimkinden" diyyan :D Ayalyn erkegin ayagyny yuvyanyny dagy aydanymda "Indi belli name ucin turkmen gyz isleyanin" diyyaler, yone iclerinden "kashka bizinkem seyle bolsady" diyyandikleri yuzlerindaki ahmyrdan belli bolyar...Garaz, ayal masgala bir ynjyk zat, kan suvjartsan, adamsyna gereginden asa owreniship, hyzmatynda onkusi yaly berk bolmazmyka diyyan. Hemme zadyn ceni caky bar, herkimem oz yerini, cenini bilse govy.

Aý bar welin, arasynda

Aý bar welin, arasynda öýlenenleri az. Ýöne käbir öýlenenleriň bolup ýörşi şoň ýalyrak hawa. Prikolhow. Biziň maşgala gurluşyna kän düşünmeýäler, men bir täjik oglan bilen birlikde türkler bilen köp debat etdim. "Aý siziň aýdanyňyz Türkiýede-de köne döwürler boldy" diýýär biri, hamala şu täze ýagdaý gowy ýaly.

Mentalitet işidä. Diňe türk gyzlary goý, erkeklerem şeýle heleýgulylygy dogry görýä. Onsoň eger erkegem, gyzam ony dogry görse, olar üçin problema däl. Biziň mentalitedimiz azajyk tapawutlanýar. Men ony dogry görüp bilmeýän.

Ýöne sen uly gepläpsiň. Özüňkä edil göz öňüňe getirişiň ýaly aýdanyňy etdirip bilermiň entäk 100% belli dälhow. Bu döwrüň türkmen gyzlaram köne model ýaly däldir.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bilemok uly gepmi, kici

Bilemok uly gepmi, kici gepmi, yone biz taraplarda men yazanlarym oylerdaki edilyan "standart" zatlar, menem hudaya shukur akylym bilen karar beremson, govy elekden gecirip, oz talaplaryma uyyan gyza oylenmekci...

göryan welin gaty

göryan welin gaty patriot öydyan siz.biraz ginirak bol içinde tm akıtyanem çykar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

3 yyl anyrda tanyshdym

3 yyl anyrda tanyshdym Tmolympiad bn we durmushym duybunden uytgedi. Kop zat owrendim :) Patriot hem boldum, dilimem owrendim, milli medeniyetimizem owrendim we söydum :)
inet aleminden durmush tejribesni hem owrenip bolyan eken :)

Hakykatdanam tmolympiad

Hakykatdanam tmolympiad sheyle tasir etdimay?

:D
Mana pozitiw tasir etmedik bolup biler :) Detallaryna girip oturmayin.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Yadyna dushyami men ilki

Yadyna dushyami men ilki gelemde sen "biz gyzlaryn sheyle bolmagyny isleyas. Sizem garshy chykman dagy 'shu hereket dogry ekenow, owrendim' diyayenzok" my yada shuna menzesh bir zat diyipdin :) Shonda men "howwa sheyle eken, owrendim" yaly birzat diyipdim. Aslynda shonda chynymy aydypdym. Dilimi owrenenim 100 %. Ejeme dagy "eje" diyjek bolup bashagaydym bir dowur shu sayta girip :)
millilik hakda aytsam men obada yashasamam "sowremennyy" atmosferada ulaldym. Turkmen koynegem geyemokdym. Ana indi azyndan 4-5 sany turkmen koynegim bar :) tomus tm gidemson hasam kopeler, hatda po turkmenskiy yalyk hem danjak nesip bolsa :) turkmencilige gowy ysnyshdym. Yogsam shuncha yyl ozum yaly Tr.de geciren joralarym turkmencheleshmegin yerine turkleship baryalar, menki tersine boldy :)
hemem men maslahatlary, pikirleri okap, kellamde analizlap ornashdyryan.

Şeý diýsene, diýmek bu

Şeý diýsene, diýmek bu Atamyrat aganyň toýy bilen birlikde, şu tmolimpiýadyň gowy netijeleriniň biri bolup çykdy :D

Hä öň ejeňe "mama" diýýädiňmi? :D Mamaňada "baba (babulýa)" diýýädiňmi? :D Şu orslar bulaşdyrýardahow :D

Beh, hakyt beýle täsir edendir öýtmeýädim. Kän owadan gürlesemem, özüme-hä eden täsiri ýogow :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ay minuslaram bar :) meselem

Ay minuslaram bar :)
meselem bardaki agras, kan duygy yok, panika doretmeyan, suwjuk dal we kellesi tarakanly agzalary gorup, tanap, hemme erkekler sheyle bolmalymyka diyip otyryan :)
Son gyzlar arasynda otyrkan oglanlar hakynda ne to zat eshdaysen goni "sheylede erkek bormay, yok et" diyesin gelip duruberya :)
PS: aha, ejeme "mama" diyyadim. Entegem mama diyyan yone in bolmanda gurrun arasynda "mamam plan diydi" dalde "ejem plan" diyip gurleyan :)
PPS: saytda tanyshyp, hakyky durmushda aragatnashygy saklayan agzalaryn hem uly tasiri boldy :)

Aý internet internet

Aý internet internet bolýar, hakyky durmuşam hakyky durmuş, garmaly däl wirtual bilen hakyky durmuşy :D

Eýýäm köp mysaly bar adamlaryň wirtual durmuşa bermelisinden köp baha berip, düşen ýagdaýlary barada hekaýalar. Aý belki wirtual durmuşam indi geljekdäki durmuşyň bir uly bölegidirem...

Kim bilýädä...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

akgül wrote: meselem

akgül wrote:

meselem bardaki agras, kan duygy yok,

Bize degisli oydyan bu yazgyn, esasanam "kan duygy yok" sozleri :D
Duygy herkimde-de barla, yone rational pikir edip, dogry kararlary bermek ucin olaryn basyny ezmeli bolyanda kop halatda. Kamahal samsyjak, 1 guni bilen yasayan adamam bolasyn gelyar, yone kellan muna rugsat bermejegini bilenson, beyle bolmak sansyn yokdygyna dusunyan. Onson hemme faktory hasaba gatyp, sona gora planlar gurmaly bolyan, ol planlaram duygylaryn yzyndan gitmegi hemise goldap duranok.

Meselem, seret yokarda

Meselem, seret yokarda Mergen yoldashyna hyzmat etmeli diyipdir. Pikirlenip goryan welin, dogry aydya :) logikamam kabul edya, duygularam. Onda ya nesip, real durmushda amal etmek galya dineje, olam kyn dal, yoldashym "eshek" bolmasa bolya. Omyn :)

Aý hakyky durmuşa

Aý hakyky durmuşa geçirmek beýle aňsada däldirow. Berk dur! :D
Omyn! :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

"Yhlas etsek sokar gozden

"Yhlas etsek sokar gozden yash chykar" diyilyami? :)
yhlas bn amal etmek nesip etsin, OMYN :D

çyndanam yhlasly

çyndanam yhlasly görünyan welin alla sana eşek dal adam nesip etsin.:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "myhyhyhy"

Beydip masgara etmanhow

Beydip masgara etmanhow :D
PS: omyn :)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • godfather 1 telpek goyyar we yazyar: "yhlasyn üçin!"
 • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: " haý oňarýaňyzaý sizem :D"

nabileyin da men o yerlere

nabileyin da men o yerlere barayarmykam... :)
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: ":D"

Menem şeýle. Şutaýdaky

Menem şeýle. Şutaýdaky agzalar bolmasa türkmençäni ýatdan çykarýadym hatda. Şu wagt dagy türk mekdepde/türkiýede okaýan okuwçylaryň köpüsinden gowy gürleýändirn :P

...........................................
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

W. T. F. diyyanleri

W. T. F.

diyyanleri amerikanlaryn :D

Men kan turk gyzlar bilen gepleship gurrunleship gormamson, tekiz dine gurrunleri bilyan olar barada. Ey beyle bir heleyguly erkekler, kapriz gyzlar bolar ekeni diydiryarow. Men ozum bir hili ozumi sheyle yagdayda goz onume getirip bilemok. Oylenmek bir gapdalda dursyn, beyle gyzlar bilen dost bolup bilmeyanow, urushyan :D

Ozuninkini gogertjek gyzlar bilen tekiz onushmayan, ozum ozuminkini gogertmegin aladasynda bolanym uchin :) Shu yerdaki urushlardanam belli bolandyrda...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Onler bular yaly

Onler bular yaly kaprizler, erkegi yzynda it yaly kankatmak yaly gylyklar gaty owadan gyzlarda bolyady, t.e. "bu owadanlygym bilen erkeksiz galmaryn" diyip yorenlerde. A indi ozune "bu owadanlygym bilen" diymeyan gyz az-az galan yaly. Gecende facebook'da narcist'leri yigrenyanimi yazypdym, sebabi dasyndan brrr diyyan gyzlarynam 1 tonna eyle-beyle calyp, 1-2 yerlerini acyk gorkezyan esik geyip, "Men nahili owadan" diyisip, joralary hem "wow, wow" diyisip...Garaz, "men sen arkany gasayin, senem menkini" edip, biri-birlerini ovusip yorler, govunlerem kap dagynda. Oz bedenlerine ashyk beyle gyzlaryn ruh hallaryny, ozlerine mynasyp gormeyan erkeklerine(olaryn sanam elbetde gaty kan bolyar) yokardan seredislerini bilibermeli onson. Yanlaryndan geceninde "pathetic..", ya-da "Alla akyl-hus bersin" diyip, hallaryna gynanmakdan basga elinden gelyan zadam bolanok.

he he indi turkmen gyzlang

he he indi turkmen gyzlang aydany etman , turklengkini etyarlermi:D oyun etyan ,
meng pikirimche turkmen gyzlary gaty yuwash:DD ha ha ha oyun etyandirin

_________________________________________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

şu gyzlana bir-birinden

şu gyzlana bir-birinden tapawudy yok bolaymasa. haysyna seretman bilsen bir peyda türk bolsun türkmen bolsun ya-da yene başga millet:)

he he arasynda tapawut bar

he he arasynda tapawut bar ,:D
_________________________________________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

Birem men gaharymy getiryan

Birem men gaharymy getiryan zat, oglanlaryn shu "anyryma gecirsem bolya" shygary bilen hereket edip, gyzlary ozleri sho hereketleri bn sho hala getiryaler. Name diyseler bor, bolya. Duybunden nadogry hasaplayan. Oglan toydan on we son, agraslygyny hemishe goramaly.

Toýdan öňem, soňam

Toýdan öňem, soňam azajyk samsygrak bolsa näme?! :D

Menä-how, "ak girse-de, aň girmez" diýilýänleri. Şol öňki bolşum :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ay samsyk bolsun, samsyk dal

Ay samsyk bolsun, samsyk dal bolsun. Esasy oz bolshy yaly bolmaly. Yasama we yaranjanlyk hasiyetler erkege gelshenok :)

Bah bah

Oglanyn şol agraslygyny goramalydyga dogry. Köp kişi yönekey söygi hasaplayan aragatnaşygy bilen toy edyar we derrew onuşmazlyk, dawa, düşünşmezlikler başlaya. Toydan ön seçen adamyn barada gowy pikir etmeli. Bolmasa bir ömür turşy durmuş yaşap bolmaza :)

dogrysy kyn mesele şu.in

dogrysy kyn mesele şu.in gowusy sesini çykarman oturmak öydyan ejene tapdyryp dikginki yaly ejelerem goway diyip:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • R__A 1 telpek goyyar we yazyar: "Elbetde olam gowy :)"

şey diysene

Mena halan gyzyny almaly diyip pikir etyan. Yöne gyzlarda şeyle bir hasiyet bar, hemme zady aytmayalar we olam son bilinip problema bolyar. Hemme zat gowy dowam edyarka, bar zat biderek bolup oturyberyar. Yene de özün pikir etmeli halanyny seçmeli :) Eje de gowudyr hemme zada bolya diyyan owadan gyz tapsa :D :)

A birden gaty kän gyzy

A birden gaty kän gyzy halaýan bolsaň nätmeli? :D

Ejeňden soramalymy? :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Gowy Maslahatçy

Hemme wagt bir maslahat gerek. Edil şu temada ejenden maslahat soramak gowy bolsa gerek. İndiki ay Turkmenistana gitjek sorap göreyin, jogabyny yazjak :D
Yöne bey diyyas welin haysy gyz sana has köp bagt berip biljek bolsa şony seçaymegema erbet pikir dal :)

Öňünden nädip beýle

Öňünden nädip beýle zady biljek? Aslynda ejeňem bilmeýälaý kimiň has kän bagt berjegini.

Ejeleriň ýa kakalaryň pikiri wajyp, sebäbi olar ýagdaýa başga tarapdan seredýäler. Ýagny pragmatiki seredýäler. Ýaşlar azajyk duýguly bolansoňlar, käwagt özlerine taý däli hem "söýýälerdä". A ene-atalar bolsa söýmänsoň, asuda, pähimli, pragmatiki seredýäler ýagdaýa.

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Elbetde, özümizçe

Elbetde, özümizçe söýýän gyzymyz perişde ýalam bolsa hökmany suratda ene-atanyň analizinden geçäýmeli. Turkmen halkynda ýene bir zat bar belki uly ogul bolsaň ene-ataň bilen ýaşamarsyňam, ýöne kiçi ogul bolsaň ene-ataň mirasdüşeri bolup galaňsoň hökman ene-ata aljak gyzyňy oňlaýmaly. Hatda ene-ataň bilen bile ýaşamasaňam aljak gyzyň hakda olar bilen maslahat etmeli. Nähili ýagdaý bolsa bolaýsyn, sen bir giden gyzy halaýan bol, sen başga milletden birini halaýan bol ene-ata bilen bu mowzugy gürleşmek iň esasyy zatlaryň biri. Birinji bilenä ene-ataň saňa ak pata berýär bu-da seniň maşgala durmuşyňy hasam pugtalandyrar, ikinji bilenem olar bir iş edenlerinde ýedi ölçäp bir kesýän adamlar, şonuň üçin olaryň saýlawy kän bir şowsyz bolmaýar.
_____________________________
Aglama, ýazgydyň keçligi üçin,
Aglama bar zadyň giçligi üçin.
Görmek wajyp aýralygyn ajysyn.
Datmak üçin şat durmuşyň süýjüsin. ©.

bah sonunda aydyanym

bah sonunda aydyanym dogruda onda.çalaja tejribeli bolamsonmy namemi?:)))

yene de gep byr mowzukda

yene de gep byr mowzukda baslady eylekisinde gutardy.... Ol bary mowzuklarynam nırde gutarany herkimce de malim... :))) dogrudanam mowzuk nameday ???? Toy etjek gyzy nadip secmeli? sholdy dal mi ??? ha dur dur dur... indi yadıma dusdi "dasary yurtda okamgyn 'advantage'-lary... "

Dost durmushda bar mowzugam

Dost durmushda bar mowzugam biri-birine baglanyarow. Dashary yurtda bolmagyn gowy tarapy, obada abrayin artya onson islan gyzyny saylap bilyan "krutoy" oglan hokmunde :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: " "krutoy" oglanmy. çözdüňaý agam şuny :)"

orscha bilemsengem

orscha bilemsengem "KRUTOY"bolup bolyamykaray?? hahaha, ozumi alada etyanlay:D:D

ay şu wagtlara plany

ay şu wagtlara plany ölüpdir diysenem tema yene şu yere gelermika diyyan mena!:)) aslynda daşary yurtda okamak meselesinin içinde-de bara bu tema.he he.

In ashakda yazylan comment'e

In ashakda yazylan comment'e hem jogap yazjak wagtyn "reply"a bassan has gowy bolya :)
PS: menem ilkiler sen yalydym, son owrendim/owretdiler :)

menmi? mana diydinmi?:)

menmi? mana diydinmi?:)

Wo tuweleme chalt owrendin

Wo tuweleme chalt owrendin :) mena birnache gun zordan owrenipdim :D

ay men özüm düşbijele

ay men özüm düşbijele welin kan ideg bolmanson......:)

Ay yo, irrak owupdirin :D

Ay yo, irrak owupdirin :D

akgul positive renforcment

akgul positive renforcment ishe yaramdy diysene:):)

Diymek her methody herkime

Diymek her methody herkime ulanmaly dal. :D

özüni öwenin tanapy

özüni öwenin tanapy çüyrük indem düşünman başladym. name diyjek bolyanyzay.!?:)))

yene 1 prikol bar shu oba

yene 1 prikol bar shu oba yerden gelip shaherde okayanlanky:
Magtymguly univerin gyzlarna chastny sapaga gatnayakam aydyp berdiler- shaherde okan gyzlary kop alaslary gelmeyamish oglanlan- kop bilyaler, ozlerine-de gowunleri yetyar, kop zat isleyarler diyyalermish:)
Gulup gyryldym bu bolsha,"galynlarynam az edenoklar" diyyalermish:D Kimin habary bar bu zatlardan? chynmy yalanmy?

Ay bashgarak sebapleri bar

Ay bashgarak sebapleri bar bolaymasamyka diyyan ozuma :D

Yok, belki shol sebapler hem dogrudyr yone chunnur dushunsen. Esasan "kop bilyaler" bolegi. Bar bilmeli we bilmeli dalleri sho obadan chykan gunleri owrenesi gelyan yaly kabir gyzlar. Kop zat isleyarmi ya ozlerine gowni yetyarmi... ony kim nadip bilsin gatnashman? Mena shey diyen oglany yadyma salyp bilemok.

Yone dunya gin, Turkmenistanam. Oglanam kan. Kimisi uchin galyn gaygydyram, shon yaly pikir edyanem bardyr. Kimisi uchin kop zat isleyani. Yone "ozlerine gowni yetyar" bolegine gelsek, muny name manyda dushunmelika? Shu hakykatdanam problema bolup biler, sebabi bir gazanda iki gochyn kellesi gaynamayar.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Men inlis dili okayan we

Men inlis dili okayan we dogrymy aytsam okuwy gutaryp mollym bolmak niyetim yokdy-halamokdym sho kari.. Bu yere dushup(sayty goz onune tutyan) pikirlem uytgedi- chynym bilen mollym bolasym gelyar- kichijek nijis chagalary gowy okadasym gelyar, dinlemedik wagty tayak bilen 1 yelmar yaly:D(oyundyr)
Inshallah, barde yazyshlary yaly-umyt edishimiz yaly chasny mekdebem achylaysa iki ellap girerin hem gowy mollymlaryn biri bolaryn diyen niyetde(inshallah)..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "gelejegin mollymlary uchin!!!"

Menem inlis dili okayan we

Menem inlis dili okayan we dogrymy aytsam okuwy gutaryp mugallym bolmakdy niyetim. Gaty halayadym şo kari. Bu yere düşüp( türkiyani göz önünde tutyan) pikirlerim üytgedi-çynym bilen mollym bolasym gelenok:)))))))) kabir zatlar den gelyami Abat:)))

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Gynanyan! Pikirinizin

Gynanyan! Pikirinizin uytgemegine name sebap bolany gyzyklandyryar..
Men eshidishim boyuncha-turkiyede mollymlan aylygama diysen gowy?!

Aylyk bilen hiç wagtam

Aylyk bilen hiç wagtam işim bolmandy men.İdeologiyamda mugallymçylyk bardy.Yöne muna durgunlugam diysek bolar wagtyn geçmegi bilen gelen biperwaylygam diysek bolar.Yöne bu men mugallym boljak dal diydigim dal:)))

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Her kiminem gownunde oz

Her kiminem gownunde oz kichijek arzuw-umytlary bar-allam sholaryn barsyny 1den dalde, yuwash yuwash hasyl etsinda,rehmedini sonundan gorer yaly:)
Yhlas , yalnyshmasam sizem dil ugrunda okayanyz? Nahili pikiriniz bar geljege?

omin!!! dil ugrundan okamaga

omin!!!

dil ugrundan okamaga hic islegim bolmandy, nache yildan bari tmolympiada girsemem entagem ol islek doranok mende-ha name uchindir:) yone ayratinam mollymcylyk okayanlara we mollym bolmak isleyanere ayratin hormat goyyan, watanymyzyn butun yashlary olara amanat...

aslynda men ozumde mollym bolmana potansiyal goremok, men 5 chaga bilenem bash edip bilemok, ol 30 kişilik klaslar dagy buwww... yone elime bir yada 2 sany okuwchy berseler yetishdir diyip shonda goz bilen gorulayjek osuşlerem bolyar cagalarda...

men mehanika injenerlik okayan, nesip bolsa onumizdaki yil diplomlyja bararys Ashgabada.

menem sheylerak planym bar: nesip bolsa ishe bashlasam, yanima hokman yash birini aljak, we ona hemishe bir zatlar owredip gezjek, dil bilen el bilen bolmasa-da mana seredip owrensin bir zatlar gazansa bolyar. elbetde mumkincilik bolsa ederin yone planymda bar. aslynda hemmamizem okuwda bolmasa-da oz etrabymyzda mollym bolup bilers
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Mena çagalar bagyna

Mena çagalar bagyna gatnayakam gurluşyk görmage diyip gityadim,yanyma suw zat alyp atamyn telpeginem geyip,başlyk görsem şon herekedini edip yöreyadim,maşynlary synlap , menem ulalsam gurluşykçy boljak diyyadim.Hudaya şükür işlap yörün
:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • dr turkmen 1 telpek goyyar we yazyar: "menem kiçikam mollym bolasym gelyardi.sebabi:okuwchulary urasym gelyadi:))))"

Menem kici wagtym oydaki

Menem kici wagtym oydaki hemme mebeli doska ýaly ulanyp, prizrak chagalar sapak dushundiryadim :D hemem mamamyn klasyna myhman bolup (mamam baslangych mekdepde mugallymdy), bir oturguch tapyp, shonun ustune chykyp "hany chagalar, akylly bolun!" diyyadim :)))

men yaly , menem sheyledim ,

men yaly , menem sheyledim , mugallym bolmak arzuwymda bardy , men kichikam mugallymlar urardy bara okuwchylary menem oye baryp mugallym bolup yasyklang barysyny chykaryp uryadym bara , soran bolyadym aytmasalar uryadym bara erbet edip:D bir gezek dayzam gelipdi menem sheydip bir jayda dalirap otyrkam , dayzam manga dalirandir oytdupdur , manga uytgandir uytdupdir ejemden sorapdyr, song ulanymda aydypdy shony:D
_________________________________________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

Ulalyp goyan bolsan

Ulalyp goyan bolsan bolyala:)Bolmasa yassyk goymazdyn oyde:D
Mena oyde bar yassyklary uly jaya yeke-yeke yerde goyushdyryp ustune munibem arkalykgan bokmani owrenyadim-Jeki Chanyn tryuklaryny gaytalajak bolup stenalara munup dali bolyadym:)

Edermen Merdana Gahryman

Edermen Merdana Gahryman Dayow Soweshjeng Bet turkmen zenanlary:))))))))))))))))

kichi wagtym kim bolaryn

kichi wagtym kim bolaryn diyip pikirem edemokdym , zato sho wagtlaram chagalara 1 zatlar owredyardim- agaja nadip chalt munmeli, nadip chalt yykylmaly, papan ichgili wagty nadip pul soramaly- morojny u.n, ejen gaharly wagty nadip tayakdan sypmaly :):D

Tüweleme. Mena intagem

Tüweleme. Mena intagem bilemogay on yaly mun yaly tarleri:))

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

ay senem diysenema!?

ay senem diysenema!?

Entagem owredyan:D praktikam

Entagem owredyan:D praktikam bar-bir gezek tas kelleden dynyadym sho praktikada diyip:( Kichi wagtym ashagy typyan kowushimi geyip daga-da mundum-ashaga dushemde gooni tigirlenip ullakan dasha baryp uruldym(kellami huday gorapdyr)Mumkinchilik bolsa owrederin:D

sena gaty ekstrimal ekenin!

sena gaty ekstrimal ekenin! mena seni gorup oz erkekligimden utanyp bashladym! :D Oyun etyanlay, yone tuweleme gaty bet gyz ekenin caga wagtyn!
_____________________________
Aglama, ýazgydyň keçligi üçin,
Aglama bar zadyň giçligi üçin.
Görmek wajyp aýralygyn ajysyn.
Datmak üçin şat durmuşyň süýjüsin. ©.

mugallymlan urma meselesi

mugallymlan urma meselesi diydiniz welin bir zat yadyma düşdi.oba mekdepdekak 4 ya-da 5 nji klasda oban dikiy oglanlary-da uruşdyky diyip oyun oynayadyk.klasyn oglanlary ika bölünip ya-da a klas b klas oglanlar bolup. bir saparam üyşüp oynadyk 4nji klaslar bln 5nji klaslar. başda narmalnıja uruşyadyk welin birden daş zynmaşak başlady. mana-da degdi biri.gaharym geldi menem zyndym olam baryp mollumlar otagyn oknosyny döwdi. oknan yanynda zawuç otyr ekeni. mekdebin wandamy diyilyadi ona. kim zyndy diydi içimizden biri(hazir olam tmolympiad agzasy)meni satty ina şu diyip.onsan 14nji kabinete(bu kabinete giren mayyp bolup ya-da balagyny dolduryp çykyar köplenç) bar diydi.gorkdym yeke gitmayin diyip menem 1-2 oglanjyk satdym. ay onsan üyşüpjik gitdik 14de. bay hezil bolda eylak beylak yüzdürdi bizi herkim biribirinin balagyna seretyar kim önürti doldyrarka diyip. 15minut son biri otagy görer yaly etmedi.şükür etdim şonda begenşim yaly başga az yerde begenendirin. çykansonam gyzlan önünden geçip gitmeli erbet yeri.:):):):):)
indiki mugallymlar siz bir urayman beydip:)

Menem, name uchindir

Menem, name uchindir mollymlam barada yatlasam dine uryan ya sogyan yerleri kellamde galypdyr:( Allam bu dowrun chagalArynda bir beyle yatlama galmawersin..
Kichi wagtym oba gidemde dagyyy..haywanlamma gun bermeyadim:)
1 gezek pishigin chagasyny ogurlap, ejesinem garanky jaya salypdyk. Ejesi eydip-beydip chykdy, bizem tapdy-gorkup son chagasyny berdik:)
way, yene 1 waka-goch bilen dene-den urushdym:) Obamda gochum bardy, ot iydirmage akitsem gidenokdy, menem 1 urdum-oda susdi shahy b.n .. sheydip urush gitdi-shram yadygarlik aldym
Gechimem sagdym-pishijeklemme suyt diyip:) 5 damja chykypdy:)
Kim serchelerine yagysh gurchugyny tutyaday?:D(kichi wagty)

ha ha men yaly men

ha ha men yaly men pishikleri babek edip oynayyadym , bilyangmi gelnejeler chagany gundayalara mata bilen men hem sheyle etyadim , wah pishigi oldurere gezek gelyardim , bara :D menem ejesi bolan bolyadym:D
_________________________________________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

haha

godfather wrote:

kim zyndy diydi içimizden biri(hazir olam tmolympiad agzasy)meni satty

satdy diyan oglany men adamlar:)))) yone gaty kiçidimda o wagt we halamokdum Dowledi:))))

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: ":D"

hayt name diyyan betin

hayt name diyyan betin biri diysa?!:):)

MTTM''iň gahrymanlary

dr turkmen wrote:
godfather wrote:

kim zyndy diydi içimizden biri(hazir olam tmolympiad agzasy)meni satty

satdy diyan oglany men adamlar:)))) yone gaty kiçidimda o wagt we halamokdum Dowledi:))))

Haý şeý diýseňizläň. Zawuç Hakan ÇOLAKER diýiň?

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

o wagt mttm daldik. no:25

o wagt mttm daldik. no:25 mekdepdi. şonun üçin halanokdy meylis meni. yogsa bilyana mttm-de ekiz yalydyk biz. hemmeler ekizmi siz diyip sorayady.:):)

hemme gyz chagalar sheydip

hemme gyz chagalar sheydip oynayady oydyan:D Gurbakgan chagalaryny kesip operasia edyamidinizay? :D

Gurbagan chagalaryny dal,

Gurbagan chagalaryny dal, ullakan gurbagany kesip operasiya edenim yadymda :D

Okuwda biologiya sapagynda haywanlaryn, adamyn iç organlaryny geçipdik. Son mugallym aslynd abir syçanda yada gurbagada eksperiment geçirse bolar diyipdi. Bizem obeda çykanson klasdaşlar bolup öz ara "kanaldan bir gurbaga tutup kesaysekmi" diyip gülüşdik. Ertesi gun klasdan bir oglan 3 litrlik bankada ullakan gurbaga, zhaba hem diyse boljak, tutup getiraypdir "keseli" diyip :D Mugallyma aytdyk, olam o"zuniz kesin men dine maslahat bererin" diydi. Biologiya lab'a gitdik. Gurbagan agzyna asitli pagta tutup, ozunden gider yaly etdik. Sonam stola yatyrdyk, ellik geydik we gayçy bn kesdik :) iç goşlaryny gorduk, entegem yaydmda pinset bn yurejigini daşyna çykaranymyzda çalajykdan böküp durany :) Goşlary yzyna yerleşdirip, dikers oydyadik welin yalnyşlyk bn damaryny kesdik. Taze açyş etdik :D Gan daşyna çykyp, yagtyny gorse goni ap-ak suwun renkini alyan eken :)

ay ol ap-ak bolyan bolsa siz

ay ol ap-ak bolyan bolsa siz bashgarak zadyny kesen bolaymasynyz... :)

sizem onson Temel'in cekirtganin ayagini goparyp edip goren eksperimendindaki yali netije cykardynyzmy?! :) operasiyadan son "bök!!!" diyip gygyryp gormeli ekeniniz gulagy duyyami-ka :DDD
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Gan gan, alyp göni

Gan gan, alyp göni mikroskopda görduk nadip kabir nokatjyklar isparitsya edip ak renke owrenini :) Ynanmasan barlap göräý :)

gechende hem bir gyz "name

gechende hem bir gyz "name menden gorkyanmi? :)" diyen bolya, sereda bulara!!! :D

____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Howlyn hemme chagalary bolup

Howlyn hemme chagalary bolup achyk meydana gidip olen pishik -gujuk, gushlary jaylayadynyzmay? i ot yakyp utunde-de kartoshka bishiryadinizmi?:)))hezildi chagalygymyz, obada -ullakan tut agaja kachalka yasap-ondanam yykylyp ish bolyadygam ejemize, a ayak yalanach gezmelan bamy obada (yssy topragyn ustunde yorap-ayagy bishirip..)?:D
Hazirki chalagalaryn beyle hezillikleri yogam!:( Dine kompun yada tv-in onunde:(

Joram ishden oyune baryaka 1

Joram ishden oyune baryaka 1 oglan yzyndan gelyamish: "A gyz adyny ayday bla bla bla.." Gyz uns berman yorap gitdi. Oglan name diyendir oydyaniz gyzyn yzyndan?Gyza erbet payysh sogdi, sonam yene sogdi"nomerini bermejegini bilyadim "diyip.Gyz pahyr, ank-tank boldy
Dashary yurtda okayan wagtym 1 oglandanam paysh soz eshitmandim!
Ashgabadyn samalyodyna munen wagtymdan bari eshitman galyan gunum azdyr:(
Oglanlar indi gyzy owman, gyzyn nazini chekman,ylgaman-yzyndan sogup galyarlar, komplexini tapyp-ozum svidetel:(
Gen gormelimi ya gaharlanmalymy ya buda gecher diymeli?

her hili adam bar-da natjek,

her hili adam bar-da natjek, gendir dunya, gindir dunya...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Alla akyl pikir bersin

Alla akyl pikir bersin diyaymesene Abat.

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Menem şu kiçi wagty aýak

Menem şu kiçi wagty aýak ýalaňaç ulalan. Baý hezil bolýady.

Tema örän gowy.

Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

hemme kişi bir göz bilen

hemme kişi bir göz bilen seredip, bir akyl bilen pikirlenip bilmeya. Adamlaryn arasynda elbetde tapawutlar bolar. Ol oglana nebsim agyrdy, a gyza gynandym. :(

temanyn ady

temanyn ady Dashsry yurtda okamak welin sonky yazylan zatlar temanin golayina-dabaranok...yone gowy tema yazilipdir, bu sonky yazilan zatlar ucin ayratni bir tema acyp yazilan bolsa yaman gowy bolardy...
Gyzlar !!!! bir oglan bir gyza erbet soz aytdi diyip turkmenistandaky hemme turkmen oglanlary gunakarleman, dashgary yurtda-da sheyleleri bar, bizin yurdumyzda-da. agsaksyz suru bolmaz.....!

Hemme oglanlar beyle diyemok

Hemme oglanlar beyle diyemok hem gunakarlamok hemmesini! yone gyza lak atman -joagabyny alybam, sogman gidenoklar! yeke gyza erbet soz aydylyp goyulmady-da! ozumden bashlap tanayan gyzlammyn bary shey diyya!Men toweregim hem tanyshlamyn toweregi ha sheyle..gynandyryar:(
Taze tema achsan name at goyjak?barde hemme zat barada arkayyn gurleshsen bolya..geregi bamy?

Umuman dine gyzlar dal,

Umuman dine gyzlar dal, bizde hemmeler, ulydan-kichi bar erkekler diyen yaly, indi-ha gyzlaram, in bir yonekey zatlar uchinem sogun ulanyp gurleshyaler. Gyzlara sogulmegi gaty gynandyryar, yone bizde yagday sheyle.

Dine sogunch... medeniyetli gurleshmek ayip yala.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Edil jupune dushduniz!

Edil jupune dushduniz! Arassa turkmenche geplemek ayyp yaly!

meng pikirmche gyzlang

meng pikirmche gyzlang ozunden hem barmyka diyyan , men oglanlary aklajak bolamok , yone gyzlaram chenden ashyarlar , tm howwa, jynsy geyse elbetde oglanlar sereder olang nirde goren zady olang , gey turkmen koynek , bir azam ging erajik etde , howwa elbetde jynsy geyip ,, ustesinde endamynga yelmeship dursa , elbetde lak atarlar, aytjak bolyan zadym , bir az ustu bashynga seredip ayna seredip darmy , gingmi seretseng yuzunge bashynga seretseng , bir az yorushunge zada uns berseng ,adam adyngy tutmazmyka diyyan , yuzunge agras tutsang elbetde yylgyryp dursang , bilmedim onda ,
_________________________________________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

men pikirimça azajyk an

men pikirimça azajyk an ösmeli onsan hemme zadam gül bolar!

Hawa, wagt gerek. Adamlar

Hawa, wagt gerek. Adamlar bir sogubem gormeli, yanky azatlygyn bashga getiryan gowy zatlarynam ulanyp gormeli.

Turkmenistan hazir osen yurtlaryn kopden bari ulanyp gelyan zatlaryny ilkinji gezekler ulanyp gelenson, yanky maymin bolup gormelida. Yadynyza dushyami obalara telefon chekilip bashlananda nahilidi? Adamlar, esasanam yashlar, "oynamak uchin" biri-birine telefon edyadiler, bir topar chaga hereket... Indi oy telefon ulanylanogam. A hazir name? Hazir mobilniy telefon bilen bolmajyny bolyalar :D

Telefonda MTS hyzmat nomer achypdyr welin, oban oglanlary jan edip oynamak bilen-da... :D Prikolow, yone adamlaryn entak owrenishmedigida.

Emma sogunch mesele kynrak. Bizden onem, bizden sonam sogunch gowy dile girenda. Ondan nadip dynyp bolar bilemok. Bir chaga bir zady bilmese-de dogany ya garyndashy ya dosty
-Ay bi lalla (akmaga), gyzyny &%^*#%&@
diyyada.

Ya yashulylaram chagalary kowjak bolsa
-Hay oglanyny ^#%!&(%, tur gum bol!

diyya :D Mena-how, shu dashary yurtlara chykyp azajyk sogunchsiz gezmage owrenishmedik bolsam, obada yene shon yaly geplardimmikam diyyan.

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ozune zat diyere garashyan

Ozune zat diyere garashyan gyzlar barada gurrun yok, olar name etse edibersinler, olar barada aydamok!Yone gyz ozune seredende-de,seretmande-de sheyle yagday bolyarda!name etjek..:(
Oglanlar zat diymesin diyip onki prinsiplenni uytgedesin yoga?! A jynsy geyyan gyzlara bolsa seredenoklaram oglanlar- aljak jogaby turkmen koyneklinkiden beter boljagyny bilip!

Türkmenistanda yklap

Türkmenistanda yklap gazanyan pulyny başga yerde yatybam alyp bolyar. (stipendiya)
yöne kawagt çep tarapymda bir sanjy watan diyip bimaza etyar,
emma jübime biraz puljagaz girdimi sanjym köşeşiberyar birden...
şol puljagazam azalyp ugrasa bialaç indiki ayin stipendiyasyna garaşybermeli bolyar...
__________________