Turkmen harbylary Moskvada, paradda

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ýekşenbe güni Moskwanyň Gyzyl meýdançasynda Beýik Ýeňşiň 65 ýyllygyna bagyşlanylyp geçirilen harby parada Türkmenistanyň hem harbylary gatnaşdylar.
Paraddan geçen Türkmenistanyň hormatly sakçylar rotasynyň öňüni bu rotanyň komandiri Pygy Baýrammyradow ak ahal-teke atyna münüp çekdi. Gyrat atly on bir ýaşar bu ahal-teke aty Türkmenistanda ýörite harby ýörişlere taýýarlanylan at.

Dogry 65 ýyl mundan ozal şu Gyzyl meýdançada şol wagtky Sowet Soýuzynyň marşaly Georgiý Žukow Türkmenistandan getirilen edil şuňa meňzeş ak ahel-teke atyna munup, Ýeňiş paradyndan geçipdi.

Moskwada geçirilen bu günki harby parada diňe ýöne Orsýetiň özünden 10.5 müň töweregi harby gatnaşdy.

Türkmen harbylary Moskwada paraddan geçdiler

Mundan daşary, Gyzyl meýdançadaky harby paraddan Türkmenistanyň harbylary bilen birlikde, Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Ukrainanyň, Beýik Britaniýanyň, Birleşen Ştatlaryň, Fransiýanyň we Polşanyň harbylary-da geçdiler.

Gerimi uludan tutulan bu çärä tomaşa etmek üçin Orsýetiň paýtagtyna dünýä döwletleriniň 25-siniň ozalky ýa-da häzirki döwlet liderleri bardylar. Olaryň hatarynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem boldy.

Bu harby parada daşary ýurtlaryň 24-sinden çagyrylan uruş weteranlarynyň hem 200-den gowragy tomaşa etdi.

Ýekşenbe güni öýlän daşary ýurtly myhmanlar Moskwanyň «Aleksandrowsk» parkyndaky näbelli esgeriň guburyna gül goýmak çäresine gatnaşdylar.

videosyny şu adresden gorup bilersiniz...

http://www.azathabar.com/content/article/2036760.html

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Dogry 65 ýyl mundan


Dogry 65 ýyl mundan ozal şu Gyzyl meýdançada şol wagtky Sowet Soýuzynyň marşaly Georgiý Žukow Türkmenistandan getirilen edil şuňa meňzeş ak ahel-teke atyna munup, Ýeňiş paradyndan geçipdi.

Telpekler (3 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 2 telpek goyyar we yazyar: "Owadan at"
  • batyok 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Yarym kilo 2 telpek goyyar we yazyar: "Sagja bol suratlar ucin!"

Parady gormedikler uchin

Parady gormedikler uchin linkler bar:)

http://www.youtube.com/watch?v=bxPAdmlZCHI

http://www.youtube.com/watch?v=qoLKsB1z5Ak
_____________________________
Ýürek urýar tolgunýar,
Emma galam dur ýerde,
Ak kagyzlar zyňylýar,
Söz çykanok leblerden.