TASA 2010 / 4-nji Ýaş Alymlar Simpoziumy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Hormatly agzalar!

Nesip bolsa, bu ýylky simpoziumyň açylyş dabarasy Kolumbus, Ohio'da geçiriljek we ol 11-nji iýunda Ohio State Uniwersitetinde agşam nahary bilen başlanmakçy. 12-nji iýunda başlanjak simpoziumyň umumy temasy "daşary ýurtlarda akademiýada üstünlik gazanmagyň tärleri" bolmaly. Çykyş etjekleriň arasynda daşary ýurtlarda üstünlikli işläp ýören ýaşulylarymyz Yusup Azmun, Allaberen Aşyralyýew, Araz Toumadje we Edward Wells (bu ýaşuly hem türkmen ekeni) dagy bar. Mundan başga ýaş oglanlarymyzdan hem gyzykly temalarda çykyş etjekler bar.

Elbetde her gezek bolşy ýaly, agşam bile nahar, naharyň dowamynda gyzykly programmalar we beýlekiler bizi garaşýar.

Simpoziumyň sahypalary aşakda, eger gelmek isleýäniňiz bar bolsa şol ýerlerde habar bermegiňizi haýyş edýäris!
http://www.facebook.com/?sk=events#!/event.php?eid=110969618924872
http://www.turkmenscholarsusa.org/

Çykyş etmekçi bolsaňyz (15 minutlyk presentation), onda meniň bilenem, ýa facebook'daky agalar bilene ýa resmi sahypa bilenem kontakta geçip bilersiňiz.

TASA - COLUMBUS 2010
Taryh : 11 Iýun 2010
Sagat: 18:00 -21:00
Ýer : Ohio State University, Faculty Club
Main Dining Room,
181 South Oval Drive - Columbus,Ohio 43210

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

4-nji Ýaş Alymlar


4-nji Ýaş Alymlar Simpoziumy from Turkmen Scholars on Vimeo.

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • R__A 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

ooo gowy edipdirler ,

ooo gowy edipdirler , enshallah gechen yylkydan hem bu yyl gowy bolar , her yyl osyar, menem shu yyl bolasym gelyar enshallah , hani goreli , okuwa gabat gelmese , enshallah menem gidesim gelyar, gechen gezek hem gitmedigime pushman ya ,
_________________________________________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

Bilim we Ylym ugrynda ylgap

Bilim we Ylym ugrynda ylgap yoren hemme oglanlara Alladan yardam isleyarin, ishleringiz rowach bolsyn.
PS: yokarda A$yraly agadan bashga atlar natanysh bize olar hakynda barde maglumat berip bilmezming bayram hayi$t etsek

Dogrymy aytsam, shu wideo

Dogrymy aytsam, shu wideo klip bara shonda adynyn ashagynda yazyan maglumatdan bashga kan bilyan zadym yok. Olaryn bary bilenem ozum gurleshdim Chicago'da, gechen yil bolanda, emma bilyanlerim ondan artyk dal.

Taze geljek yashuly Edward Wells on gelmedi, duybunden natanysh, yone finans ugurda ishleyar ekeni. Gaty gyzykly boljaga menzeyar bu yilam.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

gozi achkyly meng kakam :D

gozi achkyly meng kakam :D shona maglumat bereyin:D
_________________________________________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • R__A 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Ay anyrda birgiden ochkili

Ay anyrda birgiden ochkili adam bardy, yone sen kakan sen kopian ekena(Has dogrysy sen on kopiasy!), on gormedik bolsamam "Ya su yashuly Selbin kakasy, ya-da Selbi su yashulyn gyzy" diydim :D

ha ha ha ha , howwa hemme

ha ha ha ha , howwa hemme kishi aytyar , kakanga mengzeyang diyip:D he he bir zat yetenok achki:DDD
_________________________________________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

guwanç bilen goldayan

Bu organizasiyasy gurnayanlary we ona gatnaşyanlary gutlayan. Men hem uzak bolmasa gatnaşmak we öz goşandymy goşmak islardim. İnternetten wideolary görmek we yazgylary okamakdan başga elden gelyan zat yok. :) "Selbishka"nyn yazyşy yaly "bir umyt gutaran yerinde, başka umyt başlayar". Turkiyede hem şeyle çarelerin gurnalmagyny we talyplaryn höweslendirilmegini umyt edyan...

Salam Bayram, gowymy

Salam Bayram,
gowymy yagdaylar, muna gatnashmak uchin name etmeli, hemmeler uchin achykmy yada dine alymlar uchinmi? Registration fee zat barmy, yada mugtmy?
Bular barada hem maglumat berseng minnetdar bolardym!
Bu gurama arkaly we shahsy durmushynyzda her biriniz alyp baryan ustunlikli ishlerinize hem rowachlyk arzuw edyan!
Hormat bilen,
Sylap

Sylap, aleýkim

Sylap, aleýkim salam!

Registrasiýa mugt, gatnaşmak hemmelere açyk. Bu meniň bilşim. Görşüň ýaly, iki-üç sany link goýdum. Şolara girip registrasiýa etseň, ýa email bilen sorasaň, olar has gowy jogaplarlar soraglaryňy. Facebook'daky şol başlyklaram jogaplap biler.

Öz bilşim boýunça gysgaça ýazdym. Bir pulyň çykjak ýeri ýol puly, birem otelde galmak üçin gerek pul. Galan zat şol her ýyl nirede geçýän bolsa, şol ýeriň türkmen ýaşulylarynyň öz güýjüne toplan pullaryna edilýär. Ýöne elbetde pul kömek edip bilseň, şol web sahypada pul bagyşlanýan ýerem bardyr. Hawa, guramaçy agalara agyr düşmesin diýseň :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bayram dost, maglumatlaryň

Bayram dost, maglumatlaryň üçin köp sagbol! Işleriňde we durmuşyňda üstünlikler arzuwy bilen,
Sylap

Sylap, barda bar yas

Sylap, barda bar yas alymlarymyzy ayagyna yykylyp, "bizi bagysla ata" diyip duran edip gaytsana :D
Simpozium'yn basyny Bismillah bilen baslap, sonuny "Haleluya" diyip tamamlar yaly edaymeginem mumkin :)

Salam Mergen, sening

Salam Mergen,
sening aydyshyn yaly bolsa diyip barjakdym welin bolmady bu sapar! :) "Bizi bagyshla Ata..." diyip bilyan bolsa esasy zady gazandyklary bolardy elbetde...Bismillah diyip sonunda "haleluya...." diyip durmushyny tamamlap bilseler bu uchin shatlanardym yone adamlaryng hak imana gelmegini kalbynda emele getirjek ing sonunda Hudaya we olaryng ozlerining saylawyna baglydyr!
Saglygyng Mergen dostym!

turkmenistanda buwagt

turkmenistanda buwagt facebook we de youtube gadagan... tekiz girenok... basga byr link berip biljek barmay son usti bilen girer yaly, su wagtdan mınnetdar...

Rustem ine bu linkem

Rustem ine bu linkem achylanokmy?
http://www.turkmenscholarsusa.org/
PS Beyleki temada "dost" diyip yuzlenipdirin welin tanaman, wah oz Rustemimiz ekenina :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ine simpoziumdan öýe

Ine simpoziumdan öýe ýaňyrak gelip durşym. Öler ýaly ýadaw, 8-8.5 sagat maşyn sürüp geldim...

Gaty gyzykly geçdi, nesip bolsa, ýazaryn.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Surat bar bolsa olaram goyup

Surat bar bolsa olaram goyup bilermisiniz. Hemem haysy temalarda sempoziyumberildika

Baýram simpoziumda "yash

Baýram simpoziumda "yash alym" baýragyna eýe bolupsyñ, aýdañogam :)
Gutly bolsun. Höwri köp bolsun.

Ey ony yazjakdym welin, shu

Ey ony yazjakdym welin, shu wagtlar futbol gorup "el degenok" :)

Kim aytdy?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

shu futbolam baraaa

shu futbolam baraaa :))

http://www.teswirler.com/index.php?q=blog&view=6573

shu yerde okadym :)

menem tasdan yetişjek

menem tasdan yetişjek ekenim arman gija galypdyryn.. barik girip yetişmedim.:D