Talyp gozeli 2010

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ine shu sahypada "Talyp gozeli 2010" basleshigi we yenijileri barada habar okadym

http://www.turkmenistan.gov.tm/?idr=8&id=100309c

Beyleki temalarda 1-2 turkmen gyzyn goz suratlary barada olushik bolanson, barde-de owadan gyzlary tapyp bolar oytdum welin, gynansagam dine 1 yenijinin surady bar ekeni.
Basleshik barada bilyan bar bolsa, ya surat bashga-da bar bolsa, goysanyzlan shu yere.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Turkler "Abowww.."

Turkler "Abowww.." diyyalermi ? :D
Talyplaryn arasynda in owadan gyz shu bolsa, menem anyra gitsem in owadan erkek saylanardym :D
Buryn uzyn, gaslar yasama yay seklinde, agyr makiaj - Kim saylan bolsa-da vkusy yok bolmaly, mundan 100 esse owadanlaryny gordum mena TM'de..

Menem reňklerini,

Menem reňklerini, kraskasyny agyr gördüm. Ýöne sen saýlama kriteriýalaryny gördüňmi? Aýdymam aýdyp bilmeli, gowam okamaly, tansam edip bilmeli. Eý onça kriteriýany orta oklasaň bolmanam owadanlygyna görä birinji saýlanmaz :D

Talyp gözeli diýenlerinde başga dürli gözelliklerem göz öňünde tutýan ekenler :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

erbet dale mena gowja gordum

erbet dale mena gowja gordum , bir hili yaman gormegem , ozune chekiji, yylgyranda gyzlaram ozune chekyar:D bilemok oglanlary name etyani:DDDDD
_________________________________________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

gulkum tutyar. Name

gulkum tutyar. Name saylayanlaryn gozleri kormay. Hiy bir gozelligem aydym aytmak, tans etmek, yaly kategoriyalarda gozel saylanylarmay.

bayram aga gelneje

bayram aga gelneje tmolympiada girip seredenokmay bu temalara:)

Ha gorkyandyr oydyanmi?

Ha gorkyandyr oydyanmi? :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Daşky keşp esasy zat däl.

Baha berlende diňe daşky keşbe berilenok. Gyzyň sesi-gürleýşi, özüni alyp baryşy, medeniýeti, goşgy-aýdym aýtdyryp, ýöretdirip we ş.m. baha berilýär

Ay onda-da gyzygy yoklay

Ay onda-da gyzygy yoklay gorkune gora baha bermeseler. Suratdaky gyza seretsena ishdan gachyar! :D :D

=)) shundanam bir zat bormay

=)) shundanam bir zat bormay :D

men bugday renk, bardaki turk kursdaşlarym meni gorup owrenşipdirler. Arada bir joram geldi okuwa, akja. Kursdaşlarym "bu gyz hiç turkmenlere menzanoga" diydiler :)) bulam şona baryalay..entegem international kanallarda zatda gorkezyan daldikleri bu yaryşy, bolmasa iller turkmen gyzlaryn in owadany shul diyip pikir ederdiler :)

Baha berme kategoriyalaryny başgarak etseler has gowy bolardy, in bolmanda "nahar bişirmekde 1nji" "tansda 1nji" "aydymda 1nji" yaly kategoriyalara ayryp herkime ayratyn oz "ayratynlygyna" gora 1njilik beraymeli ekenler..

Nä göwnüň ýetenokmy?

Nä göwnüň ýetenokmy? Aý ýaly gyz! Ýalpyldap dur (göni we göçme manylarda :D)!
Gaşlary leýli agaç ýaly, gabaklary hem ullakan, burna edil meňkiçe bar :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "beytmenga ya "

gowun yetmez yaly mende

gowun yetmez yaly mende gowun garyn yokdyr :)

Talypmy FotoModelmi...

İllerin talyp gyzlary okuw okayar, bizinkilerin yüzünde fotoflaşler yanyar...

Bulara talyp diymeli dal, fotomodel diymeli we sonra-da FashionTV'de yaylyma çykaryp öne yza yöretmeli

__________________

he he he borlay barigem

he he he borlay barigem tm'den talyplar giryara, alynmasynlar :)
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Shahadatnamanyn uludygyny..

Shahadatnamanyn uludygyny..

bar ki$i gyza seretyar welin

bar ki$i gyza seretyar welin sen gozden gacyrmansyngay:D :):):):)

Gyz edil o diyen owadan hem

Gyz edil o diyen owadan hem dal welin, makiaj bilen suratchy hemme kemini gizlap bilerdi, emma ne makiaj ongarlan, ne-de suratchy dogry "rakursdan" surata dushuripdir! yanyndaky gyzyngam bir gulagy gorunyami namemi, shadatnamang yarysy gowunyar. Suratchy shony bashgarak edip alyp bilmedimika?! hemem gowja makiaj bolan bolsa...
Onsongam biz ol yerde bolmadyk, bir surat bilenem baha chykaryp oturmaly dalmika diyyan..

_____________________________
Ýürek urýar tolgunýar,
Emma galam dur ýerde,
Ak kagyzlar zyňylýar,
Söz çykanok leblerden.

wah adamyng tebigatynda

wah adamyng tebigatynda bolmasa nadip bezejek ony:) cynymy aytsam hij gozellik gorup bilmedi, ing sadaja gyzlarda bolan da$ky gozellik hem yok bu gyzada, suratchyda guna yokla, suratyng yarsynda $adatnamany gorkezip dogry edipdir, suratyng barsynda gyzy gorkezen bolsa hasam birhili bolardy surat:):)

Eh 3-4 sany dagy uytgeşip

Eh 3-4 sany dagy uytgeşip pozisiyalarda düşürilern surat bolan bolsa has gowy bolardy :)

Makiyaj hakynda Belle dogry aydyan, has gowy ozune gelişyan edipbilerdiler..yada hiç makiyaj bolmadyk bolsa has gowy bolardy..

Türkmen aga "osrak gyza

Türkmen aga "osrak gyza arpa-çörek bahana" diýýälermi? Rus wersiýasynda "plohomu tansory *&№% meşaýut" diýýälermi? ;D

Aslymarly dogry aýdýamyka diýýän umumy manyda. Şu gelşikli, owadan gyzlara ýa oglanlara näme geýse-de gelişiň dur, nähili surada düşse hem. Kiri zady akyp dursa-da şu Golliwud aktrisalary ýene owadan, kiri bal ýaly görünýä ;D

Diýjek bolýan, men ýaly pahyrlar her düşen 10 suradymdan birini saýlamaly we "gowy suratlar" diýlen papka geçirmeli, galan 9-ny ýatdan çykaraýmaly ;D Ýok, nalynamok, Alla şükür kemim ýok welin, meň aýtjak bolýan zadym, Hudaý görk-görmek bermese ýokda-how alajyň. Suraty 45 gradusdan ýa 60 gradusdan düşüreniň düşürmäniň az täsir edýär ;D

Diňe 40 gradus arak kömek edýä diýýäler orslar ;D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

howa shol songky sozlemdaki

howa shol songky sozlemdaki resept hakykatdan hem owadan bolmagyng yeke tak charesi.