Uky tutanok(yadaw yöne beyin yatmaga rugsat berenok)..

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam gadyrdanlar Hemmanizi geçen taze yyl bayramy bilen gutlap taze yylyn düşümliligini arzuw edyarin.Goy ookuwlarynyz,işleriniz garaz name isleyan bolsanyz isleyşiniz yaly size peyda getirsin hözirini görün.
Menin şeyle bir dedim bar sonky 1-2 hepdelikte başlady bu zat yagny "ukysyzlyk keseli" bir iki gezek uhlamadym ertire çenli garaşayyayn diyen niyet bilen.Yöne bu, gün geçdigiçe endige öwrülüp menin durmuşumy gaty bulaşdyrmaga başlady.Bizar boldun Naçe günden bari hezil edip uky urmanyn arzuwunda yöne name bolya kellami yassyga goyyan şowagtam beyin rahat berenok.Kabir sebaplerini özümem bilyan mysal üçin boş işlemayan yada okamayan yada senin boynunda asylgy etmeli zadyn bolmasa sen gaty yadamayan we şonun üçinem uhlap bilmeyan.Men şuwagt boş yöne namede bolsa bir zatlar edip özümi meşgul etmane çalyşyan mysal üçin kitap okayan,kino seretyan hatta kino seretmekden yada kitap okamakdan kellam yarylajak bolya ine şuwagt uhlamaly diyen wagtymam yenede yhlap bilemok gözüme uky girenok.Garaz eger adamda uhlamak diyen ukyp bar bolsa men şony yitiraydim öydyan.Oglanlar derdime düşünen bolsanyz siz birazajyk maslahat berin yöne şu uky meselesini çözmesem bolanaok..
(önler dostlarymyn ertire çenli oturşyna gen galardym hatda olara gaharlanan bolardym nahili adamay siz ukyn in süyji yerinde uhlaman günorta gündüz uhlayanyz diyip.Hazir bolsa men şol yagdayda...
gen galan zadyn başyna geler diyleni çynow)..

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Dost kalbynda birahatlyk

Dost kalbynda birahatlyk bardyr, munung sebaplerini biljek bol sholara jogap tapanynda ukusyzlyk problema chozuler, ing geregi hem ukyny berip bilyan Hudayy tanamagyng gerekmika diyip pikir edyan! Dindaki Hudayy dal, hakyky yagny sen bilen shahsy aragatnashykda boljak we sanga her bir adiminde yol gorkezjek hakyky Yaradyjyng bolan Hudayy tanamagyng gerek, Ol hakynda bilmek barada aydamok, Ony shahsy tanamak barada gurrung edyan! Ynsanyng kalby shol Hak Hudayy, Yaradyjysy bilen kalbynda shahsy gatnashyk gurmayancha, Shol ozuning kalbyny dolduryancha hemishede kalbynda boshluk duyar we shol boshlugy bashga zat bilen doldurmaga chalyshar! Emma sening Yaradyjyng bolsa sening kalbyna dynchlyk bermek isleyar, bu dynchlyk dunyedaki yaly dynchlyk dal-de Hudayyng gokden bolan dynchlygydyr! Shonda sende ukusyzlyk we bashgada aladalaryng ayrylar...!
Sanga Huday yardam etsin diyip dilegler bilen,
Sylap

Doktora

Doktora görünäýmeseň...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

ongirak men sheyle yagdayda

ongirak men sheyle yagdayda bolupdym , hich hili uky tutanok , gijedde gundizde., kellam hem agyranok yone menga , adamda kellesinde pikir bolanda bolaymasa bir zady alada edip bolaymasa , meng pikirimche , uns bashga zatlara ber , sport gatna , eger bir zat alada etyan bolsang etmejek bol, uns bashga yana ber , geping tummek yeri uns berme yadajak bol , eling bosh bolsa elbetde uky tutmazmyka diyyan ,
galanam bashga keselin g bolmasa bilmedim

gije uklamanyn üçin gundiz

gije uklamanyn üçin gundiz uklayanmy? yada hiç uklanok?

Sagbolun

diplomat wrote:

Dost kalbynda birahatlyk bardyr, munung sebaplerini biljek bol sholara jogap tapanynda ukusyzlyk problema chozuler, ing geregi hem ukyny berip bilyan Hudayy tanamagyng gerekmika diyip pikir edyan! Dindaki Hudayy dal, hakyky yagny sen bilen shahsy aragatnashykda boljak we sanga her bir adiminde yol gorkezjek hakyky Yaradyjyng bolan Hudayy tanamagyng gerek, Ol hakynda bilmek barada aydamok, Ony shahsy tanamak barada gurrung edyan! Ynsanyng kalby shol Hak Hudayy, Yaradyjysy bilen kalbynda shahsy gatnashyk gurmayancha, Shol ozuning kalbyny dolduryancha hemishede kalbynda boshluk duyar we shol boshlugy bashga zat bilen doldurmaga chalyshar! Emma sening Yaradyjyng bolsa sening kalbyna dynchlyk bermek isleyar, bu dynchlyk dunyedaki yaly dynchlyk dal-de Hudayyng gokden bolan dynchlygydyr! Shonda sende ukusyzlyk we bashgada aladalaryng ayrylar...!
Sanga Huday yardam etsin diyip dilegler bilen,
Sylap

Agam sana minnetdar sagja bolun.Yöne senin pikirlerin mana biraz üytgeşik gelyar yöne sizin ynanjynyza we pikirinize hormat goyyan.Men Allan nazarynda yeke tak din bolan yslama uyyan mana şolam yetermyka diyyan.
Uky meselesine gelsem,bugün gijem bolsa yatmany başaryp bildim.Eden işim bolsa mp3 de klassiki ukyny getiryan muzikalary dinlap yatdym weli uhlap galanymy duyman galypdrn.

akgül wrote:

gije uklamanyn üçin gundiz uklayanmy? yada hiç uklanok?

hiç uklamak diyip biljek dal yöne hiç uhlamadyk günlerimem boldy yöne hiç wagt maslahat bermeyan sebabi ölmek bilen yaşayyşyn arasynda kelle san bolup gezyan.Eden zatlaryny etmedik yaly duyyan.Hudaya şükür şuwagt özüme birneme geldim..

pikir we maslahatlarynyz üçin sagja bolun.
ilim ilim bilmektir
ilim kendini bilmektir
sen kendini bilmezsen
ya nice okumaktır

sen insomnia bolypsyng, sag

sen insomnia bolypsyng, sag aman gutly,,,,

no insomnia

bu barada mena kop zat aydyp bilemok... esasy PROBLEMA ozunde'mika diyyan...
edere ishin yok yada oz wagtyny biderek gechiryan... kellandede bolgusuz pikirler belki bardyr!! (menin pikirimce).
oz ichine seredip gor... bulashyp yorme beydip! ;)
dogry we hakyky yol tapjak bol! : ).

--------------
p.s. : menden gaty gorme, men dine oz pikirimi yazdym. : ).

dostjan

n.p. wrote:

bu barada mena kop zat aydyp bilemok... esasy PROBLEMA ozunde'mika diyyan...
edere ishin yok yada oz wagtyny biderek gechiryan... kellandede bolgusuz pikirler belki bardyr!! (menin pikirimce).
oz ichine seredip gor... bulashyp yorme beydip! ;)
dogry we hakyky yol tapjak bol! : ).
quote]
Elbette dost men problemanyn özümdedigini öz adym yaly bilyan we muny hem yazgyda bellap geçipdim öydyan.Edil aydyşyn yaly ha diyip biljek dal sebabi menin esas PROBLEMAM yatan wagtyn yagny yassyga kellani goyan mahalyn uhlap bilmezlik sebabi men önler(okayarkam) kellam yassyga degip degmanka uhlap bilyadim yöne şuwagt yassyga kellani goyanson 1sagat yarym sgat garaşmaly bolyan.Muny hem men kan başaryp bilemok(öwrenşip bilemok).Şonun üçin kömek sorapdym.Bolmasa birazajyk sabyr etsem menem uhlayan ekenim yöne biraz sabyrly bolmak mende kan yok şonun üçin derrew turup bir zatlar edyan kellami yassyga goyan mahalym uhlar yaly.Yöne naçe şeytsem de önküler yaly uhlap bilemok.

Birem işleman,yadaman we günlük belli başly planlaryn bolman yaşamak adama ukynam işdanem merk edyar eken şonam aydayyn şu yerden.Janly şayat hökümünde kabul edip bilersiniz.
-----------------------------------------------------------------------------------------
ilim ilim bilmektir
ilim kendini bilmektir
sen kendini bilmezsen
ya nice okumaktır

dostjan

yalnyşdym öydyan..:(
-----------------------------------------------------------------------------------------
ilim ilim bilmektir
ilim kendini bilmektir
sen kendini bilmezsen
ya nice okumaktır

sheyle bir zat owrendim ,

sheyle bir zat owrendim , hem ozumde hem gechirdim:D suyt gyzdyryp ichine bir loshka ary baly ( hasam turkmenistanyngky bolsa gowy) garyp ichip yatsang sheyle bir beyni dynch alyar , shony edip gorrung, goni uklayang hem ertir hem irden gowy turyang! yada gyzgynja chay yada gaynan suwa bir loshka ary balyny garyp ichseng sheyle bir uklayang hich dush gorman , men ozumde barlap gordum sheyle bir gowy bolyar, yone gunde etmeli !
_________________________________________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

hawala, gyzgynjak suyde ary

hawala, gyzgynjak suyde ary baly garyp ichsen sowuklamadan dagy nam-nyshan galanok...

bashga da, ir bilen yumurtgany gowja chalyp/garyp, bir stakan yiljak suydun ichine goshup ichsenem gaty sagdyn bolyan diyyaler. 3-4 yil mundan on menem 1-2 ay dagy ichip gezdim. birem gunuzyn dok gezyan. uklamak bilen baglanshygy yogam velin yene suyt diysen yazaydim :)
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.