Täze ýylyňyz bilen!

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gutlaýaryn!
Täze ýylda iň gowy arzuwlaryňyz hasyl bolsun!

PS Temada minimum 10 söz bolmasa açdyranok ekeni, 10-a ýetendirä?!

Telpekler (3 kisiden 4 sany)

Bu yazgi ucin

 • Atamyrat 1 telpek goyyar we yazyar: "Goshylyan!"
 • JanPolat 2 telpek goyyar we yazyar: "Taze yyl temasy üçin"
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "hemmamizinki gutly bolsun!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

bagtly we dushumli yil

bagtly we dushumli yil bolsyn

Arzuw edip-edip, indi

Arzuw edip-edip, indi monoton zat yazmajak bolup gorga galyp yorun mena :)
Taze yilimiz govnunize gora bolsun enshalla, govnunizde-de arassa arzuvlar bolsun!
Bagtly bolalyn :)

Taze yyl

Taze yylynyz gutly bolsun!
31 nji dekabr guni yazjakdym welin,biri tema açyança garaşdym :).Bayram aga sagja bol.Teswir yazmak has ansat.

Taze yil gutlagy

Hemmäñizi gutlayan! Goy, Taze yil her bir öye shatlyk, bereket getirsin we inshalla 2010-njy yyl arzuwlaryñ hasyl bolyan yyly bolsun!
P.S. gar hem yagaysady su gysh koprak..

sizde namede bolsa gar

sizde namede bolsa gar yagdy, bizde entegem yaganok :( hatda sowuk hem yok idilli.. men birinji kursdakam yaman kop yagdady, hatda dyzyma çenli bolan wagtlar yadyma düşya.. yone yyl yyldan has az yagya we bu yyl hiç yok.. name üçinka?

Ashgabatda yagdy gar gowy

Ashgabatda yagdy gar gowy durdy 1 gun. Balkanda gormediga.
globalnoye potepleniya'nyn tasiridir belki. bize gelincha yolda ereyan bolmaly.

ay bilemok jora, sena mana

ay bilemok jora, sena mana gar yagdy diyipdin indi gormedik diyip aldajak bolup oturma =))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "ay prikolow, ozum hayran:)))))"

howwada içimizi yakyber

howwada içimizi yakyber şeydip, bizin obamyzda da gar bolar :D

2010da menem garaşyanay uytgeşmelere :D hany goreli, hayyrly we gowy uytgeşmeler bolsun hemmamiz üçin :)

ha bizde gar yagyar shu wagt

ha bizde gar yagyar shu wagt iching yansyn:D oyun etyanle , shu gun yone yaman gowy gar yagyar , duyn howa yaman gowydy , bugun bolsa gar yagyar :D
hemmangiz Taze yylyngyz bilen , dushumli yyl bolsun
wi onsangam 31 dekabrda agsham yer titredi bilyan bolsangyz ,

aşgabatda şugun gar

aşgabatda şugun gar yagypdyr, selbişka şony diyyandir.. hemem 31ne yer titredi diyyanine gora, ol yzyna gitmedik bolmaly :)

he he men Tm shu wagta :D

he he men Tm shu wagta :D nahili yagdaylar?

Rumyniyada-da gar kem

Rumyniyada-da gar kem bolmady, shu wagt hem dasarysy gar, taze yildan on agachlar dagy hem dondy. Yaman owadandy bara, buz shekillerinin ichine agach sahalary sokulan yaly, hemme yer donupjyk durdy...


yaman gowjalay, polniy buz

yaman gowjalay, polniy buz tutupdyra.. bizde biraz ayaz bar yone gar yaganok.. duyn birhili gar yagayjak yaly bolup durdy welin, irden tursam yene gun çykyp dur..howada gyzgyn..

kijekkam 1996njy yiling

kijekkam 1996njy yiling dekabr ayinda 1nji Ç klasda okayakam Amandursyn mugallym gulagymdan çekip yat tutdyrypdy,n entegem yatdan çykmandyr eken, okap görüng goşgyny GULAGYNGYZDAN ÇEKİLİP yat tutdyrylan bolsa sizing hem yadyngyzdan çykan daldir:):):):)
gar yagyara gar yagyar
dash towerek agaryar
akga owez hem chary
gurtdyr durdymaradam
togalap akja gary
yasadylar gar adam
******************
songra ony goterip
gül düybüne goydylar
eljagazyna pil berip
bagül suwar diydiler
********************
gelsin görsün bar adam
suw tutyar bu gar adam
elinde piljagazy
suwaryar güljagazy
*******************
ertir turyp görseler
güljagaz suw içipdir
yöne gar adam welin
bir yerlere gaçypdyr
HARPLYK-dan

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "goshgyn uchin :)"
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "he he "
 • mati 1 telpek goyyar we yazyar: ":)))"

**yöne gar adam welin bir

**yöne gar adam welin
bir yerlere gaçypdyr**
nirik gaçdykaray gar adam :):):)bilyanler aytsynla:):)

erapdir

erapdir :)
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

aslymarly, a shu yadyña

aslymarly, a shu yadyña düsyami, 1996 njy yylda 1nji klasdakañ gar yagypdymy? :) chagalaryñky hezildir,gar kop yagsa gar adam yasap ya-da gar togolap gyzlara bellemek, gyzjagashlaram gaçan bolmak... :)

Harplyk bayramymyzda gar

Harplyk bayramymyzda gar yagypdy, tazeje jalbarymy palchyga bylap geipdim harplyk bayrama:) ejem yzymdan gelende sogupdi manga :) yadymda:) yone gzy bellemek indi eshityana, bilmandirs, gaty sada oytyan biz chagakak hem:)

"Gyzlara bellemek" diymek,

"Gyzlara bellemek" diymek, "gyzlara gar zynmak", "gar atmak" diymek bolaymasin-how?

Ya Balkanyn dabimika kichilikden belleship bashlamak?! :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Oglanlaryn biri gyzlan

Oglanlaryn biri gyzlan birini gar bilen urdygy gyz chaga yuzuni sallap "Eyyam boljagym boldy, bellendim, indi ol yerchekene barmaly boljak" diyip dur diyyanmi :D Bellenmek islemeyan gyzlar gar yagyan wagtlary oyden chykman oturyp dagy :))

hezildir sheyle bolsa:):)

hezildir sheyle bolsa:):)

howwa,Balkanda "gar zynmak"

howwa,Balkanda "gar zynmak" diymekden bashga "gar bellemegem", "atmagam" shol bir manyda aydilyar.
Ol sözüñ bashga manysy hakda Balkanda çagalaryñam, ulularyñam habary yok :)

wiii, hahaha nahili

wiii, hahaha nahili bolayipdiray :) gyzy gar bilen belleyan chaga bu dowurde-de yok how. sen bu wagtam sada ekenin :)
"Gar zynmakdy" edebi dilde aytsak :)

bolyalay, dengizimzden yza

bolyalay, dengizimzden yza galmadadyk bolsak:) biz nabilelei bellenmeli wagty elden sypdyrdyk diyip tas gynanyadyga:)

;D gyz yrmak dagy beyle

;D
gyz yrmak dagy beyle ansatjak bolardyla beyle garlap bellap bolyan bolsady =))

yrylmak isleyan gyzlaram yorite ozuni garyn aşagyna oklap zat edip yor diyyanmi :)))

Sen belleneňok-how, sen gar

Sen belleneňok-how, sen gar bilen bellemeli. Ýa iki tarapam belläp ýörmükä?!

Aýyp-taýyp gar zyňyp ýörkäň 2-3 gyza dagy degse, "aý nätjek, takdyr şeýle ekeni, baryňyzyňam ýüregiňizi bölmänjik, hemmäňizem belledigimdir" diýen bolýa diýýäňmi :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Senem omur gurrunleri shu

Senem omur gurrunleri(oyun edilyan bolsa-da) shu 2-3 ayal alsan bolyan yere getiryan welin, na beyle etsem-petsemin barmy ? :D Yetenokmay biri ? :))

Şony mundan 8 aý öň

Şony mundan 8 aý öň ýazan bolsam, gülüp geçerdiňiz, ýöne häzir beýle kommentsiz geçip bileňok :D
Aý ýazyp otyrkam şeýle diýerlerem diýdim. Ýok, beýle etsem-petsemim ýok, kanun oňa rugsat berenoga?! :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Zynan garynam cishijek,

Zynan garynam cishijek, betnyshanja birine degayse diyyanmi!:D:D Kellani gashap otyrarsynda!:):)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: ":DDD"

Yarym kilo wrote: Zynan

Yarym kilo wrote:

Zynan garynam cishijek, betnyshanja birine degayse diyyanmi!:D

Ozuna chishikligi, betnyshanlygy "erbet" manysynda ulanyan, yzyndanam soygulilik derejesinde, "betnyshanja, chishikje" diyip yazyanmy? :)
Ya bu yazanyn "Umuman chishigrakler kan halanmasa-da mena chishikjeleri govy goryan" diydiginmi ? :D

Umuman aydanda gyz-diyenin

Umuman aydanda gyz-diyenin elbetde etli ganly bolsa gowy! :D Yone men cishijek we betnyshanja sozunin sonuna soygulik derejesini goshmagymyn sebabi betnyshanjalar we cishijekler oykelemesin diydim-da! :)

Shu etli ganly name diymek?

Shu etli ganly name diymek? Irrilin aty yaly bolmasyn, yone chishik hem bolmasyn diyyanmi?
Semiz diysek dogry bolarmy?

Hmm... dogumly diysekmi? Turkmen oglanlaryn kopusi hor bolanson, on yaly ozunden dayaw bolup gornup durmasyn :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Ay men-a ne gaty hor ne-de

Ay men-a ne gaty hor ne-de gaty semiz bolmasyn diyjek boldum, etli ganly diyip! Turkmen oglanlary oylenenden son calt semreyar. Shon ucin hazir hor bolsagam sonundan semreder-da gelin bay, tagamly naharlary bilen!:):) :D
Dogumly sozi gelishmanem duranok shu Turkmen gyzlaryna!

marydada gowy gecdi,mena

marydada gowy gecdi,mena 22-de uka batypdyryn-sebabi çişlik bişirip bilyan diyip paşyrdap bişirdim welişn ahli tüsse göze gidipdir,agyryp açyp bilman gyşarypdyryn...

Hemmangiz Taze Yylyngyz

Hemmangiz Taze Yylyngyz bilen! Allajan, dushumli yyl bolsun! Taze osushler getirsin-masgalangyzda, durmushyngyzda, dowletimizde-de!
p.s. Moskwada-da gar boldy, edil o diyen kan dal, 2sine song ors oba gitdim gezmage welin, bay owadan-a, gar yaganda sheydip yagsa diydiryar! dyzynga yetip dur, ors pejem bardy, sowukdan ushap, gyzyl dulaklyja dashardan yylanayyn diyip munyansing ongada, pishigimizem myrlap gelyandir yanynga! ertekidaki yaly!

_____________________________
Ýürek urýar tolgunýar,
Emma galam dur ýerde,
Ak kagyzlar zyňylýar,
Söz çykanok leblerden.

hezil edipsing sena shu

hezil edipsing sena shu tomys hemme ishlerim ugryna gitse menem aylanyp gaytjak tomys shol orslang obasyna hayisht etsem tomysam bolsa yakarlara peji:)

Ashyr sena gelsen

Ashyr sena gelsen skinheadler soyaymasyn! Ozem sholar Podmoskoviyada kop diyyar!:-) Oyun etyan, gelsen mana habar et, menem Podmoskoviyada praktikada bolyan shu tomus!

dom2 hem sho yerdemii?

dom2 hem sho yerdemii?

Bilmedim-da dom2-nyn nirede

Bilmedim-da dom2-nyn nirede yerleshyanini yone podmoskoviyadamysh diyip kop eshityadim! Heniz dogrymy aytsam bir gezegem gidip goremok sho Podmoskoviya diyilyan yere, belki shu yyl gitmegim ahmal!

Gidesin gelyami shol Dom2'a

Gidesin gelyami shol Dom2'a ? :D

dom2 Podmoskoviyada

dom2 Podmoskoviyada yerleshyanin menem eshidipdim.
Feya, dom2 nirden yadyna dushyalay? bay prikolow senem :)gitjek bolaysan ishin yok, gar kop yagyar olarda bellaymesinler seni :)

bilemogay, birden kallame

bilemogay, birden kallame gelaydi.. gar bilen yuwaslary hichlay, yone psihlar hataryna salarlar shol ine biraz pikirlendiryar ;)

haha Mergen goz onume gelya kastingde durushym, meni kabul edishleri, olaryn arasyna dushushim oo boldy yzyny goz onume getirjegem dal :)

Ay anyrsy kuntihana yaly bir

Ay anyrsy kuntihana yaly bir zada how, kim-kime, butin halk'yn onunde...Masgarachylyk!

baybowwww, ong yali soyjak

baybowwww, ong yali soyjak bolsalar mena barjak dallay, :)

Gaty bir soyaslaram yoklay,

Gaty bir soyaslaram yoklay, olaryn ozlerem baryp yatan narkoman we alkashlarlay, prosto sanlary kop diyaymesen! Ay bolsa-bolsa elindaki pullaryny alyp, gowuja edip uraymasalar bashga etjek zatlary bolmazlay! :):)))))

Yogsa-da TAZE YYLYNYZ GUTLY

Yogsa-da TAZE YYLYNYZ GUTLY BOLSUN! :)