Ispanyadan Yatlamalar

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Hormatly agzalar.
Menin syyahatym bu gezek Ispanyanyn Valencia shaherine getirdi. Bilyansiniz Ispanyanyn taryhy garyshyk. Sholaryn ichinde musulmanlara degishli yillaryda bar. Tarik bin Ziyad Ispanya geleninden son musulmanlar 800 yillap bu topraklarda hokum suryarler.
Men shu yere gysgacha Ispanya hakynda maglumat Turk dilinde goyjak son yene oz goren gezen yerlimi Turkmen dilinde yazmaga dowam etjek

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gyzykly!"
  • Harezmi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Turkchedir

Miladi 711'den, yani Tarık bin Ziyad'ın İspanya'ya çıkışından çok önce Müslümanların İspanya'ya gittikleri, son kazılarda Valencia'da bulunan Arapça yazılı bir mezar taşının miladi 628 tarihli olup bir Müslüman'a ait olmasıyla anlaşıldı.
Evet, İspanya Kültür Bakanlığı'nın koruması altında olan bu tarihî belgeden anlıyoruz ki; Müslümanlar İspanya'ya çok önceden gitmişler. İznik Konsili'nde (325) Aryüs grubunun teslisi kabul etmedikleri gibi İspanya'da da tevhidi kabul edip üçlemeyi reddedenler vardı. Onun için İslâmiyet'in tevhid inancı onlara ters gelmiyordu. Halk içinde böyle bir sempatinin olması, Tarık bin Ziyad'a kolaylık sağlamıştır. Çünkü onun askerlerini halk, evlerine kabul etmişlerdir. Büyük bir engel görmeden Tuleytula (Toleda)'ya giren Tarık bin Ziyad, orada bir mescid yapmıştı. Belki buna 'İspanya'da ilk mescid' diyebiliriz.
Ama İspanya'da ihtilaflar çok erken başladı. İhtilaflar çok çeşitliydi. Önce Araplarla Berberîler arasında sonra Araplar içinde Yemenliler ile Mudarlılar arasında çatışmalar başladı. Daha sonra bunlara bir de İspanyol asıllı Müslümanlarla diğerleri arasındaki çekişmeler ilave olacaktı...
En sonunda 1492'de Müslümanlar hâkimiyetlerini tamamen kaybederek başkalarının hâkimiyeti altında horlanan ikinci sınıf mânasına müdeccen kesim haline geldiler. Daha sonra sürgünler, işkenceler, idamlar başladı. 1502'de II. Bayezıd, Kemâl Reis komutasında bir donanmayı Akdeniz'e gönderdi.
Müslüman-Yahudi, mağdur-mazlum kimi buldularsa kurtarmaya çalıştılar.
II. Selim, Kıbrıs derdiyle ve hac engellemeleriyle uğraşmasına rağmen 16 Nisan 1569'da Cezayir Beylerbeyi'ne yardım için emir gönderdi. I. Ahmed, Avusturya ve İran ile uğraşırken, Endülüs mazlum ve mağdurları için Fas, İngiltere, Fransa ve Venedik devletlerine elçiler gönderip, "Sığınmak isteyenlere yardımcı olun" diye iradesini bildirdi.

Dowamy

Men ilki oz yzlarymyzy gozleyan elbette bu indi ol diyen kan ansat dal sebabi shunch yil aradan son henizem musulmanlaryn yzyny gozlemek birhili samsyklyk yaly emma gowy syn etsen orta chykyar. Menin gelen yerim ol diyen dogry yer dal sebabi Valencia Andalusiadan biraz uzakda galyar. Shondada gysgacha syn edelin hany nameler bar ortalarda. Ilki bn chuchleri gurrun bereyin.
Churchin arhitekturasy nahilidir?
Umumy manada Yewropada churchlerin minarasy birhili asyl binaya degip durup onson bir chunkundende ilki dort burch bolup sonam tegelenip in depesindede crest bardyr. Bular kabir Gothik churchlerden bashga hemmesi diyen yaly menzeshdir. Yewropanyn asyl arhitekturasy Bizanslardan yadygar galmadyr shon uchin kop yerde Roman style architecture diyip gabat gelyandiris.
Emma Ispanyada hem Roman arhitekturasyna gabat gelyan hemde Islam arhitekturasyna gabat gelyan. Meselem Umayyad/Emevi imperiyasynyn binagarchiligi bashgacha bolupdyr. Olaryn guran metjitlerinde yeke minara bolup olam 4 burchly bolup uzalyp gidyar. Ashakda surat goyjak . bular yaly metjitleri hazirem demirgazyk Arab Afrika yurtlarynda gormek mumkin sebabi Ispanya gelenlerde sholardy.

Agam surat

Agam surat nirede?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

dowamy

Men yene unsumi cheken zady mashynlary park edishleri. Bilyansiniz Parisde mashynlary yolun gyrasyna 2 setir edil park edyarler diyipdim bulardada sheyle edilyar. Paris bn bir tapawudy Parisde yolun gyrasynda yorute park uchin diyip kichjik yoly uly yola parallel shekilde edipdirler emma Valenciada beyle zat edilmandir. Yolary gin ve arassa. Kop yollarynda yorap baryarkam hamana ozumi ashgabatda yaly duydym sebabi jaylaryn shekli, arhitekturasy azda kande chalym edyan yaly bolup gorundi mana. Mashyn suryanler Turkler yaly. Kanun zat yok hich yol duzgunlerini yzarlayan yok kim chalasyn bolsa yada shermende bolsa sholam yoly onurti alyar. Kochede apelsin agachlary doly islesen alp iyip bilyan ve birgiden agachlar daje %90’inde miweleri dur. Diysen owadan yer palma agachdan kan zat yok.
Ilkinji gezek omrumde sheyle bir proyekte gabat geldim ve diysen haladym. Valencianyn ortasyndan ozallar derya gechyan eken indi shol derya duybunden ullanylmayar. Bularda ay bosh dursa ysy bolar diyip alak edin bashgacha proyektler edipdirler. Meselem kop bolegine 2-3 sany futbol meydanchasyny parallel edip gurnapdyrlar bir giden yerini bazaar edipdirler yene bir giden yerine agach ekip owadan park edipdirler. Men heniz deryanyn dine %10’ni gordum heniz yene brgiden yerler bar.
Yzyna ya gunluk dowam ederin yada el degen vagty sizler bn paylasharyn

Hajy agam, sen bu

Hajy agam, sen bu syýahatlary işiň sebäpli edýäňmi, ýa öz keýpiňe, wagt tapyp, serişde tapyp edýäňmi? Eger aşa şahsy sorag bolmasa, jogap bersene?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Hajy

Dostum salam. Syýahatnamalaryň gyzykly! Yöne edil şuny has hem haladym. Ispaniýa gidip görmek meniň hem hyýalymda bar. Dowam et...Baýramyň soran soragynyň jogabyny meňem bilesim gelýär :)

Ay dogrysyny aytsam keyp

Ay dogrysyny aytsam keyp uchin gidyan. Hazir men suratlary goyjak ve yene yzyny dowam etdirjek

suratlardan bashlayin

shul meselem metjit bolan emma son uytgedilen. Googledan gozlan casa blancadaky(morocco) metjitlerin minaralarynyn kopusi belkide hemmesi sheyle.Iki surat menzesh boldy ay ziyany yok.

dwm

Valenciada beyleki yewropa shaherleri yaly orta asyrlarda gala shekilinde yashalypdyr. Ozalam kabir shaherler hakynda yazypdym, meselem kone ve taze hokmunde ika ayryyarlar.Kone Valencia ve taze Valencia. Kone Valencia meselem yaman owadan ve kocheleri darajyk emma taze Valencia kocheleri Ashgabadyn kocheleri yaly gin. Aslynda biz bir zady gowy edip gozlemeli Hristiyanlar orta asyrlarda church gurnanlarynda galalaryn yada obalaryn niresinde gurlupdyr. Olardada bizinki yaly duzgun barmy ya olar bizlerden alypdyrmy shony biler yaly. Meselem kop gurnalan metjitler musulmanlar Valenciadan kowulanson derrew churhce owurlipdir ve shol churcher shu vagt shering ortasynda has dogrysy kone Valenciada. Valencia hachan hristiyanlaryn eline gechen. 1492 yylda Palau de la Generalitat ve Torres de Quart tarapyndan Catalanlaryn eline gechyar. Torres de Quart’yn heykeli shu vagt kone Valencianyn merkezinde uly heykeli bar. Suratyny son goyjak

Torres de Quart

yanymdakylar derrew shun onunde surata dushdiler emma ynanyn ichimden hich gelmedi hamana diyersin shol heykelin yuzune seredip vah sen bolmadyk bolsan name bolardy diyip galanymy bilman galdym.

dwm

Valencia Ispanyanyn nache uly shaheri diyip hasaplansada ol oz bashyna bir dovlet yaly. Ozlerine degishli dilleri bar ve shaherin karollygyna degishli mohur bar. Shol mohurler her yerde gabat gelyar. Men ilki uly binanyn ustunde gordum son syn etsem kanalizaysonlaryn lyuklaryndada bar. Suratlary nesip bolsa goyjak

surat

dwm

yokardaky suratda binanyn ustundaki Valencia karollygynyn mohuri yada gerbi. hazir shu surat lyukdaky mohur.

dwm

Aylanyp yadamyzdan son bir yere girip hem dynch alalyn hem kofya ichelin diydik. Men crossaint bn orange juice isledim. Bulardada apelsinin yanynda sheker getirdiler, garyp icher yaly. Onki yazgylamdada aydypdym Parisdede sheyle edyarler. Ondan son edil garshy tarapda uly Church bardy gelin shon gidelin indi gapysy achylypdyr diyip. Girsek ine ullakan Church ichinde garrylardan kana dam yok. Ortada bir garry yashuly aldygyna Injilden birzatlar okayar arkada outran garrylada hor bolup amin diyyarler. Girish gapy chap tarapda onson shol tarapda yene birinin heykeli bardy adyny oakamndyryn shona yuzuni owrup bir garry dayza aldygyna dileg edyardi. Bir uytgeshik zat gozume ilishdi. Olam hany metjitlerde ymamlar minbere chykyp vaaz beryara shonun yaly minber bar emma ullanylmayar. Men onson oz-ozume diydim shu ozal metjitdimika yada Churchmika eger church bolsa men name uchin bashgalarynda gormedim. Chep tarapdan girip chuchin arka tarapyna yoreyan son sag tarapyna gechyan ol yerde eyyam hemme churchlerde bolshy yaly shem yakyarlar. Meselem Parisde 10 euro berip alyp yakyan in gysga vagtda churche ishleyan biri gelip ochurip shemi alyp gidyar ve yene son shony satyarlar. Emma bular bashga yoluny tapypdyrlar. Shemleri ortarasyndan kesipdirler son shon ichinden kabeli chekip in ujundada lampa goyupdyrlar. Meselem 10 euro beryan velin 20 minut shol chyra yanyp duryar sonam ozu gonu ochyar. Munam tehnologiyanyn komegi bn hamana vending machine yaly edip yasapdyrlar. Suratlar nesip bolsa goyjak.

dwm

meselem edil uly heykelin onunde stol bar shol stolun onundede yashuly oturan yerinde injili okayar.

ine bu suratda diyshim yaly minber.

Ey surat goymak yaly kyn zat yok shu website'da. shony bir update edip bolanokmay.

dwm

buda diyen shemlerim. Akylly bolsan herkimden pul yasap bolyarow.

dwm

Oylan toweregi taze yili gutlamak uchin bular duybunden bashgacha zat edyan ekenler. Yorute gurama tarpyndan salyutlar(fireworks) gurulyar. Uly yollan biri yapilyar ve herkim shol yere gelyar. Onson salyutlar gumpuldap atylmaga bashlayar birnache minut gechenson bular hasam guychlenyar onson yer titrap bashlayar ve in gyzygy shol taydamysh. Kabir suratlarym bar emma hich many anlatmayar shon uchin ol yerde alan suratlarymy goymaga gerek yok diyip piker edyan.

Ispaniya mena hazir gidip

Ispaniya mena hazir gidip goremok. Gecenlerde tanyslar Barcelona shaherine aylanyp gaytdypdyrlar.
Ispanlar Yewropalylaryn beylekilerinden tapawutlanyar kabir taraplarda. Musulmanlara beylekiler yaly dusman dal bolmaly bular.
Esasy sebabi hem Al-Andulus(Tarik bin Ziyad)...Geljekde gitmekci Ispaniya nesip bolsa...

Men yone 2 hepdeden Parizh'e gitmekci. Hepdesony 3 gunluk.
Konferans/simpozium maksady bilen dal. Dine syyahat maksady bilen.
Jigilere we beyleki tanyslara birtopat 'Eiffel tower miniature' sowgatlary almaly boljak.
Herbiri hem azyndan €15-20 bardyr...

Wena-Parij otlysy bilen

Wena-Parij otlysy bilen gidersiňä? Ýa awtobus? Näçe $?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

yol

Bayram wrote:

Wena-Parij otlysy bilen gidersiňä? Ýa awtobus? Näçe $?

Ha, yok. Men samolyot bilen gidyan. Iki tarapyna €160 tolaydim oydyan.
Men gijrak aldym, ir alsan €100 toweregi hem tapdyryar eken bilet.
Masyn-otly bilen 10-15 sagat alyandyr. Azyndan €50 bardyr olam
Yanyndan biri bolsa bolardy hem otly bilen...

Men gecenler gunuzyn Bratislava(1 sagat masyn bilen) we Budapest(2 sagat)
baryp gaytdyk. Bratislava(Slowakiyanyn paytagty) aylanyp bildik, welin Budapest
agshamrak baryp gaydanson aylanyp bolmady.

Mergeni hem chagyrdym welin Wena, hazira chenli ha getirip bilmedim.
Elim yetenok diyyar :)
Bolmasa, ozum Ruminiya baryp gaytmaly my namemi.
Yone olam dashrak...

Shu ayin 11-17 arasy

Shu ayin 11-17 arasy Gazagstanda matematikadan taslama olimpiadasy gechyan bolmaly, shona iberjek boldylar meni barden gidyan topara bas edip, yone shona-da "On oz isi ozune yetik" diyip rugsat bermedi direktor, onson men "Gezmage Viena gitjek" diysem rugsat berermi, ozun ayt :)
Hepdan ici sapaklar, 6-njy gunem govy cagalar bilen olimpiadalara tayinlik, govshagrak cagalar bilenem yeterlilik sapaklary bar, kellani gashar yaly bolmady bu yil.. Bir sypsa bolardam pashada zatda welin, size-de gitmek ucin shengen viza almaly, on ucinem bir giden burokrasi...Bos wagt gerekda garaz, oda mende kan yok.

Matematika taslama

Salam Mergen.11-17 yanwar arasy Gazagystanda Matematika taslama olimpiyadasy bolyar diyipsin welin men bilşime göre goybolsun edipdiler.Tazeden başalady myka?web.de men doly maglumat tapyp bilmedim,gayrat edip internet sahypasy bar bolsa iberip biljekmi?Wah az kem wagt bolsa aslynda gezelenje çykmak erbet pikir hem dal.Mergen Rumaniya gelsek mi name?:)

Men detallaryny bilemokda

Men detallaryny bilemokda Polat, barde bizin ol isler bilen mesgullanyan basga isgarlerimiz bar. Rumyniya 4-5 kisi dagy uysirip bilsen getir, gezdireyin. Men shaherime Istanbuldan 10-11 sagatda gelyan avtobusly, gidis-gelis biletin bolsa €70'dyr + viza €80. Gaty gymmat dal!

quote

Mergen wrote:

Shu ayin 11-17 arasy Gazagstanda matematikadan taslama olimpiadasy gechyan bolmaly, shona iberjek boldylar meni barden gidyan topara bas edip, yone shona-da "On oz isi ozune yetik" diyip rugsat bermedi direktor, onson men "Gezmage Viena gitjek" diysem rugsat berermi, ozun ayt :)
Hepdan ici sapaklar, 6-njy gunem govy cagalar bilen olimpiadalara tayinlik, govshagrak cagalar bilenem yeterlilik sapaklary bar, kellani gashar yaly bolmady bu yil.. Bir sypsa bolardam pashada zatda welin, size-de gitmek ucin shengen viza almaly, on ucinem bir giden burokrasi...Bos wagt gerekda garaz, oda mende kan yok.

Men Ruminiya EU giren badynda goni Schengene hem girendir oydyadim. Diymek dal eken.
Hacan giryar, takmynan bir taryh zat bardyra?
Ay onda menem oye yere gitjek bolsa, viza shona menzesh zat gerekdir...

2011 dagy diyyadiler

2011 dagy diyyadiler schengen'e girme wagty, yone Eu'ni bilyana, "pylan shertlerimizi etmedin" diyip wagt bilen oynap bilyar, "anticorruption shertlerini yerine yetirmedin" diyip Bolgaria beriljek fond'laryny kesisleri yaly. Yone EU'den Rumyniya viza ansat beryaler, bahasy €80.

Parisde achara dakylyan

Parisde achara dakylyan eiffel towerlar 2 eurody ve shondan kan bolsa alma bashga yerde taparsyn.ulular 15-20 euro. her yerde bashardygyndan pazarlik yap. mena utanmayan indi her yerde shony edyan.Parisin arhitekturasyna uns ber sebabi olarynky Austrianynkydan(sen shol yerde dalmi?) uytgeshik. Gelenson senem biz bn goren zatlaryny paylash.

sagbol

Style wrote:

Parisde achara dakylyan eiffel towerlar 2 eurody ve shondan kan bolsa alma bashga yerde taparsyn.ulular 15-20 euro. her yerde bashardygyndan pazarlik yap. mena utanmayan indi her yerde shony edyan.Parisin arhitekturasyna uns ber sebabi olarynky Austrianynkydan(sen shol yerde dalmi?) uytgeshik. Gelenson senem biz bn goren zatlaryny paylash.

Ooow. 2 euro. Sagbol.

dwm

Bugun gury deryanyn beyleki yerlerine gitdik. Diysen gowy edipdirler. Beyle zatlar heniz gormedim belki dine Valenciada bolup biler. Sen derya shahere ziyan beryar diyip yoluny bashga yana owur sonam al deryanyn bolan yerinin shaherin turistik merkezi et. Ilkinji binany Australiyadaky teatry design eden arhitekt edip galanlaryda shona menzesh edilip gurnalypdyr. Bulam ilki teatre son 3D cinema/IMAX onson tennis meydanchasy onson zoopark edilipdir, yone zoopark dine suwda yashayan hayvanlardan ybarat ve kabir gush durlerinden ybarat. Aslynda hepde sony bolanda halk uly kochelerde yoremelidirem oydenok shol derya giryarler ve hemme zat shol yerde edilipdir. Bizin shansymyza shol yerde sirk/circus bar ve orsyetden gelen. Biz sholaryn mashynlarynyn arkasyndan gechip baryarkak bir ayi yanynda treneri. Ayi 2 minut gechmanka bize eli bn f*ck gorkezip bashlady sonundanam utanan bolup yuzuni yapan boldy biza gulmekden gatdadyk, men kellame ilki gelen zat shu herekedi bolsa bolsa orslar owreder diyip gulup hezil etdim.Suratlar bar

dwm

dowamy bar yone shu vagt galyan yerimde intenet problemasy bar Londona gelenson hem biraz surat goyjak hem biraz goren zatlamdan dowam etjek.

Mergen eger indi islesen onku yazanlam bn birleshdirde bir mowzuk hokmunde Gezelenchlerden yatlamar diyip goyay. Men heniz yene birnache yerler bar olaram giden vagtym yazaryn oturaryn.

Men tutus mowzugy beylekin

Men tutus mowzugy beylekin asagyna nadip yapyshdyrjagymy bilemok, barde beyle bir option dagy yok yaly. Atamyrat gelende gorse 1 usulyny tapar, yok bolsa-da dorederda :)

gurrun bereniniz uçin

gurrun bereniniz uçin minnetdar. suratlary has ulurak edip goyup bolmazmy? yada kiçi bolsada ustune basanda ulalar yaly edip goyulsa?

Jgp

Akgul dogrymy aytsam surat goymak yaly kyn zat yok shu tayda mena bash ayak tapamok bir goysam ullakn bir goysam kichijek shon uchin uly bolandan kichi bolsun diyip kichilerini sayladym.

Surat goymak gaty ansat,

Surat goymak gaty ansat, yone azajyk owrenishmeli :)
[img] ve [/img]'lerin arasyna goysana goni suraty yapyshdyryar,
[url=Direct Link][img=Resolution] Direct Link [/img][/url] edip goysanam senin islan ululygyndaky gornus sahypada duryar, ustune bassanam Uly surata akidyar.

Direct Link = Uly suratyn url'si. Eg: http://..............jpg
Resolution = Ekranda nace pixel gorunjegi. Takmynan proportion'yny tutdyryp yazaymaly. Eg:200x300

Agzalar men aslynda Ispanya

Agzalar men aslynda Ispanya dine Valencia shaherine aylanamaga 1 hepdeligine gidipdim velin Londonda donaklygyn bolmagy sebapli reyslerin hemmesi cancel boldy onson biz Barcelona shaherine gitmage karar berip Barcelonada 4 gun galdyk. Ol shaher hakyndada oz gunlugume bir giden zatlar yazdym yone bare nesip bolsa dine suratlaryny goyjak. Yogsam sizinem kellanizi agyrtdym biderek zatlary yazyp.

Barselona barada hem ýazaý

Barselona barada hem ýazaý bärik. Her kimä öwýä Gaudiniň şäheri diýip...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Barcelona suratlary.

Bu suratlary yorute uly edip

Bu suratlary yorute uly edip goydum. herkim gowy edip seredr yaly diyip.

Sen suratlary seyle uly edip

Sen suratlary seyle uly edip goy, men ozum orta boyda goruner, ustune bassan ulalar yaly edeyin. Govja suratlar...
Familia Sagrada dagy bet bina, menem gidip gormekcidim oza..
Barcelona'da name govy, name erbet, onam yazyp otur, gidenimizde gorere degjek nirelerin bardygyny bilip gideli :)

Ay Barcelonada has dogrysyny

Ay Barcelonada has dogrysyny aytsam Ispanyada Musulmanlara garshy sheyle erbet yigrench bar, her yerinde yureginden duyyan. Shon uchin men kan bir duyan zatlarymy biderek size aydyp sizede prejudice bir duygy bermayin. Her yerde Barcelonanyn kartasy bar sholary alyp gidilmeli yerleri gidibermeli menem sheyle etdim. Yone dine menzetme aydayin meselem Ashgabadyn Barcelona yaly bolmagy uchin yene in azyndan 30 yil gerek. Metro systemasy, tarmvay, avtobuslar, turistik avtobuslary, binalar, sowda merkezleri, kochelerin duzguni, restoranlar, naharlar, bazarlar, arhitekturalar,muzeyler, teatrlar men hich gabat gelmedim how, shaherde contemparary stilde yadygarliklere ve jaylara rugsat beryarler. Hany bizde kim bir contemporary stilde bir yadygarlik yasar ve sen alyp shaherin bir yerinde ullakan edip goy ve shol turistlerin gelip seredyan yeri bolsun. Ya bolmasa olympiada stayony gurlanda ishgarlerin geyen shyppyklarynyn hemmesin tygna recycle et ve sen sholarda owadan yadygarlik yasa. hay nabileyinde bizde hachan boljak.

bazarda guradylan etler.

Ya bolmasa kultura ministirligini goragy astynda kone bina

ay shu yashulynam goyayin diydim. Columb

buda turistler uchin yorute yasalan mashyn.