Pluralism ve Indivudualism

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Agzalar gaty gorman men muny ilki teswirlerde goydum belki aranyzda ol yere girmeyanleriniz bardyr barde okarsynyz hem sizinde bilyan ve diyjek zatlarynyzy bileyin diydim.

Dini ve dowlet pluralismi biri-birlerinden tapawutly bolyar. Aslynda her system ve her din belli bir yillarda pluralism bn bashlam sonam individualisme gechenson chokmek bn bolupdyr. Meselem Marx kuminsmi yazanda basamak-basamak edip dunyade deni tayi bolmadyk sistema doretmek islapdir. Lenin ilkinji adimlerini basharyar sebabi komunism halaka den hukuklygy vada edyardi. plurarismi one chykaryardy, Stalin bn ol sistema oldu ve in sonunda Gorbachov sistemanin yikilanyny kabul etmeli boldy. Emma sovietlerin iki tarapyndaky gonshylary dashyndan seredip ozlerinin ishine yarajagy sheklinde sistemany ulanmak islediler. Yewropa komunismi tashlap socialismi sonam kapitalismi one surup ugrady.Biz her ikisininde chokushine shayat bolyas. Komunism batdy indi gezek Kapitalismde. China beyleki tarapda her ikisinide uns berip synlap otyr. Olar komunism bn capitalism arasynda bir zatlar etjek bolyar emma taze zat doretmanson yada pluralismi on plana chykarmanson in gysga vagtyn ichinde batalga gidyar.
Islamda bu biraz uytgeshik bolup gechdi. Islam ilki Pygamaberimiz barka ve onun egindeshleri barka pluralismi ilk planda goyupdy. Meselem Medina gochulenden son yewreyler bn shertnama gol chekiship asuda yashamak ilkinji edilen ishlerin biridi shol sebapli uzak vagtlara gitti. Emeviler doneminde Hz Muaviyenin Allah Resulynyn Halifeligini alyp Allahyn Halifesi etmegi shol systemanyn sona ilkinji adimler bolupdy. Oysa Allahyn Halifesi dine sechilen shahsiyetler bolup olarda pygamberler bolarlar. Emeviler kan gechmedi Abbasiler guruldy ve sheydibem islamda duraklama donemi bashlady. Shonun bashlamagy bn adamlar dushunishmezlige girdi. Name uchin islamda duraklama bar diyip in sonundada Islam dunyasi bolunmage bashlady. Pluralism ilki planda halky goyar onson shona gora dowam eder. Dovlet systemasy hem sheyle dowam etmeli emma gynansakda sheyle yalnyshlyklar dowam edyar. Dinde hemishe pluralism bar ve bu hich hachan uytgemeyar eger uytayen yagdayinda dinde taze sectalaryn orta chykmagy bashalayar.
Dovlet sistemasyndaky pluralismin yitip individualismin one chykmagy kabir halatlarda autocratlary doredyar. Ine buda shu wagt islam dunyasinin problemasy. Autocratlar koplench ozlerini pikirlendikleri uchin halka hakynda alada edilmeyar ve hemme taraplayin halka bowet bolup bashlayar.
Dinde pluralism arka planda galsa dine tazleikler getirmek bn bashlanayar yada dinden gopub ideolojiye owrulyar.
Judaismde ruhanylaryn pluralismi arka plana alyp halky basgylap bashlan vagtlaryn Hz Isa dunya geldi. Ol bir gapdaldan pluralismi one suryardi ve bir gapdaldan Jennedi bushlayardy. Ruhany yewreyler Hz Isany oldurmegin ugruna chykdylar emma Allahyn oz pygamberini gorajagyny goz onunde tutmandylar.
Hristiyanlygyn plurlismi yatdan chykaryp katolik yewropa halky basgylap bashlanda halka bashga yola bashvurdu ve Weber leaderliginde protestanlyk orta chykdy. Men barde haysy sektanyn has dogrydygyny ya nadogrdygyny debate etmek islamok, yone protestanlyk hristiyanlygyn akyshyny/ugruny uytgetdi.
Islamda Emevi hokumdarynyn yalnyshlyklaryda musulmanlary dushunushmezlige eltdi ve Shialygy osdurdi. Men pikirimche Shialyk bir ideolojidir. Muna subut Osmanlynyn Shialara mukaddes topral;ara rugsat bermemegi shialary bashga yola zorlady ve Nedir sha jaferiligi orta atdy. Shialik bir tarapdan bellem etdi mezhepden dashary ideolijidigini..

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Dowrumizde ruhany leaderler

Dowrumizde ruhany leaderler bashga yollary gozleyar men beylekli dinler hakynda aydip biljek dal emma dunya shu vagt hem din tarapdan bir zatlar gozleyar hem dovlet bir taze sistema gozleyar.
Bilshiniz yali global bir movement bar ve her yerde basharyly. Sebabi pluralismi impose edyar. Movement her nache din adyna gurlan bolsada pluralismi impose edyanligi sebapli her din yada herkim goldayar. Diymek pluralismde in esasy zat hemme zady arka plana zynyp dine halky orta goymaly ve herkimin oz ynanjy, dabi-dessury ozone mahsus bolmaly. Bu zatlar hemishe pygamberler tarapyndan doly manada yerine yetirlen. Hernache kabir pygamberler ozlerinin ishlerini yerine yetirmedim diyip gorksalarda biz ynsanlar olary judge etmage hich hetdimiz dal. Olar oz derejelerinde in kamil ynsanlar ve olaryn ishlerini yerine yetirilip yetirilmezlik ozlerinin ve Allahyn judge edip biljek zady.

Individualisma ve autocratlyga goz aylalyn. Yashayshyn in erbet howply dushmany. Halky hich goz onunde tutmaz ve her zatdan gorkar. Aslynda muny garpyz bn deneshdirelin.Garpyzyn sesi gaty chyksa ichi bosh bolyandyr. Adamda sheyle, ichi bosh bolan yagdayinda gorky doreyar. Shon uchin bir tarapdan bir zada ynanmak adamlary namede bolsa erbetlikden alyp goyyar, emma ynanchsyzlardan herzada garashsan bolyar. Kabir ateistler hemishe dini gunakarlar ya bolmasa bashga yol bn birinin dinine bir zat diyerler, emma olaryn yadyndan chykaryan zatlary urshy edyanlerde adamlar. Neyse men barde ateistler name edyar dindarlar name edyar ony debate edip durjak dal. Bu menin bir menzetmamdi. Taryhda subutnamalr esasynda halkyna bashyna name gelen bola autocratlardan gelen ve autocratlar hemishe individualismi halayan adamlar. Global dunyade yashamak bir tarapdan individualismi one chykaryar. Meselem kop mashgalada ulanyan/osyan chagalar hemishe internedin onunde vagt gechiryar ya TV nin onunde vagt gechiryar yada Oyun oynap gechiryar. Statistiki netije shu chagalar individualisma owreniship shona gora hereket edyarler. Eger bu kontroldan chykyp komek edilip bilinmejek yagdaya yetende bu adamlar halka howply bolyar. Aram aram gorulyandir psychological disorder bolan yetginjekler halky yada avtomat bn gyrmaga bashlayar yada dash toweregindakilere ziyan yetirip bashlayar

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • poahf 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

düşünmek kyn boldy...

yazgylara düşünmek gaty kyn düşdi. türkmen, inlis, türk dili... üç ayry klimadyn miwesinden bir çorba:D

has sada dil ullanylan bolsa erbet bolmazdy welin awtor islemandir-da:D

__________________

put on a happy face

Shun beyleki saytdada

Shun beyleki saytdada diydiler. Men irden turdym ve chayimi ichip otyrkam kabir zatlar okap otyrdym. onson ishe bashladym emma kellamde birgiden pikirler bir zatlar diyip dur. derrew laptopy alyp yazmaga bashladym. shol 2-3 sagadyn ichinde name bolsa boldy ondan son hich zat galmady. son gaytalap okamadymam. shol durshuna goydum.Yalnysham bardyr ep-esli

Mena dogrymy aytsam duyn

Mena dogrymy aytsam duyn yaryny yaly okadym, belki ondanam kopragini. Strukturasy, gurlushy okamak uchin onayly dal. Ozem kesgitlemesiz bashlapdyr. Individualism we pluralism name, ya-da sen name manyda ulanyan? Mena individualism'e ozumche bashgacha dushunip yordum, indi bulam bujar boldy...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Pluralism cogulcu manada

Pluralism cogulcu manada ulandym
individualism egoism/ yeke ozlerini has dogrysy autocratlygy beryan manada ulandym

turkmenchilik pluralism

turkmenchilik pluralism bolyamy, dap-dessura gora heeket emek uchin ayagyna badak salyp, edaymeli zady hem etman yoren adamlarama kyan, ya bolmasada il name diyende name, meng etjegim ichimde diyip bela yalijak bolyp hereket etyan adamlaram bar. Plusralism yol utgedende halkyng zehininde revalyusya bolyp gechyar, ol revelyusya erbet diymek dyal, mysal uchin ruslar turkmenistana taze gelen wagty has hem yash gelin we gyzlar okajak bolsa gaty geng goryan ekenler, olar has hem obada tarapynda kopchulik tarapynda yazgarylyan eken, yone ol bilim sistemasy turkmenistana gowy tasir etdi. sosyal yashayishda pluralism we individualism hakynda pikirim sheyle.
poltiki yagdaysda seretjek bolsang hem individuallyk hemme politiki sistemang ruhynda bar, nache yok diyseler, shony yok etjek bolyp goreshseler hem yagday sheyle bolyar. mysal uchin George Orwell Animal farm diyen kitabynda haywanlar ushup pluralism uchin hyjuw bilen yer eyesini yerden kowyp hakimiyete eye bolsalar hem, ozlerining ichinden bir akyllyrak haywanyng bashlaryna nadip bashlyk bolyp gechenini duyman galyalar, adamyng, tebigatyng, ruhynda individualism has beyigrak.
din meselesine gelsek bolsa yagday bir azajyk utgeyar, Jemagat idealogiyasy ishing ichine giryar, yone dining hem individuallardan talap etyan zatlary yada individuallara wada beryan zatlary hem kyan.
ay individualism elbetde pluralisming ongunde gelmeli bolyar, sebabi kopchuligi individuallar meydana gatiryar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Style 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"