Iň belent Söýgi we iň Gymmatly Gurbanlyk

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Iň belent Söýgi we iň Gymmatly Gurbanlyk…

Gadyrly dostlar men size bir wakany gürrüň bereýin…
Birnäçe ýyllar mundan ozal uzak ýürtda bir akylly adam bar eken. Ol pesgöwünli, söýgüden we adamlar üçin aladadan, hoşniýetlilikden dolu bir ynsan bolupdyr. Onuň bir sany ogly bar eken. Ol ogluny bütin jany-teni bilen söýýärdi we ol üçin bar bolan ýagşylyklary arzuw edýärdi.Ol adam demir ýol geçýän bir köprüde, köprüniň açylyp ýapylmagyny üpjün edýän jogapkärçilikli işde işleýärdi. Otly gelmän wagtynda köpri açylyp, aşagyndan gämileri geçirerdi, otly ýakynlaşandan bolsa köprini birleşdirip otlyny geçirerdi. Ol köprüdäki demir ýoldan köplenç adamlary gatnadýan otly şäherarasy gatnaýardy.
Ogly kakasynyň işleýän ýerini gidip kakasynyň işleýşine syn etmegi gowy görerdi we kakasynyň nädip bu işini erjellik bilen ýerine ýetirişini we otlynyň geçmeli wagtynda köprüni birleşdirip alada edýändigine haýran bolup serederdi. Ogly kakasyndan nädip arassa zähmet çekmegi we adamlar üçin nähili alada etmelidigini öwrenýärdi. Ondan başgada kakasyna kömekleşmegi hem gowy görerdi. Şeýdip olar bilelikde, kaka we ogul bile wagt geçirerdiler. Otly ýada gämi gelmän wagtynda oturyp bileje çaý içip durmuş barada we kakasy ogly üçin bolan arzuwlary barada gürrüň bererdi. Kakasy ogluna: “oglum men seni söýýän diýip” söýgüsini bildirerdi. Bir gün öňküsi ýaly bu gezek hem ol kakasy bilen şol köprä gelipdi. Kakasy ogluna, aşaga düşüp, köprüniň birleşýän ýerindäki zynjyry aýyryp gelmegi haýyş etdi. Şol wagt hem kakasyna duýduryş stansiýasyndan: adamdan doly otlynyň köprä golaýlaşýandygy habary berildi. Ol oglyna: “çaltrak bol oglum, otly ýetip gelýär…” diýip ogluny gyssady. Otly tizlik bilen köprä golaýlaşyp başlady, şol wagt bolsa oglynyň aýagy demiriň arasynda galdy. Ogly: …kaka aýagymy çykaryp bilemok…diýip aglamjyrap kakasyny kömege çagyrdy…. Bu wagt eýýäm otly köprüden görünip başlapdy…köprüniň birleşdirilmegi gerekdi, eger birleşdirilmese onda otly içindäki adamlar bilen heläk bolmalydy…kakasy bu wagt çalt çözgüt çözmelidi… “kömek et kaka diýip gygyrýan aglap duran köprüň aşagyndaky oglunymy … ýada ýüzläp adamdan doly bolan otlynymy… bu gaty agyr ýagdaýdy…onuň ýüregi gaýgydan we agyrydan doludy…aglap gygyrýan ogly üçin ýüregi ýarylara gelip gynandy…emma ýüzläp adamy halas etmegi ýüregine düwüp gözlerinden akýan ýaşlary bilen köprüni birleşdirdi…bu wagt köpri ogluny mynjyratdy…şolbada bolsa otly bat bilen köprüdäki demirýoldan geçip başlady….kakasy ogluna ezýet berip öldürendigi üçin ýüregi agyrydan dolup gygyryp, gözünden ýaşlary paýyrdap çykyp aglaýardy…köprüden geçýän otludaky adamlar bolsa… oňa… onuň bu wagt eden işinden habarsyz…ýekeje ogluny olary halas etmek üçin gurban getireninini hem bilmän…käbirleri ellerini galgadyp, ýylgyryp…başgalary bolsa öz pikirlerine ýada gürrüňlerine gümra bolup….geçip barýardylar…Olar onuň ýeke-täk ogluny, jany-teni bilen söýýän ýekeje ogluny olary halas etmek üçin nähili agyry we kynçylyk bilen ezýet çekmäge we ölmek üçin berendiginden bihabardylar…!
Gadyrly ildeşler…bu taryh size kimdir birini ýatladýarmy?
Ine şu wakada bolanlara meňzeşlikde, Hudaý hem biziň üçin şeýle etdi. Hudaý hem bizi, ýagny adamzady halas etmek üçin ýekeje Ogluny (ýagny Baky Söz bolan we Bakyýetde Ýaradyjy Hudaýň bölegi bolan; Ogul diýilende ruhy manyda, ýagny Isanyň Hudaýlyga degişlidigi göz öňünde tutulýar) Isa Mesihi gurbanlyk berdi. Bu sebäpden Ýahýa pygamber özüne tarap gelýän Isa Mesihi görende şeýle diýip güwalik edipdi: “Ine, bütin dünýäniň günäsini Öz üstüne aljak Hudaýyň Gurbanlyk Guzusy” Ýaradyjy Hudaý Özüniň ýekeje Ogluny biziň ezýet çekip bakyýeti şeýtanyň bolmaly ýeir bolan dowzahda geçirmezligimiz üçin haçda ezýet berilip öldürilmäge berdi. Köprüdäki işleýän adamyň oglunyň teniniň myjyrap, ölişi ýaly Isa Mesihiň teni hem seniň we meniň halas bolmagym üçin 2000-ýyl mundan ozal ezýet çekip, mynjyradylyp, haçda öldürildi.
Hudaýyň bu getiren, ýüregini agradyjy belent iň gymmat gurbanlygyny kabul etmän ynanmaýanlar…ýokardaky wakadaky ýylgyryp…ellerini galgadyp geçip barýan otludaky adamlara mezňeýärler…
Sen barada näme? Sen Hudaýyň bu görkezen belent söýgüsine ynanýarmysyň ýada öz düşünjeleriňe daýanyp ret edýärmisiň?
Muny ret etmek bilen, Hudaýyň seniň üçin getiren şeýle belent gurbanlygyny ret edýärsiň!
Hudaý Isa Mesihi seniň üçin we meniň üçin ölüme bermeli bolanda, Ol şeýle bir gynanypdy…emma Ol muny bizi köp söýýändigi üçin we biziň heläk bolmazlygymyz üçin berjaý etdi! Bu sebäpdän Mukaddes Ýazgy bu hakynda şeýle diýýär: “Çünki Hudaý dünýäni (seni we meni) köp söýýänligi üçin, Ogluna (Isa Mesihe) iman edenleriň hiç biri heläk bolman, ebedi ýaşaýşa gowuşsyn diýip, Özüniň ýekeje Ogluny berdi.”
Mundan belent söýgi hiç bir ýerde ýokdur! Hudaý bize bolan söýgüsini Özi üçin iň eziz we gymmatly bolan Isa Mesihiň bermek bilen görkezdi!Seniň bakyýeti Hudaý bilen geçirmegiň üçin Ol Isa Mesihi seniň üçin
gurbanlyk berdi, Isa Mesihiň ölmegi bilen sen ýaşaýşa ýetmäge mümkinçilik aldyň! Hudaýyň indi senden we menden isleýäni, Onuň Özüniň iň gymmatly gurbanlygy getirendigine, Onuň bu arkaly bize aýan eden çäksiz rehimine we merhemetine ynanyp minnetdarlyk bilen kabul etmelisiň!

“Ogla iman eden ebedi ýaşar. Ogla iman etmedik ýaşaýyş görmez, Ol Hudaýyň gazabyna sezewar bolar». Injil

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Yazmak islemandim emma bolmady...özüme erk edip bilmedim

Aslynda bu hili dini mowzuklara esaslanan bloglara yazmajak bolyan welin yene-de içim içimi iyip baryar-da yaz diyip!
menem yazaydym özüme erk edip bilman...

Hormatly diplomat men bir zada düşünemok,
belki-de düşündirersin kyn bolmasa:
İn gudratly, gullary ugruna öz oglyny pida etmek bilen çaklenman panydan öten, ötmedik we ötjek ahli gullarynyn günalerini-de oglyna yüklemegi yeglan in mermemetli Yaradan yaradylyşda bir hasaby unudypdyr ya-da nadogry hasaplapdyr!

elbetde bu menin gelen netijam...

Yaradan, İnjilde yazylmyşlayin “bütin dünýäniň günäsini Öz üstüne aljak Hudaýyň Gurbanlyk Guzusy” ny yollamak bilen adamlary eden etmişlerinden hasaba çekilmekden azat eyleyar...

indi muny okan we muna iman eden adamogly aklyndan geçen her şerraylygy, şeytanlygy etmekden gaytmazmy...

in eymenji-de, etmişinden hasap soralmajagyny bilmegi we azap we jerimanin yoklygyna ynanmagy-da adamoglynyn erbetliklerine itergi bermezmi...

Eger Hz.İsa dogurdanam menin günalerimi üstüne alan Hudayin Gurbanlyk Guzusy bolyan bolsa onda şuwagt ilkinji etjek pişam tanyş bilişlerimden karz ber diyen bolup pul baryny yignamak bolar, gaytarybam bermen.
sonra...
Kumar oynaryn, halamadyk adamymy öldürerin(ilki bilen beren karzlaryny yzyna soranlardan başlaryn!), zyna ederin, menden ejizleri ezerin, hazire çenli haram bolan herzady dadyp görerin, herzadyn tersini synap görerin... we ş.m...

garaz hazire çenli danylan nebsimi çözüp jylawyny-da şeytanyn eline bererin...

in esasysy-da wyjdanym rahat bolar... name-de bolsa günalerim Hz.İsanyn boynuna diyip göwünlik bererin özüme.

aslynda bu yagday şuwagtdan yarap başlady mana... gadagan diylen zat yok, keypi sapa. jerimesi-de Hz.İsan boynuna...

yokardakylar men yaly yekeje adamyn aklyndan geçenler, birem şu forumdaky agzalaryn we bütin dünyadaki 6 milyard adamyn aklyndan geçip bilayjak şu hili pikirleri hasaba alynsa, jemlense!

birem 6 milyard adam şol jemlenen pikirleri bilen yeke yeke amal edip başlaysa... niçik bolar bu pany, jehennemden tapawydy galmaz öydyan.

gepin gysgasy Gudraty Güyçli, sonsuz gudrat, merhemet we adaladyna garamazdan yokardaky yagdayi nadip görmezden gelip beyle yalnyşa, nadogry hasaba (türkler aytmişlayin haşa! ...bolup bilmez... in azyndan menin ynanjyma göra) yol beripdir!

Gel indi sen mana düşündiray hormatly diplomat. Muna nadip düşünmeli ya-da men şu ujypsyzja aklym bilen Yaradanyn yalnyşyny tapaydymmykam(mün gezek haşa! )...

__________________

put on a happy face

POahf, soraglaryň üçin we

POahf, soraglaryň üçin we pikiriň ýazanyň üçin minnetdar!
Indi bolsa gel Hudaýyň eden iň belent rehimine we merhemetine geleliň we Isa Mesihde adamzat üçin gutulyş mümkinçiligini açandygy barada gürrüň edeliň!
Hudaý Isa Mesihde adamzadyň günäsi üçin jezany tölemek bilen her bir ynsana günäleriniň nähili agyrdygyna seretmezden halas bolmak mümkinçiligini berdi. Isa MEsihe iman eden wagtynda ynsanyň kalbynda üýtgeşik bolup geçýär we onuň ruhy direlip täze ýaşaýyşda ýaşap başlaýar. Hudaýyň rehimine we merhemetine we belent söýgüsine çyn kalbyndan düşünip kabul eden adam we Isa MEsihiň getiren iň belent gurbanlygyny ýagny janyny gurban etmegini we ýaşaýyş bermegine çyn kalbyndan düşünip minnetdarlyk bilen kabul eden adam seniň diýýän erbetlikleriňi, hapalyklarymy etmez, olardan uzakda durmaga çalyşar we Hudaýy hoşnut edip gezmegiň aladasyny eder. Şeýle ýaşaýyşda ýaşamaga bolsa oňa hakykata bolan imanyndan we Hudaýyň berjek Mukaddes Ruhy onda ýaşamagy bilen amala aşyrmaga güýji bolar.
Hudaýyň bu getiren belent gurbanlygyny kabul eden adam isleýşi ýaly ýaşamaly diýip men nirede aýtdym, Isa MEsihiň bize beren iman ýoly günäde ýaşamagy dowam etdirmäge itergi bermeýär, munuň tersine has hem beter günäsi ýaşamaga itergi berýär!
Seniň aýdyşyň ýaly Hudaýyň rehimini we merhemetini günäli ýaşaýyşda ýaşamak üçin ulanýan adam Hudaýa ynanýan adam däldir we şol belent söýgä we gurbanlyga düşünen hem däldir! Beýle etjekleri we şol merhemeti we rehimi ret edip özleriniň ýoly ýada dini bilen Hudaýyň öňünde öwünjek bolýanlary Hudaý bakyýetde jezalar! Bularyň ikisi hem Hudaýyň Ýoluny ret etmegi aňladýar!
Isa Mesihe iman edenler, "gazanyp bilmejek zatlaryny Hudaýyň olara rehimi we merhemeti bilen üpjün edendigine iman edip şükür bilen mundan beýläk imana laýyk, Hudaýy begendirjek ýaşaýyşda ýaşamaga çalyşýarlar we muny Hudaýyň güýji bilen ýerine ýetirýärler!" Başga dindäkiler bolsa, "hiç haçan gazanyp bilmejek zady üçin hereket edýärler we öz güýçleri bilen muny görkezjek bolýarlar, soňunda hiç zat gazanmaýarlar!"

Egr üns beren bolsaň 2000 müň ýyldan bäri Isa Mesihi Halasgäri hökmünde kabul edip durmuşlary üýtgäp täze ýaşaýyşda ýaşan adamlaryň millionlarçasy dünýäden geçdi we bu günki gün hem millionlarça Isa MEsihe iman edýänler arassa we dogry ýaşaýyşda ýaşamaga çalyşyp ýaşaýarlar we hak imanyň miwelerini durmuşynda öndürýärler!
Ine Isanyň şägirdi bu sözleri aýdýar: "Indi näme diýeliň? Merhemet köpelsin diýip, günäde galalyňmy? Ýok! Günä etmeklige ölen biz indi onda gaýtadan nähili ýaşarys?
Eger sen Hudaýyň seniň üçin görkezen şeýle belent merhemetine..."menä haladym...indi günä edip ýaşabermelidirin..." diýip düşünen bolsaň onda sen heniz özüňiň näderjede günälidigiňi we Hudaýyň jezasyna mynasypdygyňa, we öz-özüňi Onuň öňünde aklap bilmejegiňe düşünmänsiň, eger öz ýagdaýyňyň nähili derejede erbetdigine düşünen bolsaň.. onda Sen Ondan saňa rehim etmegini we gutulyşyny bermegini aglap-aglap sorardyň we minnetdarlyk bilen kabul ederdiň we ömürbaky şükür edip imanyňa laýyk ýaşaýyşda ýaşamaga çalyşardyň! Bu sebäpden Isa Mesih däş töweregindäki şol döwüriň dindarlary, ýagny özlerinden razy bolan dindarlaryň Onuň adamlary halas etmegine garşy çykanlarynda şeýle diýipdi: "saglar däl, syrkawlar lukmana mätäçdir..."

Hudaý hiç haçan ýalňyşýan däldir we Özüni ýaňsyladýan däldir! Her kimiň kalbyndaky ynamyna laýyk hökümini çykarýandyr!
Günä etmäge bahana agtarýanlara bolsa hiç bir zat tapawut etmez, çünki olarda iman ýokdur! Emma dogrulyga ajygyp-suwsaýan kalblary Hudaý gandyrýandyr we dogry ýolunda ýöredýändir!

Düşünmedim...

Hormatly diplomat, ya men sana düşünmedim ya-da düşünmedik zadymy sana düşündirip bilmedim.

Yokardaky yazgyndan: Yaradan'yn adamoglyna görkezyan merhemedi olaryn güna iş etmeginin önüni alyar diyen many çykardym.

Yaradan bu merhemedini-de adamoglynyn günalerini İsa Mesihe yüklemek bilen görkezyar diyipsin. Bu yere çenli düşnikli welin mundan sonrasy birazajyk bulaşyar.

Yagny, Yaradan adamoglyna: "Men sana, senin günalerini başga bir pana yüklemek bilen seni günalerinden azat etdim.(bu ahyr güninde hasaba çekilmekden hem gutulmak manysyna gelyar) Şeylelik bilen sana öz merhemedimi bildirmek isledim. Eger-de sen yene-de menin merhemedimi görmezden gelip, asgerman güna işe baş goşsan, onda men seni (hasap soramak bilen) jezalandyraryn" diyyar.

İndi şu yerde Yaradan özüni yalançy çykaryan yaly( haşa! ) bolmayarmy. Yagny ilki sana merhemet etdim, bagyşladym diyyar, sonra-da jezalandyraryn diyip haybat atyar. ynha menin düşünmedik yerim şol.

birem şu yagdayda admaoglynyn yradasy-da gaty çaklendirilyan yaly görünyar. yagny dünya synag dünyasi bolmakdan saplanyp, adamogly dine Yaradanyn yradasyna eyermeli diyen netija gelinmezmi...

hormatly diplomat birem sana bir hayişym bar, yazgy yazanda has sada dil ullanyp sözlemlerini gysgarak yazay. yogsam düşünmek kyn düşyar.

__________________

put on a happy face

Quote: agny, Yaradan

Quote:

agny, Yaradan adamoglyna: "Men sana, senin günalerini başga bir pana yüklemek bilen seni günalerinden azat etdim.(bu ahyr güninde hasaba çekilmekden hem gutulmak manysyna gelyar) Şeylelik bilen sana öz merhemedimi bildirmek isledim. Eger-de sen yene-de menin merhemedimi görmezden gelip, asgerman güna işe baş goşsan, onda men seni (hasap soramak bilen) jezalandyraryn" diyyar.
İndi şu yerde Yaradan özüni yalançy çykaryan yaly( haşa! ) bolmayarmy. Yagny ilki sana merhemet etdim, bagyşladym diyyar, sonra-da jezalandyraryn diyip haybat atyar. ynha menin düşünmedik yerim şol.

Poahf ildeş, Hudaý adamzada, "günäleri başg bir pana ýüklemedi-de" "Gökden inip gelen...Hudaýyň Baky Sözi bolan...biziň üçin meýletin ýere gelen iň gymmatly Isa MEsihe ýükledi...ol biziň günälerimiziň jezasyny "Hudaýyň gurbanlyk guzusy" kimin çekdi, ezýet çekdi...bu arkaly bolsa her bir ynsana gutulmaklyk mümkinçiligi açyldy...Hudaýyň bu edenine iman getirip Isa Mesihi Halasgäriň we Rebbiň hökmünde kabul edenimzde ynsanyň kalbynda "ruhy täzeden dogulyş" bolup geçýär. Hudaý bu ynsana Mukaddes Ruhyny kalbyna berýär...Ol hem oňa imana laýyk ýaşaýyşda ýaşamaga güýç-kuwwat berýär!
Muňa iman etmedikde, bolsa bu ýaşaýyş bolmaýar we iman etmedigi üçin höküm edilýär. Üns beren bolsaň: Hudaý bu gutulyşyny hemmeler üçin deň derejede üpjün etdi, emma diňe muny kabul edip iman edenler oňa eýe bolýarlar. Ynanmaýan we kabul etmedik, kabul etmedi zadyny alyp bilermi? Ýok!
"Hudaý Ogluny dünýäni höküm etsin diýip däl, eýsem dünýä Ol arkaly halas bolsun diýip iberdi. Oňa ynanýan höküm edilmez, ynanmaýan bolsa, Hudaýyň ýekeje Oglunyň adyna iman etmeýändigi üçin eýýäm höküm edilendir. Höküm şundan ybarat: dünýä Nur indi, ýöne adamlar garaňkylygy Nurdan gowy gördüler, çünki olaryň işleri ýamanlykdy. Şer iş edýän Nury ýigrenýändir, ol işleriniň äşgär bolmazlygy üçin Nura gelýän däldir. Emma hak iş edýän işleriniň Hudaý arkaly edilýändigi äşgär bolsun diýip Nura gelýändir

Quote:

birem şu yagdayda admaoglynyn yradasy-da gaty çaklendirilyan yaly görünyar. yagny dünya synag dünyasi bolmakdan saplanyp, adamogly dine Yaradanyn yradasyna eyermeli diyen netija gelinmezmi...

Adamyň erki çäklendirilen däldir bu ýagdaýda...çünki ynanyp ynanmazlyk ýagny Hudaýyň Sözüne we eden işini käbul edip etmezlik ynsanyň erkindäki zatdyr...käbul edenler Hudaýyň ýolundan gezerler we Hudaýyň wada edenlerine eýe bolarlar, iman etmedikler bolsa... Hudaýyň sözünde aýdylyşy ýaly boýun bolmadyklaryň jezasyna eýe bolarlar!
Bu erem bakynda Adam ata we How enä aýdylyşy ýaly şol ýerde hem olarda erk-ygtyýar bardy we şoňa laýyklykda hem olar saýlaw geçirdiler!

goybolsun edyarin...

bu mesele düypsiz guya menzap başlady.

Men Hz.İsanyn hem adaty bir ynsan we pygamberdigine iman etdim.

Sen bolsan Yaradanyn ogly we gökden inen ruhdygyna iman edipsin...

her birimiz başga zada iman edenson herimiz öz ynanjymyza göra derneyas bu meselani, şol sebapli hem orta yol tapmak münkin dal. fundamentimiz düybinden başga.

Hormatly diplomat men goybulsun etmekçi, dowam etmek wagt ysrybyndan başga zat getirmeyar...

__________________

put on a happy face

Poahf ildeş, gep seniň we

Poahf ildeş, gep seniň we meniň näme ynanýandygymda däl, Hudaýyň sözi bolan Injilde näme diýilýändigidir! Meniň imanym Isa Mesih baradaky bolan original Kitap bolan Injiliň taglymatyna esaslanýar. Sen bolsa Injili ret edýärsiň we hakykaty başga ýerden gözleýäň!

Meniň düşünmeýän zadym, näme üçin biz Hudaýyň Sözi bolan we Isa Mesih baradaky taryhyň esasy bolan Injili öwrenip onda ýazylanlary ret etmelidä, gelip Isa Mesih geleninden soň 600 ýyldan soň dünýä gelen Muhammediň aýdanlaryna ynanmalydyrys. Beýle ýagdaý logikada, taryhada, ylahy taglymata hem dogry gelmeýän bir düşünjedir!

Poahf dost men saňa şahsy hormatym bar, eger sen hemme zada düşündim, indi maňa pikirlenmek gerek däl diýýän bolsaň onda gürrüňi goýbolsun edip bilersiň, ýöne Injiliň Isa MEsih barada aýdýan taglymatyna düşünmek isleseň men hemişede seniň soraglaryňa jogap bermäge taýýar! Çünki men seniň ýagdaýyňa hem düşünýän, çünki men Isa Mesihiň hakyky taryhyny bilmedik wagtym we düşünmänimde seniň ýaly oýlanýardym we garşylyk görkezýärdim, indi bolsa hakykaty tapanymdan soň başgaça pikirde!
Meniň seniň üçin arzuwlarym arassadygyny we hoşniýetlidigini aýtmak isleýän!

Sagbol minnetdar...

hoşniyetin üçin minnetdar hormatly Diplomat...

iman eden zatlarym şeyle bir ornaşypdyr welin beynime, başgazady kabul edenok yüregim.
men Hz.İsanyn hem ynsan hem-de pygamberdigine we İnjilin ylahy kitapdygyna iman edipdirin.

sagbol minnetdar...
__________________

put on a happy face

Poahf ildeş, Injiliň ylahy

Poahf ildeş, Injiliň ylahy kitapdygyna iman edipdirin diýipde ondaky ýazylanlary kabul etmän bolarmy?! Ol nädip oňa Hudaýdan gelen diýip ynanýarsyňda, Injiliň öwredenlerini ret edýärsiň we munuň netijesinde bolsa hakykatdan daşarda galýarsyň! Injil ylahy kitap bolsa Hudaý Ony goramazmy we seniň Ony öwrenip hakykaty bilmegiňi islemezmi?! Elbetde islär, emma sen bolsa islam ideologiýasynyň pikirleri bilen batyl bolup hakykata seretmäge we öwrenmegide ret edýärsiň!

Mukaddes kitaplara we pygamberlere iman etmek...

Hormatly diplomat menin ynanjymda Hz.İsa ynsan we pygamber, İnjil bolsa ylahy kitap diyip geçyar. Emma beyle diymek bilen hazirki İNjiller göz önünde tutulmayar.

hazirki injiller adamogly tarapyn üytgedilen aslyndan başga bolany üçin ylahy kitap hökmünde garalmayar.

Hazirki İnjillere(injillere diyyan sebabi in az 4 dürli injil barlygyndan söz edilyar) beşerin eli degdi we ylahy keramadyny yitirdi.

İnjil möwridini doldyrdy. Sonra pygamber Hz.Muhammet(a.s) dünya indi. Gurhan bolsa ylahy kitap hökmüne geçdi. Yaradan kiyamat gününe çenli Gurhany gorajakdygyny wada berdi.

Hz.Muhammet(a.s) bolsa Hatemül Enbiya yagny pygamberlerin sonkysy, pygamberligin mühridir we ahli pygamberlirin ayratynlyklaryny özünde jemleyar.

Yagny indiden beylak kiyamata çenli pygamber inmeyar. Şol sanda başga kitap hem inmeyar.

Hz.Muhammedin injekdigine injillerden biri hem şayatlyk edyar we Hz.Muhammet'den Faraklit(arapçasy Ahmet) diyip agzap geçyar.

Hz.İsa hem men gitmesem Ol(Hz.Muhammet) gelmez diyyar.

Menin ynanjymda ahli pygamberlere(Hz.İsa,Musa,Muhammet,Dawut,Ybrayim...) we inen ahli kitaplaryn(Töwrat, Zebur, İnjil, Gurhan) ylahy kitapdygyna ynanmak bar. Emma Gurhandan galanyna ynsan eli degenligi sebapli hazirki wagtda dine Gurhanyn sözi geçyar.

Onsyzam pygamberler we inen kitaplar özünden önürti inen wahyin möwridi geçenden sonra indiler.

__________________

put on a happy face

Poahf ildeş, jogabyň

Poahf ildeş, jogabyň üçin minnetdar!
Seniň ynanjyňda Injil ylahy kitap bolup geçýän bolsa, onda şol Ylahyň Özi Injil kitabyny goramazmy?! Injil adamogly tarapyndan ütgedilipdir diýip, Hudaýa şübhe etmek bolanokmy? Meniň düşünişim boýunça we Hudaýyň Özüniň Ýazgylarda wada edişi ýaly "Ýer we asman geçer emma Hudaýyň Sözi geçmez, üýtgemez"! Hawa Hudaýyň bar bolan Kitaplaryny özlerinçe düşündirmäge çalyşanlar ýada öz bähbidi üçin ulananlar bolupdyr we bu günki gün hem bar, emma bu diýildigi Hudaýyň Sözi üýtgedilendir diýildigi däldir. Çünki Hudaý Öz sözüniň goragçysy we garanty bolup durýär. Ondan başgada Hudaýyň Kitaplaryny gorajak imanlylar hem bolmadymyka?! Elbetde bolupdyr we bu günki gün hem bardyrlar, çünki olar ylahy kitaplary goramak bilen çäklenmän, olardaky öwredilenler üçin janlaryny gurban edipdirler! Bu sebäpden Hudaýyň Kitaplary bolan Töwrat, gadymy pygamberler ýazgylary, Zebur, Injil üýtgedilen diýmek bilen asyrlar boýy ýaşap geçen hudaýhon adamlaryň çeken zähmedine, janlarynyň gurbanlyklaryny hem ýere uran ýaly bolýar. Ondan başgada Ýazgylaryň saklanyp galmagynyň taryhy delillerini hem ret etmek bolýär. Eger biz şol iň gadymy golýazmalary ret edýän bolsak onda taryhyň beýleki saklap galan delillerini hem ret etmeli bolarys, ýada taryha umuman ynanmaly däl bolarys! Bu sebäpden "Injil üýtgedilipdir..." diýen düşünje düýbünden ýuridiki-taryhy faktlara esaslanmadyk bir pikirdir!
Injil azyndan dört sany diýipde sen taryhy bilmeýändigiňi görkezýärsiň....! Çünki ilki bilen Injile düşünmek üçin Injiliň manysyna düşünmelisiň...Injil diýmek -Hoş Habar diýmegi aňladýar...näme hakyndaky Hoş Habar-Isa Mesihiň dünýä gelmegi, ýaşamagy, taglymaty, eden işleri, ölümi we direlmegi we göge gitmegi we gaýdyp gelmegi bu Hoş Habardyr, ýagny Injildir! Bu sebäpden Injil bu Isa Mesihiň Özüdir. Çünki ozal başda bar bolan Hudaýyň Sözi diri jan-ten bolup ýere geldi we ynsanlar arasynda ýaşady. Bu sebäpden bir kitap dünýä gelmedi, Hudaýyň Sözi Özi ynsan bolup adamlar arasynda ýaşady. Ine şol Isa Mesihiň durmuşyny ilkinji bolup ýazga geçirenler hem dört adamdan ybaratdyr, çünki olar öz gözleri bilen görenlerini, gulaklary bilen eşidenlerini ýazga geçiripdirler we muny etmegi Hudaý olary ylhamlandyrypdyr. Ine şeýdip Isa Mesihiň şägirtleri bolanlar Onuň dünýä gelişinden başlap göge gidişine çenli bolan wakalary birin-birin beýän edipdirler. Diňe bir adam Isa Mesih barada ýazman, dört şaýadyň Ol hakynda ýazmagy bolsa, bolan wakalaryň aýdylan sözleriň, edilen işleriň hakykatdygyny dört tarapdan görkezýär! Bu dört şägirdiň ýazanlary bir Injili ýagny Isa Mesihi beýän edýär! Hudaý bu dört şägirde Isa Mesihi beýän etmekde akyldarlyk beripdir we olara Isa Mesihiň dört aýratynlyklaryny beýän etdiripdir! Bu bolsa dört sany dürli Injil bolman olaryň birliginde doly Injil bolmaga ýardam edipdir.
Isa Mesih baky bolan Hudaýyň Sözi bolandygy üçin we dünýä gelen Halasgär Mesihdigi üçin, ölüp üçünji güni ýene-de direlip ölümiň üstünden höküm sürýändigi üçin, bu günki gün hem diridigi üçin we ýenede ebedi patyşa hökmünden gaýdyp gelýändigi üçin Injil möwsümi geçenok, bu günki gün adamzat üçin Hoş Habar ýagny adamzadyň gutulyşy üçin bolan umyt bolmagynda galýar!
Injiliň we Töwradyň hiç bir ýerinde hem Muhammet barada aýdylan zat ýokdur dost, seniň aşakdaky getiren mysallaryň hem Injildäki we Töwratdaky aýatlary kontekstinden aýryp özleriçe düşündiriş bermekden başga zat däldir!
Men aşakdaky ýazanlaryňy jogaplaryn!
saglygyň,
Sylap

İnjil Hz.Muhammed'i buşlayar...

İnjil admaogly tarapyndan üytgedilen hem bolsa kabir ayatlaryny dernemage degermika diyyarin:

1)Faraklit (Фараклит)

Yuhanna İnjilinden bir ayat:
"Mesih: 'Men, menin we sizin Rebb'inize gidyarin. Olam size tewil'i getirjek Faraklid'i göybersin'

FARAKLİT , hakykadyn ruhy, hak bilen batyly birbirinden ayran, saplayan diyen mana gabat gelyar.

«Мессия сказал: «Я ухожу к моему и вашему Господу, чтобы Он послал вам Фараклита, который принесет Толкование».

Фараклит - не что иное, как божественный дух, полностью отделяющий истину от лжи.

Yuhanna İnjili bab: 14. 15-17 ayatda şeyle diyilyar:

"Eger meni söyyan bolsanyz,emirlerimi berjay edersiniz. Men Rebb'e yalwarjak we Ol size elmydama sizin bilen bile bolar yaly , başga bir teselli ediji, hakykat ruhyny(Faraklit) berjekdir.

Евангелии от Иоанна (14:15-17) говорится: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца (Господа моего), и даст Он вам другого Утешителя (да пребудет с вами вовек) – Духа истины».

İndi bolsa hatar boyunça şu aşakdaky ayatlara ser salayly:

"Faraklit şeyle bir Ruhu'l-Kudüsdir welin Rebb O'ny menin adym bilen(yagny pygamber hökmünde) göyberjekdir. Ol size ahli zady öwretjekdir we menin size diyenlerimi gaytalajakdyr". (Yuhanna, bab: 14, 26-njy ayat.)

«Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Господь во имя мое (Пророка), научит вас всему и напомнит все, что я говорил вам» (Ев. от Иоанна, 14:26).

"Faraklit gelende menin üçin şayatlyk etjekdir we siz-de mana şayatlyk edersiniz." (Yuhanna, Bab: 15, 26-27-nji ayat)

«Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать обо мне; а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною» (Ев. от Иоанна, 15:26-27).

"Men size hakykady sözleyarin. Menin gitmegim sizin üçin hayirlydyr. Çünki men gitmesem Faraklit size gelmez. Emma men gitsem O'ny göybererin." (Yuhanna, bab: 16, 7-nji ayat)

«Но я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы я ушел; ибо, если не уйду я, Утешитель не придет к вам; а если уйду, то пошлю его к вам» ( Ев. от Иоанна, 16:7).

"Faraklit gelende bütin alemi, hatalary(yalnyşlary) yazgarar we olary terbiye eder." (Yuhanna, bab: 16, 8-nji ayat)

«И он пришед обличить мир о грехе и о правде и о суде» (Ев. от Иоанна, 16:8).

İnjilin ilkinji gelip çykyşy Ybrany dilindedir, Sonra grekça terjime edilyar. Arapça terjimeler bolsa, grekçeden terjime edilendir. "FARAKLİT" ady, ilkinji grekçe terjimelerinden arapçada gabat gelyan termindir.

Mundan başga-da Mewlana Jelaleddin Rumy Mustapa(a.s)yn
yagny Hz.Muhammedin ahli hasiyeti, sypatlary, jemaly, hakkat ugrynda göreşişi we iyip-içmegine çenli herzady detallaryna çenli İnjilde bar diyipdir.

И как же хорошо сказал высокочтимый Мавлана:
«Черты Мустафы (с.а.с.) были в Евангелии, черты того, кто был тайною сутью пророков, приносящих радость.
И характер, и внешний вид, и войны за веру его, и трапеза, и пост подробно описаны в Евангелии».

2) Alemin Lideri(serdary, eyesi, вождь)

Yuhanna İnjili, bab:14, 30-ayatda şeyle diyilyar:
"Mesih diydi: Mundan beylak men sizin bilen söz alyşmaryn. Çünki bu alemin lideri(eyesi) gelyar we mende asla onda bolandan yokdyr."

В 30-м стихе 14-й главы Евангелия от Иоанна говорится: «Мессия сказал: «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет вождь мира сего, и во мне нет ничего от него»».

Göryan welin hormatly diplomat sen öz dini-de doly bilenok öytyan. Mençe Yuhanna İnjiline bir göz ayla. Hz.İsanyn hut özi Hz.Muhammedi buşlapdyr. Menki aytmak galanyny özün görüber...Yokardaky ayatlara onatça göz aylamagy maslahat beryarin.

Yokardaky yazylan ayatlar M.F.Gülen'in <Sonsuz Nur-İnsanlığın iftihar tablosu > atly eserindan aldym. eserin rusçasy: <Мухаммад - венец рода человеческого>.

put on a happy face

Muhammet Paraklet Veya Periklit?

Acaba Kur'anın dışında İslam peygamberi ile ilgili bir bildiri var mıdır? Eski Yahudi ve Hristiyan yazılarında O'nun geleceğine ilişkin herhangi bir şey söylenmekte midir? Bazı Müslümanlar ise; incil'in Yuhanna 16:7.nci ayetinin, Kur'anın Al-A'raaf suresi (7:157) ve Al-'aff suresinde (61:6) tanımlanan bazı kehanetleri bildirdiğine inanmaktadırlar.
Oysa Hamza, Cilt 1 sahife 330'da, "Biz Yuhanna 16:7.nci ayetini Eski ve Yeni Anlaşma'nın ışığı altında incelersek, adı geçen bu sureyi (7:157) yukarıdaki öngörüyü geçerli kılan bir bildiri olarak gösteremeyiz" demektedir. Yahudileri, Hristiyanları ve Müslümanları aynı çelişkiye düşüren tüm yanlış anlama İncili tercüme eden kişilerin "teselli edici veya yardımcı" anlamında kullandıkları paraklet sözcüğünün yazılış ve okunuşundan gelmektedir. Biz bu sözü paraklet olarak mı yoksa periklit olarak mı okuyacağız?

Müslümanlar orijinal Yeni Anlaşma'nın Grekçe yazıldığını çok iyi bilmektedirler. Grekçe dilindeki "periklet" kelimesi "yüce, göksel, medhedilmiş" anlamlarına gelirken; İncil'de kullanılan asıl sözcükse "teselli edici, avutucu, savunucu" anlamlarına gelmektedir. Bu nedenle, Müslümanlar Kur'andaki (61:6) bu sureye dayanarak, İncil'de (Yuh.14:16 ve 16:7) geleceği bildirilen kişinin kendi peygamberleri olduğunu ileri sürmektedirler. Çünkü yukarıdaki Kur'an ayetinde geçen Arapça sözcük "Ahmed" Muhammed'in adlarından biridir ve övülmüş, medhedilmiş anlamına gelmektedir.

GREKÇE, PARAKLET KELİMESİNİ DO?RULAMAKTADIR:
Bazı Müslümanların yapmaya çalıştıkları şey, bu kelimenin (PARAKLETOS) sesli harflerini (a-a-e-o), öbür kelimenin (PERİKLYTOS) e-i-y-o gibi harfleriyle değiştirmektir. Seslilerin kelimeye dahil edilmediği dönemlerde, İbranice ve Arapça gibi dillerde yazarın hangi sesli harfi kullanacağ konusunda birtakım tartışmalı boşluklar vardır. Ama aynı şey Grekçe'de yoktur; çünkü tüm sesli harfler Grekçe metinlerde açıkça yazılır.

GREK EL YAZMALARI "PARAKLETOS" KELİMESİNİ DO?RULAR:
Eğer bu kelimenin nasıl yazıldığı konusunda herhangi bir kuşku varsa, bunu mevcut el yazmalarından anlamak mümkündür. Bunlar, en eski el yazmaları olan Codex Siniaticus ve Codex Alexandrianus (ki şu anda Londra'da British Müzesindedirler) da dahil olmak üzere her isteyenin araştırmasına açıktırlar. Zaten, Yeni Anlaşma'nın Muhammedin devrinden öncelere giden 70'den fazla Grekçe el yazması vardır ve bunların hiçbirinde de PERİKLYTOS kelimesi kullanılmaz.

ÖYLEYSE MUHAMMET "PARAKLETOS" OLAMAZ:
Bir müslüman için, İncil ve Tevratın dışında Kur'andaki Al A'raf (7:157) suresinde işaret edildiği gibi, İslam Peygamberinin geleceğine ilişkin bir kanıt bulabilmek konunun asıl amacını oluşturmaktadır. Nasıl ki Kur'an için tek otorite Hz. Muhammet'se Hz. Muhammet için de tek kaynak Kur'andır. Bunun dışında Hz. Muhammet için başka kriter yoktur. Bu da dolaylı olarak sürekli öne sürülen ama yapılan araştırmalar sonucu geçerliliği olmayan bir iddiadan öte gitmez. İncil'de Hz. Muhammed'e ilişkin olarak İsa tarafından ortaya konulan bir peygamberlik olmadığından; müslümanlar kendi peygamberlerinin güvenilirliğini sağlamak için bir dış kanıt bulma konusunda oldukça büyük sıkıntı çekmektedirler.

ÖYLEYSE PARAKLETOS KİMDİR
Müslümanlar için bir diğer problem de İncil'de adı geçen Yuh 14:16 nolu ayetin sözlerinde yatar. ×öyleki; "Ben de Baba'dan dileyeceğim ve O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye bir başka Yardımcı gönderecek". Pek çok müslüman Kitabı açıp Yuh 16:7 ile birlikte bu ayeti okur ve Kitabı kapatır. Onların kavrayamadıkları husus Kitabın bir bölümünü alıp diğer yerleri görmezlikten gelmeni çok sakıncalı olduğudur. Bir okuyucu gerçekten de samimi bir şekilde ilgileniyorsa kendi amacına uygun olan ayetleri veya tümceleri okumadan önce bölümün tümüne bakmalıdır. Ve bunu yaptığında görecektir ki İsa Mesih, Yuhanna 14:16 ve 16:7 nolu ayetlerde, gelecek Parakletos'un kimliği ve gelişiyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermektedir.

Yuhanna 14 ve 16 ncı bölümlere göre İsa gelecek Parakletosun bir insan olamıyacağını söyler, şöyleki:
* Yuh.14:16..."o sonsuza dek sizinle birlikte olacak" (oysa bir insan sonsuza dek yaşamaz).
* Yuh.14:17..."o gerçeğin ruhu olacaktır" (bir insan ruhtan farklıdır).
* Yuh.14:17..."dünya onu ne görür" (oysa insan görülür).
* Yuh.14:17..."ve ne de onu tanır" (oysa insan tanınır).
* Yuh.14:17..."ve o içinizde olacaktır"(bir insan başkasının içinde olamaz).

İsa kendisini işaret ederek Parakletosun özel bir misyonu olduğunu söyler, şöyleki:
* Yuh.14:26..."Babanın benim adımla göndereceği"
* Yuh.14:26..."size söylediğim tüm şeyleri hatırlatacak"
* Yuh.16:08..."o günah karşısında tüm dünyanın suçluluğunu gösterecek"
* Yuh.16:14..."o beni yüceltecek"

İsa Parakletosun bir ruh olduğunu yineler:
* Yuh.14:17..."Gerçeğin Ruhu"
* Yuh.14:26..."Yardımcı (Parakletos) Kutsal Ruh"

YANIT 50 GÜN SONRA GELEN KUTSAL RUHTUR
Metinden de anlaşıldığı kadarıyla hiç bir peygamber veya ruhsal varlık parakletosun yerini tutamaz. Bunları göz önüne alın: "o, sonsuza dek onlarla birlikte olacak, başkaları tarafından ne görülecek ve ne de tanınmayacak ve İsa Mesih'i yüceltirken söylediklerinin tümünü onlara hatırlatacak." İncil'de bu nitelikleri taşıyan bir tek varlık görülmektedir o da İsa'nın gösterdiği ve parakletos olarak betimlediği İncil'in Kutsal Ruh'udur. O, yukarıda söylenen tüm şeyleri yerine getirecektir.

Göğe alınmadan hemen önce İsa, Elçilerin İşleri 1.nci bölümde Kutsal Ruh için (Yuh.14:16 ve 16:7'de vaadettiği) şöyle söylemektedir:

* Elçi.1:1 "Baba'nın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin"
* Elçi.1:5 "Sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruhla vaftiz edileceksiniz"

Görülüyor ki İsa'nın kendisinden bahsettiği "yardımcı" güçle donanarak, O'nun göğe alınışından 10 gün sonra (dirilişin 50.nci günü olduğu için Pentikost günü denilir), ama Muhammedin doğuşundan tam 570 yıl önce gelen Kutsal Ruh'tur.

Kutsal Ruh vaadi
Yuh.16:7 40 GÜN SONRA
İsa'nın göğe alınışı 10 GÜN SONRA
Pentikost Elçi 2:1 570 YIL SONRA
Muhammedin doğuşu

PEKİ SÖYLENENLER İÇİN NE DİYELİM?
Kur'an Sure 7:157 ve 61:6, daha önceden Tevrat ve İncil'de açıklanan bir peygamberden (Muhammet, Ahmet) bahsetmektedir. Öyleyse bu bölümlerin bulunması gerekmektedir. Çünkü, onlar olmadan, ölümlü bir insanın yaptığı tanıklıkla kendisini bir milyarın üstündeki bir müslüman topluluğuna peygamber olarak kabul ettirecek bir başka kanıtı olmayacaktır. Ama, bununla birlikte gelecek bir peygamberden bahseden bu tür bildiriler İncil'in her hangi bir bölümünde yoktur. Oysa, Müslümanlar ise bu ayetlerin (Yuh. 16:7, 14:16) kendi peygamberlerini (Ahmed) işaret ettiğine inanırlar. Acaba öylemi? Pekala! vaadedilen bu "danışman" bir peygamber mi, yoksa özellikle İncil'de vurgulanan Kutsal Ruh mudur? Sizler tüm bu ayetleri okurken buraya kadar anlatılanları da şöyle bir düşünün. Bir sonuca ulaşmanız gerekir. Ve gözlerinizin önündeki kanıtlara dayanarak, İncil'in Yuhanna 14:16 ve 16:7.nci bölümlerinde behsedilen kişinin gerçekten kim olduğuna kendiniz karar verin.

Al A'raf Suresi 7:157
"...yanlarındaki İncil ve Tevrat'ta buldukları, okuyup yazması olmayan peygambere uyanlar..."
Al Saff Suresi 61:6
Meryem oğlu İsa:"Ey İsrailoğulları! doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı "Ahmed" olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah'ın size gönderdiği bir peygamberim" demişti.
Yusef Ali'nin tercümesinden alındı.

Käbir ildeşlerimiz

Käbir ildeşlerimiz Muhammet hakynda Injilde aýatlar ýazylan diýip bize käbir soraglar beripdiler bulara jogap edip, Injildäki Isa Mesihiň gürrüň edýänleriniň Muhammede hiç hili degişli däldigini subut etmek üçin Injilden jogaplar ýazdyk.

Şu taýda bir zat welin bellenip geçilmeli, ýagny yslamçy alymlar we ol dine uýýanlar, Injil uýtgedilipdir, diýip aýak direýärler, ýöne şol bir hatarda Injilden özleriniň pygamberiniň Hudaýdandygyny subut etjek bolup, Isa Mesih muny tassyklady diýip, şol uýtgedilen diýýän Injilini hem ulanýarlar. Injiliň bolsa uýtgedilip bilinmejegini bolsa boýun almakdan boýun gaçyrýarlar. Eger Injil Hudaýyň sözi bolsa, onda Hudaý Öz Sözüni gorap bilýändir. Hudaý diňe Injili däl, ondan öňki gelen kitaplar Töwrat, pygamberleriň birnäçe beýleki ýazgylaryny, Zebur, Suleýmanyň akyldarlyk sözleri kitaplaryny hem gorandyr we olaryň ilkinji golýazmalary muzeýlerde we ylmy barlak institutlarynda saklanýandyr.

Ildeş, wagt tapyp öz pikirleriňi bu taýda bildireniň üçin köp sag bol!

Indi bolsa seniň getiren aýatlaryň hakynda, gel tazeden şol Injiliň aýatlaryna seredip geçeliň. Ýöne seretmezden öň Isa Mesihiň kimlere bu sözleri aýdýandygyny we haçan aýdandygyny hem oýlanyp geçeliň. Isa Mesih bulary özüne şol döwürde iman eden ilkinji şägirtlerine bu dünýäden gidip barmagyna yakyn wagt galanda, ýagny erdäki soňky günlerinde aýdandygyny ýatdan çykarmalyň. Mundan başgada bu aýatlary bütin kontekstden aýryp düşündiriş bermeli däl. Isa Mesihiň ol aýatlardan öňki we soňky aýdýanlary bilen bilelikde düşündirilmeli. Beýle bolmasa kimdir biriniň aýdan sözüni özüňçe ýorup ýda düşündirip bolýar. Bu sebäpden her bir tekst kontekst esasynda öwrenilmelidir. Saňa bolsa maslahat Yahýanyň Hoş Habarynyň 14-nji babyny başyndan okap gör we oňa iman et. Onda hakyky imanly bolarsyň. Mukaddes Kitabyň bir ýada başga bölegine iman etmän her bir sözüne iman etmegimiz bolsa wajypdyr.

Seret Isa Mesih näme diýýär şägirtlerine: Yahýa 14:15-19 “Meni söýýän bolsaňyz, buýruklarymy berjaý ediň. Mende Atama ýalbararyn, Ol size, hemişe siziň bilen bolar ýaly, başga bir Göwünlik Beriji, ýagny Hakykat Ruhuny berer. Hakykat Ruhuny dünýä kabul edip bilmez, çünki dünýä Ony ne görýär, ne-de tanaýar. Ýöne siz Ony tanaýarsyňyz, çünki Ol siziň araňyzda ýaşaýar we siziň içiňizde bolar. Men sizi etim goýmaryn, ýanyňyza gaýdyp gelerin. Az salymdan soň dünýä Meni görmez, ýöne siz görersiňiz, çünki Men ýaşaýaryn, siz-de ýaşarsyňyz….” şol babyň 26 aýady “ Meniň adymdan Atanyň iberjek Göwünlik Berijisi (paraclete) —Mukaddes Ruh size ähli zady öwreder, Meniň aýdan ähli zatlarymy ýadyňyza salar.”

Gel bular hakynda oýlanyp geçeliň: Isa bu wadany Özüniň ilkinji şägirtlerine wada berdi we tiz wagtdan Göwünlik beriji bolan Mukaddes Ruhy aljakdyklaryny aýtdy. Ol Mukaddes Ruhyň bolsa olaryň hemişe içinde boljakdygyny aýtdy. Isa Mesih ölüp direlenden soň, şägirtlerine görünip şeýle diýdi. Şol Yahýa kitaby 20nji bap 19-22: “Hepdäniň şol ilkinji güni agşamara Isanyň şägirtleri ehudylardan gorkularyna gapylary gulpla, bir öýde üýşüşip otyrkalar, Isa geldi. Isa olarayň ortalarynda durup: “Size parahatlyk!” diýip, olara ýüzlendi. Muny aýdyp, olara Öz ellerini, böwrüni görkezdi. Şägirtleri Rebbi görüp şatlandylar. Isa olara ene: “Size parahatlyk! Atamyň Meni iberişi ýaly, Men-de sizi iberýärin” diýdi. Soňra bolsa olaryň üstüne üfläp goýberdi-de: “Mukaddes Ruhy alyň. Siz kimiň günäsini bagyşlasaňyz, ol bagyşlanar, kimiň günäsini geçmeseňiz, ol geçilmez” diýdi. Bu barada Mukaddes Ýazgynyň başga bir ýerinde şeýle diýip ýazylan: “Isa görgüsinden soň hem kyrk günüň dowamynda resullara göründi, Hudaýyň Patyşalygy barada gürrüň berip, köp kesgitli alamatlar bilen Özüniň diridigini olara görkezdi. Olar bilen bile bolan wagty olara buýruk berdi: “Iýerusalimden aýrylman, Atanyň wadasyna garaşyň (ýagny wada edilen Göwünlik Beriji Mukaddes Ruha) Siz ol wadany Menden eşitdiňiz…Mukaddes Ruh üstüňize inende, güýç kuwwat alyp, Iýerusalimde, bütin Yahudada, Samariýada, Eriň tä soňuna çenli Men iň şaýatlarym bolarsyňyz.”Bular nämäni görkezýär, ýagny Göwünlik beriji –Mukaddes Ruhyň olara tiz wagtda ýagny Isa ölüp direlip, göge çykandan soň ilkinji birnäçe günlerde Mukaddes Ruh Onuň şägirtlerine inýär we olar Mukaddes Ruhdan dolýarlar. Bu wada hiç bir ýagdaýda Muhammet bilen baglanyşykly däldir, Muhammet Isa göge gideninden 560 ýyl soňra dünýä geldi we ýaşap ölüp gitdi. Mukaddes Ruh wadasy olaryň içinde Isanyň beren wagtyndan başlap hemişe bardy we tä Muhammediň döwrüne çenli hem, ondan soň hem, bu gün hem her bir Isa Mesihiň adyndan iman edenlerde bar bolandyr we baky bolar. Bular gysgaça Mukaddes Ruhyň geljek wagty barada.15 bap 26-27 “Atadan size iberiljek Göwünlik Berijim, ýagny Atadan çykan Hakykat Ruhy gelende, Men hakda guwälik eder. Siz-de güwälik edersiňiz, çünki başdan Meniň bilen bilediňiz.” Bu aýat esasynda Mukaddes Ruhyň, ýagny Göwülik berijiniň (Paraçlete) güwäligi barada gurrüň edilýär. Ýokardaky tekst we başga tekstler “Parakletiň” kim hakda güwä geçjekdigini aýdýar? Paraklete Isa Mesih hakynda güwälik eder, şägirtler kim hakynda güwälik eder, Isa Mesih hakynda dünýäniň soňuna çenli güwälik ederler. Dünýäniň soňy geldimi, elbetde ýok, dünýäniň ähli halklary Hoş Habary eşitdimi, köpüsi eşitdi, emma heniz hemmesi däl. Muhammediň döwrüne çenli ähli milletlere Isa Mesih hakyndaky HOŞ HABAR wagyz edilip yetişildimi? Ýok! Göwünlik Berijini —Mukaddes Ruhy kim kabul edip bilýär, Isa Mesihe iman edenler, çünki başgalar Ony tanarmy, ýok, çünki Isa ýokardaky aýatda şeýle diýýär: “Hakykat Ruhuny dünýä kabul edip bilmez, çünki dünýä Ony ne görýär, ne-de tanaýar. Ýöne siz Ony tanaýarsyňyz, çünki Ol siziň araňyzda ýaşaýar we siziň içiňizde bolar. Men sizi etim goýmaryn, ýanyňyza gaýdyp gelerin. Az salymdan soň dünýä Meni görmez, ýöne siz görersiňiz, çünki Men ýaşaýaryn, siz-de ýaşarsyňyz….” Bular esasynda, Mukaddes Ruh arkaly Isanyň Özüniň olaryň arasyna gaýdyp geljekdigi aýdylan. Ondan başgada “ Mukaddes Ruh size ähli zady öwreder, Meniň aýdan ähli zatlarymy ýadyňyza salar.” Bilşimiz ýaly, Isanyň ilkinji şägirtleri, Isanyň taglymatyny eşiden, Onuň durmuşyny gören, ol bilen gije gündiz ýöräp Ol barada şaýat bolanlardyr, bu sebäden Mukaddes Ruh gelip olaryň içinde ýaşap, olara Isa Mesih hakynda ähli zatlary ýadyna salyp öwretdi, bu sebäpden Isanyň şägirtleri, bilşimiz ýaly, durmuşlarynyň ahyryna çenli Isa Mesih hakynda wagyz etdiler, imanlylara öwüt ündew etdiler we Isa Mesihiň tagltymatyny düşündirdiler we bular bilen bir hatarda olar hakynda ýazgylar galdyryp Hoş Habaryň wagyz edilmegi ugrunda janlaryny hiç kime zyan salmazdan gurban etdiler.

Isleseň Paraklete hakynda gaty köp zat aytsa bolar, emma hazirlikçe bu hakynda şular.

Soňunda bolsa seniň oýlanyp görmegiň üçin: Isa Mesih hakynda Hoş Habary Onuň şägirtleriniň wagyz edişi ýaly edip Muhammet wagyz etdimi? Isanyň şägirtleriniň Isa Mesih hakynda halklara parahatçylyk bilen wagyz edip, Onuň adynyň hatyrasyna yzarlanyp, özleri bolsa hiç kime zyýan ýetirman, öldürilişleri ýaly, Muhammet we onuň yzyna eýerýanler, Isa Mesihiň adyny wagyz edip, şolar ýaly boldylarmy? Bu gün Islam Isa Mesih hakyndaky hakyky HOŞ HABARY wagyz edýärmi, ýada munuň deregine, Isanyň Hoş Habaryna garşy göreşýärmi?

Indi bolsa Injiliň orginal dili hakynda, Injiliň käbir bölekleri Arameý dilinde ýazylan bolsa, seniň mysal getiren bölegiň bolsa şol döwürdäki ysraýyllaryň ýaşan ýerlerinde esasy orun tutan dil bolan grek dilinde ýazylan. Isanyň Ýahýa atly resuly, ol kitaby grek dilinde ýazypdyr. Injiliň original iň gadymy golýazmalary, biziň bü günlerimize saklanyp galan, elbetde Kurandan tapawutly, Injil we beýleki Mukaddes Ýazgylar dünýäniň dürli dillerine terjime edilen, çünki bu HOŞ HABARYŇ maksadyna laýykdyr we wajypdyr. Injiliň tekstiniň dogruçyllygyna diýseň gaty uly taryhy ýüridiki faktlar bar. Munuň üstesinede, Injil üýtgedilipdir diýseň onda Hudaýa dil ýetirdigiň bolar, Hudaý Öz Sözüni hiç haçan hem üýtgedilmegine ýol bermez, ylaýtada HOŞ HABAR bolan INJILE şeýle bolmagyna ýol bermez. Hudaý elbetde her bir millediň bu hakynda eşitmegini isleýär we Öz Sözüni goramagy başarýandyr. Injil üýtgedilipdir diýýän taglymaty öňe sürüp, ondaky hakykatlara iman etmezligiňi bolsa Hudaýyň duşmany we ynsan janynyň dowzah odunda ýanmagyny isleýän şeýtan öňe sürendir we sürýändir. Çünki şeýtan Isa Mesihe garşy göreşijidir. Sebäbi şeýtan Isa Mesihiň Hudaýyň iberen ähli ynsanlary dowzah odundan halas etjek Halasgärdigini bilýändir we Hudaýyň Ony Gutulyş ýoly edendigini bilýändir, ol muňa garşy ozaldan bäri göreş alyp barýar we soňuna çenli göreş alyp barar, emma Isa Mesih ony eňendir we ahyrzamanda Ol gaýdyp gelip şeýtany we onuň yzyna eýerenleriň ählisini ebedilik ot kölünde ýakar!

Bu sebäpden, ol ýalan zatlara ynanyp günä galyp ýörmede, hakykaty biljek bolsaň Injili çyn ýüregiňde öwren we olarda ýazylanlaryň hemmesine, diňe käbir bölegine däl, ählisine iman et we baky ýaşaýşa eýe bol!

Töwrat(Тора) Hz.MUhammed'i buşlayar...

Töwrat hem mukaddes kitaplardan. Töwrat entek İnjil inmanka Hz.Musa(a.s) indi. Edil İnjilde bolşy yaly Töwratda hem iki jahanyn serweri Hz.Muhammed(a.s)dan söz açylyar:

1) Faran Dagları

1944-nji yilda Londanda çapdan çykan Töwradyn arapça terjimesinde bir ayat: «Господь благоволил человечеству в Синае(Sina dagy). Появиться соизволил в Саире. Показался во всем блеске в горах Паран» (Sifr. Tesniye, bab:33, 2-nji ayat)

Yokardaky ayatdaky kabir sözlerin türkmençedaki gabat gelyan terminlerini anyk bilmanim sebapli türkmença terjime edip otyrmadym. Emma çopan dili bilen aydylsa, ayatyn mazmunynda Paran daglarynda bir kemale eren pygamberin peyda boljagyndan söz açylyar, buşlanylyar.
Yokardaky ayatdaky Sina dagynda Hz.Musa wahiy indi. Sair hazirki Palestinadyr we bu yerde-de Hz.İsa wahiy inipdi. Paran bolsa Mekgedir. Sebabi Töwratyn yene bir yerinde Hz.Ybrayim ogly Hz.Ysmayily Paranda taşlandygy yazylyar. Hz.Ybrayim bolsa oglyny Mekgede goydy. Bu bolsa Töwratyn iki ayry yerindaki beyana göra Paran bilen Mekge şol bir yerin iki adyndan başgasy dal.

Yokardaky ayatda hatar boyunça üç pygamberden agzalyar. Birinjisi Hz.Musa(Sina dagy), ikinjisi Hz.İsa(Sair-Palestina), üçünjisi-de gelejekde Mekgede(Paran) dünya injek iki jahanyn serwerdigari Hz.Muhammet(a.s).

Bilnişi yaly Hz.Muhammede ilkinji wahiy Mekgede Hira dagynyn bir gowagynda inyar. Paran bilen Mekge şol bir yerin iki ady bolyan bolsa(dünyade Paran atly başga yer hem yok)yokardaky ayatda buşlanylyan pygamber Hz.Muhammet(a.s)dan başgasy bolup bilmeyar.

Paran arapçada Farandyr, Paran türkmençesidir(arapçadan alynmadyr) . Türkmenler arapçadan alynma sözlerin içinde f harpy bolanlary p diyip alypdyr. Meselem fukara-pukara... Aslynda arapçada p harpy yokdyr.

2) Hz.Ysmayilyn neslinden...

Töwratdan ikinji ayat: Alla Tagala Hz.Musa şeyle diyyar: " Olar üçin(Ysrayilogullary) doganlary arasyndan senin yaly pygamber çykarjak; we sözlerimi onun agzyna goyjak we O'na buyranlarymy olara aytjakdyr." (Sifr: Tesniye Bab: 18, 18-nji ayat)

Второй стих из Торы: Господь, обращаясь в нем к высокочтимому Мусе, говорит:«Пророка поставлю им из среды братьев их, подобного тебе, и вложу слова Мои в уста его, и будет он говорить им все, что Я повелю ему» (Второзаконие, 18:18).

19-njy ayatda bolsa:" Menin adym bilen sözlejek sözlerime ytagat(boyun bolmak, tabyn bolmak) etmeyanlerden-de Men ar aljakdyryn."

Ayatda Ysrayilogullarynyn dogany diymek bilen Hz.Ysmayilyn neslinden geljek bir pygambere yşarat edilyar we Hz.Ysmayiliyn neslinden gelen yeketak pygamber bar Ol hem Hz.Muhammet(a.s)dyr.

Ol hem Hz.Musa yaly şerigat bilen geljekdir . Yenebir tarapdan yokardaky ayatdaky pygamberin ummi(hat-yazuw bilmeyan) boljakdygy bellenilipdir. Hz.Muhammet bolsa wahiy inen wagty ummi'di, hat-yazuw bilmeyardi.

Ytagat etmediklerden alynjak ar bolsa(dinde bolan jerimeler we jezalar) dine Yslamda bardyr.

Hz.İsa we Hz.Yuşa(a.s) Hz.Ysmayilyn neslinden bolmany üçin yokardaky ayatlarda (Hz.Musadan sonra gelselerem) olardan söz etmeyar. Birem Hz.İsa taze kanun ya-da şerigat bilen gelmedi, ol özünden önürti öten Hz.Musanyn kanunlaryna eyerdi, gaytalady. İnjil Töwradyn gaytalanmagyndan ybarat diyilse yeridir. Hz.Yuşa-da düybinden başga. Emma Hz.Muhammet welin taze kanun bilen geldi, yagny ön bolmadyk taze şerigat bilen geldi.

Netijede Hz.Musadan sonra şerigat bilen inen yeketak pygamber Hz.Muhammet bolup galyar.

Yokardakylar M.F.Gülen'in Sonsuz Nur-İnsanlığın iftihar tablosu atly eserinin esasynda yazylandyr. eserin rusçasy: Мухаммад - венец рода человеческого .

Gülenin yokardaky kitabynda İnjilde we Töwratda Hz.Muhammedi buşlayan we ona şayatlyk etyan yene birnaçe mysal bardy we gaty gowy düşündirilipdir, emma mundan artyk yazmaga yaltandym. İslan şol kitapdan okabiler...

__________________

put on a happy face

Sylap sen kommendini

Sylap sen kommendini turkmencafe'de hem gordumow :D turkmenhh saytyny reklama edip yazypsyn ber yerde.

Ay name, telpek goyaymak galya...

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

quote

Bayram wrote:

Sylap sen kommendini turkmencafe'de hem gordumow :D turkmenhh saytyny reklama edip yazypsyn ber yerde.

Ay name, telpek goyaymak galya...

Haha. Bete bet diymeli. diplomat bet oglan :)

Bet'in inlischesi stubborn,

Bet'in inlischesi stubborn, boring we etc'mi ? :D

Baýram dost! Sagamanmysyň,

Baýram dost! Sagamanmysyň, okuwyň işleriň we maşgala durmuşyň gowymy? Senem şeýle käwagt koment zat berip dur dost. Seniň komentleriň hemişede garaşylýandyr.
turkmenhh.org has gerekli magulmat bar diýip pikir edemsoň nirä barsam ýatlatmak hasiýetim bar! :)
saglygyň dost,
hormat bilen,
Sylap

1. Holy Ghost (Mukaddes Ruh,

1. Holy Ghost (Mukaddes Ruh, Hakykat Ruhy, Hudaýyň Ruhy) kime diýilýar?
Ilki bilen onuň kime diýilýändigi hakynda gürrüň etmegimiz üçin Mukaddes Ruh ýada Hakykat Ruh hakynda gürrüň edýän Hudaýyň Sözüne salgylanalyň.
Ozal başda Hudaý älem-jahany ýaradanda Hudaýyň Ruhy barada gürrüň edilýär. Töwrat: “Ýer ýüzi şekilsiz boşlukdy; suwlaryň ýüzi tüm-garaňkylyk bilen örtülendi. Suwuň ýüzünde Hudaýyň Ruhy perwaz urýardy”
Dawut pygamber Zebur kitapda şeýle diýýär: “Hudaýym meni huzyryňdan atma, Mukaddes Ruhyňy menden alma…”
Işaýa pygamber şeýle diýýär: “olar Hudaýyň Ruhyna garşy baş göterdiler we Ony kemsitdiler….Soňra olaryň ortarasynda Öz Mukaddes Ruhyny goýdy.”
Bu Töwrat, zebur we beýleki pygamberlere aýan eden Hudaýyň Sözleri esasynda Mukaddes Ruhyň –Hudaýyň Ruhydygyny görýäris, ýagny Hudaý Ruhdyr we Ol Mukaddes Ruhdyr.

Indi bolsa Isanyň döwründe Mukaddes Ruh baradaky Injildäki aýatlara salgylanalyň:
Isanyň gelmeginden alty aý öň gelip Isanyň döwürdeşi bolup ýaşan we Hudaý tarapyndan Isa Mesihiň ýoluny taýýarlaýjy bolan pygamber Ýahýa ine şeýle diýýär: “ Men sizi toba üçin suw bilen çokundyrýaryn, ýöne menden soňra Geljek menden has güýçlüdir. Men Onuň çaryklaryny götermäge-de mynasyp däldirin. Ol sizi Mukaddes Ruh hem-de ot bilen çokundyrar.”
Mukaddes Ruhyň Isa Mesihiň üstüne inişi: “Mukaddes Ruh jan-ten bolup, kepderi kimin Onuň üstüne indi…”
Isa Mesihiň Mukaddes Ruh hakynda öz şägritlerine aýdýanlary:“Menisöýýän bolsaňyz, buýruklarymy berjaý ediň.16Men-de Atama ýalbararyn, Ol size, hemişe siziň bilen bolar ýaly, başga bir Göwünlik Beriji, ýagny Hakykat Ruhuny berer. 17Hakykat Ruhuny dünýä kabul edip bilmez, çünki dünýä Ony ne görýär, ne-de tanaýar. Ýöne siz Ony tanaýarsyňyz, çünki Ol siziň araňyzda ýaşaýar we siziň içiňizde bolar…. Meniň adymdan Atanyň iberjek Göwünlik Berijisi ― Mukaddes Ruh size ähli zady öwreder, Meniň aýdan ähli zatlarymy ýadyňyza salar… Olar bilen bile bolan wagty olara buýruk berdi: «Iýerusalimden aýrylman, Atanyň wadasyna garaşyň. Siz ol wadany menden eşitdiňiz. 5Çünki Ýahýa suw bilen çokundyrdy, ýöne siz ýene birnäçe günden Mukaddes Ruh bilen çokundyrylarsyňyz. Mukaddes Ruh üstüňize inende, güýç-kuwwat alyp, Iýerusalimde, bütin Ýahudada, Samariýada, Ýeriň tä soňuna çenli Meniň şaýatlarym bolarsyňyz».».
Mukaddes Kitaba esaslanyp Mukaddes Ruhyň kimdigine jogap gözlesek, Mukaddes Ruhyň –Hudaýyň Ruhydygyny bilip bilýäris.
Isa Mesih bolsa Özüne iman edýänleri Mukaddes Ruh bilen çokundyrýar, ýagny Özüne iman edenlere Mukaddes Ruhy hemişelik bolmaklary üçin berýändigini wada etdi. Isa Mesihiň bu wadasy ýerine ýetdi, Isanyň ilkinji şägirtlerinden başlap şu günki Oňa iman edýänlerde Mukaddes Ruh ýaşaýar we olar nirede bolsalarda olar bilen bile bolýar we Hudaýyň Sözüne we Isanyň öwredýänlerinde ýaşamaga ýardam edýär!
Mukaddes Ruhyň işi barada Isanyň şägirtleriniň durmuşynda hem görüp bolýar we olaryň ýazan iman taglymatlarynda hem Mukaddes Ruha aýratyn orun berilen…
Dowamy bar…

78 gezek aydypdym mowzuk

78 gezek aydypdym mowzuk adynyn hemme harplaryny uly edip, mowzugyn hemme content'inem bold edip yazma diyip...Yone yene capital harplar. Indi 1-nji sahypada seyle yazgylaryny gorsem her yazan yerine shu yazgyny copy-paste etjek, ertire chenli uytgemese-de yapjak. "Ay dine mana eydyan, beydyan" yaly geplerine-de gulip gechjek. Ynanmasan "try me" diyyalermi sen yashayan yerindaki "halas" bolan ildeshlerin ? :)

Mergen dost sen hem barmyň,

Mergen dost sen hem barmyň, ýitip gitdiňä! Täze Ýylyň gutly bolsun, Hudaýyň bereketi we ak patalary üstüňde bolsun bu ýylda hem dost! Bolýar aýdanlaryňy ýerine ýetirmäge çalyşaryn!
sagaman bol,
Sylap

Sozum (diplomat we poahf)

Sozum (diplomat we poahf) degişli hudayyn sozi adam sozunden tapawutlydyr her kim oz temasynda şu barada maglumat berip bilermi?

Asfod ildeş, elbetde

Asfod ildeş, elbetde Hudaýyň Sözi bilen adamyň sözüniň arasynda ýer bilen asmança tapawut bardyr. Ilki bilen Hudaýyň Sözi bakydyr, çünki Hudaýyň Özi bakydyr bu sebäpden Hudaýyň sözi hiç haçan ýitip gitmeýän bakydyr, çünki Hudaý Öz sözüniň eýesidir, adamzat nesli geçip gidýär asyrlaryň jümmşinde olaryň sözi hem geçip gidýär we ýitip gidýär.
Ondan başgada Hudaýyň Sözi gudratlydyr we ähli zady Sözi arkaly ýaratdy. Adam sözüniň hem belli bir derejede tasiri bar emma gudratly däldir.

Mana öz sözünüz gerekli

Mana öz sözünüz gerekli dal kitaplardaky yazylanlar gerek

Asfod ildesh, Kitaplardan

Asfod ildesh, Kitaplardan kim we name barada yazylanlar gerek?