Turkmenistanda bolyan zatlar barada sorag!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Hmmmm... Menem bir zatjyk goshayayin onda! Azyrak chekindim welinem, biraz gaharymy getiryan habar:
Gechen hepde tanyshlaryn biri Turkmenistandan geldi. Aydyp beryar:
Turkmenistana baranymyn ertesi gunu gyz'yma(devu6kama) jan etyan:
-Sen nirede?
-Men oyde.
-Name, bu gun ish yokmy? ya ishden chykdynmy?
-Yok, eyyam 3-4 gun bari kafelaryn barysy yapyk!(nache gun diyeni 100% yadimda dal)
-A name boldy?
-Yashulyn garyndashlary kafe achypdyrlar, mushderi(klient) az baryar ekeni. Shon uchin 1 hepde hemme kafelary yapmaly etdiler...

Habaryn chynmy, yada yalanmydygyny shu yerdaki agzalardan hem sorasym gelyar(

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Aytmak yatdan chykypdyr, ol

Aytmak yatdan chykypdyr, ol oglanyn gyzy ofisiantka bolup ishleyar!

Shun yaly yagdayin

Shun yaly yagdayin bolanlygyny tassyklap biljek barmy?
Gaty gynandyryjy, pis, yigrenji we geljek barada alada etdiryan habar. Turkmende "kichi eshek uly eshekden bok iymani owrener" diyen nakyl bar, bu diktatorlyk edil onkinin dowamyna menzap bashlaberdi how. Ony gadagan et, muny yap, eyt, beyt. Halk sebabini eshitmeli, gel aydymchyny gadagan edende-de, halka bildirmeli. A bu herekedi hijem dushundirip bolanoga how.

Dowlet shu hereketleri bilen halky gorkuzyar. Hamala halka "biz islan wagtymyz islan zadymyzy yaparsam, halka gadaganam ederis" diyen yaly. Hiy sheyle-de bir halka gulluk bolarmy?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

haysy kafeler? haysy yerde?

haysy kafeler? haysy yerde? Ashgabat tarapdamy? bashga sebabi bar bolaymasyn?
Mary-da hemme zat ishlap yor, Ashgabada-da kafe yapyldy habar ha eshidilenok. Bir hepde dagyn yapylmaly bolsa bilinmelimika diyyan :(
_____________________________
Ýürek urýar tolgunýar,
Emma galam dur ýerde,
Ak kagyzlar zyňylýar,
Söz çykanok leblerden.

Ay daldirlay Hajy :) Yone

Ay daldirlay Hajy :) Yone prikolja habar, anekdot etsen bolya

Nazar.

Haha...Habar cyn bolsa

Haha...Habar cyn bolsa wopshe gulkunch'how, su zatlary edyanlerin akyllarynyn 0'dygyny gorkezyar!
Beyle sen kafene gelmelerini isleyan bolsan beylekilerden 1-2 manat arzan edayda ors bazaryn yanlarynda 1 yerde acyp, hokman beydip, gozuni chykaryp bazary oldurmeli daldira...Ay akyl beryanin akly yok, onson akyl alyana name diyjeginem bilenok.

shong garyndashlarynyng yol

shong garyndashlarynyng yol gozegchilik polisiyalarynyng yuzune tuykurenini we Ashgabatda gaty aylyganch edip mashyn suryanini polsiyalang birinden eshitdim!

Garyndashy diyyanin men

Garyndashy diyyanin men klasdashym...

Yegen diyip bir bela

Yegen diyip bir bela bardygyna eshityan! Yone gormedim.

Sheyle yagdaylar chyndanam

Sheyle yagdaylar chyndanam boldy, yone onun sebabi bashga. Bilyan bolsanyz gechen hepde Rossiyanyn Perm shaherinde bir kluby pozhar aldy, shol yerde 120 toweregi adam helak boldy. Shol incidentden son Rossiyaan ahli klublarynda, kafelarynda howpsuzlyk chareleri barlandy. Turkmenistanda hem shol howpsuzlyk tehnikalaryny barlamak uchin birnache gunluk kafelar yapyldy.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Atamyrat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

eger bu aytyanayng

eger bu aytyanayng hakykatdan dogry bolsa, onda gurring has bashgacha, has begendiriji we buysandyryjy hbar bolmaga owrulip biler!

Ine munyn has hakykata

Ine munyn has hakykata yakynlashyar!:D Biz pahyram cala bahana bolsa bar hynjymyzy, gahar-gazabymyzy yokardakylara atjak bolup durus. Bulam dogry, gaharlanmazca zadam etman duranoklar, yone edil kafe ucina beydayeslerem yokla!

Ine munyň bolýa. Hakykata

Ine munyň bolýa. Hakykata has ýakyn we has manyly gürrüň. Diýseň begendiriji we buýsandyryjy habar! Berekella!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Berekellasyna berekella

Berekellasyna berekella welin, hergun dunyan 70 yerinde 100 klub yanyandyr, gelip-gelip shol orslan kluby yanany bizinkilere sapak bolmalymyka ? Hamala entagem Moskwa'dan butin orsyet uchin berilyan buyruklary bizem edip yoren yaly...

Turkmenistan beter osenda, Moskwadakylar "kafe'lerin howpsyzlygyny barlan" diyseler, bizinkiler on onune "internet" sozunem gosup, "(10-15 adamlyk) internet kafelerinkinem barlan" diyip beryalermi namemi :) Telpek getir diyse kelle getiryanchiler...

gysgajyk hekaya

indi diya bir oban arçyny oban çetki gyrasynda yaşayan eken. bir arçynyn kellesi agyryp başlapdyr. ayaly kelleagyry derman gözlap görse öyde gutaran eken. onson olam gonsusyna gidip sular yaly adamym yaranok derman bar bolsa bersene. agşam özüm aljak diyaymezmi. ay yanky gonşy dermany berip ökjani goteryar. beyleki gonşa: "arçyn yarawsyzlasypdyr" gürrünini basladyar. olam beyleki gonşa: "arçyn gün geçdikçe yarawsyzlaşyar ". ony eşden başga birine: "arçyn 5 yyl bari yaranok eken yene de gaytalapdyr syrkawlygy". şeydip şeydip oban sonuna arçynyn ölümüne garaşyp yatandygy habary gelyar.
Hekayany men aytdym, sapagyny siz alyn!!!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • poahf 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "al onda 5 telpek :) Baýram ikimizden :)"

Gaty gowy ýazypsyň!

Gaty gowy ýazypsyň! Berekella! telpek ýok bolanda 5 telpek menden.


Maru Şahu Jahan

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 5 telpek goyyar we yazyar: "redistribution?"

myş myş eşitjekmi yada hakykat

Daşary yurtda okayan talyplaryn köpsünün arzuwy,bilmek isleyan zady eger bilmeyan bolsa bilesi gelmek,eşidenini beylekiler bilen paylaşmak bolyar.Sebabi özi çet yurtlarda gezip okap yörenson bilesigeljiligi artyar şunun bilen her eşiden kijilik zadam özi görmesede baryp tutmasada ulaldyp way şeyle bolupdyr bah şeyle bolayypdyr diyen halatlara duçar bolyarlar.Yöne gynansagam yagday eşidişin yaly dal sebabi Yurdumuz ösmediğem bolsa beyle howatyrlanjak yagdayda dal şuwagt menin pikirimçe.Men bu zatlary şunun üçin diyyan menem daşary yurtda okadym watanymam söydim,watançylyk ideam hemme zatdanam öndedi şonun üçin sizin diymek isleyan zatlarynyza doly düşünmage çalyşyan yöne gayrat edinde kiçijik zatlar üçin uly gybat bolup peydaly peydasyz ulaldyp oturmalyn.Watanymyzy yersiz zatlar üçin tankytlamalyn.
_______________________________________________________________________________________
ilim ilim bilmektir
ilim kendini bilmektir
sen kendini bilmezsen
ya nice okumaktır

Taze yil gunu hemme

Taze yil gunu hemme yerler(dynch alynyan yerler) yapylypdyr!

Kop mashynlar(Porsche, eyleki-beyleki) Turkmenistana sokmak gadagan edildi. 11 yashdan uly mashynlar gadagan edildi...

goldayan!

Hajyjan wrote:

Kop mashynlar(Porsche, eyleki-beyleki) Turkmenistana sokmak gadagan edildi. 11 yashdan uly mashynlar gadagan edildi...

11 yashdan uly mashynlar diyyangizmi? ba, gowy edipdirler onda! :-) osush bar-ekologiya uns beryarler! goldayan men-a :)
"Russkaya Gazeta"-da okadym shu gun, Orsyedem 8nji martdan 1999njy yylyng we ondan kone mashynlary dowlete tabshyryp 50.000rubl(~$1700) alyp bilerler.
bashga dowletlerde-de bu babatda mysal kan, Singapurda(yalnyshmayan bolsam) mashynyng nache kone bolsa salgyt shoncha uly, shong uchin olara mashyn tazelaning amatly :)
p.s. 1nji sozlem dushnuksiz, sebableri bardyr-a?!
_____________________________
Ýürek urýar tolgunýar,
Emma galam dur ýerde,
Ak kagyzlar zyňylýar,
Söz çykanok leblerden.

ola yalan

ola yalan bolaymasa,bizinkina yapdyrmadylar:D