Sungaty gadagan etmek dogrymy?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Düyn Türkmenistandan taze bir habar aldym. Birnaçe aydym-saz sungatçysynyn aydym aytmagy gadagan edilipdir diyip eşitdim.

Olaryn taze albom çykarmagy, toylara gidip aydym aytmagy, Aşabadyn çaklerine girmegi gadagan edilipdir.

Niyazow döwründe hem şeyle zatlar boldy. Ençeme sungatçymyz daşary yurda gaçdy, sebabi sungatyn şo döwürde ahmiyeti yokdy.

Sungat diyilyan zat halkyn ruhunyn ahmiyetli agzasydyr. Sungaty gadagan etmek, halkyn ruhundaky şol bölegi goparmak yaly erbet zatdyr.

Sizin pikirinizçe sungaty gadagan etmek dogrymy? Haysy halatlarda dogry bolup biler?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Seferjan sungat gadagan

Seferjan sungat gadagan edilenok. Yöne indi türkmnistanda-da lissenizya çikyar, we aydimçilar hem eden işi üçin pul gazanar, eger ogrlyk saz ulansada jerime tölar, we gazanan pulunyn nalogyny tölar.

indi ogrlyk sungat bolmaz, öz hakyky türkmen sungatymyz bolar, bu bolsa gaty begençli habar ;)


Maru Şahu Jahan

Türkmenistanda

Türkmenistanda dutarçylaryn daşynda ogurlyk aydym aytmadyk bagşy barmyka? Yada (taze çykan zat bolsa) lisenziyaly bagşy barmyka?

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Dutarchylar, ya-da Palwanyn

Dutarchylar, ya-da Palwanyn onku gitara'da aytyan aydymlarynyn 90%'i halk aydymlarydy. Dutarchylaryn aytyan aydymlary hem dilden dile gechip aydilip gelinyan aydymlar!

Sebap başga... --- Angel of

Sebap başga...

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Basga = Name ? Presidenti

Basga = Name ? Prezidenti owenoklar ?

Seň aýdan şekliňde,

Seň aýdan şekliňde, habar gaty eýmenç, gynandyryjy we ýürek bulanjy. Ýöne bir hili Serdaryň aýdanyny okap, seňem bir zatlar aýtmaýanyňy okap, köpräk informasiýa alasym geldi.

Eger ogry aýdymçylaryň saz we aýdymy soragsyz ogurlap aýtmagyny döwlet gadaganlan bolsa, onda muňa gowy hereket diýseňem bolýar, sebäbi etmelisi şol. Ýöne eger beýle däl bolsa, Mus Mus diýmän, Mustapa diýmede doly aýdaý habaryňy?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Lisenziya bilen

Lisenziya bilen baglanyşykly dal!

Sebabi bu aydymçylaryn öz gruppalary bar, öz sazlaryny özleri yazyp aytyarlar. Bular taze çykan birtopar sümsük aydymçylar dal, belli aydymçylar.

Gadagan edilmeginin sebabi "narkotik" diyilyar... Yöne özünizem bilyaniz, Türkmenistanda birini gömjek bolsan bahana tayyar.

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

oglanlar eger gadagan edilen

oglanlar eger gadagan edilen bolsa sebap name?

Barde iki sebap gorkezdiniz biri prezidenti owmezlik beylekisem narkotik...

indi bardaki sebaplen ikisem biderek sebabi prezidenti owyan bagsy barmy yada owyani bolaysada hemmesi dal onda shol owmeyanlen barsyny gadagan ederdiler, beylekii sebabem narkotik diyilya, Narkotik bn arasy bolmayan bagshy yokdur turkmenistanda hokman alyp satmak dal bagsylar oz aralarynda yada toyculukda keyp etyandirler ona sozumuz yok,yone bagsy ol narkotikan sowdasyny edip on puly barka kosenip toya gitmez yada ilin gepini cekmez.

Yatdan chykdy yene bir sebap gorkzeyaniz,3 sebabem licenzia.

buny pikirlenip diydinizmi ya dasary yurtdaky zatlary gorup diyen bolayyanyzmy!? Licenzian ozi doreden adama degislidir eger bizde dorediji yok bolsa bagsy ondan mundan almaly bolya,eger dorediji bolayan yagdayyndada ozunden soraman hickim hickimin coregine el uzatmaz buny bilip goyun...indi barde orta chykyan zat name bolya uns berin. Prezident bagsylary gadagan eden bolsa narkotik bolsa basardy,owmeyani ucin boljak bolsa den yarsyny gadagan ederdi eger LİCENZİA ucn bolsada ony prezident etmage haky yoga,Name prezident oturup goshgy yazypdyrmy ya saz yazypdyrmy notaly bagsylar on yazan zatlaryny ogurlasyn...

Azajyk kellanizi isledin!!!

salam agzalar!

şeydip başdan aydaymalyda yazgyn düyp maksadyny:-) barde birlik sandaky adamy köplük sanda edip görkezjek boldynmy, ya hakykatdanam şeylemi? onsonam senin o aydyan 'sazynam sözünam özi yazyan güyçli aydymçyn' sungaty ösdürmekde gaty uly goşanda goşmady. gaytam ili-güni özüne çekip, yaşlary özüne menzetjek bolup milleti biraz azdyrdy diyaymesen?... senin kim hakda aytjak bolyanyna bilmedim welin, men ha illen söygülisi 'Laçka' hakda aydyan. başkalara ha beyle 'gadaganlar' çykarylan diyip eşitmedim. Sonra-da 'eşiden den bolmaz gören göz bilen' diyipdirler. Belki-de olar myş-myşdyr. Yene-de 'Şemal bolmasa gamyş başy yrgyldamaz' hem diylen. Ay nabileyinda.... Eger edilen 'gadaganlar' dogry bolyan bolsa, onda gowy edipdirler. Etmaysinlerdi şeyle ili-güni zayalayan, sandan çykaryan haram işleri. Wah ony edyanem aydymçyn özam dalde hossarlarama.... diyyarler. kim bilyarde? Yene-de gybat:-((((

---Angel of


---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Birem men pikirimce Hajy

Birem men pikirimce Hajy gadagan edilipdir oytyan sebabi videoda shol bar eger Hajy gadagan edilen bolsa onda bizin yokardaky yolbashcylarymyz dalirapdirler. Hakykatdanam sungata dusunyan adam Haja,Kerime,Atabaya,Akysha,Leyla Shadurdyyewa, ayratyn seredip gorsunler beyleki kilciklerden saylanar durar,bular oz sungatlaryny orta goyyan bagsylarymyzdyr. Eger gadagan edileni cyn bolsa gaty gynandym sebabi Hajydaky ses uytgesik,ayratyn owazly sesi bar we turkmen sungatynda shu oglanyn gadyry gaty uytgesik sebabi kop yerde sayat boldum! Sebap name bolup biler? Anyk meselani acyklap aydyp biljek bamy?

Kerimin sesi bar bolmagy

Kerimin sesi bar bolmagy mumkin, yone onun hem sonky dowur oz chykaran aydymy barmak basyp sanardan az!

Kurbik, ýokardaky ýazgyňy

Kurbik, ýokardaky ýazgyňy okadym, lissenziýa barada ýazanlarym we seň tankyt edişiň deň däl, meň diýjek bolanyma düşünmänsiň. Men prezident barada hiç zat agzamadym...

Onsoňam Hajyň gadagan edilenligi barada eştmedim. Meň eşidenlerim Laçyn Mamedowa, Mekan Ataýew, Bilbil Orazowa we Döwran Saparow indi efire çykmazlar.


Maru Şahu Jahan

Men bir zada bolamok we

Men bir zada bolamok we dushunemok. Shu Mus Mus diymegin yerine Mustapa diyip biljek bolsanyz, diyinda gayrat edip.

Kim gadagan edilipdir, nameden gadagan edilipdir we name sebapli? Azyndan, bilyanjanizi aydynhow, bolmasa sahel-sahelden aydyp suyreyaniz. Mena entagem hich zada dushunen daldirin.

Bilyan bolsa, gayrat etsin!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

mus musam diýemok,

mus musam diýemok, mustapada, :) diňe bilýänlerimi aýtdym ;)


Maru Şahu Jahan

bagshy halkyng adamy

bagshy halkyng adamy koplench ichyar, name ichmek gadagan zatmy dowletde, haysy ministr yada haysy prezident ichenok, alkash bilen ichyaning arasynda tapawut bar, norkotika hem adamlary gyzyklandyryan mesele bolmaly dal, norkotikasy bilen name ishing aydymyny dingle sen, mollang edenini etme, diyenini et, samsyk samsyk zatlar, lisenziya omurem bolmayar turkmenistanda, ong uchin her welayatda 11 dalde ing bolmanda 6-7 sanjak muzikalniy shkol we uchilishe bolmaly, bolmasa saz chalyp bilyan yoga bizde 3-5 sany adamdan bashga,
Altyn asyrda gadagan edilen bagshylar okde bagshylardy, sholara gadaganchylyk sistemasyny doly ayirmaly, leyla shadurdy, akysh, we bashgalar aytsa telewideniyede gowy bolar, koshk bagshylaryndan hem yadadyk, Galkynyshlar eyyamynyng koshk bagshysy hem Gulshat oytyan gowja bagshydy welin samsyk samsyk manysyz aydymlar aytmana bashlapdyr, ay aytsang aydyp otyrmaly turkmenistandaky sungat hakynda, nache edebiyatchylar, shahyrlar, hudojnikler tanalanok hem bizde,gazyetler bolsa gowja goshgy ertseng gowylygyny bilip hem chykarmaga gorkyar,
borlay, gowysy bolsynda

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

zyom sen yazanlaryn bilen

zyom sen yazanlaryn bilen ylalaşamok!!!
lissenziya çykar, we bagşylar arassa sungat döreder... Her welayata 6-7 sany aydym saz mekdebi gerek diyipsin, aydym saz mekdeplerinin sany 6-7-11 den köpdir her welayatda,,, in bolmanda Maryn Garagum etraby (ady agzalanda çöldir öytya köp kişi) şol etrapda hem klawişli gurallar (pianino, korg we ş.m.), Dutar we Akardion öwretyan kurslar bar... bizde aydim we saza gaty üns berilyar, we sazanda gaty köp, liçno men maşgalamda konserwatoriyani gutaran klarnetçi, konserwatoriyada okayan pianinoçy we kursa gityan akardionçy (8 yaşinda) garyndaşlarym bar,,, yöne klarnetçi dine azerbeyjan, ermeni we pars sazlaryny çalyar, özi saz düzjek bolup özüni gynanok, pianinoçy hem dine Nury Halmammedin sazlary we klasiki sazlary çalyar, özi saz düzjek bolup kösenenok. Düzende name, özüne peydasy barmy, yok... litsenziya çyksa, we döreden sungady üçin pul gazansalar gaydip toya gidayermika şol klarnetçi... in bolmanda özümden mysal bereyin, ka-wagt boş oturamda kellame owadanja henler gelyar, yone nota bilmamson, hiç-hili saz guraly ulanyp bilmeyanligim üçin şolary yazgy edip bilemok... diyjek bolyanim saz-söz düzmek kyn dal, yöne döreden sungadyna sarpa we hak gerek... we enşalla şol bolar.
hatyn bilen diplomaty kök edipsin :S ;)


Maru Şahu Jahan

Dushunyan agam seng

Dushunyan agam seng aytyanynga hem welin, hany indi sen shu soraga jogap ber, pul, shan shohrat uchin doredilyan eserler Sungaty hapalayan bolaymasa. her aytyan aydymlaryna altyn gazaznyan bagshylarama gorduk, jemal sapar, we shonga mengzeshler yali, name etdiler, sungatdan beter nahili aydym doredengde pul berilyan bolsa shong yali aydym doretdiler yada dinge pul gazanmak uchin aydym aytdylar!

Sen puly asyl cheshmesini

Sen puly asyl cheshmesini bulashdyryan aslymarly. Eger halk licenziyaly disklere pul berse, we bagshylar diyeli 100.000$'lap pul gazansa, onda kim sereder president'in beryan 10.000$'yna ? "Nahili aydym doredende pul berilyan bolsa shong yali aydym doretdiler" diyyanine butin dunyan aydymchylary giryar, we bu adaty zat, yone olara puly halk beryar, president dal, we president'in berjeginden esse esse kop boryar.

hymm

ya name diysen diyp oturmali
yone olaram yok yerden ish tapyp
meshgul bolmala how

Men bu habary onrak bir

Men bu habary onrak bir yerde-ha okapdym, yone eshidem-de Lachyn Mammedowa bilen Mekan Atayew, name sebaplidigini anyk bilyan yok yaly, bizem dinge shol "wysh-wysh"lardan bir netije chykaraymasak, aslynda bizingkilen erbet hasiyeti bar bir zat etseler gowy, erbet sebabini aydanoklar(yogsa kate peydalam bolyar-la welin)
Yangyrak okan habarymda aydmychylaryng salgyt tolemelidigi hakynda yazylan. Bizing aymymchylarymyz toyda 4-5 sagat aydyp nache millionlyk gowja pul gazanyarmysh, dowlet bayramchylyklarynda arzan bahada bolsa chykysh etmek islemeyandikleri uchin, indi licenziya alyp salgyt tolemeli!

____________________________
Ýürek urýar tolgunýar,
Emma galam dur ýerde,
Ak kagyzlar zyňylýar,
Söz çykanok leblerden.

Men Mekan Atayewi we Lachyn

Men Mekan Atayewi we Lachyn Mamedowany edil bir tipli adam we bagshy goryan, biri erkek, beylekisi ayal diyaymesen. Ikisininem doredijiligini we "sungadyny" halamok. Emma olar chykysh etmek islemeseler, oz haklary, oz hukuklary, dowlet zor bilen etdirmeli dal. Salgydy dine shu sebapli girizen bolsalar, uly samsyklyk we chagalyk, emma salgydy oni-sonam girizjek bolsalar, dushunse bolyar. Her kim salgyt tolande, bagshylar tolemeli dalmi?

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Belle

Belle wrote:

"wysh-wysh"

"Myş-miş" boldy wyş-wyş :D

Bayramda chykysh etmek herkim uchin abray, hergun-hergun hem chykaryp duranoklar, belki "live" aydaslary gelyan daldir aydyp onarmansonlar, belki basga 1 dert bardyr, yone "az pul" diyip daldir, sebabi beyle reklaman bahasam az zat dal!

Menem shuna goshulyan!

Menem shuna goshulyan! Turkmenistanda dowlet ishgarlerinin hemayasyna girmek herkime yetdirenok! eger olar bilen arany sazlasan, yurtda senin towugyna "tok" diyjek adam bomaz. Yone yakynlarda Mahri Pirguliyewany hem chykysh etmek islemanligi sebapli okuwdan kowupdyrlar diyip eshitdim. Ol onurak telewidenyada kop cykyardy, sonky dowur yitirim boldy, klibem kan cykaranok! Gepin tummek yeri sonky dowur shu yokardakylar, gozuni bagshylara diken yaly!

Mahri diyende

Mahri okuwdan çykarylanyny menem eşitdim. men eşidişimçe mugallymy mahriden watan hakda aydym çykarmagyny islapdirmişin. Mahri islemanmişin. dawalaşypdyrlarmyşyn. son okuwdan ochisleniye bolupdyrmyşyn. son okuwdan çykarylanynyn yzyyany Watanym (oydyan) diyip aydymyny çykaranmyşyn.

Adam bar mün tümen iydirsen azdyr,
Bardyr adam iyen nanyna degmez.

:))) her tüýsli gep

:))) her tüýsli gep çykýalaý. Watan hakda aýdym çykarjak däl diýip mugallymy bilen sögüşäýen däldirle.. bilmedim ýöne...
meň bilşimä, geými zerarly okuwdan çykarypdyrlar, özem telewideniýada bir çykyşda geýen eşigi sebäpli. bilemok menem anyk


Maru Şahu Jahan

Oglanlar barde meselani

Oglanlar barde meselani basga zatlara cekip asyl meselani uytgedip baryanyz,barde men pikirimce Bagsylaryn gadagan edilmegnin sebapleri bar, so hakynda bilyan zatlarymyz bar bolsa yada haysy yagdayda gadagan eip boljakdygyny yazysyp ara alsak gowy dalmi? Lissenziany yatdan cykaryn ceriumoxide-yn diysi yaly dorediji gerek hacanda dorediji gowne jay sungatyny orta goyanda ana showagt ona baha bicip bolmajak bahada hrydaram cykar bolmasa ondan mundan alyp ansatjak calyalar emma bizin kabir odundan tapawutsyz bagsylarymyz bar tayyn zadam onaranoklar gulaklary yok yaly aydym aytyalar yada ozlerine seyle bir gowunleri yetip aydyp bilslerine hayran men...

borlay name gurleshsegem sutayda bilmeyan zatlamyz kan belki dowlet adamlaryndan su bizin yazysyp ara alyan maslahatlarymyzy okap bu samsyjaklar ozlerice syyasatjyk yoretyaler diyp gulyan bolmaklaram ahmallay... :))

Bärdäki käbir

Bärdäki käbir myş-myşlary diňläp, kellämi ýaýkap otyryn. Mähri şol myş-myşlaryň hemmesinde-de günälenip bilinmez! Sebäbi hemme kararlaram özüne degişli kararlar, döwlet ol temalarda hiç zat aýtmalam däl, etmelem däl. Nähili samsyklyk...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Dovlet dal, rektor ya dekan

Dovlet dal, rektor ya dekan kovandyr ony okuvdan "Bizin institudymyzyn abrayina("bolanjasyna, bar bolsa" diyjek bolandyrda :D) shek yetiryan" diyip. T.e. rektor samsyk, dekan samsyk...Ban'ler ucin ban kararlaryny beryanler samsyk...Durshyna ennere :))

Aydym aytmaly dal edilmegi dasyndan seretsen seyle bir gulkinch...Gochuryanler uchin agyr jerime toleglerini girizip, hezil edip otyrda bar gazananjasyny "licenziyan haky" diyip elinden alyp, gazananyndan kopuni jerime diyip tolejek derejede samsyk daldirle aydymchylarymyzam, oz-ozlerinden goyarlar beytmelerini..