HYTAY HALKY TKM-NA ÇOZYAR...MUNA ÇARE BARMYKA....

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

SALAM YOLDASHLAR...!!!
-Men şeylerak zat eşitdim welin az kem tassyklap gynandym...SİZ NAHILI GÖRYANİZ...?
Bilşimizçe birnaçelerin Türkmeistanda daşary milletlerden wagtlayyn iş maksady bilen gelyan in kan TÜRK,INDUS we HYTAY...
1-Türkler esasan bizin şereketlerde gurluşykda işleyarler...olaryn dynç alyşam kopüsi bagyşlan welin...bizin başda gyzlarymyz bilen bolmak bilen gelinlerimizde uly üntişi..köpüsi galjakdan ay name arzan yurt yaşamaga...bu meni gynandyrya elbetde sizinem wyjdanynyz rahat edyan daldir...başgada şeyle aldap işletmeklik keseli hiç galmayar...kim çare göryaka...?
2-INDUSLAR dıysen kan yone olar hıc dasyna kan cykanok...BUIG kompanıasynyn umumy yaşayş jaylarynda bolya olar şahere çyksa...gülkinjem welin ak-gara bolar ALA-ÇUPAR...indi olaryn hemmesi erkek umumy yaşayş jayynda elbetde erkek atiyaçlaryny gideryandirka soragy yene gyzykly hem wagşyçylyk...olaryn şeyle yagdayy elbetde hapaçylyk...teletimbazlyk ahyrzaman ahlagy...gül watana awy sepdiryas...kim görer çare muna....?
3-HYTAYLAR bizin NESIL zayalamagyna getirer...howa bolmaz dıyyansiniz..nadip diyyansiz...siz bilyanizmi Türkmenşstana gelyan hytay milletinin münlerçedigini...olar elbetde maksady yerleşmek sen işin edyas diyip barde oylenmeli dıylen zat yok elbetde gyzlarymyzdan bar welin...olar...Lebap tarapda şuwagtlar hytay bilen oylenyanlerin sany yok...kim çykarya hytaydan hytay bolar...name turkmen bolar oydyanizmi?yok a ondan bolan kim bolar...yene sol millet bolar beydıp oylenip...tohum uytgese...a nirede türkmen milleti...dün biri bilen gürründeş boldum...rusçalap birzada diydi welin jigim bu bizin nesilin tükenmesi diyya..elbetde şeyle bolar...Başga olaryn barde yakasyny açmagynyn sebabi bar welin...azajyk politika girmeli onam anyk maglumatlar kan bılmanson girmane gerek dal...ondan dogan çagalr MAMMETJAN dal-de MAMMET ÇAN bolar...Berdili dal-de Berdi Li bolar ondan dogan Türkmen bolmajagy belli dogrusu yazamdan gaharymda elim titreyar...gowsy bes edeyın...men besederin yöne muna KİM ÇARE görerka...?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "MAMMET ÇAN Berdi Li hahahahahah:D:D:D gulkunjemayyyy:):):) ay yone beyle bolayasy yokla, bizing dowledimiz rayatlyk agsat angsat berenok, gaty kyn turkmenistanyng rayaty bolmak."

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Rayatlyk berenok diyyanmi?

Ine seylerak edya 1 yyl yashaya birgezejik Çun bala bola OLARA MEJBUR BERMELI BOLYA...A ONDA NAME ETJEK BILYAN BERMEYANINI...BIREM OLAR TUTTURSA BIZ SIZE...KOMEK EDYAS SIZIN EDYANIZ NAME DIYSE...bagyshlan welin elin burnunda hiç zat diyip bolmaz...ine şeyle yagday...namemiş MAYA GOYUM GOYANMYŞLAR...

Menden gaty görme welin,

Menden gaty görme welin, seniň ýazgyňy, ine beýleki temada BlueDomino(?)nyň ýazgysyny okap... biziňkiler azda-kände ýazyw-pozuw, sowat bilen yzda galýalarmyka diýýän. Bir otur bolmasa, bir nokat bolmasa, uly harp we kiçi harp garym-gatym bolan bolsa, sözlemiň başy ýok, ahyry ýok bolsa... Üstesine harpdyr grammatiki ýalňyş dolup duran bolsa, muňa nädip düşünjek?!

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

BAYRAMDAN SAPAK ALAYMASAM

Howa men birwagtynda okamanymdandyr o kemçilik okamagada yagday yok...indi gelmişeklerin agzyna seredip otyryn...ne grammatika öwrenipdirin ne beyleki...
*gezekli çemçe-gezekli galam...
-bizdenem geçer...

Indi soragyňa jogap

Şol gelýän türk öz işiniň ussadymy? Hünärmenmi? Şol gelýän hindiniň okuw derejesi belentmi? Hytaýlylaryň gelýänleri türkmenlerden has sowatlymy? Eger bularyň barysyna jogap "hawa" bolsa, onda näme, goý barsynlar! Türkmenistana ylymly-bilimli hünärmenler tekiz ýetenok, milleti näme bolanda näme?

Birem biziň ilatymyz az, 5-5.5 million ilat. Edil şu sebäpli öňki prezident şu halk sanyny köpeltjek bolup alada galýardy. Bir döwür "Türkmenistanyň 6 millionynjy raýady" diýip baýragama berýädiler bäbeklere, adyna bolsa Atamyratmy, Saparmyrtmy ýa Gurbansoltanmy bir zada goýdular. Onsoň çalt wagtda 6.5 million, soňam edil 7 milliona ýetiräýdiler ilat sanyny. A hakykatda bolsa, bizde öňküsi ýaly köp çagalylyk modada däl, häzir her kim çaga sanyny 2-3 diýen ýaly azaltdy. Beýle ýagdaýda, Türkmenistandaky ölüm sany bilen, ilat haýal köpelýär, diýseň haýal. A ekonomika bolsa işgär gerek bolmaly. Beý diýýän welin, wah şol bar 5 million ilada iş tapyp bilenoklara...

Aý garaz bilmedim, ýöne hünärmenler, beýinler, milledi näme bolsa hem, Türkmenistana zyýan etmez. Amerikany şu ýerlere süýrän daşary ýurtdan gelen hünärmenler dälmi? Dogrusyny aýtsam, özümem Amerikada seň aýdyşyň ýaly gelmişek. Çagam bolsa hem türkmen ady dakaýjagym ýaly, seň aýdyşyňa serediberseň, öz ýurduňdan çykmalam däl. Ýöne Amerika ýaly ýurtlar bir zada göz ýetiripdirler, zehinli, ýiti hünärmenler nirede bolsa-da, milledi kimem bolsa, getirýäler, işledýäler, gysanoklar. Biziňkiler bolsa, entäk öwrenişmedik.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! dogry aydyang!@"

...

mençe yurdymyza gelmişeklerin gelip yerleşmeginin hat-da yerliler bilen maşgala gurmagynyn (peydasyn garanda) gaty bir ters tarapy hem yokmyka diyan. Hat-da bu yagdayin öni açylmaly, emma bir şert bilen:

döwlet guramalary yerli halka arka çykylmaly, hak-hukuklary goldanmaly, ynsan haklaryna sarpa goyulmaly we in esasysy-da her yagdayda döwletin gujagyna sygynar yaly halkda döwlet organlaryna garşy duyulyan gorky we prejudice'lary yikip yerine ynam döredilmeli...

bu şerti yerine getirmek üçin hem gerekli reformalar amala aşyrylmaly...

bu berjay edilmedik yagdayinda nireden gelse gelsin gelmişeklerin gelip ornaşmagy ya-da köp wagtlayin galmagy maddy taydan döwletin bahbidine bolsa-da, sosiyal taydan dine ullakan ziyan... hem daşarky arenada yerli halkyn we netijesinde-de 'türkmenistan' markasynyn abrayi bir köpek bolar.

ziyan diymegimin sebabini-de ön yazylyp çyzylanson yazip oturmadym...

yogsam döwlet adam üçindir şygarynyn kan bir manysy-da galmaz...

dogrysyny aytsam men istanbulda köp yerde men türkmen diymekden gaça duryaryn, munyn sebabine-de türkiyede yaşayanlar gaty beletdir.

__________________

put on a happy face

DJG!!! mena hich kellami

DJG!!!

mena hich kellami agyrtjagam bolamok beyle zatlara sanada maslahat bereyin hich pikirem etme. Sebabi ony edyan gyzlaryn ozleri eden zatlary uchin jogap bererler. Eger sheyle objective bolmaly bolsa mena gowy edyraler nameye gerek nirde yok alkash yada gerrechi turkmen oglanlara gidip oz bagtlaryny yatyranlaryndan goy degme adam akylly eye chykjak yada/stranger gidenleri gowy diyyan.

Menem kabir tarapdan

Menem kabir tarapdan goshylyan shu yazylana! Bizin turkmen oglanlarymyzyn kopusinin ahlagy gynansagam bozulup ugrady! Olaryn kellesinde dine ayallaryna eziyet etmek we keyp cekmek. Men hemmesi barada aydamok, yone bashda alyancalar "ayym", "gunim" diyilyan gyzlar sonundan "palanyny name edeyin" bolayyar. Shonun ucinem asylly bolsa dashary yurtly birine barmagynda bir terslik goremok! Yone eger durmusha cykybam oz yurdynda yashajak bolsa onda ol cagalaryna hakyky turkmen edebini owretmegi gaty gowy ish bolarmyka diyyan.

Gyzlarymyzy alyp zorlayan

Gyzlarymyzy alyp zorlayan barmy?!
Ozum hytayda okayan, Turkmenistandada hytaylylar bilen yeterlik tanysh. Hytaylylara durmusha chykyan gyzlaryn 80%-i diyen yalisinin gechmishi "gara nokatly"!
Sen pikirinche biz gelin-gyzlarymyzy nahili saklamaly? Talibanlanky yalimi?

Aslyna seretsen, ne men senin durmushyna goshulmana hakym bar, ne-de sen meninka!

men hiç düşünip bilemok

men hiç düşünip bilemok şu yazylyan zatlara, name indi hytaylardan türkmen gyzlaryny gorajak bolyanyzmay,
hytaylar gelyanca türkmenlerde normalny dap-dessur nahili bolan bolsa indi hem şol bolar arkayyn bolayyn,
türkmen halky birinji gezek sayry millet bilen bile yaşanok ozal hem kan yaşadyk, hytaylardan ökderakler bilen hem yaşandyr bizinkiler, hytaya durmuşa cykmak bilen name bolyamyş barasy gelse bararda gyz, galybersede durmuşa baryan hem az-azdyr ,indi bu aydylyan zatlar galdow, negr,hytay,indus,ors,yewrey,arap,türk diyip duranok hiç kim indi,

P.S: yene bir zat aydasym geldi, türkmen oglanlar eyle yada türkmen gyzlar beyle diyip yazmak men pikirimce dogry dal, yazyan adamlaryn özleri name akja juyjemi?
adamlary yöne tankyt etmek dogry dal ahyryn, kiminki "gara nokatly" kiminki "ak nokatly" bilip bilmeris biz, türkmenlerin stambulda bolup yörüşlerinden utanyp yörmeli dal sen hakyky türkmen bolda geziber gadyryny bilen biler.

"Government of the people, by the people,
for the people"

Bulam bir tarapdan dogry,

Bulam bir tarapdan dogry, gara nokady goyayin diysen, her adama hem goyup bolya, sebabi ideal adam yok. Ideal milleda hijem yok.

Menem bir dowurde utanyadym turkmenlerin Stambuldaky biderek abrayina, a indi pikir edyan, name uchin? Her goyun oz ayagindan asylya, "menin dokuzym duzuw" diyyan gelsin, derrewjik bir gara nokat tapyp yelmejek tapylar. Men name uchin bashga biri uchin utanmaly? Her kim ozune jogap beryar, eger turkler ozleri hemme taraplayin gowy diyyan bolsalar, olaryn dushunjesinin darlygy.

Borda, hytaya are barasy gelen barsyn. Oz durmushy, eksperiment gechiribersin. Name, turkmen oglanlaram bashga milletler bilen toy edenokmy?

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "Bayram eke men bola"

dogry aydyan. ökderakler

dogry aydyan. ökderakler bilenem yaşaşdyn sena :)

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Biderek alada galyan' oydyan

Men dine sonkuja "aladañy" tankytlasym gelyar. Eger bardy geldi turkmenin ykbaly Hytaya tarap cekip (senin "aladañ" tersine) ol yerdakiler bilen mashgala gurup gatyshaysalar, menin ynanjyma (dogrymy aytsam öz buysanjyma) görä dashky sypatyndan (gözünden :-) ugur alsana (aydaly turkmenlerin 7 mln'ñ baryny gosanynda'da) soñky boljak nesilleriñ gozleri türkmen göz boljagyna shübhäm ýok. Indi näme öz buýsanjyña'danam göwnüñ gechip bashladym'aý. Familiya hakynda gurrunem etjek dal. Makalañy yaltanman ýazan bolsañyz (hatda yazyp otyrkañyz gaharlanypsynyzam), men yaltansamam sheylerak jogap yazasym geldi'da.