Küýkini gör düzelder !!!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Hormatly tmolympiad agzalary!
Men aslynda şu gürrüň üçin täze sahypa açmak islemezdim, emma ýene-de köne endik örklenmändir-dä. Dogrusy eýýäm 1 ýyl gowrak bäri inet mümkinçiligim bolmansoň uzak wagtdan soň araňyza ýene-de dolanyp geldim. Emma indi saýtda bulagaýlyk etmäge däl-de sahypanyň maksatlaryna we talaplaryna laýyklykda peýdalanmaga geldim. Dogrusy hemmäňizden ötünç soraýaryn ki şol döwürdäki käbir bolgusyz nickleri özüm ýola goýupdym, emma niýet başa barmansoňam heretlerimi boýun almak islemändim. Bagyşlanmagym üçin nähili ýollary saýlap bilerin, maslahatlaryňyza garaşýan...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

:):)

:):)

Ashyr gysgasyny yazypdyr,

Ashyr gysgasyny yazypdyr, men uzyyyyynyny yazayin, Hahahaaaa.. :)))
Ehh nesilaladasy, men sana sol wagt hem aydypdym diyyan zadynda logika yokdygyny, yone sen bizi samsyk gordunmi namemi, chagalanky yaly yalanlaryna ynanmagymyza garasdyn...Gore yetman duzelen bolsan berekella, kopculigi bular yaly zatlar bilen aldap bilmejegin barada-da sana sapak bolsunda bir wagt ozuni alap baryshyn..

haysy niyetin başa

haysy niyetin başa barmadi... Niyetin namedi..