Bouyges

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam Hormatly agzalar!!!
Men sizden möhüm bir maglumat sorajakdym ya-da mana soran zatlarym barada güyçli we has giniş maglumat islejekdim. Türkmenistanda Bouyges Fransuz gurluşyk firmasy in möhüm binalarymy gurup öz başyna hyzmat edip yörendir öytyar. Emma arada birinden eşidişime göra bu firma Yewropada gurluşyk etmek gadagan eken. Sebabem işçi güyji arzan bolan yurtlardan işçi getirip işledyar we bu gelenlerin köpüsinin saglyk maglumatlary barada gyzyklananoklar we ölüm sany köp bolyarmyşyn. Men şu maglumaty bildim yöne bu bıze yeterlik maglumat dal. Eger siz bilyan bolsanyz mana kömek etmeginizi hayış edyarin. Eger bilmeyan bolsanyz gayrat edip gözlap berayın. Mana bu maglumat gaty zerur. Jogabynyza sabyrsyzlyk bılen garaşyan.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Men sizing diyen

Men sizing diyen kompaniyangyz boyuncha birazrak "research" etdim internet-de emma sizing yazyshyngyz yaly Yewropada gadagan edilenligi hakynda hich hili maglumat tapyp bilmedim. Pikirimche eger yagday chyndanam sheyle bolsa, bu hakda dunya pressasynda bir maglumat bolardy(megerem men az gozlandirin, emma welin bu hakda ses-uyn yok, gozleyshime gora)
Kompaniya 1952nji yylda Fransiyada doredilipdir, maglumata gora bu kompaniya kichi zat dal, olar 80 yurtda ishlap yorler we abrayly.
saglyk maglumat barada gyzyklanmak hakynda sheyle yazgyny okadym:
"In 2008, the company launched a campaign on the theme "Health, Safety, I'm Involved!". This new policy aims to create a breakthrough in behaviour, with the objective of achieving zero accidents.
In addition, Bouygues Bâtiment Ile-de-France has introduced a two-day training session on health and safety issues for all newly hired site workers."(ya-da gurrung bashga kompaniya baradamy? bilshime gora yok :)
Bouygues kompaniya barada okan websaytlam:
http://www.bouygues-construction.com/124i/subsidiaries/bouygues-batiment-ile-de-france.html
http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Bouygues-SA-Company-History.html
http://resources.bnet.com/topic/bouygues+s.a..html
http://www.bouygues.com/en/group/ethics-and-values/our-values/our-values/

Turkmenistanda gechiren gurlushyklary hakynda websaytlar:
http://www.turkmenistan.ru/?page_id=3&lang_id=en&elem_id=8134&type=event&sort=date_desc
http://www.bouygues-turkmenistan.com/gb/

P.S.inglis dilini bilyarsingiz diyip umyt edyan. Bar, tapyp bilenim shu :)
____________________________
Ýürek urýar tolgunýar,
Emma galam dur ýerde,
Ak kagyzlar zyňylýar,
Söz çykanok leblerden.

Men agyzdan eshidenimi

Men agyzdan eshidenimi aydayin. Men Fransuz biri bn ishleshyan shona shu firmanyn websityny gorkezenimde gulup. Fransiyada shu firma para berme/bribery bn adyny eshitdiren shonun uchin yewropada kan gurlushyk alyp bilenok diyip aytdy. men meselem londonda yekeje yerde gurlushyk edyanlerini gordum olam yashayish jayy. Onson men tm habarlaryny okap otyrdym velin birden onume shul habar chykdy shol fransuz firmasy prezidente mitsubishi evo beripdir diyi.

daşary yurt firmalary barada gysgaça...

Menki birazajyk off topic boljak... bagyşlarsynyzda taze blog hem açyp otyrmadym açygy barka:D

Şu daşary yurt firmalary halys gajytdy. Nirde özüni tutyp bilmeyan bolsa hemmesi bize yerleşiberyarmika diyyarin.

Halky işletyarler it yaly ertirden agşama emma işçi hakyny bermage gezek gelende welin ya wagtynda berenoklar... ya-da bermejek bolup herdürli bulagayçylykdan gaytmayarlar.

Bankrot bolup gityan taşeron firmlary üçina ayry bir paragraf açmaly welin ona-da degmeyar!

Garamayagyn arkasyny söyap biljek, hakyny alyp berjek hiçkimi yoklygy sebapli işçi hakyny doly berip bermezlik ya-da wagtynda tölap tölemezlik firmalaryn wyjdanyna galyar.

Üstesine beryanje pullary-da gaty ujypsyz daşary yurt standartlaryna göra. Bolyar olam bir tarapa welin işletyan adamlary gara işçi bolsun bolmasyn hiçbirinde saglyk strahowkasy yok!

Gelin Türkmenbaşy şaherine halky bir dinlap görün name diyyaler...

Yurdymyzda aylyk iş haklarynda minimum çak(türkmençesini bilemok) (asgari ücret/minimum wage) yoklygy sebapli firmalar işçi aylyklaryny bellemekde keypi sapa hereket edyarler. Bu hem kabir yokumsyz yagdaylara sebap bolup bilyar.
Meselem yerli halk bir işde aylyk 200 abş manadyna işlarin diyyan bolsa, gündogardan gelen işçi 150 bersenem razy diyyar. Galanyny özüniz pikirleniberin...

Halk yene-de hiç yokdan gowydyr diyip şol firmalaryn gapysyny kakyar iş diyip...

Daşary yurt firmalarynyn yurdymyzda halk arasynda edyan ahlaky bullgayçylyklary-da ayry bir dert. Yaşaçyk ayal maşgalalaryn işini görüp yörler...

Olaryn towugyna tok diyyan hem yok diyen yaly az...

gel indi haysy yagdaya dert yanmajak...

__________________

put on a happy face

Bouyges baradaky gadagan

Bouyges baradaky gadagan yalnyş sebabi dünyadaki in gowy 2.gurluşyk firmasy,TM gelyan firmalaryn içinde TM gurlanam bar TM gurlup has bayanam bar,pulsuz galyp gelenem bar emma,güyçli firmalaram kan - Politi taze 1 firma aldy Rossiyada in gowy 2.türk gurluşyk firmasydy,ady Rönesans,edil hazir dine ofisi açyk (3.de shlume gonşy)çaya gelin,:)