Passport bilen baglanyşykly meseleler

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Men täze passport alman gaýtdym. Sebäbi dogluş hakyndaky şahadatnamamy Amerikada galdyrandyr öýdýärdim. Görüp otursam ol asyl Türkmenistanda ekeni. Birem toý zat bolup, alada kän bolup, garaz alyp bilmedim.

Indi bilýänlere 1-2 sorag. Şol passpordy daşary ýurtda gezip ýörkäň alyp bolýarmyka? Ýagny men häzir Amerikada, şol passpordy alyp bilmerinmikäm? Passporda 25 ýaşaňda ýelmenýän surady ýelmetdirip bilerinmikäm şu Amerikada? We iň soňky sorag, köne passport haçana çenli ýöreýär?

Bilýänler habar berse, köp minnetdar we hoşal bolardym.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Kone pasport 2013-nji yyla

Kone pasport 2013-nji yyla cenli yoreyar.
pasportyna yelmenmeli surat TM"a baryanyna cenli hic hili mesele yuze cykmaz,
barandan son hem 2013-den on bolsa gaytjak wagtyn yelmetsen bolany.

***MENZİL***

Taze paspordy almak ucin,

Taze paspordy almak ucin, migrasiyada barmak yzy we golyn gerekligi sebapli,
sen ozun sho yerde bolaymaly diyip bilyan.

Amerikada eger yelmap bolyan bolsa, onda DC-daky ilcihana ustundendir...

Biziň ilçihanamyz passport

Biziň ilçihanamyz passport bermeýär, heniz başga käbir ýurtlaryň ilçihanalary ýaly passport berip ýada başgada raýatlara has bahbitli işleri etmekde çäklendirilendir. Bu bolsa gynançly, passportyň ýitirip zat etseň hem passport alyp bolanok eken, diňe wagtlaýyn dokument berýän ekenler şol bilen gidip Türkmenistandan almaly bolýan eken. Ýöne ilçihana websaýtynda passport almak üçin arza blankasy welin bar!
Belki meniň bilenimden başga üýtgän zat bar bolsa onda başgalar bu barada aýdyp bilerler...! Iň bolmanda Amerikanyň grajdanlygyny alarsyňda!?:)

Men pasport'ymda 3 sanyja

Men pasport'ymda 3 sanyja bos sahypa galypdyr, onunam 2'sini su gidenimde dolduryalar,
onson 1 sahypa = 1 viza...Gaydyp hich yere gidip bilenok, gidip pasport'y chalyshaymaly
bolyan oturyberyan, mohleti 2013'e chenli bolsa-da...