! ! !türkmence.com ! ! ! ( barada gorkunç hakykat)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam .Men interenetde türkmen siteleri we başgalar barada gözleg agtariş işleri edip otyrkam sitesine totanleyin gabatgelaymenmi we begenjimden uçayjak boldum we bu forum sitesine derrew yazildim(üye boldum) we nameler yazilya diyip okamana başladym welinin menin onkije begenjim puç bolaydyda ....
Bu sitenin ady turkmence.com emma içinde yazilenlar bolsa türkçedi ...
inha menin bar begencimi elimden alan zat...
Menin pikirimçe bu sitenin adyna yaraşanok içindakiler
men bu sitenin adminine hem yüzlendim we bu name üçin beyle bolya yada bu site türkler tarapyndanmy döredildi diyenimde mana yok jogabyny berdi we men hem onda gelin türkmençamizi gürleşelin diydim we bundan son yazip iberenlerim gitmedi .seredip otyrsam ol eyyam meni bu siteye yazilmakdan(üyelikden)meni çikaripdir... çykaryp biler yone menin elimden we dilimden TÜRKMENÇANİ alyp bilmez.
Menin bu diydigim türk dusmanligi daldir yone gelin türkmen dilini yazyp geplam ösdirelin ... Biz şu wagytky yaşlar dalmi bu zatlary etjekler.Gayrat edelin

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Anirda Turkmenche yazman

Anirda Turkmenche yazman diyyan yoga, yone koplik turkche yazanson birhili turkmen dal atmosfera dorapdir, that's it !!
Alla yarlary, ol bir meshhur sayt zat dal, dineje forum ozunem mena kan halamadym...

Ay men kop aydyp biljek shol

Ay men kop aydyp biljek shol sayt barada, yone peydasy yok. Oni sonam adam kop baranok, kellanem agyrtma dost!

Menem bashda anyryk kan

Menem bashda anyryk kan baryadym,indi baramok. Menem kan aytdym tmche yazyng diyip, yone bolmady,sebabi admini turk.

Turkmen adminleri hem bar

Turkmen adminleri hem bar ekenö ady Begench yalnishmasam ve Tejen'de okan bolaymagy
ahtimal, bardede yazipdi oydyan 1-2 gezek...Yone meni dinleseniza uns berman, uje belli bolup dura userlerin isleglerinin hich zat anlatmayani, a beyle yerde menina ishim yok..

Cyndanam mena barsam hic

Cyndanam mena barsam hic zada dushunman gaydyan :) Sebabi men turkce bilemok!!! Ol yerdakilerinem kopusinin yazyan zatlary sbornyy yagny turkce-turkmence-inlisce ona dine Turkmen turkdakiler dushunaymese :)

ey Huday, ala-goh

ey Huday, ala-goh çykaryan-la bir zady çala-mula öwrenip?
edil türkiyedaki posta gazet yaly edipsin. :) "gorkunç hakykat" diyip...
men ol forumyn administratorydym. we ön phpbb forum gurlypdy.
ony türkçeden türkmença terjime edildi. we yagny forum türkmençedi. yöne yene-de türkler köp gyzyklananson türkçe yazgylar agdyklar edyar. we olar gaty aktiw.. 4-5 adam forumy doldyryp goyyalar. men administrator wagtym türkmençe dili üçin elimden gelenini edipdim.. (bayram, merwezi bilyandir)
son hacklendi we heme zat poz(yl)dy.. onam men gaharym gelip ol yerden gaytdym..
hazirem vbulletin gurdylar.. we forumy online türkmença terjime edyarler..
türkmenistana, türkmenlere, Türkmenbaşy hiç hili yaman zat diyenoklar..

garaz, birhili düşnüksizler köp bolanlygy sebapli.. kan "ussat ulanyjylar" ol sahypany halanoklar.. :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "hehe :)"

sana goşulyan...

galtaman dogry aydyan.
menem şol forumyn ulanyjysy.
Bu yerde name üçin beyle ulaldylanyny menem bilemok.
Ol yerde türk ulanyjylaram bar türkmen ulanyjylaram.türkler türkçe yazya, bular türk dilinde yazya diyip forumdan çykarsak dogry bolarmy sizçe?Foruma nahili garalar onson,olara jogap gerek yerinde türkmenlerem türkçe yazya dogry düşünsinler diyip.
Asyl türkmen ulanyjylar ol yerde dine türkmençe yazya.!!!
onsonam şu temany açan öz ulanyjy adynyn öçürilendigini aydipdir,eger şeyle bolsa şol adam tazeden barlap görsün öçürilipdirmi ya da öçürilmandirmi,onson gelip dogryny aytsyn.
sebabi ol yere bir gezek girip son hiç girmeyanlerinem agzalygy öçirilenok.
hormat bilen.
tovez.

Aytdyma ol sayt barada kop

Aytdyma ol sayt barada kop zady aydyp biljek, arasynda DINE BIR ERBET ZAT BAR. Olam TheCrow'yn gahary gelip yazan bolmaly. Yone gaty biderek zat yazipdir, menem "erkek bolsan shuny gayrat edip ochurme, ikiyuzluligini her kim gorsun" diyipdim. Ay yone "bagyshlan, men gunakar, bilman yazipdirin" diyip utanyp ozi ochurdi... shondan bari barmagymam goydum, yazmagymam goydum. Emma ony gunakarlasim gelenok, gahary gelip yazandyr, islap yazmadygyna ynanyan.
Yone gaytmagymyn esas sebaplerinin biri ol yere az ulanyjynyn baryanlygydy. Gaty gyzyksyz bolup galdy.
PS Yone gowy tarapam bar saytyn. TheCrow azap edip shony yasapdyr, hazirem azap edya. Bir topar gowy zatlar yazildi, gowy zatlar edildi. Mena halayadym shol sayty. Hazir dine ichgysgynch bolupdyr, yone shonda-da TheCrow'a edenleri uchin uly sag bolsun!

Ony

Döwran ÇilanAy ony hack etmeli bar bolany şol

ay bolyada name diyeyin

ay bolyada name diyeyin inhada bizin türkmençiligin tarapinda duruşymyz
men sizie giirp görün diydim kabir soraglarda soradyma siz emenin bu diyyanlerim yalnişmi diye ol yerde bir ikiş kişi türkmençe yazya ..
hatta bir doslarin birine pirivatden mail iberdim we türkmen bolsan gayrat etde türkmençe yazsan diydim ol hem dusindimi namememi mana sag bolsun aytdi we mundan son ol türkmençe yazmaga başlajak diyipdi ...
We men forum çat sitesinden atildim bu zatlari bu sitenin eyesine yazanim üçin name üçin men onsan beyle başlyk goymayin ....
yenede yalnişlarim üçin sizden ötünç sorayan ...
Belkem ol sitenin eyesi gowy adam bolup biler yone onun ady www.türkmence.coma
Men ol yerde dine türkmence yazilöalimika diyyan türkmenler tarapindan yöne türkmençe bilmeyanler üçin olar bilmedikleri üçin yazmaga haklari bar diyp düşinyan

ay kellani agyrtma

ay kellani agyrtma diyyana... gownune alypsyn, kosheshde shu yerde yaziber turkmenche.

Oglanlar shu sahypada name

Oglanlar shu sahypada name barka?
mende acylmady. Biriniz girip copy&paste etseniz.
http://www.turkmence.com/forums/showthread.php/tmolympiad-lerindeki-yaziya-cevap-622.html

Mende-de achylanok bu

Mende-de achylanok bu sahypa...

Ay garaz tmolympiad.org we

Ay garaz tmolympiad.org we turkmence.com arasynda hichili problema yok.
Shony bellemek isleyan...

Menem suny okadym.

Menem su haty okadym olar muny public edip goyupdyrlar.HAwa yone munyn aydyanam dogry ekenima.Forum,tmchat.net dadam orsca yada inlisce ay naem gurlesesleri gelse gurlesyarler ekenima.
Ol yerde islan nahili dilde islese yazyan ekenim.

He He He

içimden gülmek geldi men sizin yazanlarynyzy okap. Bayram bagyşla sende kellani agyrtyan bolsam islesen okaman hem bilersin ....
Men dine bu yerde bolup geçyan zatlari sizin bilen paylaştym we o forumun eeyesi bilen hem msn de gürleşyan menin dine isledigim yagny sizden hayiş etdigim zat bu forumda türkmençe yazmak türkmenler tarapindan. sebabi sitenin adi turkmence. com
Men beyle düşindim we sizler bilen paylaşmak isledim ,türkler bilen hem hiç hili problemam yok Birde de men şeyle diye yazipdim: "eger de türkmenje bilmeyanler bar bolsa türkçe yazip bilerler" diyip. Gynansakda menin bu yazanlaryma yalnyş duşinipdirler ...
Hormatlamak bilen "SolTanSanJaR"

Yokhow, menin kellami

Yokhow, menin kellami agyrdanok. MEna ishsiz, yeke ozum shu yerde, ichim gysyp uzyn guni internetde.
Men "kellani agyrtma" diyenimde "[oz] kellani agyrtma", yagny senin oz kellani agyrtma diydim. Bagyshla, mena gownune degmekchi daldim.

Tovezin aydanlaryny gaytalap

Tovezin aydanlaryny gaytalap durjak dal. menem shon yaly pikir etdim. sho foruma turkmenler baryp aktiv goshulsalar duzeler. emma sho forumda aktiv turkmen gaty az, bir aktiv turk gelip hemme temada birzatlar yazsa-da shol yeri turkca owurya. yazasy gelyan bir-iki turkmen bar bolsa olaram hic zat yazmayan turkmenler bilen dal turkler bilen gepleshenini gowy goryar. in bolmanda yazanyna jogap beryar. menem giremok sonky wagt, giryan wagtlarym sheyledi. onun dashynda hic hili problema yok.

1 Forum 8 sany dilde active

1 Forum 8 sany dilde active ulanylyp bilinmez, 1 dil saylap almasalar onyn userleri hem adam shekilli onushmazlar ya-da pikirlerini arkayin yazip bilmezler.
Ol TheCrow vopshe samsyk zat yazya, islesen Turkmenche yazay diyenin bilen turkmenche yazilmaya...tmchat.ru ' zatda orscha yazilyar, yone anirda POCHTI hemme zat orscha yazilyar, forum 1 dilde diylen yali...Yone Turkmence.com'da turkche agyrlyk basya, admin zat hem turk bolanson ol yerde-de isleseler islemeseler turk hovasy doreyar, turkmen dal...

SoltanSanjar: turkmen dilini

SoltanSanjar: turkmen dilini sheyle onat goryanin gowy, yone shu tayda-da arassa turkmence yazanok ozunem... ya-ha turkce garyan, ya-da ne turkce ne turkmence sozler doredyan...

Parthenopaeus : Sag bol

Parthenopaeus : Sag bol aydanyn üçin
yöne esasi zat bu dal men we yene birnaçe türkmn oglany yada gyzy bolup biler menin yali iki üç dili garyşdyryp yazyan.
turkmence.com da türkmenler tarpindan garişdirilsada türkmençe yazilmasini hayiş edipdim.
Hormat bilen ...

Soltan Sanjar:

Soltan Sanjar: 真不好意思!!! 对不起!!!
Ilki godek yazanym ucin bagyshla! yone o tayda turkmen gaty az yaly-la, agzalaryn aglaba bolegi turk oydyan, shonun ucin turkce yazylmagy adaty zatmyka diyyan..

谢谢您!!!

yokla ol gödeklik bolmaz

yokla ol gödeklik bolmaz sen dogryny aytyan .hakykatdanam iki dili garyşdyryan(s).
Mena ol foruma barasim gelenok birde yalan aytya men seni atmadim diyip yöne gaty göremok onun bilen msn de gürleşyan bar bolany. Baran türkmenlerem bararda ...

Oglanlar ikinizem hytaycha

Oglanlar ikinizem hytaycha bilyanizmi ya menin gozum gamashyamy? Kabir harplary men hytaycha goryanle!? :D

Mena kvadratikler goryan,

Mena kvadratikler goryan, sypayija sovayendir oytdum :D

Bayram: ay birazajyk bilen

Bayram: ay birazajyk bilen bolyan :), SoltanSanjar turkce garanson, menem hytayca garayayyn diydim, kan turkce bilemok :)...

badboy: yok sogunc dal, yokardakylaryn manysy: "Gaty utanyan! Bagyshla!" ashakdaky:"sag bolun!"...
不好意思: turkmencede ulanylanok welin, hytaylar ulanya "eden ishim ucin utanyan" manysyna gelya...

fdsf

ga1taman wrote:

ey Huday, ala-goh çykaryan-la bir zady çala-mula öwrenip?
edil türkiyedaki posta gazet yaly edipsin. :) "gorkunç hakykat" diyip...

shony diysene Galtaman :D

Mende acyldy:Ine the crowyn

Mende acyldy:

Ine theCrowyn yazanlary, dusunsime gora, ol dine soltansanjaryn sho in basdaky temasyna jogap yazypdyr. Beylekiler bilen ishi yok.
"Sayın Arkadaşım..

Seni hiç kimse uyelikten cıkarmadı. Bu Dupeduz büyük bir yalandır.. Rusca Türkmen Siteleri oluyorda Türkçe olunca ne oluyor ben halen bunu anlamış değilim. Yazınında cıkmış oldugu site dahil Düşmanlık yapsalarda Tüm Türkmen Sitelerine bir düsmanlık beslemedim. Hatta Linlerini bile burda verdim. Benim Türk olmam sizi niye bu kadar rahatsız ediyor cok merak icindeyim.

Siteye isteyen istediği dilde yazar. Türkmence yazan olduda mesajini silen mi oldu yok yazma diyen mi oldu. Site de buyuk bir oranda Türkmence diline cevrilmiştir... Sorun Ne anlamadım.. Geldinizde ahada bu forumun turkmence dil dosyası diyen olduda almadık mı yada shu dil dosyasını ver diyen olduda vermedik mi?

Her gelen bir aaa site admini Türkmüş demesi cok cok ilginç.

Bunun icin Gelmek isteyene yazmak isteyene Kapımız acık. Ama gelmek istemeyenide zorla burda yazacaksın demiyoruz.
Hormat Bilen.."

gorkunc hakykat =

gorkunc hakykat = turkmence_com'da adamyn kellesini goparyp iyyan ekenler :D, 10 yyl bari bilinman yorlupdir :D

?! "Elinden we dilinden

?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hawa....

Hawa shol yagdaya bar shool yerde... Onem bir gozgalypdy shol mesele... Emma name uchindir ol yerdaki administratorlar bu ishe jogapkarchilikli garanoklar...

www.turkmence.com

Bu siteye girip goren yokmy adamlar menin diyyanimde bir jannlylyk yokmy diymek isleyan sizlere

Men girip gordum...

SoLtanSaNjaR wrote:

Bu siteye girip goren yokmy adamlar menin diyyanimde bir jannlylyk yokmy diymek isleyan sizlere

Men girip gordum. Ep-esli wagtlap yazdimam shol yerde. Shol diyyanlerinem dogry. Men tassiklayan.

youtube'da ka bir aydymlaryn

youtube'da ka bir aydymlaryn asagynda reklamasy cykyardy, menem girip gorupdum, halamadym 1-2 gezek girdim, cheap web site ekeni.

Kellani agyrdyp yormesenay olarynam oz dunyaleri bardyrda,

men admin bilen

men admin bilen yazişdim
emme ol meni agzalykdan(üyelikden) çykardy

sag bol yone muna bir çare

sag bol yone muna bir çare tapyp bolmazmyka

Administratorlara bagly.

SoLtanSaNjaR wrote:

sag bol yone muna bir çare tapyp bolmazmyka

Administratorlara bagly. Sholar ozleri chare gormeli . name olar Turkmen dalmishinmi ? Bilip edyarler. Yokanok-da garaz.

men şu wagt adminin msn ni

men şu wagt adminin msn ni aldym indi gurleşip görjek we kim boldygyny tanarysda

Bu sitenin admini türk eken

onun bilen msn d gürleşdim 5 yil tm de bolupdyr

Eee...

SoLtanSaNjaR wrote:

onun bilen msn d gürleşdim 5 yil tm de bolupdyr

Turkmen dal ekenmi? Turkmu? Ay garaz borlay. Yokmasa bizin elimizden name geler.

türk eken. yone

türk eken. yone türkmençani gowy bilyar... edip biljek zadymyz ol yere girdigimizde dine türkmençe yazmak diyip düşinyan mena

Ay yazmaly bolsa yazaris.

Yazmaly bolsa yazaris. Ony yone umumy uyshup , maslahatlashyp etsek gowy bolarmyka diyyan. Yagni , girip yazmaga yagdayi bolanlar Turkmenche yazgilar bilen doldursynlar.

hawa kop kisi bolup

kop kisi bolup turkmence yazyp baslasak hic zat edip bilmezler.turkmence hatdan doldursak hemmesini pozuba yetisip bilmez.

Bayba... ay gaty erbet

Bayba... ay gaty erbet utanyana dalsin? Ine yaponlaram eden ishine utansa ya oz barmaklaryny chapyalar, ya harakiri(ozuni oldurme) edyaler. Sen bir beyle utanmahow, shol taraplarda utansalar gorkuberyan :)

Obadan gelenler diyilip

Obadan gelenler diyilip bir hili dusinjesi peslere diyilyar oydyan.Meselem menem sol sozi on ulanyardym.Men asly ozumem obada yasayardyma.yone ondada.
ol yone bir hili calak culak okap onada dusinman kelle,samsyk yaly sozler ulanyp baslanlygy ucin yazan bolaymasa .Olam menin ylay obadan gelenler diyen sozi ulanyandyrmyka diyyan.Ol sozin asly manysynda obada yasayan adam bolsada ol koplenc basga manyda ulanylyar.

Turkmenistanyn 54% obaly, ol

Turkmenistanyn 54% obaly, ol name, turkmenin 54% samsyk bolyamyka? Ya shaherliler doglanda uytgeshik gachyana daldir?!
Dushunjeli oglanyn ozi beyleha diymeli dal...

bilemok mena

menem sol sozi ilki bada esidemde obalylar name etdi sana diyip sorapdym.Asla yadyma dusenok welin ony menem ony bir obaly gyzdan esitdim.Basgaca aydanda kabirlerine kolhoznik diyyarlermi.Yagn ol obada yasayan adamlara diyilenokda.basgaca manyda diyilyar oydyan.Ay ozi gelende nahili manydadygyny dusindirerda.Dusindirjke bolup bsagay bolup otyryn menem.

Bagyşlan oglanlar !!! Men

Bagyşlan oglanlar !!!
Men ol yerde diyjek bolan zadym "taze obadan gelen yali"
Biz hem obada yaşayas we obanyn yagdayini gowy bilyan :
Türkmenistanda yaşayan halkyn köp bölegi obalarda yaşa oda dogry
Bu sözün manysyny özünizem bilyanize !!!

menin yaşayan yerim şaher

menin yaşayan yerim şaher hem bolsa.. "obamda", "obadaş" sözlerini halayan..
yagny aşgabatda yaşasam hem.. "obamdaky gonşym" diyerdim öytyan.. (aşgabatdaky gonşym üçin)
yagny men üçin "oba" sözi jana yakyn söz..
we kolhoz diyyaler.. bizde bolsa "çarwa" sözini ulanyarlar. sebabi biz tarapda kolhoz az.
aslynda "çarwa" sözi - göçüp-gonup yaşayanlara diyilyar..
esasan rusça sözleri yada kabir zatlary yalnyş aydanda, düşünende sana "çarwa" (yada "kolhoz") diyyaler..
men-a dogrymy aytsam.. şeyle diyenlerinde halayan..
"çarwa" diyenlerinde gayta.. içimden begenyan.. name üçin bilemok.
hakyky "çarwa"mykam men? :)

Ay Galtaman adam bolmanda

Ay Galtaman adam bolmanda charwa bolya. Galtaman bolup belli bir yerde yashayan bolsan aman goymazlar, oyune gelip galtamanlyk edyanin uchin terroristlap giderlerda :D

Wiy utandym diyip

utandym diyip ozuni olduribermeli diyen zat yoga.Wiy haysynyn hitay bilyanem bolsanyz men onurak solarda in erbet soz sen diyip esitdim sol dogrymay.YAdyma dusenok welin yaponlarda bolmagam mumkin.

Harakiri utanilanda dalde

Harakiri utanilanda dalde namysyna degilende edilyar menin bilshime gora...
Yone ol hitay'cha sozlerin vseravno gornenok, kvadratikler gorunyar mende..

dogry, namys edilende

dogry, namys edilende harakiri edyaler.
Yagny samurai'laryn namys kodeksi(kodeks chesti) bar, shona gora bashlapdyr oydyan harakiri.
Son samurailar gutaranson hazir yakudzalara gechenmish :D
PS Yakudzalarda kichirak namys etmek diyen zadam bar oydyan. Ol yagdayda barmagyny chapyalar :D

Bayram aga kinoda gordun

Bayram aga kinoda gordun gerek ?? :D

Hawalay Kinolarda esasan.

Hawalay
Kinolarda esasan. BIr gysga wagt ORsyetdekam anime hem seredyardim. Yone olar gutarmak bilmeya, edil Sata Barbara yali uzyn :D

ey soltan sanjar sana degisli

ey sanjar kim ol sitede senin tmce yazmagny engelliyar yada gadagan edyar
girde yazyber
onsonom bira yazypdyr hemmamiz tmce yazaly uyshup onson silip yetishmeyaler diyip
shuny yazan adam kellan ishleyami senin ol siteye ilk once girip gor sonundan gurle kellleeeeeeee
kim tmce yazilari silyar hic kimhem silenok yone sholl yerde herkimin dushunayjek sheklinde gurleshilyar trkce tmce garyshyk
kellesi basmayan bolmalydahow hemmamiz uyshup yazsak silip yetishmeyaler diyip hahahahahahahahahahhaahahaaaaaaaaaaaaaa
onsonom shunun yaly dava bolmasyn diyip admin.ini turkmen etdiler bilyan bolsanyz
onsonom ol yerde tmce ye hic hili hakaret yok

heryerde rusca hat yazilan turkmen siteleri bar nmae olary gorenokmy

onsonom seni thecrow siteden cykarmandyr sen kimi ldacak bolyan bu yerde
yyyyyyyyehdkawejhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Aman=Turkiyadaki turkleshen

Aman=Turkiyadaki turkleshen turkmenlemmizden bir mysal(menem sheylerak). Men gechen tomusda oye gidemde ucharda talyp we işlemane gelen oglanlar bilen gitdim, tanyshdym. Onson Stambulda okayan oglanlar bar eken,turkleshenrak,turkmenchani arassa geplap bilenok. Onsong işlemane gelen charjewli oglan gulagyma pyshyrdap- Bu nahili bolayipdir,Turke geldim diyip uytgayipdiray diydi.Chyndanam uytgemejek bolmaly,tmolympiad saytyna köprak gelmeli:DAslynda turklerem turkmenlerem dogan,onda da gowy dal da oz dilini yitirmek.

Ay Amanjan jan inim

Ay Amanjan jan inim çagajyklygyny edyaney.ilki bilen oka how menin yazanlarymy yada oglanlaryn yazanyny. son bir azirak gürleşmani ögren adamlar bilen ...
Şol obadan gelenler yali bolup doly düşinmeden zat yazma jigim ...Gaty görme bir azirak gatyrak yazdim yöne sen muny artygy bilen hak etyan bu hatynda ...

Obadan gelenler yali bolup?

Obadan gelenler yali bolup? Wahey, menema obaly, ya her gezek gownune degendirinda... :D

hazir

hazirem barmay so site?