Estoniadan Yatlamalar

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Slm Agzalar.
shu wagt Estoniadan yazyan.Kichijik yurt. 1.5 mln halky bar ve 700 muni orslardan ybarat. Iki dil gecherli yone dovlet edaralarynda dine eston dili gecherli. Eston dili biraz Shwetlen ve Finlen diline menzeyar.
Shu wagt gitmeli boldum yzy bar

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Estoniada in kan unsumi

Estoniada in kan unsumi cheken mashu=ynlar boldy. Her yurtda herkim birhili mashynlar munyarler meselem amerikada has 4x4 minilyar ya bolmasa ukde in kan kichi mashynlar esasanam motory ejiz bolanlar ve hatchback mashynlar munulyar men barde in kan unsumi cheken wagon diyilyan tipde mashyn kan gordum.Yolu duzgunlerini hich hili bozmayarlar hatda eger pyyada adam yoly gechjek bolsa hokman yasgyl chyra garashmaly eger gechayse derrew polis gelip shtaf yazyar, shony halk bilenson oldursenem gechenoklar. Tallin paytagty ikiye ayrylyar kone ve taze diylip. Kone tallin in kan turislerin gelyan yeri ve jaylary diysen kone ve uytgeshik stilde edilen. halkyn ynanjyda ikiye ayrylyar katolikler ve ortodoxlar. kone talline baryan velin ikisinin cgurchleri ayratyn. esasanam soietler dowrunde orslar oz ynanchlaryny ustun chykarjak bolup ortodox churchlerini uly edip gurnapdyrlar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

yewropa yurtlarynda bithili

yewropa yurtlarynda bithili shaher duzguni has yayran biz musulman yurtlaryn hich biri beyle bolmandyr indi indiler biz shaherleshme duzgunine gechyas. Men pikir edyan musulmanlar bu dunya gechiji diyip hich bu dunya uchin invest/yatyrym etmandirler edil tersine yewropalylar dinden uzaklashyp bu dunya bagly bolanlygy sebapli yashayan yerlerini has gowulashdyrydyrlar ve olar bizden shu wagt onde.estoni agachlyk bir yurt ve kop yerde kichijik ozero hokmunde suwlar kan.barsi yaly heniz agachlyk yurt gormedim gysgachasy. Turkmenistanda ashgabatdan chykanyndan son derrew uytgeyar meselem halkyn yashayshy shaher duzhgnu ve yeneler bularda o diyen tapawut yok ha uly shaher bolsun ha kichi shaher bolsun shol duzgunli arassa yollar ve parklar. ylaytada yewropa goshulanyndan son beyleki yurtlar bulara maddy komegini edensonlar hasam ozgerishmeler ve uly stroykalar gidyar.yurdun kopusi ak/white adamlar a men ichinde derrew goze ilishyan. ay bilyaniza men gararak, bugday renkli turkmenda.

indi biraz halkyn oylerinin

indi biraz halkyn oylerinin yerleshishi barada aydayin. meselem bizde obaya ggitsen kocheler edilen ve kochanin her gapdalynda plan jaylar salynan ve gin howly bar. bularda tersine. tokaylyk son yol chekilen onson obada bolsa herkim etaj jayda yashayar. meselem 2000 adamlyk bir obada 10-15 sany podyezd bar ve herkim shol yerde yahsayar.
her yerden gechemde ha shu yerde yekeje metjit bolsady ve ichini doldurjak halkyda bolsady diyyan.
Yurdun duzguni barada yene bir zat bellasim gelyar. East yewropa, yewropa bileleshige goshulandan son sheyle bir kanun chykardy her kim nirede yashayan bolsa shol yerin dilinde ekzamen tabshyrmaly eger gechmese olara passport berenok. berilyan passporda elian passport diyilyan hich yerde ishe yaranok. dine rossiya bez viza gidip gelip bilyarler.Saylawda ses berip bilenok yewropa gitjek bolsan hokman viza almaly, dowlet ishinde ishlap bilenok. ay garaz hytaylylaryn uygur turklerine edyan zatlaryna bularda orslara edyarler. ikinji klass adamlar hokmunde garayarlar.

Ayraportda bolan wakany paylashayyn siz bn. Passport controla geldim eston dayza inlische nol bilenok, passporty aldy eline seredyar birzatlar gozleyar possibly expiry date gozleyandir. bende inlische bilenok sorag sorap bilenok. in azyndan 5 gezek sahypalaryny sanady. yurdun adyny eshitmandir internetden seredip bildi. scannerden paspordy scan edyar apparady kone bolanson yada bizin passport uytgeshik bolanson paspordy okanok.in sonunda nachalnigi geldi ve meni shol yerde chykyp in yza chagyryp ors accendi bn
-what is your purpose to come to Estonia? diyip sorady
-Visiting
-Do you have return ticket?
- yes here diyip eline berdim seredip bolyar gechiber diydi.
gechenson gapy bar onyda gechdim onson I am in Tallin diyip ellerimi galdyryp gygyrdym son yzyma seretsem mana uyshup yzymdan seredip oytyran ekenler gulduler.
dowamy bar suratlaryda londona gelemson nesip bolsa goymakcgy

çyndanam name maksat bilen

çyndanam name maksat bilen gitdin?
gezelençmi, dogrydanam?
jogaplamasanam bolar. :)
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

Jemshit!!! men hakykatdan

Jemshit!!!
men hakykatdan aylanmaga geldim

Quote: ewropa yurtlarynda

Quote:

ewropa yurtlarynda bithili shaher duzguni has yayran biz musulman yurtlaryn hich biri beyle bolmandyr indi indiler biz shaherleshme duzgunine gechyas. Men pikir edyan musulmanlar bu dunya gechiji diyip hich bu dunya uchin invest/yatyrym etmandirler edil tersine yewropalylar dinden uzaklashyp bu dunya bagly bolanlygy sebapli yashayan yerlerini has gowulashdyrydyrlar ve olar bizden shu wagt onde.

Şu statementiň hakykata laýyk gelmeýärmika diýip pikir edýän!
Ýöne özüňiň gören ýerleriň we seýil edýän ýurtlaryň hakynda her gezek gürrüň berýändigiň üçin köp sagbol, her bir adam şeýdip gören ýerlerini seniňki ýaly edip gürrüň bermegi hem başaranok!
hormat bilen,
Sylap

Bu gun ir bn turdum eyyam

Bu gun ir bn turdum eyyam mana garashyp otyrlar balyk tutmaga gidelin diyip.derrew tayyar boldum yola dushdik ta orslaryn granisasyna chenli mashynly gitdik onson 500 metre diyen yaly yoredik ve sonunda pepsi jarve/chudskoye ozero diyen yere yetdik. gysgacha golun yarysy orslara degishli yarysy estonlara degishli shon uchin iki adynyda yazdym.15 minut gechdi iki sany eston pogranniy soldat gelip sorag soramaga bashlady ve in sonunda udochkalaryny gysgaldyn onson balyk tutyberin diyip gitdiler.meninem omrumde ilkinji gezek balyk tutyshym 10 minuttan bir balyk dushdu son yarym sagatda yene biri dushdi son dine aldandym sebabi balyklar chennekdaki gurchuklary iyyarler men ruhumam duymayar sonam yadap mena yatjak diyip ozeranyn beyleki tarapyna yorap gitdim. gamyshlygyn ichinden gechemizden son plyajy chageli tarapyna geldik derrew shol yerde ot yakyp shashlyk etmage bashladyk. Towuk etinden. Barde hich hili goyun yok, halal zadyn adyda yok. sho uchin eger et iyesiniz gelyan bolsa yanynyzda hokman et getirin.menem sheytmeli boldum.towugy iyip gunung ashagynda yatdym indi gara jokjoky yaly garaldym ayalyma krem al diysem almandyr. indi name etjegimi bilemok arka tarapym ayaklarym bn gap gara yuz tarapymda bugday renk, bir yolyny tapmaly den renk bolmaly ertir nesip bolsa dacha baryas shol yerdede dine yuzun gune seredip yataymasam diyyan. Baltika denzi owadan deniz ekeni her tarapy agachlyk bn gurshalan. kabir suvinir magazinlerine giryan velin baltika yurtlaryny tanadyan kitaplar bar sholarda pearls of baltic sea diyip baltikanyn dashyny aylayan yurtlary reklama edyarler.her yerde ortodox churchleri ullakan edip gurnpdyrlar daje kichijik obadada ullakan edipdirler. yone ors dayzalar molodes shol yerden chykanoklar hem dileg edyarler hem ishleyarler shol yerde. Ha bir zady yatdan chykmanka yazayyn.
barde garanky gije yok gun yashyar chalaja garankylayar ve yenede gun dogyar. bulardada ak gijeler bolyan eken.

duyn gulkunch bir zat bolup gechdi bashymda. Ayalymyn dadesi tarapynda babushkasyny gormage gitdik garryja 80 yashly dayza. menem pikirlenmedimem ayagymda dyzy yyrtyk jinsi bardy shon bn bardyk. mana seredip seredip in sonunda ayalyma seretdide sizin anyrda sheyle eshik geymek modamy diyip sorady. herkim gulmage bashlady men oz-ozum name uchin balagyny chalyshmadyn diyip. Bizdede turkmenistanda sheyle yagday kan bolyar yash oglan gyzlar bn derrew garrylaryn gozune ilishyar.
gaty gorman oglanlar tutan balyklarymyz shu wagt bishdi mena garny yaglamaga sizem ozuniz bilyaniz
ertir ki bolan zatlaryda yene oye gelemson yazaryn

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Hormatly Agzalar In sonky

Hormatly Agzalar

In sonky yazgymda arka tarapym garaldy indi name etsem diyip goyupdym. Indi Londona oye gaydyp geldim birazajyk vagtymda bar yene yatlamalry yazayin sonam suratlar bn goybolsun ederin. ertesi guni biz yene ozera gitdik, masinlary bir gunlik park etmek uchin hakyny toledik. Yarim sagat gechdi yani getiren zatlarimiz iymage bashladik bulutlar gelip yildirim chakip yagysh yagmaga bashlady. 15 minut gechmanka hemme yer myjjyk boldy biz onson shol yerde yorute camping ughin gurnalan agachdan oylerin birinin onunde otyryp nahary iydik sonam yene yola dushdik. Biraz dashlashdik yene asman achyldy gun yakip yandirip baryar. biz onson bashga ozeraya gitdik bu ozerada dine 15-20 metrlik uzynlykda achyk yer bar galan yeri yene tokaylik shol yerde otyrdyk az owlak onson tokayin ichinde yer tudanasyny(zemlenika) yignamaga gitdik. shol yerde tokayin ichinde yorute shashlik bishiriler yali yer edipdirler shol yerde az owlak dynch aldyk oye geldik.
Shol gun kan gyzykly gechmedi.

Ertesi gun ayalimin

Ertesi gun ayalimin dayisinin oyune myhmanchiliga yene bashga yere gitdik. ay ol yeri posyolok bolup chikdi yalnyshmasam 4 sany koche bardy shol yerde. oyleri erbet dal owadanja stilde gurnayarlar. ilki kerpichden guryarlar son dashyna ak zat yapyshdyryarlar(hany taze zat alanda karpkanyn ichinde ak zat gelyara tv yada player dowulmesin diyip shondan) onun dashynada inche demirden shipr sheklinde tolgun-tolgun sheklinde demiri yapyshdyryarlar ve kunjeklerine ugolnik bn baglap berkidyarler. intereniy oy gurma shekli gen galdim emma erbet dal gychyna gyzgyn saklap tomusina sowuk saklayarmysh. yene dayilarynda shashlik bishirmek uchin odun yakmaga bashladik. Ha yatdan chykmanka aydayin olarda gaz yok shon uchin gyshyna oylerini chapylyp tayyar edilen odunlar bn gyzdyryarlar. Bular ozleri uchin donuz etinde alypdyrlar men donuz etini iymeyanligimi bilip name edeli diyip soradilar. bizem tayyarlykly towukly geldik. mana onson ayratyn towuklary bishirer yali setka berdiler(yorute shashlik uchin yasalan) shonda bishirdim onson mana ayratyn tarelkadyr stakan yuwup arassalap getirdiler. sen dinin bashga diyip ayrimchilik edenoklar gaytam hormat goyyarlar. Bizde bolsa hachandan bari molla boldun diyip guljek bolardilar. Onson oturdyk iydik ayalymyn ejesi tarapyndan babushkasy men shor hyyary(salyoniy) gowy goryanligim uchin yorute mana edip getiripdir. son posyolokda kochede dayisi zady bn aylandik agsham 8 toweregi yola dushdik ondan sonda ayalimin babushkasinin dachasina bardik ol yerem erbet dal eken yone az owlak yadaw bolanson kan oturmadik oye gaytdik.

altinji gun gelip

altinji gun gelip yetdi.
Ayalimin yegenini churchde christening etmek uchin gitdik. barsak ol yerde 20 sany bashgada chaga bar eken. oy onson bulary gutaryancha iki sagat boldy. ayal mashgalalary kelle achyk almayarlar onson herkim kellesine birzat danypdyr menem ayalim danmany bilmanson mana sen danip bilyan bolsan dan diydi. menem alagedin musulmanlaryn danyshy yaly edip dandym velin ejesi ve ayalim derrew gulmage bashlady. ba musulmana menzedip goydun diyip emma beyleki garyndashlary heniz musulmanlan nahili danyandayklaryny gormanson oy ne beyle stilniy edip dandyn diydiler. menem churchin ichinde 4 goz bolup seredyan hany name edyarler diyip. ilki bir zatlar okady bibledan son shotkany ollap chagalan manlayina yuzune ayagyna yensesine goshmak sheklinde gechdi sonam bir tasda duran suwda chagalaryn bashyndan uch gezek suw akytdy ve shol vagtlar bir zatlar diyyardi. gozume ilishdi shol yerde tutush mashgala hem christening edildi ulyly kichili. men ayakda durmakdan yadap onson churching ichindaki suratlari yakindan seretmage bashladim bir manylar chykarjak bolup dogrysy hich many chykaryp bilmedim onson yadadim dashara chykdym bazara gitdim ony muny alyp geldim henizem dowam edip otyrlar. onson on tarapda yene bir bolek bardy shol yere ilki oglanlary saldylar son ayallar girdi son guyruk buyoncha chagalarin ejelerine iki sany asylgy duran suraty opdurdiler onson herkim opdu ahyr sony gutardy. derrew dasharda bir iki sany surata dushup kichgeleri oye tashlap ulylar bolup Forell diyen yere bardyk.

ba agzyny achdyryan yer ve ichinden Ba allajan bizede shun yali yer nesip etsedi diydiryar. Gin meydancha tokayin ichinde hususy birine degishli. emeli ozera bar ve kichijik yap ortadan ikiye bolup akip gechyar. sag tarapynda caravanlar bar eger mashgala bolup camping etjek bolsan shol yerde rent edip bilyan islegine gora. arka tarapda atchylyk bar yenede rent edip aylanip bilyan. emeli ozeranin yanynda agachdan yasalan oy ichinde uly banyasy ve banketniy zaly yokarysy yatyljak yer. onson yene agachdan stol-stul bar ustide agach bn nawes edilen son ozernin edil yaninda agchdan yasalan jakuzi bar. bahasy 3000 eston krony yagny 200 pound edyar. 10 adam bolup rent edip bilyanmish bir gunlugune yone iyjek zatlan ozunden bolmaly. emeli ozera bn yabyn arasynda biraz otluk yer bar ve yol edilen onson yabyn ortarak bir yerin gineldilip kichijik gol edilen ve shol yerde balyklar bar dine salmon balyklary ve shol gin yeri sag chep tarapyna agachdan oturgychlar yasalan shol yerde otyryp balyklara seretsen bolyar. Balyklar ach saklanyar sebabi puluny tolesen tutup iysen bolyarmysh. bizem hakyny toledik udochkany tashladyk velin 30 sekundin ichinde derrew bir slamon balygy dushdi setka bn aldyk sona akidip bara berdik 8 kg chykdy balyk. shony 6 bolege bolup bishirtdik ve yani ony muny alyp baryn dashynda otyryp iydik.
gowy gunle biridi.

otduh guni oylan talline

otduh guni oylan talline tarap yola chykdyk.
gelip yetdik. ayalimin joralary garshyladilar ikisem ozal bizde myhmanchylykda 1-2 hepde bolupdilar shon uchin olar bn onden tanysh bolanson kan yadyrgamadyk derrew aylanmaga chykdyk. agsham dushup ugrady ilki bliniy(blinjik) iydik sonam aylanip yoren yerimizde coffeshopda otyrdyp chay ichdik. Carting surmage gitjekdik yenede ozuni oldurip yagysh yegmaga bashlady 1-5 sagat durman yagdy. planlary uytgetdik in sonky minutda edere zat tapilmady ahyr sony bowling oynamaga gitdik sona cinema gitdik sheydip epesli vagt gechdi. agsham tallinde mashynda aylandyk owadan shaher. sagynda villalar chepinde baltic sea diysen owadan ve arassa. brinji guni uchmali ayraporda geldik uchmali vagtimiz geldi somalyot gelip gondy sonam uchmady dowuldi. ine sheydip 9 sagat bashaga somalyodin gelmegine garashdik. hemme eden hezilliklerimizin jezasini ayraportda tolap gaytdik 9 sagat garship. UK'ye geldik velin bardede munden gowrak adam passport controlda guyrukda garashyp otyr. ine sana yene 1 sagat torture.

Ay gysgachasy estonia hem gowy hem erbet bolup yatdan chykmajak adventure boldy. suratlar nesip bolsa ertir goyjak.

suratlar

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Gowyja suratlar!"