Maykl Jekson musulman adatlaryna göra jaylanjakmyş

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Maykl Jeksonyng musulman adatlaryna göra jaylanjak habary dünyade uly ses çykardy. 2008-nji yiling songky aylarynda musulman bolan Maykl songky adyny Allanyng perishdelerinden biri bolan Mikayil goydy. Musulman bolmagyna esasy sebap dogany Jeremy bolupdyr. Ol haja gidip gelenden song Maykl'a Yslam barada gürrüng beripdir. We kitaplar beripdir. Maykl aslynda Yehowanyng şayatlary dinde doglan bolsa ol Yslamy saylapdyr. Onung jaylanmagy bolsa Yslam adatlaryna göra boljakmyş.

»

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

maglumatyn aslyny nireden

maglumatyn aslyny nireden aldyn?!

***MENZİL***

Linki ashagynda yazdym. Eger

Linki ashagynda yazdym.

Eger gorunmeyan bolsa:

http://www.aceshowbiz.com/
*************************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

http://www.aceshowbiz.com/new

Musulman adatlary boyunça

Musulman adatlary boyunça öli 3 gün içinde jaylanmaly dalmi name?
ya men yalnysh bilyanmi?

Ay onçaklysyna biljek dal.

Ay onçaklysyna biljek dal. Yöne her hili zada çydky how şol pahyr hakynda. Biri diyyar bir wagt jaylapdyrlar. Aslynda bolsa dabarasy düyn boldy. Ay düşnüksiz zatlar öza....

**************************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

Nesip bolsa Mickel

Nesip bolsa Mickel Jackson'am çyndanam musulman bolup son anda kurtaranlardandyr inşlh.

Bilmedim Agam mena bu bir

Bilmedim Agam mena bu bir siyasi oyunmyka diyyan. Name uchin ahli meshurlar yashayalar isleyishler yali. Olumine yakinam musulman edyaler. Bashgada sheyle diylen meshurlar bar.

*********************************
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

Howwa..

Bizem onurak oyde shol habary gurleship otyrkak edil Mickel Jackson ýaly bir türk aýdymçam ölmäkä doly imana gelip arassalanmyşyn. Bizem prikol düşüp, adamlar ýaşajagyny ýaşap, etjeklerini edip soňunda musulman bolýalar. Elbetde, men bilip bilmeýän olaň imanlaryny, müň gezek estagfirullah. Alla-Tagalla hemmesini gowy bilýändir elbetde. Şeýtanyň hemme hilelerini bozjak elbetde Alla'dyr.

Hawa biz bilip bilmerisle,,,

Hawa biz bilip bilmerisle,,, ýa rating üçin ediläýýämika, adamlaň ýadyndan çykyşan artistler her tüýslije zat edip dykkat çekjek bolýalar, Maýkl Jackson hem dykkat çekjek bolup musulman bolaýdymykaraý :( beýle däldirlaý, dogry ýoldygyna göz ýetirendirle :)
Turkiýada Gökhan Özen diýip bir aýdymçy rating üçin jetski bilen 2 gün deňizde ýatypdy, ýitensirän bolup, tapylansoň derrew papparaziler sorag berdi; "rating üçin etdiňmi" diýip :)
Maýkl Jaksonyň aýal doganynyň aýdanlaryny bilýäňizmi. "Maýkyl ölikä has gowy pul getirýä, şoň üçinem jigimi öldürdiler" diýipdir. Şoň diýýäni dogry ýaly bolup dur göwnüme, sebäbi Maýkl ölenden soň hemme ýerde şoň gürrüňi, amazon.com ýaly sahypalarda şoň albomlarynyň reklamasy, aý garaz ölenden soň gaty köp aýdym satandyr. aý düşüner ýaly dällaý.

Türk aýdymçy diýýäniň Cem Karacamy? şoňa menem haýran galdym, ol adam komunistleň simwoly ýalydy, aýdymlaryny komunistler gimn ýaly görýädiler, ýöne garransoň dine ýakynlaşdy, Allajan gözüni açandyrda,,, Allajan Cem Karaca, Myke Tyson*, Michael Jackson*, Muhammet Ali, Cat Stevens we başgada müňläp adama görkezen dogry ýolyny, görmek islemeýänlere, Yslamy duşman hasaplaýanlarada görkezsin. Amin


Maru Şahu Jahan

9/11

Köpümiz gowy 9/11'yň nämedigini bilýäs. Hatta Amerkanlar ýatdan çykmasyn diýip milisiýa jan etjek bolsaň 911 aýlalaň. Interesniý. Howwa 9/11/2001. Amerkadaky iň uzyn goşa Trade Marketing dünýä belli söwda merkeziniň bombalar bilen ýarylyp çökerilmesi. Men samalyotlar diýemok, sebäbi samalýotlar ol etajlary diňe süsüp geçýä, çökeren asyl etaja gurulgy goýan bombalar. Maksat näme; gaty kän. 1- Musulmanlaň adyny zaýalamak/ 2- Arap ýurtlaryny ele geçirip ýer resusrlaryny almak(gaz,nebit, we ş.m.) 3- we şuma meňzeş müňläp adam gylykly şeýtanlaň musulmanlara garşy guran duzaklary. Elbetde gynanjymyz soňsuz. Şol binada ýekejede ýewreýiň bolmaýşyna haýran. Käbir ýewreýleň öňünden şol pursaty görmek üçin telewizorlaryny açyp sagat tutyp başlanam bar(şahsy maglumat).
We başga geň zat, Amerikanlaň musulmançlygy öwrenjek bolup musulmançylgy kabul etmeleri. Olam biziň uly begenjimiz, media diňe özüne baglanan jahyllary näçe aldap bilsede, çyndan gözlege çykanlaň öňüni kesip bilmedi.
Kuranda "Âl-i İmrân 54 aýatda;(Medenî 89)(Yahudiler) tuzak kurdular; Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah, tuzak kuranların hayırlısıdır." diýip wakany hamala 14 asyr mundan öňem nähili aýdypdyr.
çeşme http://www.kuranmeali.com/arama.asp

"yewreyler ölmedi" gepini

"yewreyler ölmedi" gepini başda terorist hizbulla çykarypdyr. Aslynda bolsa 270-400 yewrey ölipdir. Jemi 2600 adam ölipdi.
http://en.wikipedia.org/wiki/9/11_conspiracy_theories#Jewish_or_Israeli_involvement

Quote:

[edit] Jewish or Israeli involvement
There are theories that 9/11 was part of an international Jewish conspiracy. One of the most popular claims in these theories is that 4,000 Jewish employees skipped work at the World Trade Center on September 11. This was first reported on September 17 by the Lebanese Hezbollah-owned satellite television channel Al-Manar and is believed to be based on the September 12 edition of the Jerusalem Post that stated "The Foreign Ministry in Jerusalem has so far received the names of 4,000 Israelis believed to have been in the areas of the World Trade Center and the Pentagon at the time of the attacks."[116] Both turned out to be incorrect; the number of Jews who died in the attacks is variously estimated at between 270 to 400.[117][118][119][120] The lower figure tracks closely with the percentage of Jews living in the New York area and partial surveys of the victims' listed religion. The U.S. State Department has published a partial list of 76 in response to claims that fewer Jews/Israelis died in the WTC attacks than should have been present at the time.[121][122] Five Israeli citizens died in the attack. [123]

Several websites of the 9/11 Truth Movement have worked to debunk the anti-Semitic claims and expose websites and individuals engaging in anti-Semitism and Holocaust denial.[124] On the internet, al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri has indignantly denied the rumor and attacked Shias, Hezbollah and Iran for spreading it, claiming, “the objective behind this lie is to deny that the Sunnis have heroes who harm America as no one has harmed it throughout its history.” and that Iran's aim is to cover up its involvement in the invading of Iraq and Afghanistan.[125][126][127]

According to the Anti-Defamation League, 9/11 conspiracy theories that blame the Israeli intelligence agency Mossad or the Israeli government for the September 11 attacks have become widespread around the world, and are contributing to a new form of global anti-Semitism. The Anti-Defamation League has published papers[128][129] addressing these conspiracy theories. According to these reports, 9/11 conspiracy theories are increasingly popular among both left- and right-wing extremists, and among white supremacists, but have not gained mainstream acceptance in the West as they have in the Muslim world.

maslahatym; bir zady aytmazdan önünça, anygyna yet; yogsam radikallyga akider seni.
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Çyndanam

http://en.wikipedia.org/wiki/9/11_conspiracy_theories#.22No_plane.22_theories

Sen diýýän 270-400 arasy. a barde
"Both turned out to be incorrect; the number of Jews who died in the attacks is variously estimated at between 2 to 4.[117][118][119][120]"
diýip ýazyk. Jemşit, sen isläniňi ýazyp bolýan wikipedia saýtynda isläniňi ýazyp paş edäýýäň öýdýän. A men tersini ýazsam, senem dogry fakt diýip ynanjakmy oňa.
Sen maňa wikipedia'dan dälde habarlardan görkezsene gaýrat etde. Bize mollymlarymyz research edemizdede fakt hökmünde wikipedia'ny ulandyranok.

men goyan yerimin yzynda

men goyan yerimin yzynda 117,118, 119,120 diyip referanslar bar şona sereday.
hemem Bu yewrey meselesi manysyzdygy belli; çyndanam yewreyler etse; olar öz aralaryndan şehit bermage tayyardyrlar; şeyle açyk zat bolar öydemok; gitlerin yewreyleri öldürmegi hem yewreylerin işi diyilyar; diymek name? yewreyler üçin beyleki yewreyler kan bir esasy zat dal. islan wagtynda puharalary şehit bermage tayyar olar.
hiç-bir subutnama hem yok; sen başda bir zat öne atyan; subutnamasyz; ona dine el-kaide we hizbulla yaly teroristler ynanyar.
________________________________________________
Hakykaty aýt-da gaç. Hakykat ýigrenji köpelder.

Şu barada meňem

Şu barada meňem şüwhelerim bar. Ýewreýler barada bilemok welin, ýöne WTC kakan samalýot commercial samalýot däl diýýäler. youtube-de gaty köp wideo hem bar şol tema barada. Ol samalýotda penjere ýok, aý garaz US Air Force degişli harby samalýot diýýäler.

http://www.youtube.com/watch?v=jRC4lCQuBmc

http://www.youtube.com/watch?v=8n-nT-luFIw

bularam Pentagon barada:
http://www.youtube.com/watch?v=BmP2Vy8K0i0

http://www.youtube.com/watch?v=lsWZHKIg3Cs

"Fahrenheit 9/11" dokumentalny kinony gören bolsaňyz, wakany Busha habar edenlerinde nähili reaksiýa bereninem görensiňiz!!! Onsoňam "Body of lies" kinoda da şolar ýaljak oýunjyk etýärä amerikanlar, görensiňiz, Dubaýly arhitektora näme etýänlerini.

Türkleň aýdyşy ýaly, "kaz gelecek ýerden tavuk esirgenmez"

p.s. 911 amerikada wakadan öňem polisiýa/tyz kömegiň nomeridi. kiçikäk "911" diýip peredaça bardy, ostankino kanalda.


Maru Şahu Jahan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Agam 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Agam özüňiň musulman

Agam özüňiň musulman propogandasynda ýaşaýandygyňy şu ýazanlaryň bilen aýan edipsiň!
hakykaty bilseň hakykat seni azat eder!:)

ýoldaş diplomat. sen bir

ýoldaş diplomat. sen bir propoganda sözüni ulanma, gaýrat et!!!


Maru Şahu Jahan

Howwa

Hakykat seň üçin Injil, meň üçin Kuran, babnik üçin diskoteýka, azarlaýan üçin gyz, baý üçin pul, käleri üçin arak, käleri üçin täze ýurt(mysal-Amerika).
Adam, özi nähili bolsa ilem şolar ýaly görer diýýä. Eger men baý bolsa, garyb adamam görsem "Aý bardyr şuňam bir ýerinde pul" diýen psihologiçksiý düşünje döreýär. Eger men dok bolsam, aç ýokdyrlar diýip pikir bolýar, ýa-da ol barada hiçhili pikir etdirmeýär. Eger aldawçy bolsam, biri birzat diýse aňsat-aňsat ynanmaýan, sebäbi olam aldaýandyr diýip pikir edýän. Eger men gysyk, jimri bolsa, hiçkimden pul soramaga ýeltenmeýän, sebäbi olaram gysykdyr, maňa bermezler diýip pikir edýän.
Howwa, diýjek bolýänym Sylap agamyzam, özi musulmanlaryň propagandasynda ýaşap ýörensoň, men ýaly pyýadan agzyndan çykýanlaram propaganda hasap edýär. Düşünýän saňa diplomat, seň pikiriň şol bolansoň, zikiriňem şony aýdýar.
Men düşümde-de öz ynanjyma propaganda etmek diýen pikir aklymyň gatap galan bölegindenem geçmedi.

Başga bir hakykat Mikle

Başga bir hakykat Mikle Jaçkson musulman däbi boýunça jaýlanmady, munuň ýerine gunbatar hristian jaýlanyş däpleri bilen jaýlandy.

Question Subject: Jewish

Question
Subject: Jewish Victims of September 11
Category: Reference, Education and News > Current Events
Asked by: kmabbadi-ga
List Price: $6.00 Posted: 16 Apr 2004 08:19 PDT
Expires: 16 May 2004 08:19 PDT
Question ID: 331277

Approximately how many Jews were killed in the September 11 terrorist
attacks? I ask because I live in a Middle Eastern country where many
people believe 9/11 was carried out by Israeli agents and that the
Jews working in the Twin Towers were warned not to go to work that
day. I find this not only ridiculous but patently offensive.
However, I have been unable, using Google searches for "religion
victims September 11, "Jewish victims 9/11," "Jews died 9/11," etc. to
find any statistics on religion of victims. Your assistance will
advance the cause of international compassion.

Answer
Subject: Re: Jewish Victims of September 11
Answered By: pinkfreud-ga on 16 Apr 2004 15:50 PDT
Rated:5 out of 5 stars

I certainly agree with you that this rumor is ridiculous and
offensive. I have gathered some material which refutes the allegation.

It is estimated that between 400 and 500 Jews died in the attacks on
the World Trade Center on 9/11. The exact number is not known, since
official record-keeping does not list the religions of the victims.

"While no one knows for certain how many Jews were killed on Sept. 11,
the most reliable estimates put the number at about 400. This despite
the blasphemy spread in the Arab world that no Jews perished, having
been warned by the Mossad agents who supposedly carried out the
attacks."

The Jewish Week
http://www.thejewishweek.com/bottom/specialcontent.php3?artid=362

"A senior Jewish journalist friend called me before the first
anniversary of 9/11 and said to me: 'You have to do something about
the Arab concept that the Jews are responsible for 9/11. Can you find
out how many Jews were killed there?'

A week later I called him and said 'about 500,' which is 15 to 17
percent of all the victims killed in the World Trade Center. The
figure would have been even higher had it not been for the fact that
many Orthodox Jews went to work an hour later because of the Selichot
prayers recited in the days before the Jewish New Year."

Jerusalem Center for Public Affairs
http://www.jcpa.org/phas/phas-13.htm

Here are two excellent articles which debunk the widely-spread story
alleging that thousands of Jews stayed home on September 11th because
they had been warned in advance of the attack:

Snopes: Rumors
http://www.snopes.com/rumors/israel.htm

Slate: 4,000 Jews, 1 Lie
http://slate.msn.com/id/116813

It is possible that some who wish to believe that 9/11 was an Israeli
conspiracy will not accept all of the reference sources listed above.
If that is the case, the plainest evidence that many Jews died in the
World Trade Center is the list of the names of the dead:

"How many Jews actually died in the world Trade Center attacks is not
known with any precision. The official New York City 'Missing Persons
List' does not categorize victims by their religion or nationality.
But ask families with names like Adler, Aron, Berger, Bernstein,
Cohen, Eichler, Eisenberg, Feinberg, Friedlander, Goldstein,
Greenstein, Horwitz, Jablonski, Kestenbaum, Kirchbaum, Kleinberg,
Levi, Levine, Mayer, Rosenberg, Rosenblum, Rosenthal, Sachs,
Safronoff, Schwartz, Shulman, Shwartzstein, Silverstein, Solomon,
Steinman, Temple, Weil, Weinberg, Weingard, Weinstein, Weiss, Zukelman
what they wouldn't give to see their loved ones again. Why didn't they
get a conspiratorial cell-phone message warning them to stay home? By
all appearances, the 9-11 hijackers were equal-opportunity murderers."

WorldNetDaily
http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=35516

Here you will find the full list of names:

9-11 Heroes
http://www.9-11heroes.us/victims-world-trade-center.php

My strategy in locating this information consisted of many Google
searches, using various combinations of keyphrases such as "jews
killed," "jews died," "jewish victims," "on 9/11," "september 11,"
"world trade center," "wtc," and "twin towers."

I hope this will be useful to you. If anything is unclear, please
request clarification; I will be glad to offer further assistance
before you rate my answer.

Best regards,
pinkfreud

kmabbadi-ga rated this answer:5 out of 5 stars

Thank you, Pinkfreud-ga, for an excellent job. You were both savvy
and thorough. I will be using this material more than I wish I had
to, I'm sure.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Jemşit 1 telpek goyyar we yazyar: ""Agam" oka şuny!"

http://samanyoluhaber.com/h_192319_bakanin-aklina-durgunluk-vere

Bakan'ın aklına durgunluk veren rakam
İngiltere İçişleri Bakanı Jackoi Smith, BBC'ye verdiği demeçte İslam'ın Avrupa'da akıllara durgunluk veren hızla yayıldığını söyledi.
Yazı Boyutu 10 12 14 16
Smith'e göre, İngiltere'de her yıl 50 bin İngiliz İslam dinine giriyor. 11 Eylül 2001'den beri toplam 400 bin İngiliz Müslüman oldu. İngiltere'de halihazırda iki milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Avrupa'da ise bu rakam, 21 milyona çıkıyor.

Araştırmacılar, bu durumu Batı toplumundaki dini ve kültürel değerlerin erozyona uğraması sonucu, İslam'ın daha kapsamlı ve doyurucu olması; sağlam sosyal ve aile yapısı sunmasına bağlıyorlar.

Öte yandan Time Dergisi de, yayınladığı bir raporunda, Batı'da yüzlerce caminin yapıldığını ve artık Avrupa şehirlerinin çoğunda günde beş kez 'ezan' duyulmaya başladığını yazdı.

Avrupa'da Müslüman sayısının artması ile birlikte, cami ve İslam merkezlerinin de sayısı hızla artıyor.

Bazı istatistikler:

- 1963'de İngiltere'de sadece 13 cami bulunuyordu. Şimdi ise 600 cami ve 1400 İslam organizasyonları var.

- 6 milyon Müslüman'ın yaşadığı Fransa'da 1300 cami ve İslam merkezi ile 600 civarında İslam organizasyonu bulunuyor.

- Almanya'da 4 milyon Müslüman yaşıyor. 1400 cami ve İslam merkezi var.

- İtalya'da ise 1 milyon Müslüman yaşıyor ve 450 cami ve İslam merkezi var. Roma'da 30 milyon dolarak mal olacak büyük bir cami yapılıyor.

- Kanada'da İslam dinine giren Kanadalı sayısı 1991 ile 2001 arasında yüzde 130 arttı.

- İsviçre'de de 11 Eylül olayından sonra 6 bin Hıristiyan Müslüman oldu.

- San Diego Üniversitesi'nde çalışan araştırmacı Jan Wax, 2020 yılına kadar her dört Avrupalıdan birinin Müslüman olacağını söylüyor.

- Yine araştırmacılara göre, yakın bir zamanda Müslümanların Avrupa işgücünün yüzde 20'sini oluşturacağı ve Avrupa'nın siyasi geleceğini etkileyeceği belirtiliyor.

(Zafer Dergisi,Ağustos 2008)

. Maru Şahu Jahan