Tmolympiad Tomus 2009 - Turkmenistan !!!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam Tmolympiad !

Mowzugyn adyna goni "Turkmenistan" sozuni yapyshdyrdym, shaher meselesini agzalaryn ozleri karar berer yaly belli 1 zat yazmadym, herkim islan yerinde, islan agzalary bilen gurnap biler. YONE, shu mowzukda haysy agzalaryn, haysy wagt diliminde, nirelerde we nameler edip biljekdigini bilmek uchin ulanyp bilerler. Yagny, eger 1'i Iyulyn 15'ne Ashgabatda'da 1 dushushyk gurnamak islese, shu yerden kimlerin gelip biljekdigini gorup biler we contact detail'lerini sorasa beriler.

Dykgat !! Bu mowzuk pikir alyshyk uchin dal !!! Survey modul'y ishlemanson,
shu yerde survey dolduryan yaly edip, gerekli infony yazarys:
Soraglar:

1. Dushushyklara gatnashyp biljek wagt aralygynyz: (Ex: Iyun 30-Awgust 15)
2. Haysy shaherde gechirilyan dushushyklara gatnashmakchy ?: (Wagt boleklerini hem yazyp bilersiniz, ex: 15-30 Iyul arasynda Maryda, 30 Iyul'dan son Ashgabatda..)
3. Nirede/Nameler etmek isleyaniz: Ex: Park'da oturyp chay ichmek, ertekiler dunyasine gitmek...
4. Guramachy bolmak isleyanizmi ?(Gurnamaga komek etmek..) : Hawa/Yok
5. Tmolympiad'daky ulanyjy adynyzy(nick name), hakyky adynyzy we Turkmenistan'da sizin bilen habarlashyp biljegimiz 1 telefon nomerini adresine ugradyn !!! (Bellik: Hakyky adynyzy yazmagy maslahat beryan, sebabi biz beren telefon nomerinize jan edip(ejeniz dagy jogap berse) "Salamalik gelneje, Turkmen85 bilen gurleship bolarmyka ?" diysek manysyz bolar )
6. Goshmacha yazmak isleyan zatlarynyz: Teklipler we etc..

Yene-de 1 gezek gaytalayan, bu mowzuk'da herkim yekeje post yazsyn, we hich kim
bashga birinin yazanyna reply etmesin, eger goshmacha 1 zat yazmak isleseniz bashda
yazan post'unyzy edit edip bilersiniz.

P.S. Gayrat edip basymjak yazyshdyryn, yogsa herkim TM'e gidip baryar we

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • stalin 1 telpek goyyar we yazyar: "bash sahypa"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Men nesip bolsa Sentyabr

Men nesip bolsa Sentyabr 19-29 aralygynda Ashgabatda boljak dushushyklara gatnashyp bilerin.
Adym: Hajy Atayev
habarlashmsly yoly: 66013464(el)
(133) 31276(oy)

agustyng ahyryna chenli mary

agustyng ahyryna chenli mary we ashgabatda boljak cherelere gatnashjak. nomerim +99365590578 adym Ashyr. telefon eger ishlemayan yagdayynda ikinji jang edip biljegingiz nomer +99365590572. mail adresim

Bu tomus hiç duşuşyk

Bu tomus hiç duşuşyk geçirilmedi.
Onki agzalar önki yaly aktiw dal, kopusi oylendi/durmuşa çykdy, okuwy gutardy, işi koplendi we ş.m. Taze agzalar onkiler yaly aktiw dal yada bari owrenşip bilenoklar..

İndi hiçhili duşuşyk bolmazmyka?

Aý dogrusyny dogry

Aý dogrusyny dogry aýtmaly, "süriniň başyny çekjek gerek" diýýäler welin, adamlar hakykatdanam bir süri ýaly. 2-3 adam gaýrat edip, süýremese, muň ýaly zat etjegem ýok, gyzyklanjagam.

Käbirleri ters düşünýä, hamala şunda şol adamyň bir bähbidi bar ýaly, ýa bolmasa şoňa wagt harjara boş wagty bar ýaly we ş. m. Bu minnet däl, emma edilýän işlere goldaw bermek däl, şoňa gatnaşmagam agyr düşýär olara. Sen meselem ine duşuşygy isleýäň, a öňki gezek bolanda özüň bardyňmy? Meň bilýänimä, ilkinji duşuşygy tmolympiad'yň, barmadyň.

We şeýdip barmadyk kän bolýar. Aslynda käbir agzalar ony gurnap ýörler, özleri Aşgabatlam däl, ýagny Aşgabada gelmegem wagt we maddy çykdaýjy, ol ýerde galmagam. Men meselem aktiwligiň tarapdary, wagt bolsa, hezilje zatlar gurnamaly. Özümä Türkmenistanda bolsam belki ugruna çykardym. Gynansagam indi bu tomus gidesim ýok.

PS Menem her wagtky ýaly gödek we gönümeldirin. Göwne almaşak ýokdyr.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

wah ol wagtlarky gurnalan

wah ol wagtlarky gurnalan duşuşuklarda men entek yany bir 1nji kursdym we hazirkim yaly has erkin hereket edemokdym. Men tr gelyançam hemişe ejemin aydany bn boldum. Ola tmolympiad duşuşyklary eken, men oz klasdaşlarym bn ne bir veçera, ne 25nji maya ne de bir toya gidip gatnaşyp goren adam dal. Ejem kakam gitme diyya gidemok, eger şol wagt "gidaaayeyin" diyen bolsam belkem goybererdiler yone beyle soramak kellame de gelmandir.
Gadyr agan toyuna hem şul sebapli gidip bilmedim. Hiç haçan toya gidip gormedik men çaga bilet alyp Mara gidip baryan :) ejem kakam yok diymedi yone gownemediklerni bilyan + yanyma hiç gyz yoldaş yokdy (bir gyz bardy, onam kan gowy tanamok), menem gidip biledi yzyna tabşyrdym.

Yone meselem geçen tomus gurnalan bolsa gatnaşardym. Hatda Mergen bn telefonlaşypdyk, yone gyzlaryn hiç haysysy gelmedi. Son men yene yeke gitmage çekinip otyryberdim.

way manga aydaymala men

way manga aydaymala men barardym ya , men pahyra aytsangyz kop dushushyklaryngyza baryana , aytyangyz barardym ya :D Belki shu tomus edersingiz ? belki gelen kop bolar sebabi indi ongki yalak ursh pursh bolanoga , sheyle bir tmolympiad asuda , hemem tazejikler hem bararlar :D belki oylenenler gelinleri bilen geler:D

way sana jan edip aldyryp

way sana jan edip aldyryp bolanoga. Yogsa gyzlar bn ozara kan gorushdik. Men gaydamsonam birnace gezek gorushulendir. Tomirisin oyune gidipdiler gyzlar chaya :)
duynjegem agayunusyn toyy bardy, ona gidendirler. 5nji gun guljemalyn toyy ensh. Gyzlaryn habary bir barmy senin gaydanyndan? :D

:D ya men gung yalak bolup

:D ya men gung yalak bolup gaydandyryn , yaman bashgayalykd gaytdym , ishim kop boldy yaman bilyan daldirler , garaz hich kim bilenok garyndashlamam gityan gunum bildiler:Dwow ya Agayuwnusa eshdim welin , Guljemalyngkyna eshtmandim ya Bagtly bolsunlar, wah shu tm telefonym yaman kan dowuldi :D
_________________________________________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

Bagyşlaň sokulýan welin,

Bagyşlaň sokulýan welin, Agaýunus diýen ady entägem goýýalarmaý? Görogly dessanyndaky Agaýunus perimi? Baran oglanynyň ady Röwşen zat bolmasyn?! :D

PS Bagtly bolsunlar!
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Agayunus hakyky ady dal,

Agayunus hakyky ady dal, bardaki ulanyan ady.
http://tmolympiad.org/?q=user/2331

Guljemal hem saytyn agzasy. http://www.tmolympiad.org/?q=user/256

Agzalardan oylenyan oglanlar barde habar berya, blog açya. Yone gyzlar beyle dalda :) hem kopden bari sayta gelmeyanleri üçin şeyle bolmagy mumkin.

Hahha, turkmengozel bu tomus

Hahha, turkmengozel bu tomus diplom yuwmaly entek, pişma geljek diyipdin, toy nirden çykday? :D

:D Akgul toy

:D Akgul toy hachan:D
__________________________________________
Bir zada begenyan " bir umyt gutaran yerinde , bashga bir umyt bashlayar"

A bu saýtyň aktiwligi

A bu saýtyň aktiwligi bolsa, ýene 5-10 aktiw agzaň üstünde durýan saýtdy, olar ýazmasa köp tema öňi-soňam boş galjakdy. Özümiňä işim kän, ýöne dogrymy aýtsam, wagtymy şu ýerde sarp etmesemem, başga inet sahypalarynda (futbol+youtube+kino we ş. m.) sarp edýän. Ýagny iki otuzyň bir hasap.

Meni bärde ýazmakdan azajyk saklaýan zatlar bar, meselem men indi öň ýazmadyk zadymyzam bilemok, bar tema gürleşilen ýaly. Onsoňam janlandyrmak üçin temalar gyjalat beriji bolýar, birini-ikini tankyt ediji bolýar (azyndan meňkiler), ýöne eýýäm men ýagdaýlara başgaça seredýän, ili tankyt etmekde many göremok, dogrusy özümem oňly däl...

Şonda-da endik, günde girip seredýän täze ýazgy barmy tmolympiadda diýip... :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Mena yany 1 ay on TM baramda

Mena yany 1 ay on TM baramda hem birtopar agza bilen dususdum. Aslynda,
kopusini tmolympiaddan onem tanayardym. Gaty kop, herbirinin nickini
berip durmayyn. Umuman aydanda kop taraplayyn peydaly dususuklar gecdi.
(20 gunluk kanikulyn 3den 2sinde Asgabatda boldum)

Ata aga bilen birnace gun bile boldum. Basga dostlaryna meni tanadanda
"Ine bu bolsa tmolympiaddaky Harezmi" diyip tanadyar :)
Menem birhili bolyan. "Olimpiyadacy diy, palan yylda shu mekdebe gutaran diy,
shu uniwersiteti okan diy, shu welayatdan diy welin tmolympiady bir agzama" diyiba goydum.
Shuny okayan bolsa, gulyandir shuwagt :)

PS- Asgabatdan Balkanabada samolyot bilen gitmeli gunum, Balkanabada gar yagdy.
Chalaja dal, gaty gowy yagdy. Samolyot ucmady. Nache yylda 1-2 gezek bolyan zat,
menin gezegime den gelaydi :-)

Ata aga bilen tanyshmak bize

Ata aga bilen tanyshmak bize de nesip etmezmikanayt, bu tomus gitmankam dannylaryny alyp gitjega Ata aganyn...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

donate etjek tapylayarmyka

donate etjek tapylayarmyka shu yerdakilang hijisem garyp dyhandan utgeshik dal bolaymasa:)