ÇATRYKLAR

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Kim nahili yaşamak isleya? Önümizde iki sany wariant bar…
Birinjisi, öz bagtymyz üçin söweşmek.. Eger söweşsek yenilmegimiz mümkin, sebabi Dünye uly, güyçli ve zalym..
Bu yoldan yörap bilmek üçin ahli zada tayyar bolmaly, hemme kynçylyga döz gelip bilmeli, bir söz bilen
aydanynda mert ve batyr bolmaly..
İkinji yol, garanky, name boljagy belli bolmadyk syurprizlerden doly, bu yola ykbal(sudba) diyyaler.
Bu yol ahli zada özi karar berya, senin durmushyny özi kesgitleya.. Bu yoldan yöreyanler hemme zada razy bolanlar..
Saylamak bizin elimizde…
Başda hiç hili kynçylykdan gaçman, ve gorkman söweşip, sonunda bagtynyza gowuşyp, durmuşdan lezzet alyp,
bagtly ve şadiyan yaşamak islarsinizmi?
Ya bolmasa, öz bagtynyz ugrunda göreşman, hemme zada razy bolup, ömrünizin sonuna çenli armanly ve gamly
yaşamak islarsinizmi?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Men şu wagtlykça dine

Men şu wagtlykça dine şuny aydip biljek.. Son aydimy hemişe durmuşyn özi aydya, yöne şol aydimyn sözüni ve
sazyny özümiz düzjek bolmaly.. Gurbannazar Ezizowyn aydyşy yali bizin hemmamiz şatlyk ve bagt üçin doguldyk..
PS: Yan yoldaşyny yalnyş saylama, dogrusy bilen yaşamagyn hem özüne yeterli kynçylyklary bardyr..

‘Ỹaşamak iki ỹoldan

‘Ỹaşamak iki ỹoldan ybaratdyr: Birinjisi ähli zadyñ keramatdygyny bilmek, ikinjisi hiçbir zadyñam keramat däldigine akyl ỹetirmekdir’. (Eỹnşteỹn).

Dogry, ‘Alnyña ỹazylanyny ỹaşarsyñ näme bolsa-da’- diỹip, ähli zada razy bolup, hemme zadyñam öz-özünden bolỹandygyna ynanyp, ỹokardaky ỹaly garañky ỹoldan gorky bilen ỹöräp ỹaşamak bar ỹa-da ähli zady hem alnyña özüñiñ ỹazỹandygyña, hiçbir zadyñam keramat bilen öz-özünden bolmaỹandygyna düşünip, ähli hereketleriñi batyrgaỹ, mert we gaỹduwsyz edip ỹaşamak bar.
Meñ pikirimçe birinjisi gyzyksyz we manysyz bir ỹaşaỹyş bolup biler. İkinjisi bolsa dürli kynçylyklardan doly hem bolsa, durmuşy doly manysynda ỹaşap bilmek bolarmyka diỹỹän. ‘Zähmet soñy – rähnet’:-)…

PS: Durmuşda ỹan ỹoldaşyñy dogry saỹlap seçmek, elbetde şatlykly we bagtly ỹaşamagyñ üçin wajyp bolup biler emma, bu durmuşda öz isledigiñ ỹaly ỹaşamak üçin esasy sebäp bolup bilmez. İsledigiñ şekilde ỹaşamak - diñe özüñe bagly.

name uchin ya hemmesi yada

name uchin ya hemmesi yada hichbiri, ortada bir yer saylamak bolanokmy. "duyangi bagla, towekgel et" diylipdir. sen kabir zatlaryn amala ashmasy uchin elinde bolanyny edersin, belli bir derejede, galany hem Kadir-Cebbar'yn myrady name bolsa ozu karar berer...
____________________________
gul gul demish bulbul gule
gul gulmedi gitti...
bulbul gule, gul bulbule
yar olmadi gitti...

1-mi ýa 2

Mençede eliňden gelenini etmek. Bolsa bolar, bolmasa ýazgytda bardyr diýip hiçzat etmän gezmek ol eýýäm samsyklyk mençe. Mysal üçin, ölümli hassalyga duçar bolýaň we hiç-hili derman alaňok, halas bolmak üçin derman ulanmagam hökmany, ýöne; "Aý geçerle" diýip derman almasaň, ol eýýäm samsyklyk mençe. 2-nji derman alyp, çäresini görüp soň Allaha tewekkül etmek(näme boljagam bolsa Alla tabşyrmak), bul bolsa asyl edilmeli iş.
Birhilirägä boldy welin, nesip az-owlak düşünensiňiz!

Edep bir täçdir nur-y Hudadan
Geý ol täji, aman bol her beladan

Mençe != Bence

Mençe != Bence

Her adam dogulmaka "maňlaý

Her adam dogulmaka "maňlaý kitaby" ýazylýar. Biziň geçjek ýolumyz şo kitap boýunça gidýär. Üýtgesede diňe şo kitaba görä üýtgeýär. Bence, adam belli bir ýoly saýlap alandan soň diň şo ýol bilen gidýär