Toy cakiligi

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam gadirli saytdashlar!

Sizi 22 iyulda geciriljek Durmush Toymuzin dabarali agsamina cagiryarin!

Hokman gelin..:)

Bellik: Toy sowgatlarinizi hem yatdan cikarman!:)

Adres: Margush Toy zali. Bayramali shaheri.
22 iyul/Carshenbe guni..19:00

Telpekler (9 kisiden 17 sany)

Bu yazgi ucin

 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Hajyjan 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • tuana 5 telpek goyyar we yazyar: "Bagtly Bolun."
 • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "gutlayas agam, bagtly yaşang :)"
 • Tahyr2005 1 telpek goyyar we yazyar: "Bagtly boluň!"
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!Gutlaýan!"
 • batyr64 5 telpek goyyar we yazyar: "Bagtly bolun dostum!"
 • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "Bagtly Bolung!!! :)"
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "Bagtly boluň!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

bagtly bolun Gadyr

bagtly bolun Gadyr aga.

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Nesip bolsa, uyshenlerimiz

Nesip bolsa, uyshenlerimiz bilen bararys Gadyr aga :)
Bagtly bolun enshalla!

Gadyr aga gutlaýan! Bagtly

Gadyr aga gutlaýan!
Bagtly boluň!

Men seň bilen kontaktlaşjakdym. Bir ýaryşda birinji bolaňda alan ýönekeýje mp3 player'iňi bermekçidim. Nesip bolsa, şony saňa bereýin ýa birinden ugradaýyn.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

menem oz gezegimde bagt

menem oz gezegimde bagt dileyan Gadyr aga , enshalla hem gelnejem perishde yanjak gowja gyzdyr:D
teleshke teleshke gyz , teleshke teleshke oglan arzuw etyan , goy bagtly mashgala gurung , Mukaddes ayda dileg etyas , Amin

Gadyr ildeş men hem seniň

Gadyr ildeş men hem seniň tutýan durmuş toýuň bilen gutlaýaryn! Geliniň bilen tutjak durmuşyňyzda Hudaý size ruhy birligi, rowaçlygy we kalbyňyzda Ondan ugur alan dynçlyk we şatlyk bersin diýip dileg edýärin!
Toýuňyza elbetde baryp bilsedim siziň bilen şatlanyp daş edip tans ederdim!:)

bagtly bolun

bagtly bolun Gadyr aga! Gosha garran!!

Gadyr !!! Bagtly bolun gosha

Gadyr !!!

Bagtly bolun gosha garran. Allajan Size shadyyan omur bersin, Kyn gunlerinizde ozu komek etsin.Hemishe dogry yolda saklasyn.

Asuda durmuşda bagtly

Asuda durmuşda bagtly yaşaň!!!
Bize-de Huday yetirsin!

onat

omurunuzun sonuna chenli biribirnize wepali bolun
hayirlysy bilen hemme kisa Huday yetirsin

gutlaýan

bagtly bol.

unutma ol senin gapyrgaňdan ýasalandyr.
kelle süňkinden däl - başyňa çykarma.
aýak süňkinden däl - basgylama.
gapyrgaňdan ýaradyldy. gapyrga ynsanyň iç-goşuny nähili gorap saklaýan bolsa, olam seniň maşgalaňy abat saklajaklardan bolsun.

bagtly boluň.
bitewi boluň
bir boluň.
bölünmez boluň.

aA

Telpekler (3 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • SA 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Harezmi 3 telpek goyyar we yazyar: "Super yazipsin!"

Gadyr aga, durmushynyzyn in

Gadyr aga, durmushynyzyn in ajayip guni sizde yatdan chykmajak pursatlary sowgat bersin! Ol yatlamalary yuwluklarynyza keywany bilen bilelikde aydyp bermek miyesser etsin! :)

:) Bagtly boluň!

:) Bagtly boluň!

Durmuşdan üzňe ýaşaýanlara käbir täzelikleri öwrenmek üçin erbet saýt däl bäri-de:)

Boljak bolmajak eken, boljak boljak bolsa-da. Bolmajak bolar eken, bolmajak boljak bolsa!!!

------познай себя------

Bagtly bolun Gadyr aga!

Bagtly bolun Gadyr aga!

shu sayt arkali gutlayali

ghadyr yoldash baghtly boling baherdende ya daynada ya gharry ghala da toy tutsang shayad bizem toy shaghalanglighini eshitsedik. عروسیتان مبارک

Tüveleme, Bagtli Bolun Dost!

Bagtli bolun Gadyr. Nesip bolsa bir yassikda garran, bir birinize wepali bolun!
Bizem yetişip bilsek hökman bararis!

Gadyr aga, In gowy arzuwlar,

Gadyr aga,
In gowy arzuwlar, yagsy dilegler sizin bilen bolsun!
Bagtly bolun!

Bagtly bolun Allah bu dunya

Bagtly bolun
Allah bu dunya we ahirette bagly etsin
Jonnuk

Sagjabolun gadyrly

Sagjabolun gadyrly saytdashlar!

Mana eden yagshi dilegleriniz esse-esse bolup size barsin!

Mergen, garashyas uyshup bilenjeleriniz bilen!:)
Gyzlar-a tuweleme akgul yignayjak yali, goreli hani bolar yali bolsa yignap bilenjeleri bilen gelmelilerin arasinda bar ka gyz agzalarimiz.. Maryda bir gyzymyzyn oyunde 3-4 gunluk dushelganiz-a bar-how gyzlar! Akgul bilen habarlaship gelibermeli..:)

Oglanlari bilemok yone! Berk durup bilse mergen eder-men yali gorunyar! Galaninam gorubermeli bolar-da..

Hemmanize garashyas toya..:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Feya 1 telpek goyyar we yazyar: "Agam, Bagtly bolun!"

Men umumy tanyshlarymyza guk

Men umumy tanyshlarymyza guk diyeyin TM'e gidenimizde, Mara chenli gitmage yryp bilenlerium bilen gelerin enshalla :)

Birem shu belligi etmekci..

Birem shu belligi etmekci..

Men 6-16 iyul araliginda dashary yurda bir yerlerik gezelenje gitmage hiyallanyan.. Shol iki arada tel nomerim ocuk bolar.. Shondan galan wagtlarda ashakdaki telefon bellikleri arkali menin bilen habarlaship bilersiniz..

Altin asir: +99365-319526!
MTC : +99367-121575!(Giris janlari mugtdir, arkayin janlaship bilersiniz)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "gutlayan Gadyr aga, bagtly bolun!"

"Bagytly Bol Dost"

Berekella dost uly işin başyny tutyang, bu uzyn yolda bagtly ve şadyyan yaşam sürmegingizi arzuw etyan!!!

Gadyr aga, baryp bilmejegima

Gadyr aga, baryp bilmejegima bilyan ozumem. içimizden toya baranlar aydarda. bagtly yaşang, ajy-suyji hemme gunlerinizi birlikte geçing...
____________________________
gul gul demish bulbul gule
gul gulmedi gitti...
bulbul gule, gul bulbule
yar olmadi gitti...

hos habar

gor nahili hos habar gadyr beg.

cozyan adamlar cozyan saher cozyan toy salony ah dunye nahili ajayyp.
agzybir yasan ylalasyp yasan. bagtly bolun.

15-ine TM baryan

15-ine TM baryan enşallah.

Toy zalyny tapyp bilsem geljek :-P

Gutlayan. Bagtly bolun!!!

---
Angel of Darkness
World is in your hand
But I'll fight to the end

Salamälik Gaýa daýy.

Salamälik Gaýa daýy. Tüweleme toýuňyz gutly bolsun! Hemme zat ugruna bolsun. Bagtly bolup, berk gowy maşgalalaryň biri bolmagyňyzy dileýäs! Biri-biriňize düşünşip, birek-birege goldaw berip, söýip hem söýülip ýaşaň!! Indi “Ogulum boldy, gyzym boldy…” diýen buşlugyňyza garaşýas :) Bagtly boluň urrrrrrrrrrrrraaaaaaaa
Ps: Göwnüňize-de degdim öýdýän. Eden kömekleriňiz üçin köp sag boluň!!

hany kimler gelyar meng

hany kimler gelyar meng bilen habarlashyng men tmde maryda geljekler janglashsa nomerim infomda yazylgy +99365590578 barar yaly yoldash tapsam menem barayasammykam diyyan:)

menem

menem gutlaaaaayaaaaaaaaaaaaaaaan!!!!!!!!!

.....we sagaman sowduk

.....we sagaman sowduk toyi..:)

Tmolympiad.dan gelen bolmadi ginansagam..

Bahbit bolsun..

Eden hayir dilegleriniz we gowudan-gowi arzuwlariniz ucin hemmanize minnetdarlik bildiryarin..

Telpekler (3 kisiden 7 sany)

Bu komment ucin
 • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "Gutlaýn Gadyr aga! Hany surat ýokmy toýdan :)"
 • loverman 5 telpek goyyar we yazyar: "SÜYJİ DURMUŞDA YAŞAN!!!"
 • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "Agam men bardym a. . Hatda yanynyza baryp men vVv diydim sayatlar kandir . . Hatda 99 lar bilen surata da dusdum mc_merw aga da bardy wiy yalnys yere yazpdyryn Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

O nahili gelen bolmaday

O nahili gelen bolmaday ?
Hany hany yatla hany ?
Ya gaty aljyradyn my ? :))

Shol maslahat beren sendinmi

Shol maslahat beren sendinmi ya?:) Dikrak dur, surata dushende kamera goni seret, gelin bilen yorande dogumlirak yore, bla bla.. Tejribe gerek ekeni beyle yerlerde.. Sende-de tuweleme tejribe bary bar ekeni..:) Minnetdar..

Sen gyz yere geldin! Shojagaz gyz yerdaki tejribelerem yaman kop peyda etdi; bary-yogi bir gun son bolan oglan yerdaki yagdayim uchin..:)

Garaz gelenine minnetdar! Yone gyz jigin bahar menin gelnimin jigisi bilen yakin jora bolup cikdi.. Shol iki gyz meni yaman aljiratdilar, ilaytda-da senin jigin bahar..:)

Yone hemmesindenem minnetdar.. Yaman uly komek edipdirler gyz yerinin toyi uchin.. Menden ullakan salam..:)

Gitjekdim, yone ona jan

Gitjekdim, yone ona jan edyan - gidenok, muna jan edyan-gidenok, Gadyr agan ozune jan edip gordum gelyan barmy diyip soramak uchin, aldyryp bilmedim, tmolympiad'dan yeke ozum bolup barmagy birhili gordum, onson "Suyji iymage bararynda" diyip, goybolsun etdim...Son bu yurt'dan chykysh problemalary bilen suyjisem galdy, ajysam..Bagyshlarsynda Gadyr aga!
Kabul etsen, TM'e gelenimizde oyune baryp 1 chay icheris, o wagta chenli babejik dagam bolsa, sovgadymyzy shona gorarak alyp bararysda :)

Ay ullakan problema dal..

Ay ullakan problema dal.. Mena unsem bermandirin kimin gelip kimin gelmanine toy guni.. Son toy wideo yazgisini gorup bilip galdim.. Toy yaman aljiratyar ekeni..:)

Bapbe bolanda-da bolmanda-da, hazirem sonam islan wagtiniz gelip bilersiniz.. Men indi asgabada gocdum mir-3'e! Janlasibermeli..:)

Menin esasy ahmyr edyan zadim shonca janlashmagina garamazdan Bayram bilen gabatlasip bilmedim.. Bilgeshleyin gabatlashmak isleman bolsamam beyle nejis yagdaya dushmezdim.. Ay bagishlarsin-da bayram..

Aý zyýany ýoklaý, ýene

Aý zyýany ýoklaý, ýene bir gezek nesip edeninden.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Toý

Şu tomus toý baryny sowdum.
Gadyryň toýuny görmek hem miýesser etdi.
Ýene, ýene de
Bagtly bol, şadyýan bol, agzybir bol.

minnetdar akgam..:)

minnetdar akgam..:)

Hawa vVv, Psiholog, mc_merw

Hawa vVv, Psiholog, mc_merw gelipdi toya..:)

akgul'em gelmelidi welin, natjek akgul'cilik'da! Ay mergen bilyandir-le..:)

*Walikim Salam !!! **Mergen

*Walikim Salam !!!

**Mergen name bilyanay ?

*** Taze öyünem bereketli toyly bolsun men Aşgabattakam Şöhrada jan ettirip Gyrgyz pasolstwasyny soradypdym senden yadyna düşyan bolsa..
(Son men KZ, KG, YK gezip gayttym)

**Akgul'in 1-2 gezek

**Akgul'in 1-2 gezek dushushyga/toya geljek diyip, sonam "gelip bilmeyan" diyenini bilyandir diyen bolaymasa...T.e. gelmezligi dap edinen yaly edip yazdy oza :D

Gadyr ildeş! Toýuň gutly

Gadyr ildeş! Toýuň gutly bolsun! Hudaýjan siziň bagtyňyzy açsyn, çyn söýgüden we birek bireg bolan hormatdan doldursyn!
arzuwlar bilen,
sylap

tazerak bolsamam,gijrak

tazerak bolsamam,gijrak bolsada arzuw dilegimi aydasym gelyar: Gadyr aga,Allajan sizin mashagala ojagnyz hemishe otly etsin,biri birinizi sylap,hormatlap yashamak,biri-birinize dushunup yashamak yetirsin!
ISKRENNEY, NASTOYASHEY I VZAIMNOY LYUBVI VAM!
LYUBI I BUD' LYUBIMA!
=)

Quote: LYUBI I BUD'

Quote:

LYUBI I BUD' LYUBIMA!

Gadyr aga yokardaky sana taze yuzlenmelerden welin, men bir zatlary sypdyrdymmay? :D

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Menem shu habary gic

Menem shu habary gic eshidenlerden biri! Gadyr aga, Allajan ikinizem baglty durmushda we bagltly gelejekde yashatsyn! Bir birinize mynasyp we ebedilikde-de dowam etjek nikalardan bolsun!

wii menem gutlayan giç hem

wii menem gutlayan giç hem bosla..
menin onunden habarymam bardy welin, barde gutlamak kella gelmandir.. gadyr aga bagtly yaşan :D

Gadyry tmolympiadyn dasyndan

Gadyry tmolympiadyn dasyndan tanamok. Agzybirje bir masgala bolmagynyz dileyan.

Socrates aydanyny yatlalyn:"Dosltar size maslahatym oylenin: dusan gyzynyz gowy bolup ona dusunseniz bagtly bolarsynyz, eger dusan gyzynyza dusunip bilmeseniz onda filozof!"
Gadyr, shol sebapli kan bir yitiryan zadyn yok. Iki wariant hem erbet dal :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Minnetdar..:) Yitiryan zadim

Minnetdar..:) Yitiryan zadim yok bolsa hezillik-da onda..:)

Gadyr ildeş men hem seniň

Gadyr ildeş men hem seniň geçende bolan Bagt Toýuň bilen gutlaýan! Hudaýjan size çyn söýgüden ugur alan maşgala ojagynyň hemişe lowurdap ýanyp durmagyny ýardam etsin diýip arzuw edýän!
Gutlaglar bilen,
Sylap

Sagja bol agam.. Dileglerin

Sagja bol agam.. Dileglerin yerine gowushayadi-da..:)

6.iyulda bayramalyda işe

6.iyulda bayramalyda işe başladym--mana aydanam bolmady:(

bagtly bolun yone maslahat oglanlar!
Öyleniiiiiiiiiiiiin

Beh ol-a bolmandir.. Senin 6

Beh ol-a bolmandir.. Senin 6 iyulda bayramalida ishlap bashlanini bilen bolsak hokman aydardikla welin, bor-da bahbit bolsun..

Maslahatyny hemme oglanlaram eyerer diyip umit edyan..:)

tüweleme

şu tayda agza bolup,bolandan son toy edenleri,öylenenleri bagt öyüne girenleri jemlap gutlayan bagtynyz açyk bolsun,depe yaly çagalarynyz züryatlarynyz bolsun,bagtly yaşan.

ata aga,gagdyr aga,mc_merw aga,elmariachi we bayram aga we başgada kim bar bolsa hemmanize değişli
---------------------------------------------------------------------------------------

ilim ilim bilmektir
ilim kendini bilmektir
sen kendini bilmezsen
ya nice okumaktır